PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt 9, Sayı 3, 56 - 76, 10.03.2014

Öz

The determinative factor to perceive the stimuli from the external environment is the person’s individual characteristics. Having different personal characteristics causes the ways preferred in learning to be different. “Learning styles”, one of the personal characteristics, and “learning strategies” chosen in relation to personal characteristics are the main focus of this study. Accordingly, learning styles and strategies of the first- and fourth-year students in the faculty of education, Mersin University were investigated. Whether there was a significant difference in the learning styles and strategies of the students taking part in the research in terms of gender, the department and the class they study at and the relationship between the learning styles and strategies of the students were analyzed. To identify the learning styles of the students, “Learning Styles Inventory” developed by Kolb and to identify the learning strategies of the students, “Learning Strategies Identification Scale” developed by Güven and Özdemir were employed. The findings of the research showed that most of the students in the research are assimilators. While there is no significant relationship between the learning styles of the students and gender and department variables, it was found that there is a significant relationship between the learning styles of the students and the grades they study at. Besides, it was seen that the students preferred interpretation strategies the most and there is a significant difference between the learning strategies preferred by the students and gender, department and grade variables. Lastly, it was also found that there is a significant difference between the learning styles of the students and the learning strategies preferred by them.

Kaynakça

 • Alşan, E. U. (2009). Temel kimya laboratuarı dersinde öğretmen adaylarının başarılarına öğrenme stili tercihlerinin etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). 3 (1), 117-133.
 • Altun, E., Bağ, H. ve Paliç, G. (2011). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri ile tartışma eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, Antalya-Turkey.
 • Arsal, Z., Özen, R. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stratejileri ve öğrenme biçimi tercihlerinin incelenmesi. AiBü, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 151-164.
 • Aşkar, P., Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme sitili envanteri. Eğitim ve Bilim. 87, 37-47.
 • Aşkın, Ö. (2006). Öğrenme Stilleri İle İlgili Elektronik Ortamda Yayımlanan Çalışmaların İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ateş, A. ve Altun, E. (2008). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimiöğrencilerinin öğrenme biçemleri ve öğrenme tercihleri. Eğitim Araştırmaları (Eurasian Journal of Educational Research). 30, 1
 • Babadoğan, C. (2000). Öğretim stili odaklı ders tasarımı geliştirme. Milli Eğitim Dergisi. 147, 61-63.
 • Bahar, H.H. ve Sülün, A. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, cinsiyet öğrenme stili ilişkisi ve öğrenme stiline göre akademik başarı. Kastamonu Eğitim Dergisi. 19 (2), 379-386.
 • Bayındır, N. (2006). Öğrenme Stratejilerinin Öğretimi Ve Bilişsel Süreçlere Yansıması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Bekleyen, N. (2006). İngilizce öğretmen adaylarının dil öğrenme stratejileri kullanımı. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 132, 49-66.
 • Berings, M., & Poell, R. (2002). Measuring on-the-job learning styles: a critique of most widely used questionnaires. European Learning Styles Information Network Conference Proceedings. University of Ghent, Ghent Belgium.
 • Bozkurt, O. ve Aydoğdu, M. (2009). Ilköğretim 6. Sınıf fen bilgisi dersinde dunn ve dunnöğrenme stili modeline dayalı öğretim ile geleneksel öğretim yönteminin öğrencilerin akademik başarı düzeyleri ve tutumlarına etkisinin karşılaştırılması. İlköğretim Online. 8(3), 741-754.
 • Can, Ş. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 41, 70-82.
