Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN SUÇUN YAPISI İÇERİSİNDEKİ YERİ VE MUHTEVASI

Yıl 2021, Sayı: 18, 369 - 416, 17.12.2021
https://doi.org/10.18771/mdergi.1038089

Öz

Hukuka uygunluk nedenlerinin suçun yapısındaki yeri günümüzde
özellikle Türk hukukunda halen tartışmalı olmakla beraber meselenin
esasen suçun ikili ve üçlü ayrımı içerisinde mütalaa edildiğini söylemek
mümkündür. Bu kapsamda doktrinde bazı yazarlarca ikili ayrım esas
alınarak hukuka uygunluk nedenleri tipik fiilin menfi şartları olarak
değerlendirilmekte, üçlü ayrımı esas alan yazarlarca ise bağımsız bir
unsur altında incelenmektedir. Bu nedenlerin suçun yapısında nerede
yer aldığı kadar ve belki de daha fazla problemli olan diğer bir mesele
de bu nedenlerin muhtevasına ilişkindir. Bu soruna ilişkin olarak ise
doktrindeki görüşleri hukuka uygunluk nedenlerini salt objektif nitelikte
kabul eden yaklaşımlar ile bu nedenlerin aynı zamanda sübjektif
unsura sahip olduğunu kabul eden yaklaşımlar olarak ikiye ayırmak
mümkündür. İşte bu çalışmada önce hukuka uygunluk nedenlerinin
suçun yapısı içerisindeki yeri incelendikten sonra bu nedenlerin
hangi temel unsurlardan oluştuğu ve bunların kapsamı ile yokluğuna
bağlanan hukuki sonuçlar hakkında doktrinde ileri sürülen görüşlerin
açıklanmasına gayret edilecektir.

