Cilt: 23 - Sayı: 4

Yıl: 2021

ANABÖLÜM

Derginin amacı, Türkçe ve İngilizce dillerindeki yüksek bilimsel kalitedeki özgün araştırmaların yayınlanmasına katkı sağlayarak muhasebe ve finans alanında Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılara uluslararası kapsamda bir yayın yapma imkanı sunmaktır.   

Dergide yayınlanan makalelerin araştırma konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri kapsamaktadır: 

 • Muhasebe
 • Finansal ve finansal olmayan raporlama
 • Finansal analiz
 • Denetim
 • Muhasebe eğitimi
 • Finans  
 • Muhasebe ile ilişkilendirilmiş disiplinlerarası araştırmalar


DİZİN

Muhasebe Bilim Dünyası, halihazırda aşağıdaki dizinler kapsamında yer almaktadır:
ULAKBİM TR Dizin kapsamındaki Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi,
SOBİAD Atıf Dizini,
EBSCO Host Academic Search Complete

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisine sunulacak makalelerde dikkate alınması gereken dergi yazım kuralları aşağıdaki gibi olup özen gösterilmesi önemle rica olunur.

I. BİÇİM


        1. Bütün metinler; Times New Roman, 11 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

 2. Metinler genellikle 7000 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve konu ile araştırma metodunun izin verdiği ölçüde öz olmalıdır. Giriş, metin ve sonuç dahil olmak üzere (kaynakça hariç) tüm başlıklar numaralandırılmalı ve koyu olmalıdır. Birinci derecedeki başlıkların “tümü büyük harf”, diğerlerinde “sadece ilk harf büyük” şeklinde olmalıdır.

3. Üst, alt 3cm, sağ sol 2.5 cm olmalıdır.

4. Tarafsız bir değerlendirme yapılabilmesi için yazarlar metinde veya başvuru dahilindeki deneysel test araçlarında kendilerini doğrudan veya dolaylı biçimde belli edecek şekilde davranmamalıdırlar. Tek çalışma yapanlar “biz” şeklinde vurgu yapmamalıdır.

5. Çalışmanın başlığı, yazarın adı, ünvanı ve bağlı olduğu kuruluş ve e-mail adresini içeren bir kapak sayfası oluşturulmalıdır.

 

II. İÇERİK

 1. Makale, Türkçe ve İngilizce başlığı taşımalıdır. Türkçe başlık ve isimler 11 punto olmalıdır.

 2. ÖZ’den itibaren giriş’e kadar 10 punto olmalıdır.

 3. Türkçe makalede İngilizce başlık; İngilizce makalede Türkçe  başlık 10 punto olmalıdır. 

 4. Girişten itibaren metin sonuna kadar 11 punto olmalıdır. 

ÖZ/ABSTRACT (10 punto)

Ortalama 70 kelimeden oluşan,  10 satırı geçmeyen ve 10 punto ile Türkçe ve İngilizce abstract,  özet (ÖZ adı ile) metin öncesinde ayrı bir sayfada yer almalıdır. Öz okuyucuyu metnin başlığı, metodu, kullanılan istatistik yöntem ve bulguları hakkında kısaca bilgilendirmelidir. Anahtar Kelimeler (Keywords) ve JEL Sınıflandırması (JEL Classification) özü takip etmelidir.

GİRİŞ (11 punto)

Çalışmanın amacı, metodolojisi ve bulguları hakkında daha fazla detay sağlayan kısım. Literatür taraması burada da olabilir.

           

METİN KISMI (11 punto)

Çalışma metni. Bu kısım literatür taraması da dahil olmak üzere işlenen konu hakkında öz ve yeterli bilgi vermelidir. Bu kısım konunun işlenişine göre nümerik olarak sınıflandırılabilir.

