Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TESTING THE PECKING ORDER THEORY ON COMPANIES IN THE PARTICIPATION 30

Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 4, 751 - 772, 31.12.2021
https://doi.org/10.31460/mbdd.883601

Öz

The purpose of this research is to test whether companies traded in Participation 30 Index act in accordance with the Financial Hierarchy Theory. For this purpose, the data of the companies included in Participation 30 index for the years 2011: Q1 - 2020: Q3 and 4 different models have been created in which asset ratio is discussed. As independent variables, size, growth opportunity, tax, non-debt tax shield, financial risk, profitability, liquidity, and asset structure ratios were used. The results of the analysis made using panel data analysis are compared with the financial hierarchy theory. According to the research results, it was concluded that there is a relationship between profitability, asset structure and long-term liabilities / total assets ratio as well as liquidity and short-term liabilities / total assets ratio in accordance with the Financial Hierarchy Theory.

Kaynakça

 • Acar, E. 2018. Firma Borçlanma Kararlarında Finansman Hiyerarşisi ve Dengeleme Kuramlarının Geçerliliği: BİST Firmaları Üzerinde Ampirik Bir Analiz, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Acar, E., Vural, G. ve Çetenak, E. H. 2020. “Evidence For Financial Hierarchy Theory in Capital Structure Decisions: Data From BIST Companies”, Boğaziçi Dergisi, 34(1), 24-43.
 • Al Balooshi, S., Iannino, M. C. ve Abedifar, P. 2020. Islamic Securities in Corporate Financial Hierarchy, Available at SSRN 3644234.
 • Albayrak, A. S. ve Akbulut, R. 2008. “Kârlılığı Etkileyen Faktörler: İMKB Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 4(7), 55-82.
 • Alsu, E. ve Yarımbaş, E. 2017. “Sermaye Yapılarının Belirlenmesinde Finansal Hiyerarşi Teorisi ve Ödünleşme Teorisi: İmalat Sektörü Üzerine Ekonometrik Bir Analiz”, Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(iktisat özel sayısı), 95-113.
 • Ata, H. A. ve Ağ, Y. 2010. “Firma Karakteristiğinin Sermaye Yapısı Üzerindeki Etkisinin Analizi”, Ekonometri ve İstatistik e-dergisi, (11), 45-60.
 • Bilen, A. ve Kalash, İ. 2020. “İşletmelerin Sahip Olduğu Finansal Kaldıraç ve Risk Düzeylerinin Karlılığa Etkisi: Borsa İstanbul'daki Hizmet Firmaları Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(2), 258-275.
 • Burucu H. ve Öndeş T. 2015. “Finansal Hiyerarşi ve Dengeleme Teorisinin Geçerliliğinin Türk İmalat Sanayi Firmalarında Test Edilmesi”, Sakarya İktisat Dergisi, 61-76.
 • Burucu, H. ve Öndes, T. 2016. “Türk İmalat Sanayi Firmalarının Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 201-225.
 • Butt S., Khan Z. A. ve Nafees B. 2013. “Static Trade-Off The Oryor Pecking Order Theory Which One Suits Best to The Financial Sector. Evidence from Pakistan”, European Journal of Business and Management, 5 (23), 131-140.
 • Can, R. 2013. Finansman Hiyerarşisi (Pecking Order) Kuramı ve Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Niğde.
 • Chen, L. J. ve Chen, S. Y. 2011. “How the pecking-order theory explain capital structure”, Journal of International Management Studies, 6(3), 92-100.
 • Demirhan, D. 2009. “Sermaye Yapısını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi: IMKB Hizmet Firmaları Üzerine Bir Uygulama”, Ege Academic Review, 9(2), 677-697.
 • Eriotis N., Vasiliou D. ve Neokosmidi Z. 2007. “How Firm Characteristics Affect Capital Structure: An Empirical Study”, Managerial Finance, 33, 321-329
 • Erol, A. F. 2015. İşletmelerin Sermaye Yapılarının Belirlenmesinde Finansal Hiyerarşi Teorisinin Kullanımı ve BIST’te Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Balıkesir.
 • Erol, A. F., Aytekin, S. ve Abidoğlu, N. 2016. “İşletmelerin Sermaye Yapılarının Belirlenmesinde Finansal Hiyerarşi Teorisinin Kullanımı ve BIST’te Bir Uygulama”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 113-128.
 • Fama E. F. ve French K. R. 2002. Testing Trade off and Pecking Order Predictions About Dividends and Debt. http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=199431 (Erişim Tarihi: 25/12/2020).
 • Frank M. Z. ve Goyal V. K. 2007. Trade-Off and Pecking Order Theories of Deb, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=670543 (Erişim Tarihi: 13/11/2020).
 • Frank, M. Z. ve Goyal, V. K. 2003. “Testing The Pecking Order Theory of Capital Structure”, Journal of Financial Economics, 67, 217-248.
 • Gupta, M. 1969. “The Effect of Size, Growth, and Industry on the Financial Structure of Manufacturing Companies”, Journal of Finance, 24(3), 517-529.