 • Cesur, M. O. (2008). Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri, Öğrenme Stili Tercihi Ve Yabancı Dil Akademik Başarısı Arasındaki Açıklayıcı Ve Yordayıcı İlişkiler Örüntüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Çaycı, B. ve Ünal, E. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sahip Oldukları Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Üniversite ve Toplum. 7 (3). 06.Mayıs.2013 tarihinde http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=328: adresinden alınmıştır.
 • Çelenk, S. ve Karakış, Ö. (2007). Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri “A.İ.B.Ü. Örneği”. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 7, 2, 34-52.
 • Çelikkaya, Ş. (2012). Almanca öğretmeni adaylarının sözcük öğreniminde kullandıkları öğrenme stratejileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 71-76.
 • Çögenli, A. G. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Öğrenme Stilleri ve Kullandıkları Bilişüstü Öğrenme Stratejileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Demir, M. K. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ve sosyal bilgiler öğretimi. Eurasian Journal of Educational Research, 23, 28-37.
 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Gazi Üniversitesi Örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 1 (4), 129-148.
 • Demirci, E. Z. (2009). Öğrenen İle Öğretenin Öğrenme Stilinin Eşleşmesinin Öğrencilerin Türk Halk Edebiyatı Ders Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Denizoğlu, P. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri, Öğrenme Stilleri ve Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Dikbaş, Y. (2008). Öğrenme Stratejileri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Dikkartın, F. T. (2006). Geometri Öğretiminde 4MAT Öğretim Modelinin Öğrenci Başarısı Ve Tutumları Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Dinçer, T. (2007). Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Ve Fizik Öğrenme Stilleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Dunn, R., Beaudry, J. S. & Klavas, A. (1989). Survey of research on learning styles. Educational Leadership, 46, 50–58.
 • Efe, N., Sağırlı, M., Ünlü, İ. ve Kaşkaya, A. (2009). Öğrenme stratejilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 227-238.
 • Erdem, A. R. (2004). Öğrenmede etkili yollar: öğrenme stratejileri ve öğretimi. İlköğretim Online. 4 (1), 1Felder, R. M. (1996). Matters of style. ASEE Prism. 6 (4), 18-23.
 • Gagné R. M. & Driscoll, M. (1988). Essentials of learning for instruction (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Gencel, İ. E. (2006). Öğrenme Stilleri, Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Eğitim, Tutum Ve Sosyal Bilgiler Program Hedeflerine Erişi Düzeyi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Gencel, İ. E. (2007). Kolb’un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı öğrenme stilleri envanteri III’ü türkçeye uyarlama çalışması. D.E.Ü. SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi. 9 (2), 120-140.
 • Gürsoy, T. (2008).Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Yayınlanmış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Güven, M. ve Kürüm, D. (2004). Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, Malatya. Hamurcu, H. (2002). Okulöncesi öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 127–134.
 • Jones, C., Reichard, C. & Mokhtari, K. (2003). Are students’ learning styles discipline specific? Community College Journal of Research and Practice, 27, 363–375.
 • Kaf Hasırcı, Ö. (2006). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri: Çukurova Üniversitesi örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 2 (1), 15-25.
 • Kahyaoğlu, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimi öz ‐yeterlikleri arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 1 (2), 67-82.
 • Karademir, E. ve Tezel, Ö. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (2), 129-1
 • Karadeniz-Bayrak, B. ve Altun, S. (2009). Is there any difference between learning styles of student science teachers in relation to both their grade and gender. Procedia Social And Behavioral Sciences, 1, 765-770.
 • Karakış, Ö. (2006). Bazı Yükseköğrenim Kurumlarında Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Olan Öğrencilerin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, E. (2002). Web Temelli Öğrenmede Baskın Öğrenme Stilinin Öğrenme Etkinlikleri Tercihi ve Akademik Başarıya Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kolb, D. A., (1984). Experiential learning. Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc., NJ.
