Yıl 2019, Cilt 15 , Sayı 2, Sayfalar 593 - 606 2019-08-26

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Teknolojik Hazırbulunuşlulukları Üzerine Bir Durum Çalışması

Hasan TINMAZ [1]


Günümüzün hızla gelişen teknolojilerine bir insan olarak yetişebilmek her geçen gün zorlaşmaktadır. Yeni teknolojileri kullanabilme yetisine sahip olacak bireylerin bunun öncesinde teknolojik hazırbulunuşluluklarının yüksek olması gerekmektedir. Yapılan çalışmalar teknolojik hazırbulunuşluluğun bir yeni teknolojinin bireydeki algısı, kullanımı ve değerlendirmesi adına öncüllerden birisi olduğunu göstermektedir. Bu çalışma içerisinde alanyazında vurgulandığı şekilde genellikle teknolojik hazırbulunuşluluk çalışmaları adına ihmal edilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Uluslararası İlişkiler, İktisat ve Lojistik bölüm öğrencilerinin (n=97) birinci sınıfta aldıkları ‘Bilgisayar Uygulamaları’ dersinin bu öğrencilerin teknolojik hazırbulunuşluk durumlarına etkisini incelemektir. Ders öncesi ve sonrası uygulanan on iki soruluk anket verisi üzerinden normal dağılım görünmemesi nedeniyle parametrik olmayan testler uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre teknolojik hazırbulunuşluluk anket maddeleri cinsiyete, bölüme ve ön-son test arasındaki zamana göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermektedir. Çalışmaya göre kadın katılımcıların, erkeklere göre kredi kartı numarası vermenin daha tehlikeli olduğunu düşündükleri söylenebilir. Bölümler arasındaki farka bakıldığında farkın Uluslararası İlişkiler ve İktisat bölümleri arasında gözlemlendiğini ve İktisat öğrencilerinin madde madde puanlarının genel olarak Uluslararası İlişkiler öğrencilerinden anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. Ön-son test anket maddesi karşılaştırmasında ise beş soru üzerinden farklılık gözlendiği ortaya çıkmaktadır. Bu sorularının teknoloji güvenliği üzerine oldukları düşünülürse zaman içerisinde olumlu manada bir teknoloji güvenliğiyle alakalı riskler başta olmak üzere ilgili konularda farkındalık oluşabileceği söylenebilir.
Teknoloji, Hazırbuluşluluk, İktisadi ve İdari Bilimler, Yüksek Öğretim
 • Amron, M. T., Ibrahim, R. ve Chuprat, S. (2017). A Review on Cloud Computing Acceptance Factors. Procedia Computer Science, 124, 639–646.
 • Badri, M., Al Rashedi, A., Yang, G., Mohaidat, J. ve Al Hammadi, A. (2014). Technology readiness of school teachers: An empirical study of measurement and segmentation. Journal of Information Technology Education: Research, 13, 257-275.
 • Chen, L.-C. ve Tao, L. (2012). Teaching Web Security using Portable Virtual Labs. Educational Technology & Society, 15 (4), 39–46.
 • Chung, N., Han, H. ve Joun, Y. (2015). Tourists’ intention to visit a destination: The role of augmented reality (AR) application for a heritage site. Computers in Human Behavior, 50, 588–599.
 • Elitaş, C. ve Koçyiğit, S. Ç. (2015). İşletme bölümü öğrencilerinin Facebook kullanım amaçlarını ve eğitsel bağlamda kullanımı ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Gazi Üniversitesi örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17(1), 159-192.
 • Erdoğan, E. ve Bulut, E. (2015). İşletme bölümü öğrencilerinin memnuniyet düzeylerini etkileyen faktörlerin araştırılması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(26), 151-169.
 • Foltz, C. B. ve Renwick, J. S. (2011). Information Systems Security and Computer Crime in the IS Curriculum: A Detailed Examination. Journal of Education for Business, 86, 119–125.
 • Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2000). How to design and evaluate research in education (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
 • He, J. ve Freeman, L. A. (2010). Are men more technology-oriented than women? The role of gender on the development of general computer self-efficacy of college students. Journal of Information Systems Education, 21(2), 203-212.
 • He, W., Yuan, X. ve Yang, L. (2013). Supporting Case-based Learning in Information Security with Web-based Technology. Journal of Information Systems Education, 24(1), 31-40.
 • Hung, M.L., Chou, C., Chen, C.H. ve Own, Z.Y. (2010). Learner readiness for online learning: Scale development and student perceptions. Computers & Education, 55(3), 1080–1090.
 • Lee, C., Yeung, A. S. ve Ip, T. (2017). University English language learners' readiness to use computer technology for self-directed learning. System, 67, 99-110.
 • Liljander, V. , Gillberg, F., Gummerus, J. ve Riel, A. (2006). Technology readiness and the evaluation and adoption of self-service technologies. Journal of Retailing and Consumer Services, 13, 177-191.
 • Lin, C. H., Shih, H.Y. ve Sher, P.J. (2007). Integrating technology readiness into technology acceptance: The TRAM model. Psychology & Marketing, 24(7), 641–657.
 • Ling, L. M. ve Moi, C. M. (2007). Professional students’ technology readiness, prior computing experience and acceptance of an e-Learning system. Malaysian Accounting Review, 6(1), 85-99.
 • Lomo-David, E., Acilar, A., Chapman, B. F. ve Shannon, L.-J. (2011). University students’ computer security practices in two developing nations: A comparative analysis. Business Studies Journal, 3(2), 63-76.
 • Moftakhari, M. M. (2013). Evaluating e-learning readiness of faculty of letters of Hacettepe (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Nielsen, S. C. ve Welch, D. (2003). Teaching strategy and security in cyberspace: An interdisciplinary approach. International Studies Perspectives, 4, 133–144.
 • Nugroho, M. A. ve Fajar, M. A. (2017). Effects of technology readiness towards acceptance of mandatory web-based attendance system. Procedia Computer Science, 124, 319–328.
 • Nugroho, M. A., Susilo, A. Z., Fajar, M. A. ve Rahmawati, D. (2017). Exploratory study of SMEs technology adoption readiness factors. Procedia Computer Science, 124, 329–336.
 • Özgan, H. ve Tekin, A. (2011). Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin sınıf yönetimine etkisine yönelik öğretmen görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 421 – 434.
 • Öztürk, S. ve Kutlu, H. A. (2017). Muhasebe eğitiminde teknoloji kullanılmasına öğrencilerin bakışı: Kafkas üniversitesi’nde bir araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(3); 781-799.
 • Parasuraman, A. (2000). Technology readiness index (Tri): A multiple-item scale to measure readiness to embrace new technologies. Journal of Service Research, 2(4), 307-320.
 • Ratliff, V. (2009). Are college students prepared for a technology-rich learning environment? MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 5(4), 698-702.
 • Sim, I., Liginlal, D. K. ve Khansa, L. (2012). Information privacy situation awareness: Construct and validation. Journal of Computer Information Systems, Fall, 57-64. Sönmez, E. ve Akgül, H. (2015). Üniversite öğrencilerinin teknolojiye hazır bulunuşluk düzeyi ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki: Erciyes Üniversitesi örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(26), 305-327.
 • Şahin, A. E. (2009). Eğitim fakültesinde hizmet kalitesinin eğitim fakültesi öğrenci memnuniyet ölçeği (ef-ömö) ile değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 106-122.
 • Tsourela, M. ve Roumeliotis, M. (2015). The moderating role of technology readiness, gender, and sex in consumer acceptance and actual use of technology-based services. Journal of High Technology Management Research, 26, 124–136.
 • Tunç, A., Belli, A. ve Aydın, A. (2017). Kent kimliği ile internet kullanımı arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Üniversite öğrencileri üzerine bir alan araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (15), 1673-1688.
 • Varıcı, İ. ve Bulut, E. (2015). Muhasebe dersine yönelik endişeler ve tutumlar: Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 293-314.
 • Walstrom, K. A. Thomas, C. E. ve Weber, A. (2010). Changes in student computer technology attitudes over 20 years: 1988 to 2009. Journal of Computer Information Systems, Winter, 81-86.
 • Westjohn, S. A., Arnold, M.J., Magnusson, P., Zdravkovic, S. ve Zhou, J.X. (2009). Technology readiness and usage: A global-identity perspective. Journal of the Academy of Marketing Science, 37(3), 250–265.
 • White, G. L., Hewitt, B. ve Kruck, S. E. (2013). Incorporating global information security and assurance in I.S. education. Journal of Information Systems Education, 24(1), 11-16.
 • Yağcı, M., Sırakaya, D. A. ve Özüdoğru, G. (2015). The investigation of attitude and readiness of information and communication technologies pre-service teachers toward web based learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 1099 – 1106.
 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (2018). Eğitim birimlerine göre öğrenci ve öğretim elemanları sayıları. Erişim Adresi: https://istatistik.yok.gov.tr/
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4310-0848
Yazar: Hasan TINMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Woosong University
Ülke: South Korea