 • Gülaç, H. 2014. İşletmelerin Yatırım Kararları ile Finansman Kararları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye İmalat Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Dinamik Panel Veri Analizi, Doktora Tezi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gülşen, A. Z. ve Ülkütaş, Ö. 2012. “Sermaye Yapısının Belirlenmesinde Finansman Hiyerarşisi Teorisi ve Ödünleşme Teorisi: İMKB Sanayi Endeksinde Yer Alan Firmalar Üzerine Bir Uygulama,” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(15), 49-59.
 • Hsiao, C. 1999. Analysis of Panel Data, Cambridge: Cambridge University Pres. Harjito, D. A. 2011. Teori Pecking Order dan Trade-Off dalam Analisis Struktur Modal di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Siasat Bisnis, 15(2).
 • Harris, M., ve Raviv, A. 1991. “The Theory of Capital Structure”, The Journal of Finance, 46(1), 297-355.
 • Helwege J. ve Liang N. 1996. “Is There a Pecking Order? Evidence from a Panel of IPO Firm”, Journal of Financial Economics, 40, 429-458.
 • İçellioğlu, C. Ş. 2018. “Sermaye Piyasalarında İslami Endeksler ve Geleneksel Endeksler Arasındaki İlişkiler: Katılım 30 Endeksi ve BİST 100 Endeksi”, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 132-144.
 • Karadeniz, E. 2008. Türk Konaklama İşletmelerinde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Kaur, R. ve Rao, N. K. 2009. “Determinants of Capital Structure: Experience of Indian Cotton Textile Industry”, Vilakshan: The XIMB Journal Of Management, 6(2).
 • Kayo, E. K. ve Kimura, H. 2011. “Hierarchical Determinants of Capital Structure”, Journal of Banking ve Finance, 35(2), 358-371.
 • Khazraei N. 2016. Testing The Pecking Order Theory For Turkish Corporations Listed On Barseu Istanbul, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Lopez-Gracia J. ve Aybar-Arias C. 2000. “An Empirical Approach to the Financial Behaviour of Small and Medium Sized Companies”, Small Business Economics, 14 (1) , 55-63.
 • Medeiros O. R. D. ve Daher C. E. 2005. Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure in Brazilian Firm. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=868466 (Erişim Tarihi: 09/12/2020).
 • Mira, F. ve Gracia, J. 2003. Pecking Order Versus Trade-off: An Empirical Approach to the Small and Medium Enterprise Capital Structure, Available at SSRN 393160.
 • Myers, S. C. 1984. Sermaye Yapısı Bulmacası (No. w1393), Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu.
 • Myers, S. C. ve Majluf, N. S. 1984. “Corporate Financing and Investment Decisions when Firms have Information That Investors do not have”, Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221.
 • Oktavina, M., Manalu, S. ve Yuniarti, S. 2018. “Pecking Order and Trade-off Theory in Capital Structure Analysis of Family Firms in Indonesia”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, 22(1), 73-82.
 • Oruç, E. 2008. Finansal Hiyerarşi Teorisinin İMKB’de İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Test Edilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Özen, D. 2017. Firmaların Kira Sertifikası (sukuk) veya Klasik Bono İhraç Etme Nedenlerinin Kısmi Ayarlamalar Metodu ile İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Remonola E. M. 1990. “Understanding International Differences in Leverage Trends”, Quarterly Review-Federal Reserve Bank of NewYork, 15 (1), 31-43.
 • Shyam-Sunder, L. ve Myers, S. C. 1999. “Testing The Trade-off Against Pecking Order Models of Capital Structure”, Journal of Financial Economics, 51, 219-244.
 • Sun, H. ve Parikh, A. 2001. “Exports, Inward Foreign Direct Investment (FDI) and Regional Economic Growth in Chin”, Regional Studies, 35 (3), 187-196.
 • Terim, B. ve Kayalı, C. A. 2009. “Sermaye Yapısını Belirleyici Etmenler: Türkiye’de İmalat Sanayi Örneği”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 125-154.
 • Tong, G. ve Green, C. J. 2005. “Pecking order or trade-off hypothesis? Evidence on the capital structure of Chinese companies”, Applied Economics, 37(19), 2179-2189.
 • Vanacker T. ve Manigart S. 2007. Incremental Financing Decisions in High Growth Companies: Pecking Order and Debt Capacity Considerations, Vlerick Leuven Gent Management School Working Papers Series, 22, 1-33.
 • Yang G. J., Chueh H. ve Lee C. 2014. “Examining The Theory Of Capital Structure: Signal Factor Hypothesis”, Applied Economics, 46 (10), 1127–1133.
 • Yıldırım, D. ve Çelik, A. K. 2020. “Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure: Evidence From Turkey Using Panel Quantile Regression Aapproach”, Borsa Istanbul Review, 1-15.
 • Yıldırım, H. H. ve Sakarya, Ş. 2019. “BIST 30 ve Katılım 30 Endeksi Volatilitelerinin Karşılaştırılması”, Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2(2), 167-174.
 • Yükeri Y. 2009. İmalat Sanayi İşletmelerinin Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