 • Kolb, D. A., (1985). Learning style ınventory: experiences as the source of learning and development. Prentice-Hall. Inc., NJ.
 • Küçükkaragöz, H., Deniş, H., Ersoy, E. ve Karataş, E. (2009). İlköğrerim Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. The First International Congress of Educational Research May 1 – 3, 2009. Educational Research Association. Çanakkale 18 Mart University.
 • Merter, F. (2009). Cumhuriyet-dicle-inönü üniversitesi eğitim fakültesi ilköğretim bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve öğrenme stillerini farklılaştıran sosyo-ekonomik faktörler. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 78-96.
 • Numanoğlu, G. ve Şen, B. (2007). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 8 (2), 1291
 • Okur, M., Bahar, H.H., Akgün, L. ve Bekdemir, M. (2011). Matematik Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Sürekli Kaydı ve Akademik Başarı Durumları. TSA. 15 (3), 123-134.
 • Oral, B. (2003). Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme stillerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 35, 418-435.
 • Özbek, Ö. (2006). Öğrenme Stili Özelliklerinin Dikkate Alındığı Öğretim Etkinliklerini Uygulamanın Akademik Başarı, Tutumlar ve Hatırda Tutma Düzeyi Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Özen, Y. (2011). Sosyal bilgiler eğitimi öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Erzincan Üniversitesi Örneği). Akademik Bakış Dergisi. 24 (2), 1-20.
 • Özer, B. (2002). İlköğretim ve ortaöğretim okullarinin eğitim programlarinda öğrenme stratejileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 1 (1), 17-32.
 • Perry, C. & Ball, I. (2004). Teacher subject specialisms and their relationships to learning styles, psychological typesand multiple intelligences: implications for course development. Teacher Devolopment, 8 (1), 9-28.
 • Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal Of Educational Research, 31, 459-470.
 • Riding, R. & Rayner, S. (2005). Cognitive styles and learning strategies – understanding style differences in learning and behavior. London: David Fulton Publishers.
 • Saban, A. İ. ve Bal, A. P. (2010). Matematik ve sınıf öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin öğrenme stratejilerinin bazı sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 11 (2), 1-19.
 • Senemoğlu, N. (2003). Gelişim öğrenme ve öğretim. (8. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sutliff, R.I. & Baldwin, V. (2001). Learning styles: teaching tecnology subjects can be more effective. The Journal of Technoludies. Winter-Spring, 22-27.
 • Şahin, H.ve Çakar, E. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stratejileri ve akademik güdüleme düzeylerinin akademik başarılarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 9 (3), 519-540
 • Şeker, M. ve Yılmaz, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme stillerinin kullanılmasının öğrencilerin öğrenme düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 19 (1), 251-266.
 • Tay, B. ve Yangın, B. (2008). 4. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde sınıf ortamında kullandıkları öğrenme stratejileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9 (3), 73Tüysüz, C. ve Tatar, E. (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin kimya dersine yönelik tutum ve başarılarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5(9), 97-107. Uyangör, S. M. ve Dikkartın, F. T. (2009). 4MAT öğretim modelinin öğrencilerin erişileri ve öğrenme stillerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). 3 (2), 178-194.
 • Ültanır, E., Ültanır, Y.Y. ve Temel, G.Ö. (2012). The examination of university students’ learning styles by means of felder-silverman index (Üniversite öğrencilerinin öğrenme stillerinin feldersilverman envanteri bağlamında incelenmesi). Education and Science. 37 (163), 29-42
 • Veznedaroğlu, R. L. ve Özgür, A. O. (2005). Öğrenme stilleri: tanımlamalar, modeller ve işlevleri. İllköğretim-Online. 4(2), 1-16.
 • Weinstein, C. & Mayer, R. E. (1983). The teaching of learning strategies. Innovation Abstracts, 5 (32). Yenice, N. ve Saracaloğlu, A. S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile fen başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 162-173.
 • Zengin, R. ve Alşahan, Ö. L. (2011). İlköğretim öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 13 (2), 143-153.

