Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 4, Sayfalar 1091 - 1108 2019-12-29

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KİŞİ-İŞ UYUMU VE ETİK TUTUM ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ZONGULDAK, BARTIN VE KARABÜK İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Hakan VARGÜN [1] , Büşra BÜYÜKYILMAZ [2]


Çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının gerçekleştirdikleri iş ile aralarında algıladıkları uyumun etik tutumları üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Analizler için gerekli veri, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde görev yapmakta olan muhasebe meslek mensuplarından anket aracılığıyla toplanmıştır. Analizler sonucunda muhasebe meslek mensuplarının ihtiyaç-tamamlama uyumu algılarının etik tutumun tüm boyutlarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Bununla birlikte, muhasebe meslek mensuplarının talep-yetenek uyumu algıları ise dürüstlük boyutu dışında etik tutum algısının diğer tüm boyutlarını olumlu olarak etkilemektedir.

Muhasebe Meslek Mensupları, Etik Tutum Algısı, Kişi-İş Uyumu, İhtiyaç-Tamamlama Uyumu, Talep-Yetenek Uyumu
 • Referans1 Aslan, T., C. Kızıl ve A. Din. 2017. "Muhasebe Hata ve Hileleri Üzerinde Etkili Faktörlerin Muhasebe Meslek Etiği Kapsamında Analizi: Yalova Örneği", Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4(12), 1125-1138.
 • Referans2 Aytekin, İ. 2017. SMMM ve YMM Mesleklerinde Etik Algısı ve Bunun Muhasebe Hata ve Hilelerine Etkisi: TRC 1 Bölgesi Analizi. İstanbul: Yayımlanmamış Doktora Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Referans3 Behram, N. K. ve E. Dinç. 2014. "Algılanan Kişi-Örgüt Uyumunun Kişilerarası Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 115-124.
 • Referans4 Bilen, A. ve Y. Yılmaz. 2014. "Muhasebe Mesleğinde Etik ve Etikle İlgili Çalışmalar", Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(6), 57-72.
 • Referans5 Buchan, H. F. 2005. "Ethical Decision Making in the Public Accounting Profession: An Extension of Ajzen’s Theory of Planned Behavior", Journal of Business Ethics, 61(2), 165-181.
 • Referans6 Cable, D. M. ve D. S. DeRue. 2002. "The Convergent and Discriminant Validity of Subjective Fit Perceptions", Journal of Applied Psychology, 87(5), 875-884.
 • Referans7 Daştan, A. 2009. "Etik Eğitiminin Muhasebe Eğitimindeki Yeri ve Önemi: Türkiye Değerlemesi", Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 26(1), 281-310.
 • Referans8 Gaudine, A. ve L. Thorne. 2001. "Emotion and Ethical Decision-Making in Organizations" Journal of Business Ethics, 31(2), 175-187.
 • Referans9 Gül, H. 2015. Muhasebe Meslek Mensuplarında İşe Bağlılık, Çalışma Ahlakı Ve Mesleki Etik Davranış İlişkilerinin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Referans10 Güney, C. ve M. S. Biçer. 2016. "Muhasebe Meslek Etiği ve Erzincan İlinde Bir Araştırma", Journal of International Social Research, 9(45), 790-802.
 • Referans11 Horvat, R. 2018. "Impact of Selected Personality Traits on Accountants’ Attitudes Toward Accounts Manipulation: Evidence From Slovenia", Journal of Contemporary Issues in Economics and Business, 64(3), 23-35.
 • Referans12 Idris, M. H., H. Jamali ve H. Sjahruddin. 2019. "Investigating the Moderating Role of Knowledge: The Relationship between Auditor’s Experience and Ethical Judgment", Advances in Social Sciences Research Journal, 6(3), 491-503.
 • Referans13 Kaya, G. A. 2016. "Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiği Hakkındaki Düşüncelerine İlişkin Elazığ’da Bir Araştırma", The Journal of Academic Social Science Studies (52), 183-199.
 • Referans14 Kılıç, K. C. ve D. Yener. 2015. "Birey-Örgüt ve Birey-İş Uyumunun Çalışanların İş Tutumlarına Etkisi: Adana İlinde Bankacılık Sektöründe Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), 161-174.
 • Referans15 Kline, R. B. 2016. Principles and Practice of Structural Equation Modeling (4.b.), New York: The Guilford Press.
 • Referans16 Koçak, Ö. E. 2017. How Employees Thrive at Work? Importance of Relationship Quality, Person-Job Fit and Recovery Experiences after Work Hours, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Referans17 Kristof-Brown, A. L. 2000. "Perceived Applicant Fit: Distinguishing between Recruiters' Perceptions of Person–Job and Person–Organization Fit", Personnel Psychology, 53(3), 643-671.
 • Referans18 Kristof-Brown, A. L., R. D. Zimmerman ve E. C. Johnson. 2005. "Consequences of Individuals’ Fit at Work: A Meta-Analysis of Person-Job, Person-Organization, Person-Group, and Person-Supervisor Fit", Personnel Psychology, 58(2), 281-341.
 • Referans19 Lampe, J. C. ve D. W. Finn. 1992. "A Model of Auditors’ Ethical Decision Processes", Auditing: A Journal of Practice & Theory, 11, 33-59.
 • Referans20 Low, M., H. Davey ve K. Hooper. 2008. "Accounting Scandals, Ethical Dilemmas and Educational Challenges", Critical Perspectiveson Accounting, 19(2), 222-254.
 • Referans21 Morgan, G. A., N. L. Leech, G. W. Gloeckner ve K. C. Barrett. 2011. IBM SPSS for Introductory Statistics: Use and Interpretation (4. b.), New York: Routledge.
 • Referans22 Nunnally, J. C. ve I. H. Bernstein. 1994. Psychometric Theory, New York: McGraw-Hill Inc.
 • Referans23 Özkan, A. ve T. Hacıhasanoğlu. 2012. "Muhasebe Meslek Mensuplarının Kişilik Özellikleri ve Etik Karar Verme Davranışları Arasındaki İlişkiler", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 37-52.
 • Referans24 Sakarya, Ş. ve S. Kara. 2010. "Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması", KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(18), 57-72.
 • Referans25 Tuğay, O. ve M. B. Kılıç. 2017. "Meslek Etiği ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Sözleşme Algısının Kuramsal Modeli", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(22), 542-554.
 • Referans26 Waldron, M. 2010. "Accountants’ Values and Ethics: Self-Regulatory", The Journal of American Academy of Business, 15(2), 268-274.
 • Referans27 Yazıcı, U. 2018. "Kişi İş Uyumu İle Proaktif Kişilik Ve Proaktif Çalışmanın Akademik Personel Performansı Üzerine Etkisi: Bartın Üniversitesi Örneği", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Referans28 Yel, T. 2018. "Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiği Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Bolu’da Bir Araştırma", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 165-184.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: Hakan VARGÜN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Büşra BÜYÜKYILMAZ
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2019

APA VARGÜN, H , BÜYÜKYILMAZ, B . (2019). MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KİŞİ-İŞ UYUMU VE ETİK TUTUM ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ZONGULDAK, BARTIN VE KARABÜK İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 21 (4) , 1091-1108 . DOI: 10.31460/mbdd.574147