FİNANSAL HİYERARŞİ TEORİSİNİN KATILIM 30’DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNDE TEST EDİLMESİ

Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 4, 751 - 772, 31.12.2021
https://doi.org/10.31460/mbdd.883601

Öz

Bu araştırmanın amacı, Katılım 30 Endeksinde işlem gören şirketlerin Finansal Hiyerarşi Teorisine uygun davranıp davranmadıklarının test edilmesidir. Bu amaçla Katılım 30 endeksinde yer alan şirketlerin 2011: Q1 -2020: Q3 yıllarına ait verileri kullanılmış ve bağımlı değişken olarak Toplam Borç/Toplam Varlık oranı, Toplam Borç/ Öz Sermaye oranı, Kısa Vadeli Borçlar/ Toplam Aktif oranı ve Uzun Vadeli Borçlar/ Toplam Aktif oranının ele alındığı 4 farklı model oluşturulmuştur. Bağımsız değişkenler olarak ise büyüklük, büyüme fırsatı, vergi, borç dışı vergi kalkanı, finansal risk, karlılık, likidite ve varlık yapısı oranları kullanılmıştır. Panel veri analizi kullanılarak yapılan analiz sonuçları finansal hiyerarşi teorisi ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; karlılık ve varlık yapısı ile Uzun Vadeli Borçlar/ Toplam Aktif oranı arasında ve de likidite ile Kısa Vadeli Borçlar/ Toplam Aktif oranı arasında Finansal Hiyerarşi Teorisine uygun bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Acar, E. 2018. Firma Borçlanma Kararlarında Finansman Hiyerarşisi ve Dengeleme Kuramlarının Geçerliliği: BİST Firmaları Üzerinde Ampirik Bir Analiz, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Acar, E., Vural, G. ve Çetenak, E. H. 2020. “Evidence For Financial Hierarchy Theory in Capital Structure Decisions: Data From BIST Companies”, Boğaziçi Dergisi, 34(1), 24-43.
 • Al Balooshi, S., Iannino, M. C. ve Abedifar, P. 2020. Islamic Securities in Corporate Financial Hierarchy, Available at SSRN 3644234.
 • Albayrak, A. S. ve Akbulut, R. 2008. “Kârlılığı Etkileyen Faktörler: İMKB Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 4(7), 55-82.
 • Alsu, E. ve Yarımbaş, E. 2017. “Sermaye Yapılarının Belirlenmesinde Finansal Hiyerarşi Teorisi ve Ödünleşme Teorisi: İmalat Sektörü Üzerine Ekonometrik Bir Analiz”, Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(iktisat özel sayısı), 95-113.
 • Ata, H. A. ve Ağ, Y. 2010. “Firma Karakteristiğinin Sermaye Yapısı Üzerindeki Etkisinin Analizi”, Ekonometri ve İstatistik e-dergisi, (11), 45-60.
 • Bilen, A. ve Kalash, İ. 2020. “İşletmelerin Sahip Olduğu Finansal Kaldıraç ve Risk Düzeylerinin Karlılığa Etkisi: Borsa İstanbul'daki Hizmet Firmaları Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(2), 258-275.
 • Burucu H. ve Öndeş T. 2015. “Finansal Hiyerarşi ve Dengeleme Teorisinin Geçerliliğinin Türk İmalat Sanayi Firmalarında Test Edilmesi”, Sakarya İktisat Dergisi, 61-76.
 • Burucu, H. ve Öndes, T. 2016. “Türk İmalat Sanayi Firmalarının Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 201-225.
 • Butt S., Khan Z. A. ve Nafees B. 2013. “Static Trade-Off The Oryor Pecking Order Theory Which One Suits Best to The Financial Sector. Evidence from Pakistan”, European Journal of Business and Management, 5 (23), 131-140.
 • Can, R. 2013. Finansman Hiyerarşisi (Pecking Order) Kuramı ve Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Niğde.
 • Chen, L. J. ve Chen, S. Y. 2011. “How the pecking-order theory explain capital structure”, Journal of International Management Studies, 6(3), 92-100.
 • Demirhan, D. 2009. “Sermaye Yapısını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi: IMKB Hizmet Firmaları Üzerine Bir Uygulama”, Ege Academic Review, 9(2), 677-697.
