Diğer
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SORUŞTURMA YÖNTEMİ OLARAK DAİMİ ARAMA KARARLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Yıl 2016, Sayı: 8, 239 - 267, 26.01.2017

Öz

Bu
çalışmamızda bir soruşturma yöntemi olarak kabul gören ancak kanuni bir
dayanağı bulunmayıp uygulamada suç şüphesi taşıdığı düşünülen olaylarda failin
tespitinin mümkün olmadığı durumlarda soruşturmayı bitirmeyip belli aralıklarla
kolluk birimlerinin ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi vermesi şeklinde
gerçekleşen daimi arama soruşturma yönteminin niteliği ile bu yöntemin,
bilhassa “soruşturmanın etkinliği” bakımından ulusal ve uluslararası
mahkemelerin vermiş olduğu kararlara nasıl yansıdığı açıklanmaya çalışılmıştır. 

Kaynakça

 • ARTUÇ Mustafa, Hüküm Kurma Sanatı, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara, 2015.
 • ALTUNDİŞ Mehmet, Hukuki Güvenlik İlkesi, Yasama Dergisi, Sayı:10, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2008.
 • ALTUNKAŞ Aysun, Ceza Yargılamasında Şüphe Kavramı, Ceza Yargılama Hukukunda Son Gelişmeler Sempozyumu, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2016.
 • Avrupa Konseyi İnsan Hakları El Kitapları, 2013:10-11.
 • AYDIN Devrim, Ceza Muhakemesi Kanununda İtiraz, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:65, 2006.
 • AYDIN Fatih, Suçlu Profilleme, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011.
 • BAKIM Sevi, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda İşkence Suçu, Beta Yayınları, İstanbul, 2008.
 • BALCI Murat, Ceza Muhakemesi Hukukunda Gaip veya Kaçak Sanığa Güvence Belgesi Verilmesi, TBB Dergisi, 2011(92).
 • BEŞE Ertan, Suç İstatistiklerinde Karanlık Alan ve Mağdurun Rolü, Suç Mağdurları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2006.
 • BİLGE Burak, AİHM İçtihatları Bağlamında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı:2 Yıl: 2014.
 • BOSTANCI Nabi, Etnisite, Modernizm ve Milliyetçilik, Türkiye Günlüğü, 1998.
 • CENTEL Nur / ZAFER Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2005.
 • ÇAKIR Kerim, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu, Prof. Dr. Nur Centel'e Armağan, Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013.
 • ÇOLAK Haluk, TAŞKIN Mustafa, Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007.
 • DONAY Süheyl, Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, Beta Yayınları, İstanbul, 2009, s. 284-299.
 • EREM Faruk, Türk Ceza Kanunu Şerhi Genel Hükümler, Cilt:I, Seçkin Yayınevi, Ankara,1993.
 • EVİK SONAY Vesile, İddianamenin İadesi, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, Cilt:2, Türk Ceza Hukuku Derneği-Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2008.
 • GARLİCKİ Lech, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Göre Yaşam Hakkı, Sempozyum, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı, İHUM, Ankara, 2003.
 • SOYER GÜLEÇ Sesim, Ceza Muhakemesi Hukukunda Soruşturmanın Etkinliği İlkesi ve Takipsizlik Kararları Üzerindeki Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Özel Sayı, 2013.
 • KURT Gülşah, Cezasızlık Sorunu: Soruşturma Süreci, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Anadolu Kültür Yayınları, 2016.
 • METİN Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması ile ilgili olarak Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt:7, Sayı: 27, Yıl: Güz:2010.
 • NOYAN Erdal, Ceza Davası-İddia-Duruşma-Hüküm, Adalet Yayınları, Ankara, 2007.
 • ÖNOK Murat, Uluslararası Boyutlarıyla İşkence Suçu, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006.
 • ÖZGÜN Akif, Cep Telefonuna Yönelik Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2009.
 • ÖZTÜRK Bahri, ERDEM RUHAN Mustafa, ÖZBEK ÖZER Veli, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, Ankara, 1998.
 • SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Kitabevi, Ankara, 1998.
 • SOYASLAN Doğan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007.
 • ŞAHİN Cumhur, Ceza Muhakemesi Hukuku 1, Seçkin Yayınları, Ankara, 2016.
 • ŞAHİNKAYA Murat, Suçsuzluk Karinesi, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008.
 • TAŞDEMİR Kubilay, Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Ütopya Grafik, Ankara, 2011.
 • TEZCAN Durmuş, RUHAN ERDEM Mustafa, SANCAKDAR Oğuz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, Seçkin Yayınları, Ankara, 2002.
 • TOSUN Öztekin, Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, C.1, Genel Kısım, 4. Bası, İstanbul, 1984.
 • UYGUR Tanju, Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:5, Yıl: 1975.
 • YENİSEY Feridun, Uygulanan ve Olması Gereken Ceza Muhakemesi Hukuku, Hazırlık Soruşturması ve Polis, Beta Yayınevi, İstanbul, 1991.
 • YURTCAN Erdener, Uygulamacı İçin Ceza Yargılaması, Beta Yayınları, İstanbul, 2007.
 • YÜCEL TÖREN Mustafa, Yeni Türk Ceza Siyaseti, İmge Yayınevi, Ankara, 2011.