Kaynakça

 • ALACAKAPTAN Uğur, Suçun Unsurları, Ankara 1973.
 • BOCK Dennis, Strafrecht Allgemeiner Teil, Berlin 2018.
 • BOCKELMANN Paul, Strafrecht Allgemeiner Teil, München 1975.
 • BRINGEWAT Peter, Grundbegriffe des Strafrechts, Baden-Baden 2018.
 • DEMİRBAŞ Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2013.
 • DÖLLING Dieter/DUTTGE Gunnar/KÖNIG Stefan/RÖSSNER Dieter (Hrsg.), Gesamtes Strafrecht, Baden-Baden 2017. (GS-StGB/yazar)
 • DÖNMEZER Sulhi/ERMAN Sahir, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, Genel Kısım, C. II, İstanbul 2015.
 • DURSUN Selman/BOZBAYINDIR Ali Emrah, “Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Manevi Unsurları Meselesi”, İÜHFM, C. 83, S. 1, Y. 2015, ss. 63-90.
 • EISELE Jörg, “Strafrecht AT: Erlaubnistatbestandsirrtum und subjektives Rechtfertigungselement”, JuS 2016, ss. 366-368.
 • EISELE Jörg/HEINRICH Bernd, Strafrecht Allgemeiner Teil, Stuttgart 2020.
 • EKİCİ ŞAHİN Meral, Ceza Hukukunda Rıza, İstanbul 2012.
 • ENGLÄNDER Armin, “Der Verteidungswille bei Notwehr und Notwehrexzess”, HRRS 13, ss. 389-393.
 • EREM Faruk/DANIŞMAN Ahmet/ARTUK Mehmet Emin, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 1997.
 • ERDİN SELİM, Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Subjektif Unsur Sorunu, Ankara 2021.
 • FRANK Reinhard, Über den Aufbau des Schuldbegriffs (Sonderausdruck), Festschrift der juristischen Fakulät der Universität Gießen, Gießen 1907, ss. 3-29.
 • FREUND Georg, Strafrecht Allgemeiner Teil, Berlin 2009.
 • FREUND Georg/ROSTALSKI Frauke, Strafrecht Allgemeiner Teil, Berlin 2019.
 • FRISCH Wolfgang, Grund- und Grenzprobleme des sog. subjektiven Rechtfertigungselements, Festschrift Für Karl Lackner zum 70. Geburtstag, Wilfred Küper (Hrsg.), Berlin 1987, ss. 113-148.
 • FRISTER Helmut, Strafrecht Allgemeiner Teil, München 2018.
 • FUCHS Helmut, Österreichisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, Wien 2008.
 • GALLAS Wilhelm, “Zum gegenwärtigen Stand der Lehre vom Verbrechen”, ZStW 67 (1955), ss. 1-47.
 • GÖKTÜRK Neslihan, “Hukuka Uygunluk Nedenleri Objektif Nitelikte Midir?”, CHD, S. 27, Nisan 2015, ss. 7-28.
 • GROPP Walter, Strafrecht Allgemeiner Teil, Heidelberg 2015.
 • GRUPP Magdelena, Das Verhältnis von Unrechtsbegründung und Unrechtsaufhebung bei der versuchten Tat, Baden-Baden 2009.
 • GÜNGÖR Devrim, Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata, Ankara 2007.
 • HAFIZOĞULLARI Zeki, Ceza Normu, Normatif Bir Yapı Olarak Ceza Hukuku Düzeni, Ankara 1996.
 • HAFIZOĞULLARI Zeki/Özen Muharrem, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2014.
 • HAUF Claus-Jürgen, Strafrecht Allgemeiner Teil Kurzlehrbuch, Heusenstamm 2001.
 • HEINRICH Bernd, Strafrecht Allgemeiner Teil, Stuttgart 2019.
 • HIPPEL Robert von, Deutsches Strafrecht Band II, Heidelberg 1971.
 • HRUSCHKA Joachim, Strafrecht nach logisch-analytischer Methode, Systematisch entwickelte Fille mit Lösungen zum Allgemeinen Teil, Berlin 1988.
 • İÇEL Kayıhan/ SOKULLU-AKINCI Füsun/ ÖZGENÇ İzzet/ SÖZÜER Adem/MAHMUTOĞLU Fatih S./ ÜNVER Yener, Suç Teorisi, İstanbul 2000.
 • JÄHNKE Burkhard /LAUFHÜTTE Heinrich Wilhelm /ODELSKY Walter (Hrsg.), Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, Band 2, Berlin 2003. (LKStGB/yazar 2003)
 • JAKOBS Günther, Strafrecht Allgemeiner Teil, Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, Berlin 1991. (AT)
 • JAKOBS Günther, Kritik des Vorsatzbegriffs, Tübingen 2020.
 • JESCHECK Hans-Heinrich/WEIGEND Thomas, Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner Teil, Berlin 1996.
 • JOECKS Wolfgang/MIEBACH Klaus (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, München 2020.
 • KANGAL Zeynel, Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu, Ankara 2010.
 • KARGL Walter, Strafrecht Einführung in die Grundlagen von Gesetz und Gesetzlichkeit, Baden-Baden 2019.
 • KASPAR Johannes, Strafrecht Allgemeiner Teil, Baden-Baden 2017.
 • KATOĞLU Tuğrul, Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, Ankara 2003.
 • KAUFMANN Arthur, Einige Anmerkungen zu Irrtümern über den Irrtum, Festschrift Für Karl Lackner zum 70. Geburtstag, Wilfred Küper (Hrsg.), Berlin 1987, ss. 185-197.
 • KINDHÄUSER Urs, Strafrecht Allgemeiner Teil, Baden-Baden 2009.
 • KINDHÄUSER Urs /NEUMANN Ulfrid /PAEFFGEN Hans-Ulrich (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Band I, Baden-Baden 2017. (NK-StGB/yazar)
 • KINDHÄUSER Urs/ZIMMERMANN Till, Strafrecht Allgemeiner Teil, Baden-Baden 2020.
 • KOCA Mahmut/ÜZÜLMEZ İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2015.
 • KÖHLER Michael, Strafrecht Allgemeiner Teil, Heidelberg 1997.
 • KRACK Ralf, Zum Inhalt der subjektiven Rechtfertigungselementeinsbesondere zum Irrtum über die Zielrichtung des Angriffs, Grundfragen des Strafrechts, Rechtsphilosophie und die Reform der Juristenausbildung, Heinz Koriath/Ralf Krack/Henning Radtke/Jörg-Martin Jehle (Hrsg.), Göttingen 2010, ss. 145-157.