 

METİN İÇİNDE ATIFTA BULUNMA

Kaynakçada belirtilen çalışmalara bağlı olunmalı ve atıfta bulunulacak çalışma için “yazar tarih” sistemi kullanılmalıdır. Alınan çalışmanın ilgili sayfa numaralarının belirtilmesine çalışılmalıdır.

 

1. Metin içinde atıflar şu şekilde yapılmalıdır: yazarın soyadı ve tarih, virgül konulmadan ve parantez içerisinde (Akdoğan 2005), sayfa no varsa (Akdoğan 2005, 145); iki yazar olursa (Akdoğan ve Sevilengül 2007, 58), ikiden fazla yazar varsa (Karacabey ve diğerleri 2006, 124). İki çalışmadan alıntı yapılırsa (Karan 2003, 54; Karacabey 2001, 27); aynı yazarın iki veya daha fazla çalışmasından alıntı yapılırsa (Karatepe 2003, 2006).

2. Kaynakçada aynı yazarın aynı yıl içerisinde yayınlanmış birden fazla çalışması olduğu durumlarda a,b, ek olarak yılın sonuna yazılmalıdır. (Sayılgan 2002a, 37)

3. Bir yazarın adının metin içerisinde geçmesi halinde atıfta tekrar isim belirtmeye gerek yoktur. Örneğin: “Çelik (1999, 67) diyor ki...”

4. Kurumlar adına yapılan çalışmalarda imkan varsa kısaltma veya kısa başlıklar kullanılmalıdır (SPK Aylık Bülteni Ocak 2007).

5. Eğer hukuki mevzuat, yasal anlaşma veya mahkeme kararlarına atıfta bulunulacaksa hukuk çalışmaları ile ilgili atıfta bulunma kuralları kullanılmalıdır.

6. İnternet kaynakları www.borsaistanbul.com şeklinde olmalıdır.

 

METİN ALTINDA DİPNOTLAR: Dipnotlar atıf yapmak için kullanılmamalıdır. Ancak metin içerisinde kullanıldığı takdirde metnin bütünlüğünü bozacak nitelikteki bilgiler dipnot olarak kullanılmalı ve metinden daha uzun olmamalıdır. Dipnotlar metin boyunca üst simge şeklinde numaralandırılarak ilerlemelidir. Dipnot metni tek satır aralığıyla sayfa altında yer almalıdır.

 

III. TABLO VE ŞEKİLLER (10 punto)

1. Her tablo ve şekil bir numaraya ve içeriği tam olarak belirten bir başlığa sahip olmalı ve tüm kenarlıkları çerçeve ile sabitlenmelidir.

2. Tablo adı tablonun üstünde yer almalıdır. Tablo adı ilk harfleri büyük olmak üzere koyu yazılmalıdır. Tablo numaralandırılması Tablo 1. şeklinde olmalıdır. Örnek:

Tablo 1. Teknoloji Trendleri ve Muhasebe Trendleri

3. Grafik adı grafiğin altında olmalıdır. Grafik adı ilk harfleri büyük olmak üzere koyu yazılmalıdır. Grafik numaralandırılması Grafik 1. Şeklinde olmalıdır. Örnek:

Grafik 1. Türkiye’deki İşletmelerin 2010-2018 Yılları Arası CDP’ye Katılım Düzeyi

4. Şeklin adı şeklin altında olmalı ve Şekil 1. Şekil adı şeklinde yazılmalıdır.  Şekil adı ilk harfleri büyük olmak üzere koyu yazılmalıdır. Örnek:

 Figure 1. Summary of Student Responses to the Pre-survey

5. Tablo, şekil ve grafiklerin kaynağının olması durumunda kaynakların tablo, şekil ve grafiklerin altına 10 punto olarak yazılması gerekmektedir.

IV. SONUÇ

Çalışmanın sonuçları ve öneriler/gelecek çalışmalar hakkında bilgi vermelidir.

V. KAYNAKÇA

Kaynakçaya numara verilmemelidir.

