Yıl 2020, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 363 - 381 2020-07-29

Meslekte Yeni Olan İlkokul Öğretmenlerinin Sınıfta Düzeni Yeniden Sağlamaya İlişkin Uygulamaları

Şeyma AYDIN [1] , Ali E. ŞAHİN [2]


Bu araştırmada meslekte yeni olan ilkokul öğretmenlerinin sınıf yönetiminin düzeni yeniden sağlama boyutuna ilişkin deneyimlerini ve uygulamalarını betimlemek amaçlanmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme çerçevesinde ölçüt örneklem türü kullanılarak 2016-2017 eğitim öğretim yılında Muş ili merkezinde bir ilkokulda görev yapan üç yıl ya da daha az deneyime sahip dokuz ilkokul öğretmenine ulaşılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmış ve olgubilim (fenomenoloji) deseninden yararlanılmıştır. Veriler yüz yüze görüşmeler ve gözlemler yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin düzeni yeniden sağlamaya yönelik en çok “aile ile iletişim kurma” gibi uygulamalarda bulundukları belirlenmiştir. Araştırmada öne çıkan sonuçlardan biri, fiziksel cezaların öğretmenler tarafından kullanılmadığının görülmüş olmasıdır. Sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda düzeni yeniden sağlamaya yönelik uygulamalarının belirlenmesinde “mesleki deneyimin” etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
ilkokul öğretmeni, düzeni yeniden sağlama, sınıf yönetimi
 • Aküzüm, C. ve Nazlı, K. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları disiplin sorunları, nedenleri ve bu sorunlarla baş etme yöntemlerinin değerlendirilmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 1(2), 88-102.
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2008). Nitel araştırma metotları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Başar, H. (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Baysal, N. (2009). İlköğretim II. kademede görevli öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunlarına, bunların nedenlerine ve çözüm yollarına ilişkin görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi.
 • Brock, B. L. ve Grady, M. L. (1997). From first-year to first-rate: Principles guiding beginning teachers. Thousand Oaks. CA: Corvin Press.
 • Burden, P. R. (1995). Classroom management and discipline: Methods to facilities cooperation and instruction. USA: Longman Publishers.
 • Burden, P. R. (2013). Classroom management: Creating a successful K-12 learning community. USA: Wiley.
 • Covert, J., Williams, L., ve Kennedy, W. (1991). Some perceived professional needs of beginning teachers in Newfoundland. The Alberta Journal of Educational Research, 37(1), 3-17.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. (M. Bütün ve S.B. Demir, Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çetinkaya, Y. (2017). Ortaokul müzik derslerinde öğretmenlerin karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşleri. Ines Journal, 4(11), 387-400.
 • Denscombe, M. (1985). Classroom control: A socialization perspective. London: Allen and Unwin.
 • Dorji, R. (2002). Experience of beginning elementary school teachers in dealing with classroom disruptive behavior. Master of Education. The university of New Brunswick.
 • Erol, O., Özaydın, B. ve Koç, M. (2010). Sınıf yönetiminde karşılaşılan olaylar, öğretmen tepkileri ve öğrenciler üzerindeki etkileri: Unutulmayan sınıf anılarının analizi. N. Can, (Ed.), Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 16(1), (25-47).
 • Felder, B. D., Hollis, L. Y., Piper, M. K., ve Houston, W. R. (1979). Problems and perspectives of beginning teachers: A follow-up study. Houston, Texas: University of Houston Central Campus, College of Education.
 • Gold, Y., Roth, R. A, Wright, C. R ve Michael, W. B. (1991). The relationship of scores on the Educator’s Survey, a modified version of the Maslach Burnout Inventory, to three teaching-related variables for a sample of thirteen beginning teachers. Educational and Psychological Measurement, 51(2), 429-438.
 • Haynes, N., Comer, J., Hamilton-Lee, M. (1989). School climate enhancement through parental involvement. Journal of School Psychology, 27(1), 87-90.
 • Kahraman, C. (2006). Sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarının önlenmesi ve giderilmesine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri (Edirne İl Merkez, Uzunköprü ve Havza İlçeleri Örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Abant Baysal Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü.
 • Kaya, Z. (2002). Sınıf yönetimi. İstanbul: Pegem A Yayıncılık.
 • Keleş, Z. (2010). İlköğretim okulları birinci kademe sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla baş etme yöntemleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Yeditepe Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü.
 • Kocabey, A. (2008). 2005 İlköğretim programının uygulanması sırasında sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları. (Yüksek lisans tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Koozarny, Z., (1978). Effects of aircraft noise on the mental functions, od school chieldren. Archives of Acoustics, 3, 85-86.
 • Kutlu, E. (2006). Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre sınıf yönetiminde davranış düzenleme sürecinin değerlendirilmesi (Kayseri İli Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Küçükahmet, L. (2012). Sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi. L. Küçükahmet, (Ed.), Sınıf yönetimi (11. Baskı) (187-206). Ankara: Pegem Akademi.
 • Oyinloye, G. O. (2010). Primary school teachers perception of classroom management and itsinfluence on pupils’ activities. European Journal of Educational Studies, 2(3), 305-312.
 • Özdemir, İ. E. (2004). Sınıf ortamında istenmeyen davranışlar. Ş. Erçetin ve Ç. Özdemir, (Ed.), Sınıf yönetimi (269-295). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Pala, A. (2005). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını önlemeye dönük disiplin modelleri. Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün-S.B. Demir Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sadık, F. (2004). Okul öncesi sınıflarda gözlenen problem davranışlar ve bu davranışlarla baş etmede öğretmenlerin kullandıkları yöntemler. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13, 88-97.
 • Sarıtaş, M. (2006). Öğretmen adaylarının değerlendirmelerine göre sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını değiştirmek ve düzeltmek amacıyla yararlanılan stratejiler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14(1), 167-187.
 • Türnüklü, A. ve Yıldız, V. (2002). Öğretmenlerin öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla başa çıkma stratejileri. Çağdaş Eğitim, 284, 22-27.
 • Varah, L. J., Theune, W. S. ve Parker. L. (1986). Beginning teachers: Sink or swim?. Journal of Teacher Education.
 • Wang, M. T. ve Holcombe, R. (2010). Adolescents’ perceptions of school environment, engagement, and academic achievement in middle school. American Educational Research Journal, 47(3), 633-662.
 • Wragg, E. C. ve Dooley, P. A. (1996). Class management during teaching practice. E. C. Wragg, (Ed.). Classroom teaching skills (21-46). London: Routledge.
 • Yeşilyurt, E. (2006). Öğretmenlerin öğretim araç ve gereçlerini kullanma durumlarını etkileyen faktörler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin problem çözme becerilerine, bilişötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6142-6409
Yazar: Şeyma AYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3728-9982
Yazar: Ali E. ŞAHİN
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Temmuz 2020

APA Aydın, Ş , Şahi̇n, A . (2020). Meslekte Yeni Olan İlkokul Öğretmenlerinin Sınıfta Düzeni Yeniden Sağlamaya İlişkin Uygulamaları . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 363-381 . DOI: 10.17860/mersinefd.684646