 • Eriotis N., Vasiliou D. ve Neokosmidi Z. 2007. “How Firm Characteristics Affect Capital Structure: An Empirical Study”, Managerial Finance, 33, 321-329
 • Erol, A. F. 2015. İşletmelerin Sermaye Yapılarının Belirlenmesinde Finansal Hiyerarşi Teorisinin Kullanımı ve BIST’te Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Balıkesir.
 • Erol, A. F., Aytekin, S. ve Abidoğlu, N. 2016. “İşletmelerin Sermaye Yapılarının Belirlenmesinde Finansal Hiyerarşi Teorisinin Kullanımı ve BIST’te Bir Uygulama”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 113-128.
 • Fama E. F. ve French K. R. 2002. Testing Trade off and Pecking Order Predictions About Dividends and Debt. http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=199431 (Erişim Tarihi: 25/12/2020).
 • Frank M. Z. ve Goyal V. K. 2007. Trade-Off and Pecking Order Theories of Deb, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=670543 (Erişim Tarihi: 13/11/2020).
 • Frank, M. Z. ve Goyal, V. K. 2003. “Testing The Pecking Order Theory of Capital Structure”, Journal of Financial Economics, 67, 217-248.
 • Gupta, M. 1969. “The Effect of Size, Growth, and Industry on the Financial Structure of Manufacturing Companies”, Journal of Finance, 24(3), 517-529.
 • Gülaç, H. 2014. İşletmelerin Yatırım Kararları ile Finansman Kararları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye İmalat Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Dinamik Panel Veri Analizi, Doktora Tezi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Gülşen, A. Z. ve Ülkütaş, Ö. 2012. “Sermaye Yapısının Belirlenmesinde Finansman Hiyerarşisi Teorisi ve Ödünleşme Teorisi: İMKB Sanayi Endeksinde Yer Alan Firmalar Üzerine Bir Uygulama,” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(15), 49-59.
 • Hsiao, C. 1999. Analysis of Panel Data, Cambridge: Cambridge University Pres. Harjito, D. A. 2011. Teori Pecking Order dan Trade-Off dalam Analisis Struktur Modal di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Siasat Bisnis, 15(2).
 • Harris, M., ve Raviv, A. 1991. “The Theory of Capital Structure”, The Journal of Finance, 46(1), 297-355.
 • Helwege J. ve Liang N. 1996. “Is There a Pecking Order? Evidence from a Panel of IPO Firm”, Journal of Financial Economics, 40, 429-458.
 • İçellioğlu, C. Ş. 2018. “Sermaye Piyasalarında İslami Endeksler ve Geleneksel Endeksler Arasındaki İlişkiler: Katılım 30 Endeksi ve BİST 100 Endeksi”, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 132-144.
 • Karadeniz, E. 2008. Türk Konaklama İşletmelerinde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Kaur, R. ve Rao, N. K. 2009. “Determinants of Capital Structure: Experience of Indian Cotton Textile Industry”, Vilakshan: The XIMB Journal Of Management, 6(2).
 • Kayo, E. K. ve Kimura, H. 2011. “Hierarchical Determinants of Capital Structure”, Journal of Banking ve Finance, 35(2), 358-371.
 • Khazraei N. 2016. Testing The Pecking Order Theory For Turkish Corporations Listed On Barseu Istanbul, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Lopez-Gracia J. ve Aybar-Arias C. 2000. “An Empirical Approach to the Financial Behaviour of Small and Medium Sized Companies”, Small Business Economics, 14 (1) , 55-63.
 • Medeiros O. R. D. ve Daher C. E. 2005. Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure in Brazilian Firm. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=868466 (Erişim Tarihi: 09/12/2020).
