Yıl 2019, Cilt 21 , Sayı 4, Sayfalar 1078 - 1090 2019-12-29

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Tuba BORA KILINÇARSLAN [1] , Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU [2]


Bu çalışmanın amacı, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı bağımlı çalışan muhasebe meslek mensuplarının örgütsel bağlılıklarının iş tatmini üzerinde etkisi olup olmadığını tespit etmektir. Çalışmada Meyer ve Allen tarafından geliştirilen üç alt boyutlu (duygusal, devam ve normatif)  18 maddeli Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve iki alt boyuttan (içsel ve dışsal) oluşan 20 maddeli Minnesota İş Tatmin Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya 342 bağımlı çalışan muhasebe meslek mensubu katılmış, veriler SPPS 23 paket programında analiz edilmiştir. Örgütsel bağlılığın iş tatmini üzerinde etkisi olup olmadığını tespit etmek amacıyla Çoklu Regresyon Analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda duygusal bağlılığın içsel ve dışsal tatmin üzerinde pozitif yönlü bir etkisi olduğu, devam bağlılığının içsel ve dışsal tatmin üzerinde negatif yönlü bir etkisi olduğu, normatif bağlılığın ise dışsal tatmin üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğu, içsel tatmin üzerinde ise etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Bağımlı çalışan muhasebe meslek mensupları, Örgütsel bağlılık, İş Tatmini
 • Aksoy, C., H.İ. Şengün ve Y. Yılmaz. 2018. “Examination of The Relationship Between Job Satisfaction Levels and Organizational Commitments of Tourism Sector Employees: A Research in The Southeastern Anatolia Region of Turkey”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), Kış.
 • Alper Ay, F., A. Alper, H. Bircan ve M.S. Öncül. 2015. “Örgütsel Bağlılığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(38).
 • Anttila, E. 2014. “Components of Organizational Commitment – A Case Study Consisting Managers From Finnish Industrial Company”, Master’s thesis, University of Tampere.
 • Ata, A. Ç. 2010. “Ticari Banka Çalışanları Açısından Örgütsel Bağlılık ile İş Tatmini İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
 • Baycan, F. A. 1985. “An Analysis of The Several Aspects of Job Satisfaction Between Different Occupational Groups”, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çelen, Ö., A. Teke, ve N. Cihangiroğlu. 2013. “Örgütsel Bağlılığın İş Tatmini Üzerine Etkisi: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3).
 • Durna, U. ve V. Eren. 2005. “Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2).
 • Gangai, K. N. ve R. Agrawal. 2015. “Job Satisfaction and Organizational Commitment: Is It Important for Employee Performance”, International Journal of Management and Business Research, 5(4).
 • Gül, H. 2002. “Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi ve Değerlendirmesi”, Ege Akademik Bakış, 2(1).
 • Hoş, C. ve A. Oksay. 2015. “Hemşirelerde Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini İlişkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(4).
 • Locke, E. A. 1976. “The Nature and Cause of Job Satisfaction,” in Dunnette, M. D. (Ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Rand McNally, Chicago.
 • Mathur, G. ve M. Salunke. 2015. “Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Study of Manufacturing Sector”, Apotheosis: Tirpude’s National Journal of Business Research, 4(1).
 • Meyer, J. P. Ve N. J. Allen. 1991. “A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment”, Human Resource Management Review, 1(1).
 • Miller, K. 2003. “Values, Attitudes and Job Satisfaction” in Robbins, S.P., A. Odendaal and G. Roodt (Eds), Organisational Behaviour: Global and Southern African Perspectives, Pearson Education, Cape Town, South Africa.
 • O’Reilly, C. 1989. “Corporations, Culture, and Commitment: Motivation and Social Control in Organizations”, California Management Review, Summer.
 • Obeng, K. ve I. Ugboro. 2003. “Organizational Commitment Among Public Transit Employees: An Assessment Study”, Journal of The Transportation Research Forum, 57(2).
 • Salant, P. ve D. A. Dillman. 1994. How to Conduct Your Own Survey, John Wiley & Sons, Inc. Newyork.
 • Siegel, L. Ve I. M. Lane. 1982. Personnel end Organizational Psychology, Richard D. Irwin Inc.
 • Spector, P. E. 1997. Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes, and Consequences, Sage Publications, London.
 • Srivastava, S. 2013. “Job Satisfaction and Organizational Commitment Relationship: Effect of Personality Variables”, Vision-The Journal of Business Perspective, 17(2).
 • Uygur, A. 2009. Örgütsel Bağlılık ve İşe Bağlılık, Barış Platin Yayınları, Ankara.
 • Vroom, V. H. 1982. Work and Motivation, Krieger Publishing Company, Malabar Florida.
 • Wasti, S. A. 2000. “Meyer ve Allen’in Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Analizi”, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 25-27 Mayıs, Nevşehir.
 • Weiss, D. J., R. V Dawis, G. W. England ve L. H. Lofquist. 1967. Manuel for the Minnesota Satisfaction Questionnaire, Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation: XXII.
 • Wiener, Y. 1982. “Commitment in Organizations: A Normative View”, Academy of Management Review, 7.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar

Yazar: Tuba BORA KILINÇARSLAN
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, İŞLETME PR.
Ülke: Turkey


Yazar: Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2019

APA BORA KILINÇARSLAN, T , KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, R . (2019). MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 21 (4) , 1078-1090 . DOI: 10.31460/mbdd.595028