Çalışmada sadece atıfta bulunulan çalışmaları içeren bir kaynak listesi bulunmalı ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:

1. Kaynaklar ilk yazarın soyadı veya kurumun adına göre alfabetik biçimde sıraya konulmalıdır.

2. Yazarların tam adı yerine ismin baş harfleri kullanılmalıdır.

3. Yazarın adının hemen arkasından yayının tarihi yer almalıdır.

4. Dergi başlıkları kısaltılmış olmamalıdır.

5. Aynı yazarların aynı yıl içerisindeki çalışmaları yılın arkasından harf verilecek şekilde belirtilmelidir.

6. Kaynakçada hiçbir yerde koyu renk kullanılmamalıdır.

Örnek kaynak gösterimleri:

Akdoğan, N. ve Sevilengül, O. 2007. Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 12. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara,

Demsky, J.S. ve Sappington, D.E.M. 1989. “Hierarchical Structure and Responsibility Accounting”, Journal of Accounting Research, 27 (Spring), 127-135.

     Sermaye Piyasası Kurumu (SPK). www.spk.gov.tr (Erişim Tarihi: 15.03.2005).

BDDK Çalışma Raporları. 2002. Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri, No: 2002/4, Haziran.

VI. METİNLERİN TESLİMİ

Yazarlar şu kurallara dikkat etmelidir:

1. Başka bir dergi tarafından değerlendirmede olan çalışmalar gönderilmemelidir. Yazar çalışmanın başka bir yerde yayınlanmadığı veya değerlendirme altında olmadığını ve telif hakkı talep etmeyeceğini açıkça belirtmelidir. Yazar adları, çalıştığı urum, cep telefonu ve e-posta adreslerini belirttiği ayrı bir kapak sayfası oluşturmalıdır. Çalışmanın olduğu kısımda yazar bilgileri yer almamalıdır.

2. Saha çalışması veya deneye dayalı çalışmalarda çalışmanın dayandığı araç (anket, görüşme planı vs.) yazarın kimliğini belli etmeyecek şekilde çalışmada yer almalıdır. 

Committee on Publication Ethics (COPE)'in rehber ve politikaları esas alınarak hazırlanan Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi yayın etik ilkeleri aşağıda üç başlık altında ele alınmıştır: (1) Yazarlar için yayın etik ilkeleri; (2) Hakemler için yayın etik ilkeleri ve (3) Editörler Kurulu için yayın etik ilkeleri 

Yazarlar için Yayın Etik İlkeleri:

1. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi'ne teslim edilen makaleler, bütünüyle özgün olmalı ve de kullanılan kaynaklara ve materyallere uygun şekilde referans verilmelidir. İntihale neden olacak her türlü teşebbüs, dergiye sunulan makalenin reddedilmesi ile sonuçlanır. 

2. Makaleler, bir başka yerde yayınlanmamış olmalı ve de Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi'nde değerlendirme süreci devam ederken başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmemelidir. 

3. Yazarlar, aynı çalışmayı veya esasen aynı olan bir araştırmayı birden fazla dergiye göndermemelidir. 

4. Konferanslarda sunulmuş ve özeti bildiri kitabında yayınlanmış olan çalışmalar, söz konusu çalışmaların nerede ve ne zaman sunulduğunun editöre bildirilmesi şartıyla değerlendirmeye alınabilir. 

5. Makalenin değerlendirilmek üzere teslim edilmesi neticesinde, editörler kurulu bu kuralların yazarlar tarafından kabul edildiğini varsayar. 

6. Gecikme nedeniyle veya herhangi başka bir sebepten ötürü makalelerini geri çekmek isteyen yazarlar, editör ile iletişim kurmalıdır. 

7. Yazarlara bir telif ödemesi yapılmayacaktır. 

Hakemler için Yayın Etik İlkeleri:
1. Hakemler, yazarlar tarafından sunulan makalelerle ilgili bilgileri kişiye özel bilgi olarak ele almak ve gizli tutmakla yükümlüdür.