Yıl 2016, Sayı: 8, 239 - 267, 26.01.2017

Öz

Kaynakça

 • ARTUÇ Mustafa, Hüküm Kurma Sanatı, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara, 2015.
 • ALTUNDİŞ Mehmet, Hukuki Güvenlik İlkesi, Yasama Dergisi, Sayı:10, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2008.
 • ALTUNKAŞ Aysun, Ceza Yargılamasında Şüphe Kavramı, Ceza Yargılama Hukukunda Son Gelişmeler Sempozyumu, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2016.
 • Avrupa Konseyi İnsan Hakları El Kitapları, 2013:10-11.
 • AYDIN Devrim, Ceza Muhakemesi Kanununda İtiraz, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:65, 2006.
 • AYDIN Fatih, Suçlu Profilleme, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011.
 • BAKIM Sevi, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda İşkence Suçu, Beta Yayınları, İstanbul, 2008.
 • BALCI Murat, Ceza Muhakemesi Hukukunda Gaip veya Kaçak Sanığa Güvence Belgesi Verilmesi, TBB Dergisi, 2011(92).
 • BEŞE Ertan, Suç İstatistiklerinde Karanlık Alan ve Mağdurun Rolü, Suç Mağdurları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2006.
 • BİLGE Burak, AİHM İçtihatları Bağlamında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı:2 Yıl: 2014.
 • BOSTANCI Nabi, Etnisite, Modernizm ve Milliyetçilik, Türkiye Günlüğü, 1998.
 • CENTEL Nur / ZAFER Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2005.
 • ÇAKIR Kerim, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu, Prof. Dr. Nur Centel'e Armağan, Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013.
 • ÇOLAK Haluk, TAŞKIN Mustafa, Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007.
 • DONAY Süheyl, Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, Beta Yayınları, İstanbul, 2009, s. 284-299.
 • EREM Faruk, Türk Ceza Kanunu Şerhi Genel Hükümler, Cilt:I, Seçkin Yayınevi, Ankara,1993.
 • EVİK SONAY Vesile, İddianamenin İadesi, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, Cilt:2, Türk Ceza Hukuku Derneği-Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2008.
 • GARLİCKİ Lech, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Göre Yaşam Hakkı, Sempozyum, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı, İHUM, Ankara, 2003.
 • SOYER GÜLEÇ Sesim, Ceza Muhakemesi Hukukunda Soruşturmanın Etkinliği İlkesi ve Takipsizlik Kararları Üzerindeki Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Özel Sayı, 2013.
 • KURT Gülşah, Cezasızlık Sorunu: Soruşturma Süreci, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Anadolu Kültür Yayınları, 2016.
 • METİN Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması ile ilgili olarak Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt:7, Sayı: 27, Yıl: Güz:2010.
 • NOYAN Erdal, Ceza Davası-İddia-Duruşma-Hüküm, Adalet Yayınları, Ankara, 2007.
 • ÖNOK Murat, Uluslararası Boyutlarıyla İşkence Suçu, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006.
 • ÖZGÜN Akif, Cep Telefonuna Yönelik Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2009.
 • ÖZTÜRK Bahri, ERDEM RUHAN Mustafa, ÖZBEK ÖZER Veli, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, Ankara, 1998.
 • SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Kitabevi, Ankara, 1998.
 • SOYASLAN Doğan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007.
 • ŞAHİN Cumhur, Ceza Muhakemesi Hukuku 1, Seçkin Yayınları, Ankara, 2016.
 • ŞAHİNKAYA Murat, Suçsuzluk Karinesi, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008.
 • TAŞDEMİR Kubilay, Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Ütopya Grafik, Ankara, 2011.
 • TEZCAN Durmuş, RUHAN ERDEM Mustafa, SANCAKDAR Oğuz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, Seçkin Yayınları, Ankara, 2002.
 • TOSUN Öztekin, Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, C.1, Genel Kısım, 4. Bası, İstanbul, 1984.
 • UYGUR Tanju, Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:5, Yıl: 1975.
 • YENİSEY Feridun, Uygulanan ve Olması Gereken Ceza Muhakemesi Hukuku, Hazırlık Soruşturması ve Polis, Beta Yayınevi, İstanbul, 1991.
 • YURTCAN Erdener, Uygulamacı İçin Ceza Yargılaması, Beta Yayınları, İstanbul, 2007.
 • YÜCEL TÖREN Mustafa, Yeni Türk Ceza Siyaseti, İmge Yayınevi, Ankara, 2011.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kamuran KAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 26 Ocak 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Sayı: 8

Kaynak Göster

APA
KAYA, K. (2017). SORUŞTURMA YÖNTEMİ OLARAK DAİMİ ARAMA KARARLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi(8), 239-267.
MLA
KAYA, Kamuran. “SORUŞTURMA YÖNTEMİ OLARAK DAİMİ ARAMA KARARLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8, 2017, ss. 239-67.
Chicago
KAYA, Kamuran. “SORUŞTURMA YÖNTEMİ OLARAK DAİMİ ARAMA KARARLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8 (Ocak 2017): 239-67.
EndNote
KAYA K (01 Ocak 2017) SORUŞTURMA YÖNTEMİ OLARAK DAİMİ ARAMA KARARLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 8 239–267.
ISNAD
KAYA, Kamuran. “SORUŞTURMA YÖNTEMİ OLARAK DAİMİ ARAMA KARARLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 8 (Ocak 2017), 239-267.
AMA
KAYA K. SORUŞTURMA YÖNTEMİ OLARAK DAİMİ ARAMA KARARLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. Ocak 2017;(8):239-267.
Vancouver
KAYA K. SORUŞTURMA YÖNTEMİ OLARAK DAİMİ ARAMA KARARLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017(8):239-67.
IEEE
K. KAYA, “SORUŞTURMA YÖNTEMİ OLARAK DAİMİ ARAMA KARARLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 8, ss. 239–267, Ocak 2017.
JAMA
KAYA K. SORUŞTURMA YÖNTEMİ OLARAK DAİMİ ARAMA KARARLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017;:239–267.