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stil ve Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği)

Yıl 2013, Cilt 9, Sayı 3, 56 - 76, 10.03.2014

Öz

Dış çevreden gelen uyaranları algılamada belirleyici faktör, bireylerin sahip olduğu kişisel özelliklerdir. Kişisel özelliklerin farklı olması, öğrenmede tercih edilen yolların da farklı olmasına neden olmaktadır. Kişisel özelliklerden biri olan “öğrenme stilleri” ve kişisel özelliklere bağlı olarak tercih edilen “öğrenme stratejileri” bu araştırmanın odağını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, yapılan bu araştırmada, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (MÜEF) birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri araştırılmıştır. Ayrıca, çalışma grubunda yer alan öğrencilerin öğrenme stilleri ve stratejilerinin cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ve öğrencilerin öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla, Kolb tarafından geliştirilen “Öğrenme Stilleri Envanteri”, öğrenme stratejilerini belirlemek amacıyla, Güven ve Özdemir tarafından geliştirilen “Öğrenme Stratejilerini Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma bulguları, araştırmaya katılan MÜEF öğrencilerin çoğunluğunun özümseyen öğrenme stiline sahip olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin öğrenme stili ile cinsiyet ve bölüm değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, sınıf değişkeni ile manidar bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, Araştırmaya katılan MÜEF öğrencileri, öğrenme stratejilerinden en fazla anlamlandırma stratejilerini tercih ettikleri görülmüştür. Öğrenme stratejileri ile cinsiyet, bölüm ve sınıf değişkenleri arasında manidar bir fark gözlenmiştir. Son olarak, Öğrencilerin öğrenme stilleri ile tercih ettikleri öğrenme stratejileri arasında da manidar bir fark bulunmuştur.