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mersinefd472896, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {593 - 606}, doi = {10.17860/mersinefd.472896}, title = {İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Teknolojik Hazırbulunuşlulukları Üzerine Bir Durum Çalışması}, key = {cite}, author = {TINMAZ, Hasan} }
APA TINMAZ, H . (2019). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Teknolojik Hazırbulunuşlulukları Üzerine Bir Durum Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 593-606 . DOI: 10.17860/mersinefd.472896
MLA TINMAZ, H . "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Teknolojik Hazırbulunuşlulukları Üzerine Bir Durum Çalışması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2019 ): 593-606 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/48108/472896>
Chicago TINMAZ, H . "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Teknolojik Hazırbulunuşlulukları Üzerine Bir Durum Çalışması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2019 ): 593-606
RIS TY - JOUR T1 - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Teknolojik Hazırbulunuşlulukları Üzerine Bir Durum Çalışması AU - Hasan TINMAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.472896 DO - 10.17860/mersinefd.472896 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 593 EP - 606 VL - 15 IS - 2 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.472896 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.472896 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Teknolojik Hazırbulunuşlulukları Üzerine Bir Durum Çalışması %A Hasan TINMAZ %T İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Teknolojik Hazırbulunuşlulukları Üzerine Bir Durum Çalışması %D 2019 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 15 %N 2 %R doi: 10.17860/mersinefd.472896 %U 10.17860/mersinefd.472896
ISNAD TINMAZ, Hasan . "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Teknolojik Hazırbulunuşlulukları Üzerine Bir Durum Çalışması". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 2 (Ağustos 2019): 593-606 . https://doi.org/10.17860/mersinefd.472896
AMA TINMAZ H . İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Teknolojik Hazırbulunuşlulukları Üzerine Bir Durum Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 15(2): 593-606.
Vancouver TINMAZ H . İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Teknolojik Hazırbulunuşlulukları Üzerine Bir Durum Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 15(2): 606-593.