Makaleler


B. ÖZDOĞAN
Türkiye’de Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel Girişimcilik Yönelimi Araştırması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2020)
B. ÖZDOĞAN, B. MOLLAOĞULLARI
DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİ İLE ULUSLARARASI MUHASEBE EĞİTİMİ STANDARTLARI ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME: EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (2019)
B. MOLLAOĞULLARI, B. ÖZDOĞAN
İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler, Riskler Ve İç Denetimin Rolü, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
B. ÖZDOĞAN, S. KARĞIN
Blok Zinciri Teknolojisinin Muhasebe Ve Finans Alanlarına Yönelik Yansımaları Ve Beklentiler, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (2018)
B. ÖZDOĞAN, T. GÜLEÇ, R. AKTAŞ
OYUNLAŞTIRMANIN MUHASEBE EĞİTİMİNDE KULLANIMI, PİLOT PROJE: “HESAP GÜNÜ”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (2018)
B. Ozdogan, A. Gacar, H. Aktas
DIGITAL AGRICULTURE PRACTICES IN THE CONTEXT OF AGRICULTURE 4.0, Journal of Economics Finance and Accounting, (2017)
Y. ÖZDOĞAN, P. ÖNCÜ
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sonrası İç Denetimin Gelişen Rolü: Türkiye’de İç Denetçilerin Algısı Araştırması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
B. ÖZDOĞAN, S. ÖNCÜ
Türkiye’de İç Denetim Mesleğinin Güncel Durumu: Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
A. YERELİ, C. KAYALI, B. ÖZDOĞAN, A. GACAR, F. ATA
ULUSLARARASI MUHASEBE EĞİTİMİ LİTERATÜR TARAMASI:1997-2008 DÖNEMİ, Ege Akademik Bakış Dergisi, (2010)