Kaynakça

 • Alşan, E. U. (2009). Temel kimya laboratuarı dersinde öğretmen adaylarının başarılarına öğrenme stili tercihlerinin etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). 3 (1), 117-133.
 • Altun, E., Bağ, H. ve Paliç, G. (2011). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri ile tartışma eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, Antalya-Turkey.
 • Arsal, Z., Özen, R. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stratejileri ve öğrenme biçimi tercihlerinin incelenmesi. AiBü, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 151-164.
 • Aşkar, P., Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme sitili envanteri. Eğitim ve Bilim. 87, 37-47.
 • Aşkın, Ö. (2006). Öğrenme Stilleri İle İlgili Elektronik Ortamda Yayımlanan Çalışmaların İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ateş, A. ve Altun, E. (2008). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimiöğrencilerinin öğrenme biçemleri ve öğrenme tercihleri. Eğitim Araştırmaları (Eurasian Journal of Educational Research). 30, 1
 • Babadoğan, C. (2000). Öğretim stili odaklı ders tasarımı geliştirme. Milli Eğitim Dergisi. 147, 61-63.
 • Bahar, H.H. ve Sülün, A. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, cinsiyet öğrenme stili ilişkisi ve öğrenme stiline göre akademik başarı. Kastamonu Eğitim Dergisi. 19 (2), 379-386.
 • Bayındır, N. (2006). Öğrenme Stratejilerinin Öğretimi Ve Bilişsel Süreçlere Yansıması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Bekleyen, N. (2006). İngilizce öğretmen adaylarının dil öğrenme stratejileri kullanımı. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 132, 49-66.
 • Berings, M., & Poell, R. (2002). Measuring on-the-job learning styles: a critique of most widely used questionnaires. European Learning Styles Information Network Conference Proceedings. University of Ghent, Ghent Belgium.
 • Bozkurt, O. ve Aydoğdu, M. (2009). Ilköğretim 6. Sınıf fen bilgisi dersinde dunn ve dunnöğrenme stili modeline dayalı öğretim ile geleneksel öğretim yönteminin öğrencilerin akademik başarı düzeyleri ve tutumlarına etkisinin karşılaştırılması. İlköğretim Online. 8(3), 741-754.
 • Can, Ş. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 41, 70-82.
 • Cesur, M. O. (2008). Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri, Öğrenme Stili Tercihi Ve Yabancı Dil Akademik Başarısı Arasındaki Açıklayıcı Ve Yordayıcı İlişkiler Örüntüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Çaycı, B. ve Ünal, E. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sahip Oldukları Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Üniversite ve Toplum. 7 (3). 06.Mayıs.2013 tarihinde http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=328: adresinden alınmıştır.
 • Çelenk, S. ve Karakış, Ö. (2007). Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin genel öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri “A.İ.B.Ü. Örneği”. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 7, 2, 34-52.
 • Çelikkaya, Ş. (2012). Almanca öğretmeni adaylarının sözcük öğreniminde kullandıkları öğrenme stratejileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 71-76.
 • Çögenli, A. G. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Öğrenme Stilleri ve Kullandıkları Bilişüstü Öğrenme Stratejileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Demir, M. K. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ve sosyal bilgiler öğretimi. Eurasian Journal of Educational Research, 23, 28-37.
 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Gazi Üniversitesi Örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 1 (4), 129-148.
 • Demirci, E. Z. (2009). Öğrenen İle Öğretenin Öğrenme Stilinin Eşleşmesinin Öğrencilerin Türk Halk Edebiyatı Ders Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Denizoğlu, P. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri, Öğrenme Stilleri ve Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Dikbaş, Y. (2008). Öğrenme Stratejileri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Dikkartın, F. T. (2006). Geometri Öğretiminde 4MAT Öğretim Modelinin Öğrenci Başarısı Ve Tutumları Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Dinçer, T. (2007). Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Ve Fizik Öğrenme Stilleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Dunn, R., Beaudry, J. S. & Klavas, A. (1989). Survey of research on learning styles. Educational Leadership, 46, 50–58.
 • Efe, N., Sağırlı, M., Ünlü, İ. ve Kaşkaya, A. (2009). Öğrenme stratejilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 227-238.
 • Erdem, A. R. (2004). Öğrenmede etkili yollar: öğrenme stratejileri ve öğretimi. İlköğretim Online. 4 (1), 1Felder, R. M. (1996). Matters of style. ASEE Prism. 6 (4), 18-23.
 • Gagné R. M. & Driscoll, M. (1988). Essentials of learning for instruction (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Gencel, İ. E. (2006). Öğrenme Stilleri, Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Eğitim, Tutum Ve Sosyal Bilgiler Program Hedeflerine Erişi Düzeyi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Gencel, İ. E. (2007). Kolb’un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı öğrenme stilleri envanteri III’ü türkçeye uyarlama çalışması. D.E.Ü. SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi. 9 (2), 120-140.
 • Gürsoy, T. (2008).Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Yayınlanmış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Güven, M. ve Kürüm, D. (2004). Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, Malatya. Hamurcu, H. (2002). Okulöncesi öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 127–134.
 • Jones, C., Reichard, C. & Mokhtari, K. (2003). Are students’ learning styles discipline specific? Community College Journal of Research and Practice, 27, 363–375.
 • Kaf Hasırcı, Ö. (2006). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri: Çukurova Üniversitesi örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 2 (1), 15-25.