2. Teslim edilen çalışmalar değerlendirilirken, hakemler ve editörler kendilerini çalışmaların düşünsel ve bilimsel içeriği ile sınırlandırmalıdır. 
Hakemlerin değerlendirmeleri objektif olmalıdır. Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenir.

- Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?

- Öz, makalenin içeriğini net ve düzgün bir şekilde tanımlıyor mu?

- Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?

- Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıtlanıyor mu?

- Alandaki diğer çalışmalara yeterli referans verilmiş mi?

- Dil kalitesi yeterli mi?

3. Hakemler, yazarlardan herhangi birinin intihal veya diğer bir etik dışı faaliyette bulunduğunu tespit etmesi durumunda editörü derhal bilgilendirmelidir. 

Editörler Kurulu için Yayın Etik İlkeleri: 
1. Editörler kurulu, teslim edilen makalenin derginin teslim şartlarını sağlamaması durumunda (bakınız: Yazım Kuralları ve Makale Kontrol Listesi) ve de iftira, telif hakkı ihtilali ve intihal gibi durumlara ilişkin yasal koşulların ihlal edilmesi durumunda makaleleri değerlendirmeye kabul etmeme hakkını saklı tutar ve yazarlara gözden geçirmeleri için iade eder.

2. Editörler kurulu ve hakemlerin değerlendirme raporlarına dayanarak, editör makaleleri kabul edebilir, reddedebilir veya makalede değişiklikler yapılmasını talep edebilir. Reddedilen makaleler, yazarın yazılı izni olmadan başka bir amaçla kullanılamaz. 

3. Editörler, mükerrer olarak teslim edildiklerine dair bir şüphe oluşmadıkça, yayınlanıncaya kadar teslim edilen çalışmaların gizliliğinden sorumludur. 

4. Editörler kurulu tarafından yapılacak ön değerlendirmeden sonra, sadece seçilen makaleler hakem değerlendirmesine tabi olur ve çalışmalar en az iki hakeme gönderilir. 

5. Editör, bütün makalelerin adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirildiğinden emin olmalıdır; böylece, bir makalenin kabul veya reddedilmesi kararı sadece çalışmanın önemine, özgünlüğüne ve açıklığına ve de çalışmanın derginin kapsamına olan uygunluğuna dayanarak verilir. 

6. Editör, herhangi bir yazara karşı ırkından, dininden, cinsiyetinden, yaşından, etnik kimliğinden, siyasi inancından, cinsel tercihinden ve ülkesinden dolayı ayrım yapmamalıdır.  


Araştırma Etiği

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

- Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.

- Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

- Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.

- Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.

- Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.

- Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.

- İnsan denekler ile yapılan deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.

- Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.

- İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Yayın Politikası

Makale Değerlendirme Süreci ve Süresi 

Dergiye gelen çalışmalar, öncelikle dergi editörleri tarafından değerlendirilerek özgünlük ve bilime yaptığı katkı açısından ön bir değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme sonucunda özgün ve bilimsel katkısı olduğu düşünülen çalışmalar, alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörleri, çalışmanın hakemlerce değerlendirilme sürecini başlatırlar. Bu süreçte çalışmalar, en az iki hakem tarafından kör hakemlik esasına bağlı olarak değerlendirilir. Çalışmalara ilişkin olarak hakemlerden gelecek değerlendirme raporlarının sonucuna göre gerektiğinde üçüncü bir hakemin daha görüşüne başvurulur. 

Dergiye gelen ve ön değerlendirmeyi geçen çalışmaların değerlendirilmesi ve hakem değerlendirmelerinin olumlu olması şartıyla yayınlanması süreci 6 - 9 ay arasında sürmektedir. 

Açık Erişim Politikası 

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, tüm içeriği okura ya da okurun dahil olduğu kuruma ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir.