Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BAĞIMSIZ DENETİM KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERİN BAĞIMSIZ DENETİM ÜZERİNE ETKİLERİ

Yıl 2020, Cilt 20, Sayı 61, 83 - 104, 15.09.2020

Öz

2001 yılından itibaren yaşanan hileli finansal raporlamalar bağımsız denetimin gelişiminde etkili olmuş ve bağımsız denetime olan güveni zedelemiştir. Güvenin tekrar sağlanması için ulusal ve uluslararası birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Türkiye’deki bağımsız denetime yönelik düzenlemeler incelenmiş, bu düzenlemelerin denetim kalitesini, bağımsız denetçileri ve denetlenen işletmelere etkileri araştırılmış, denetimi düzenleyen kurumların etkinliği ve sektörün beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Veri toplamada anket yöntemi benimsenmiş olup, istatistiki bölge birimi sınıflaması ( İBBS) düzey 1’de bulunan bağımsız denetim yetkisine sahip meslek mensupları örnekleme dahil edilmiştir. Veriler SPSS 22 paket programıyla analiz edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar özet olarak şöyledir: Bölgeler itibarı ile cevaplarda anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Vergi mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri ile denetim standartlarının birbiri ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği, denetim kapsamının genişletilirken bir standarda bağlı kalınması gerektiği, denetim kapsamının denetlenen işletme yönetimi tarafından bilinmediği tespit edilmiş, KGK bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemekte başarılı olduğu saptanmıştır. 

Kaynakça

 • Akdoğan, H., Yazar, B. (2012), Yeni Türk Ticaret Kanununun Denetim Alanında Getirdiği Yenilikler, Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi Cilt 4, No: 2. http :sobiad.org/ejournals/dergi_hia/arsiv/2012_2/habib_akdogan.pdf
 • Aqel, S. (2006), Bağımsız Denetim Uygulamalarında Beklenti Farkları Ve Türkiye’de Algılanması Üzerine Araştırma, Doktora Tezi, İstanbul
 • Erdoğan,S, Solak,B. (2016), Türkiye'de Şeffaflık Raporları Ve Bağımsız Denetim Sektörüne Yönelik Ampirik Bir Çalışma , Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt 6, Sayı: 2, http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/makaleler/1295401635_175-196%20yeni. pdf
 • Güngörmüş. A. (2014), Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Bağımsız Denetime Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi Ali Haydar. Kütahya
 • Karadeniz, Y. (2015), 6102 Sayılı TTK Kapsamında Türkiye’de Bağımsız Denetim Ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Nitel Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi NO:7. http://isarder.org/2015/vol.7_issue.4_article015_full_text.pdf
 • Karakoç, M. (2013), Türk Ticaret Kanunu İle Birlikte Bağımsız Denetimde Meydana Gelen Gelişmeler. Muhasebe Ve Finansman Dergisi. https://eski.usak.edu.tr/mehtap.karakoc
 • Özçelik,H, Şenol,Ş, Ahmet Aktürk,A. (2014), Muhasebe Ve Finansman Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsız Denetim Alanındaki Güncel Gelişmelere Bakış Açıları Ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma, http://journal.mufad.org/attachments/article/739/4.pdf
 • Özulucan,A., Keleş, D., Arslan, S. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Bağımsız Denetim İle İlgili Hususlar Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Ordu İlinde Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: Ocak Cilt-Sayı: 9 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/niguiibfd/
 • Sağlam, N , Azgın,N. (2016), Türk Ticaret Kanunu Ve Son Yasal Düzenlemelerin Finansal Raporlama Ve Denetime Etkisi,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Sayı:21, http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2016-cilt-21-os-yazi2-03112016.pdf
 • Sağlar, J, Yüce, D, (2015), Bağımsız Denetimde Kamu Gözetim Kurumunun Rolü Ve Kurumdan Beklentilerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 8(3) http://dergipark.ulakbim.gov.tr/niguiibfd/
 • Senal, S. (2013), Denetim Beklenti Aralığı Ve Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Sayı:41, http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi41/erujfeas_jan2013_136to164.pdf
 • Şenyiğit. B, Zeytinoğlu. E, (2014), Zorunlu Denetçi Rotasyonunun Denetim Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Literatür Araştırması, İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi Yıl:25 Sayı:77 hhtp: dergipark.gov.tr/download/article-file/98090
 • Ulusan H, Eren,E, Köylü,Ç. (2014), 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (Ttk)’Nun Muhasebe Ve Denetim Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, http://journal.mufad.org/attachments/article/670/2.pdf

Yıl 2020, Cilt 20, Sayı 61, 83 - 104, 15.09.2020

Öz

Kaynakça

 • Akdoğan, H., Yazar, B. (2012), Yeni Türk Ticaret Kanununun Denetim Alanında Getirdiği Yenilikler, Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi Cilt 4, No: 2. http :sobiad.org/ejournals/dergi_hia/arsiv/2012_2/habib_akdogan.pdf
 • Aqel, S. (2006), Bağımsız Denetim Uygulamalarında Beklenti Farkları Ve Türkiye’de Algılanması Üzerine Araştırma, Doktora Tezi, İstanbul
 • Erdoğan,S, Solak,B. (2016), Türkiye'de Şeffaflık Raporları Ve Bağımsız Denetim Sektörüne Yönelik Ampirik Bir Çalışma , Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt 6, Sayı: 2, http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/makaleler/1295401635_175-196%20yeni. pdf
 • Güngörmüş. A. (2014), Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Bağımsız Denetime Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi Ali Haydar. Kütahya
 • Karadeniz, Y. (2015), 6102 Sayılı TTK Kapsamında Türkiye’de Bağımsız Denetim Ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Nitel Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi NO:7. http://isarder.org/2015/vol.7_issue.4_article015_full_text.pdf
 • Karakoç, M. (2013), Türk Ticaret Kanunu İle Birlikte Bağımsız Denetimde Meydana Gelen Gelişmeler. Muhasebe Ve Finansman Dergisi. https://eski.usak.edu.tr/mehtap.karakoc
 • Özçelik,H, Şenol,Ş, Ahmet Aktürk,A. (2014), Muhasebe Ve Finansman Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsız Denetim Alanındaki Güncel Gelişmelere Bakış Açıları Ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma, http://journal.mufad.org/attachments/article/739/4.pdf
 • Özulucan,A., Keleş, D., Arslan, S. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Bağımsız Denetim İle İlgili Hususlar Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Ordu İlinde Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: Ocak Cilt-Sayı: 9 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/niguiibfd/
 • Sağlam, N , Azgın,N. (2016), Türk Ticaret Kanunu Ve Son Yasal Düzenlemelerin Finansal Raporlama Ve Denetime Etkisi,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Sayı:21, http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2016-cilt-21-os-yazi2-03112016.pdf
 • Sağlar, J, Yüce, D, (2015), Bağımsız Denetimde Kamu Gözetim Kurumunun Rolü Ve Kurumdan Beklentilerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 8(3) http://dergipark.ulakbim.gov.tr/niguiibfd/
 • Senal, S. (2013), Denetim Beklenti Aralığı Ve Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Sayı:41, http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi41/erujfeas_jan2013_136to164.pdf
 • Şenyiğit. B, Zeytinoğlu. E, (2014), Zorunlu Denetçi Rotasyonunun Denetim Kalitesi Üzerindeki Etkileri: Literatür Araştırması, İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi Yıl:25 Sayı:77 hhtp: dergipark.gov.tr/download/article-file/98090
 • Ulusan H, Eren,E, Köylü,Ç. (2014), 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (Ttk)’Nun Muhasebe Ve Denetim Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, http://journal.mufad.org/attachments/article/670/2.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Abdulaziz ERTAŞ (Sorumlu Yazar)
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-3074-5631
Türkiye


Tuğrul KANDEMİR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3544-7422
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2020
Başvuru Tarihi 26 Aralık 2019
Kabul Tarihi 1 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 20, Sayı 61

Kaynak Göster

APA Ertaş, A. & Kandemir, T. (2020). BAĞIMSIZ DENETİM KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERİN BAĞIMSIZ DENETİM ÜZERİNE ETKİLERİ . Muhasebe ve Denetime Bakış , 20 (61) , 83-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mdbakis/issue/56331/665679