 • Mira, F. ve Gracia, J. 2003. Pecking Order Versus Trade-off: An Empirical Approach to the Small and Medium Enterprise Capital Structure, Available at SSRN 393160.
 • Myers, S. C. 1984. Sermaye Yapısı Bulmacası (No. w1393), Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu.
 • Myers, S. C. ve Majluf, N. S. 1984. “Corporate Financing and Investment Decisions when Firms have Information That Investors do not have”, Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221.
 • Oktavina, M., Manalu, S. ve Yuniarti, S. 2018. “Pecking Order and Trade-off Theory in Capital Structure Analysis of Family Firms in Indonesia”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, 22(1), 73-82.
 • Oruç, E. 2008. Finansal Hiyerarşi Teorisinin İMKB’de İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Test Edilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Özen, D. 2017. Firmaların Kira Sertifikası (sukuk) veya Klasik Bono İhraç Etme Nedenlerinin Kısmi Ayarlamalar Metodu ile İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Remonola E. M. 1990. “Understanding International Differences in Leverage Trends”, Quarterly Review-Federal Reserve Bank of NewYork, 15 (1), 31-43.
 • Shyam-Sunder, L. ve Myers, S. C. 1999. “Testing The Trade-off Against Pecking Order Models of Capital Structure”, Journal of Financial Economics, 51, 219-244.
 • Sun, H. ve Parikh, A. 2001. “Exports, Inward Foreign Direct Investment (FDI) and Regional Economic Growth in Chin”, Regional Studies, 35 (3), 187-196.
 • Terim, B. ve Kayalı, C. A. 2009. “Sermaye Yapısını Belirleyici Etmenler: Türkiye’de İmalat Sanayi Örneği”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 125-154.
 • Tong, G. ve Green, C. J. 2005. “Pecking order or trade-off hypothesis? Evidence on the capital structure of Chinese companies”, Applied Economics, 37(19), 2179-2189.
 • Vanacker T. ve Manigart S. 2007. Incremental Financing Decisions in High Growth Companies: Pecking Order and Debt Capacity Considerations, Vlerick Leuven Gent Management School Working Papers Series, 22, 1-33.
 • Yang G. J., Chueh H. ve Lee C. 2014. “Examining The Theory Of Capital Structure: Signal Factor Hypothesis”, Applied Economics, 46 (10), 1127–1133.
 • Yıldırım, D. ve Çelik, A. K. 2020. “Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure: Evidence From Turkey Using Panel Quantile Regression Aapproach”, Borsa Istanbul Review, 1-15.
 • Yıldırım, H. H. ve Sakarya, Ş. 2019. “BIST 30 ve Katılım 30 Endeksi Volatilitelerinin Karşılaştırılması”, Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2(2), 167-174.
 • Yükeri Y. 2009. İmalat Sanayi İşletmelerinin Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm ANABÖLÜM
Yazarlar

Öznur ŞAMANDAR (Sorumlu Yazar)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3155-3965
Türkiye


Nevin ÖZER
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1736-4199
Türkiye


İstemi ÇÖMLEKÇİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8922-071X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 20 Şubat 2021
Kabul Tarihi 10 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Şamandar, Ö. , Özer, N. & Çömlekçi, İ. (2021). FİNANSAL HİYERARŞİ TEORİSİNİN KATILIM 30’DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNDE TEST EDİLMESİ . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 23 (4) , 751-772 . DOI: 10.31460/mbdd.883601