Yıl 2020, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 301 - 321 2020-07-29

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmenlerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri

Aslı GÖNCÜ [1] , İbrahim ÇETİN [2] , Polat ŞENDURUR [3]


Öğretmenler sınıf içerisinde tasarlanan programları uygularlar. Öğretmenlerin alan ve/veya o alanın öğretimine yönelik görüşleri programın uygulanma şeklinde belirleyici olabilir. Dolayısı ile öğretmenlerin görüşleri dersin işlenişine yönelik önemli ipuçları verebilir. Bu çalışmanın amacı bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmenlerinin kodlama eğitimine yönelik görüşlerini keşfetmektir. Bu çalışmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Batı Karadeniz Bölgesindeki bir ilden yirmi iki öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu vasıtasıyla katılımcılardan nitel veri toplanılmıştır. Görüşmeler sonucunda öğretmenlerin kodlama eğitimine yönelik olarak teknolojik, pedagojik ve alan bilgisi açısından çeşitli eksikliklerinin olduğu anlaşılmıştır. Öğretmenlerin blok tabanlı kodlama ortamlarına görece olarak daha hâkim oldukları fakat diğer ortamlara yeteri kadar hâkim olmadıkları görülmüştür. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eksikliklerinin giderilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Kodlama eğitimi, bilişim teknolojileri ve yazılım dersi, öğretmen görüşü, durum çalışması
 • Aho, A. V. (2012). Computation and computational thinking. The Computer Journal, 55(7), 832-835.
 • Aytekin, A., Çakır, F. S., Yücel, Y. B. ve Kulaözü, İ. (2018). Geleceğe yön veren kodlama bilimi ve kodlama öğrenmede kullanılabilecek bazı yöntemler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(5), 24-41.
 • Balanskat, A., & Engelhardt, K. (2014). All You Need is Code Gets Europeans Coding. Retriewed August 8, 2018 from http://www.eun.org/news/detail?articleId=655141.
 • Balanskat, A., & Engelhardt, K. (2015). Computing our future: Computer programming and coding-Priorities, school curricula and initiatives across Europe. European Schoolnet. Retriewed August 8, 2018 from http://fcl.eun.org/documents/10180/14689/ Computing+our+future_final.pdf/746e36 b1-e1a6-4bf1-8105-ea27c0d2bbe0.
 • Bell, T., Alexander, J., Freeman, I., & Grimley, M. (2009). Computer science unplugged: School students doing real computing without computers. The New Zealand Journal of Applied Computing and Information Technology, 13(1), 20-29.
 • Bell, T., Andreae, P., & Robins, A. (2014). A case study of the introduction of computer science in NZ schools. ACM Transactions on Computing Education, 14(2),1 –31.
 • Bers, M. U. (2008). Using robotic manipulatives to develop technological fluency in early childhood. In N. Saracho and B. Spodek (Eds.), Contemporary Perspectives on Science Technology in Early Childhood Education (105-225). Charlotte, NC: Information Age Publishing, In.
 • Brennan, K., & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking. Proceedings of the 2012 Annual Meeting of the American Educational Research Association, 1(25). Vancouver, Canada.
 • Brown, N., Sentance, S., Crick, T., & Humphreys, S. (2014). Restart: The resurgence of computer science in UK schools. ACM Transactions on Computing Education, 14(2), 9.
 • Buss, A., & Gamboa, R. (2017). Teacher transformations in developing computational thinking: Gaming and robotics use in after-school settings. In P.J. Rich & C.B. Hodges (Eds.), Emerging research, practice, and policy on computational thinking (pp. 189-203). Cham, Switzerland: Springer.
 • Ceylan, V. K. ve Gündoğdu, K. (2018). Bir olgubilim çalışması: Kodlama eğitiminde neler yaşanıyor? Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 8(2), 1-34.
 • Cuny, J., Snyder, L., & Wing, J. M. (2010). Demystifying computational thinking for non-computer scientists. Unpublished manuscript in progress, referenced in http://www. cs. cmu. edu/~ CompThink/resources/TheLinkWing. pdf.
 • Cetin, I. (2013). Visualization: A tool for enhancing students’ concept images of basic object-oriented concepts. Computer Science Education, 23(1), 1–23.
 • Cetin, I. (2016). Preservice teachers’ introduction to computing: exploring utilization of Scratch. Journal of Educational Computing Research. 54(7), 997-1021. DOI: 10.1177/0735633116642774.
 • Cetin, I., & Dubinsky, E. (2017). Reflective abstraction in computational thinking. The Journal of Mathematical Behavior, 47, 70-80.
 • Çetin, İ. (2016). Nitel içerik analizi. Y. Özden (Ed.), Eğitimde üretim tabanlı çalışmalar için nitel araştırma yöntemleri (125-147). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çetin, İ., ve Toluk Uçar, Z. (2017). Bilgi işlemsel düşünme tanımı ve kapsamı. Y. Gülbahar (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (41-78). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ersoy, H. (2016). Durum çalışması. M. Y. Özden ve L. Durdu (Ed.). Nitel Araştırma Yöntemleri (3-18). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Graham, C.R., Burgoyne, N., Pamela Cantrell, Smith L., Clair L.S., & Harris R. (2009). TPACK development in science teaching: Measuring the TPACK confidence of inservice science teachers. Tech Trends, 53 (5), 70-79.
 • Guzdial, M. (2015). Learner-centered design of computing education: Research on computing for everyone. Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics, 8(6), 1-165. doi: 10.2200/S00684ED1V01Y201511HCI033
 • Gültepe, A. (2018). Kodlama öğretimi yapan bilişim teknolojileri öğretmenleri gözüyle öğrenciler kodluyor. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 2(2), 50-60.
 • Denner, J., Werner, L., & Ortiz, E. (2012). Computer games created by middle school girls: Can they be used to measure understanding of computer science concepts? Computers & Education, 58(1), 240–249.