 • Kahyaoğlu, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimi öz ‐yeterlikleri arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 1 (2), 67-82.
 • Karademir, E. ve Tezel, Ö. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (2), 129-1
 • Karadeniz-Bayrak, B. ve Altun, S. (2009). Is there any difference between learning styles of student science teachers in relation to both their grade and gender. Procedia Social And Behavioral Sciences, 1, 765-770.
 • Karakış, Ö. (2006). Bazı Yükseköğrenim Kurumlarında Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Olan Öğrencilerin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, E. (2002). Web Temelli Öğrenmede Baskın Öğrenme Stilinin Öğrenme Etkinlikleri Tercihi ve Akademik Başarıya Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kolb, D. A., (1984). Experiential learning. Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc., NJ.
 • Kolb, D. A., (1985). Learning style ınventory: experiences as the source of learning and development. Prentice-Hall. Inc., NJ.
 • Küçükkaragöz, H., Deniş, H., Ersoy, E. ve Karataş, E. (2009). İlköğrerim Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. The First International Congress of Educational Research May 1 – 3, 2009. Educational Research Association. Çanakkale 18 Mart University.
 • Merter, F. (2009). Cumhuriyet-dicle-inönü üniversitesi eğitim fakültesi ilköğretim bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve öğrenme stillerini farklılaştıran sosyo-ekonomik faktörler. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 78-96.
 • Numanoğlu, G. ve Şen, B. (2007). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 8 (2), 1291
 • Okur, M., Bahar, H.H., Akgün, L. ve Bekdemir, M. (2011). Matematik Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Sürekli Kaydı ve Akademik Başarı Durumları. TSA. 15 (3), 123-134.
 • Oral, B. (2003). Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme stillerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 35, 418-435.
 • Özbek, Ö. (2006). Öğrenme Stili Özelliklerinin Dikkate Alındığı Öğretim Etkinliklerini Uygulamanın Akademik Başarı, Tutumlar ve Hatırda Tutma Düzeyi Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Özen, Y. (2011). Sosyal bilgiler eğitimi öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Erzincan Üniversitesi Örneği). Akademik Bakış Dergisi. 24 (2), 1-20.
 • Özer, B. (2002). İlköğretim ve ortaöğretim okullarinin eğitim programlarinda öğrenme stratejileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 1 (1), 17-32.
 • Perry, C. & Ball, I. (2004). Teacher subject specialisms and their relationships to learning styles, psychological typesand multiple intelligences: implications for course development. Teacher Devolopment, 8 (1), 9-28.
 • Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal Of Educational Research, 31, 459-470.
 • Riding, R. & Rayner, S. (2005). Cognitive styles and learning strategies – understanding style differences in learning and behavior. London: David Fulton Publishers.
 • Saban, A. İ. ve Bal, A. P. (2010). Matematik ve sınıf öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin öğrenme stratejilerinin bazı sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 11 (2), 1-19.
 • Senemoğlu, N. (2003). Gelişim öğrenme ve öğretim. (8. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sutliff, R.I. & Baldwin, V. (2001). Learning styles: teaching tecnology subjects can be more effective. The Journal of Technoludies. Winter-Spring, 22-27.
 • Şahin, H.ve Çakar, E. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stratejileri ve akademik güdüleme düzeylerinin akademik başarılarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 9 (3), 519-540
 • Şeker, M. ve Yılmaz, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme stillerinin kullanılmasının öğrencilerin öğrenme düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 19 (1), 251-266.
 • Tay, B. ve Yangın, B. (2008). 4. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde sınıf ortamında kullandıkları öğrenme stratejileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9 (3), 73Tüysüz, C. ve Tatar, E. (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin kimya dersine yönelik tutum ve başarılarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5(9), 97-107. Uyangör, S. M. ve Dikkartın, F. T. (2009). 4MAT öğretim modelinin öğrencilerin erişileri ve öğrenme stillerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). 3 (2), 178-194.
 • Ültanır, E., Ültanır, Y.Y. ve Temel, G.Ö. (2012). The examination of university students’ learning styles by means of felder-silverman index (Üniversite öğrencilerinin öğrenme stillerinin feldersilverman envanteri bağlamında incelenmesi). Education and Science. 37 (163), 29-42
 • Veznedaroğlu, R. L. ve Özgür, A. O. (2005). Öğrenme stilleri: tanımlamalar, modeller ve işlevleri. İllköğretim-Online. 4(2), 1-16.
 • Weinstein, C. & Mayer, R. E. (1983). The teaching of learning strategies. Innovation Abstracts, 5 (32). Yenice, N. ve Saracaloğlu, A. S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile fen başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 162-173.
 • Zengin, R. ve Alşahan, Ö. L. (2011). İlköğretim öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 13 (2), 143-153.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kerim ÜNAL>

0000-0003-2005-851X


Gülnihal DİLBAZ ALKAN Bu kişi benim


Fatma Betül ÖZDEMİR Bu kişi benim


Özler ÇAKIR>

Yayımlanma Tarihi 10 Mart 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Ünal, K. , Dilbaz Alkan, G. , Özdemir, F. B. & Çakır, Ö. (2014). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stil ve Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği) . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (3) , 56-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17384/181646

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.