 • KRAUß Detlef, “Erfolgsunwert und Handlungsunwert im Unrecht”, ZStW 76 (1964), ss. 19-68.
 • KREY Volker/ESSER Robert, Deutsches Strafrecht Allgemeiner Teil, Stuttgart 2016.
 • KUDLICH Hans, “An den Grenzen der Notwehr”, JA 2014, ss. 587-591.
 • KÜHL Kristian, Strafrecht Allgemeiner Teil, München 2012.
 • LAUFHÜTTE Heinrich Wilhelm/TIEDEMANN Klaus (Hrsg.), Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, Band 2, Berlin 2006. (LK-StGB/yazar 2006)
 • LISZT Franz von, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Berlin 1888.
 • MAURACH Reinhart, Deutsches Strafrecht Allgemeiner Teil, Karlsruhe 1971.
 • MERKEL Adolf, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, Stuttgart 1889.
 • MURMANN Uwe, Grundkurs Strafrecht, München 2020.
 • OPPENHOFF Friedrich Christian, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, Berlin 1881.
 • OTTO Harro, Strafrecht Allgemeiner Teil, Berlin 2004.
 • ÖNDER Ayhan, Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul 1992.
 • ÖZBEK Veli Özer/DOĞAN Koray/BACAKSIZ Pınar, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2020.
 • ÖZGENÇ İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2019.
 • PUPPE Ingeborg, Strafrecht Allgemeiner Teil im Spiegel der Rechtsprechung, Baden-Baden 2016.
 • RADBRUCH Gustav, Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für das Strafrechtssystem, Berlin 1903.
 • RADBRUCH Gustav, “Über den Schuldbegriff”, ZStW 04 (1904), ss. 333- 348.
 • RATH Jürgen, Das subjektive Rechtfertigungselement, Heidelberg 2002. RENGIER Rudolf, Strafrecht Allgeimer Teil, München 2020.
 • ROXIN Claus, Strafrecht Allgemeiner Teil Band I, München 2006.
 • RÖNNAU Thomas, “Grundwissen – Strafrecht: Subjektive Rechtfertigungselemente”, JuS 2009, ss. 594-597.
 • RÜCKERT Christian, Anm. BGH, Urt. v. 27.10.2015 − 3 StR 199/15, NStZ 2016, ss. 334-335.
 • SATZGER Helmut/SCHLUKEBIER Wilhelm/WIDMAIER Gunter (Hrsg.), Kommentar zum Strafgestzbuch, Köln 2020. (SSW-StGB/yazar)
 • SCHHÖNKE Adolf/SCHRÖDER Horst (Hrsg.), Strafgesetzbuch, München 2019. (Sch/Sch/yazar)
 • SEILER Stefan, Strafrecht Allgemeiner Teil I, Wien 2007.
 • SCHMIDHÄUSER Eberhard, Zum Begriff der Rechtfertigung im Strafrecht, Festschrift Für Karl Lackner zum 70. Geburtstag, Wilfred Küper (Hrsg.), Berlin 1987, ss. 77-94.
 • TANER Tahir, Ceza Hukuku Umumi Kısım, İstanbul 1949.
 • TOROSLU Nevzat, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2010. (Genel)
 • TOROSLU Nevzat, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, Ankara 1968. (Zaruret Hali)
 • WAIDER Heribert, Die Bedeutung der Lehre von den subjektiven Rechtfertigungselementen für Methodologie und Systematik des Strafrechts, Berlin 1970.
 • WELZEL Hans, Das deutsche Strafrecht, Berlin 1969.
 • WESSELS Johannes/BEULKE Werner/SATZGER Helmut, Strafrecht Allgemeiner Teil, Heildelberg 2018.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilek Özge UĞRAŞ Bu kişi benim
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi
0000-0002-2226-7369
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA
UĞRAŞ, D. Ö. (2021). HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN SUÇUN YAPISI İÇERİSİNDEKİ YERİ VE MUHTEVASI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi(18), 369-416. https://doi.org/10.18771/mdergi.1038089
MLA
UĞRAŞ, Dilek Özge. “HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN SUÇUN YAPISI İÇERİSİNDEKİ YERİ VE MUHTEVASI”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 18, 2021, ss. 369-16, doi:10.18771/mdergi.1038089.
Chicago
UĞRAŞ, Dilek Özge. “HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN SUÇUN YAPISI İÇERİSİNDEKİ YERİ VE MUHTEVASI”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 18 (Aralık 2021): 369-416. https://doi.org/10.18771/mdergi.1038089.
EndNote
UĞRAŞ DÖ (01 Aralık 2021) HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN SUÇUN YAPISI İÇERİSİNDEKİ YERİ VE MUHTEVASI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 18 369–416.
ISNAD
UĞRAŞ, Dilek Özge. “HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN SUÇUN YAPISI İÇERİSİNDEKİ YERİ VE MUHTEVASI”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 18 (Aralık 2021), 369-416. https://doi.org/10.18771/mdergi.1038089.
AMA
UĞRAŞ DÖ. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN SUÇUN YAPISI İÇERİSİNDEKİ YERİ VE MUHTEVASI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. Aralık 2021;(18):369-416. doi:10.18771/mdergi.1038089
Vancouver
UĞRAŞ DÖ. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN SUÇUN YAPISI İÇERİSİNDEKİ YERİ VE MUHTEVASI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2021(18):369-416.
IEEE
D. Ö. UĞRAŞ, “HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN SUÇUN YAPISI İÇERİSİNDEKİ YERİ VE MUHTEVASI”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 18, ss. 369–416, Aralık 2021, doi: 10.18771/mdergi.1038089.
JAMA
UĞRAŞ DÖ. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN SUÇUN YAPISI İÇERİSİNDEKİ YERİ VE MUHTEVASI. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2021;:369–416.