 • Du Boulay, B. (1986). Some difficulties of learning to program. Journal of Educational Computing Research, 2(1), 57–73.
 • Harel, I., & Papert, S. (1990). Software design as a learning environment. Interactive learning environments, 1(1), 1-32.
 • ISTE. (2011). Operational definition for computational thinking. Retrieved from: https://id.iste.org/docs/ct-documents/computational-thinking-operational-definition-flyer.pdf.
 • Kalelioglu, F., Gülbahar, Y., & Kukul, V. (2016). A framework for computational thinking based on a systematic research review. Baltic Journal of Modern Computing, 4(3), 583.
 • Kalelioğlu, F. (2017). Bilgisayarsız bilgisayar bilimi (B3) öğretimi. Y. Gülbahar (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (183-206). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kandemir, C. M. (2017). Metin tabanlı programlama. Y. Gülbahar (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (267-294). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kert, S. B. (2018). Programlama öğretimi için pedagojik yaklaşımlar. Y. Gülbahar ve Hasan Karal (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Programlama Öğretimi (93-130). Ankara: Pegem Akademi.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. J. A. Colbert, K. E. Boyd, K. A. Clark, S. Guan, J. B. Harris, M. A. Kelly ve A. D. Thompson (Ed.), Handbook of technological pedagogical content knowledge for educators (1-29). New York: Routledge.
 • Menekse, M. (2015). Computer science teacher professional development in the United States: a review of studies published between 2004 and 2014. Computer Science Education, 25(4), 325-350.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2008). Introducing technological pedagogical content knowledge. In Annual Meeting of the American Educational Research Association, 1-16.
 • Nasser-Abu Alhija, F., & Levi-Eliyahu, O. (2019). Modelling achievement in advanced computer science: the role of learner characteristics and perceived learning environment. Computer Science Education, 29(1), 79-102.
 • National Curriculum. (2017). National curriculum in England: computing programmes of study. Department for Education. 10 Ağustos 2018 tarihinde https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study adresinden alınmıştır.
 • Papert, S., & Harel, I. (1991). Situating constructionism. Constructionism, 36(2), 1-11.
 • Perkins, D. N., & Salomon, G. (2012). Knowledge to go: A motivational and dispositional view of transfer. Educational Psychologist, 47(3), 248-258.
 • Robins, A., Rountree, J., & Rountree, N. (2003). Learning and teaching programming: A review and discussion. Computer Science Education, 13(2), 137–172.
 • Sands, P., Yadav, A., & Good, J. (2018). Computational thinking in K-12: In-service teacher perceptions of computational thinking. In M. S. Khine (Ed.), Computational thinking in the STEM disciplines (pp. 151–164). Cham: Springer.
 • Sayın, Z. (2017). Bilgisayar bilimi eğitim kapsamı. Y. Gülbahar (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (133-154). Ankara: Pegem Akademi.
 • Selby, C., & Woollard, J. (2013). Computational thinking: the developing definition. Retriewed August 8, 2018 from https://eprints.soton.ac.uk/356481/1/Selby_Woollard_bg_soton_eprints.pdf.
 • Schwartz, J., Stagner, J., & Morrison, W. (2006). Kid's programming language (KPL). In ACM SIGGRAPH 2006 Educators program (s. 52). ACM. DOI: 10.1145/1179295.1179348.
 • Schreier, M. (2012). Qualitative content analysis in practice. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Salomon, G., ve Perkins, D. N. (1987). Transfer of cognitive skills from programming: When and how?. Journal of educational computing research, 3(2), 149-169.
 • Tebliğler Dergisi. (2016). 2709 Sayılı Tebliğler Dergisi. 10 Ağustos 2018 tarihinde http://goo.gl/uhnxt6 adresinden alınmıştır.
 • Türker, P. M., & Pala, F. K. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin, Öğretmenlerin ve Öğrenci Velilerinin Kodlamaya Yönelik Görüşleri. İlköğretim Online, 17(4).
 • Üçgül, M. (2017). Eğitsel robotlar ve bilgi işlemsel düşünme. Y. Gülbahar (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (295-317). Ankara: Pegem Akademi.
 • Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33–35.
 • Wing, J. (2011). Research notebook: Computational thinking-What and why. The Link Magazine, 20-23.
 • Yadav, A., Krist, C., Good, J., & Caeli, E. N. (2018). Computational thinking in elementary classrooms: measuring teacher understanding of computational ideas for teaching science. Computer Science Education, 28(4), 371-400.
 • Yecan, E., Özçınar, H., ve Tanyeri, T. (2017). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görsel programlama öğretimi deneyimleri. İlköğretim Online, 16(1), 377-393.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • YÖK. (2018). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı. 10 Ağustos 2018 tarihinde https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/ Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Bilgisayar_ve_Ogretim_ Teknolojileri_ Ogretmenligi_ Lisans_Programi.pdf. adresinden alınmıştır.
 • Yükseltürk, E. ve Altıok, S. (2017). Blok tabanlı programlama. Y. Gülbahar (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (241-266). Ankara: Pegem Akademi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1696-5248
Yazar: Aslı GÖNCÜ
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5127-0471
Yazar: İbrahim ÇETİN
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2225-2359
Yazar: Polat ŞENDURUR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Temmuz 2020

APA Göncü, A , Çeti̇n, İ , Şendurur, P . (2020). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmenlerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 301-321 . DOI: 10.17860/mersinefd.665725