Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE TÜRKİYE’NİN MEVZUAT BAKIMINDAN SÖZLEŞMEYE UYUMU

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 6 - 16, 31.07.2019

Öz

Göç bireylerin tek başlarına veya toplu olarak halinde yaşadıkları yeri değiştirmelerine neden olan bir eylemdir. Uluslararası ve ulusal göç, küreselleşmenin ortaya çıkartmış olduğu en temel sonuçlar arasında yer almaktadır Bu göç tiplerinin sebep olduğu toplumsal, siyasi, ekonomik ve askeri dönüşümlerden neredeyse dünya üzerindeki her ülke etkilenmektedir.  Küreselleşme mal, hizmet ve sermaye unsurlarının sürekli bir şekilde artan hareketliliğiyle beraber sınır içerisinde ve sınırlar ötesinde karşılıklı ekonomik entegrasyona ve ulusal ekonomilerin dünya piyasalarına dâhil olmasına neden olmaktadır.  Küreselleşme mal, sermaye ve hizmet unsurlarının uluslararası alanda serbest hareketini ifade ederken bireyler de bu hareketlilik içerisinde serbest bir hareket alanı yakalamaktadır. Bu hareket alanı içerisinde bireyler sosyal, ekonomik siyasi amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla göç faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Bu noktadan hareketle belirli amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla bir alandan başka bir alana göç eden göçmen bireyler araştırma ile doğrudan bağlantılıdır. Bu makalenin ilk kısmında uluslararası göç etmiş işçi ve ailelerin korunması amacıyla yürürlüğe konulan Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Sözleşmenin temel felsefesi üzerinde durulacaktır. İkinci kısımda ise 18 Haziran 2004 tarihinde sözleşmeyi onaylayan Türkiye Cumhuriyetinin Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi tarafından yayımlanan raporlara göre sözleşmeye olan uyumu değerlendirilecektir.

Kaynakça

 • Akıntürk, E. (2007). Birleşmiş Milletlerin Göçmen İşçilere Yönelik Sözleşmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1-24.
 • Başbuğ, Ş. (2016). Geçi̇ci̇ Koruma Kapsamındaki̇ Yabancıların Karşılaştıkları Çalışma Sorununa İlişkin Bir Değerlendirme . İş ve Hayat , 148.
 • Birleşmiş Milletler Türkiye. (2016, 05 31). Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Sözleşme Komitesi Raporu. 12 06, 2018 tarihinde Birleşmiş Milletler Türkiye Web Sitesi: http://www.un.org.tr/humanrights/images/pdf/concluding-observation-cmw-2016-tr.pdf adresinden alındı
 • Demir, M. (2016, Mart). Türkiye’de Yabancıların Sosyal Güvenliği. Sosyal Güvenlik Dergisi, 6(1), 70-93.
 • Elibol, Z. (2015). Türkiye’nin Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerine Koyduğu Çekinceler . Koç Üniversitesi. İstanbul: Koç Üniversitesi.
 • Esetlili, B. Ç., & Anaç, D. (2016). Apelasyon . 11 27, 2018 tarihinde Apelasyon Web Sitesi : http://apelasyon.com/Yazi/494-kuresel-tarim-cevresel-multecilik-kavrami-ve-turkiye adresinden alındı
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2004, 07 08). Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Milletlerarası Sözleşmeler . 12 05, 2018 tarihinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Web Sitesi: http://www.goc.gov.tr/icerik3/tum-gocmen-iscilerin-ve-aile-fertlerinin-haklarinin-korunmasina-dair-uluslararasi-sozlesme_340_341_639 adresinden alındı
 • İnternational Labour Organization. (1949, 06 01). İnternational Labour Organization Labour Standarts. 10 09, 2018 tarihinde İnternational Labour Organization Web Sitesi: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312242 adresinden alındı
 • İnternational Organization For Migration. (2011). Glossory on Migration. 10 30, 2018 tarihinde İnternational Organization For Migration Web Sitesi : https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml25_1.pdf adresinden alındı
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi. (1990, 18 18). İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi. 11 30, 2018 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Web Sitesi : https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/131-tum-gocmen-iscilerin-ve-aile-fertlerinin-haklarnn-korunmasna-dair-uluslararas-sozlesme/ adresinden alındı
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi. (1990, 01 18). İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Bilgi Bankası. 12 02, 2018 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Web Sitesi : https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/131-tum-gocmen-iscilerin-ve-aile-fertlerinin-haklarnn-korunmasna-dair-uluslararas-sozlesme/ adresinden alındı
 • İzmirli, L. A. (2017). Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Sözleşme Çerçevesinde Göçmen Kadınlar. Second Mediterranean International Social Sciences Congress (s. 631-646). Ohrid: International Vision University.
 • Kaya, Y. (2012). Uluslararası Çevre Anlaşmalarına Uyum Sorunu. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Keleş, R. (1996). Kentleşme Politikaları. Ankara: İmge Yayınevi.
 • Mutlu, A., & İbrahim İrdem, B. Ü. (2015). Ekolojik Mültecilik. Memleket Siyaset Yönetim, 10(23), 79-118.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development. (2006). Atlas on Regional Integration in West Africa. 10 19, 2018 tarihinde Organisation for Economic Co-operation and Development Web Sitesi: https://www.oecd.org/migration/38409521.pdf adresinden alındı
 • Prentice Hall Bridge. (2006). Why Do People Migrate. 11 26, 2018 tarihinde Prentice Hall Bridge Web Sitesi: http://www.phschool.com/atschool/ap_misc/rubenstein_cultland/pdfs/Ch3_Issue1.pdf adresinden alındı
 • Sencer, Y. (1979). Türkiye’de Kentleşme. Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1983, 05 05). Mevzuat. Gov.Tr. 12 05, 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Web Sitesi : http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2821.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2013, 04 04). Geçici Koruma Yönetmeliği. 12 01, 2018 tarihinde Mevzuat Gov Tr: http://www.goc.gov.tr/files/files/03052014_6883.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2013, 04 04). Mevzuat Bilgi Sistemi. 10 30, 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Web Sitesi : http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2013, 04 04). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. 12 10, 2018 tarihinde Mevzuat Gov Tr: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı. (1979, 12 25). 11 30, 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Web Sitesi: https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc063/kanuntbmmc063/kanuntbmmc06302257.pdf adresinden alındı

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 6 - 16, 31.07.2019

Öz

Kaynakça

 • Akıntürk, E. (2007). Birleşmiş Milletlerin Göçmen İşçilere Yönelik Sözleşmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1-24.
 • Başbuğ, Ş. (2016). Geçi̇ci̇ Koruma Kapsamındaki̇ Yabancıların Karşılaştıkları Çalışma Sorununa İlişkin Bir Değerlendirme . İş ve Hayat , 148.
 • Birleşmiş Milletler Türkiye. (2016, 05 31). Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Sözleşme Komitesi Raporu. 12 06, 2018 tarihinde Birleşmiş Milletler Türkiye Web Sitesi: http://www.un.org.tr/humanrights/images/pdf/concluding-observation-cmw-2016-tr.pdf adresinden alındı
 • Demir, M. (2016, Mart). Türkiye’de Yabancıların Sosyal Güvenliği. Sosyal Güvenlik Dergisi, 6(1), 70-93.
 • Elibol, Z. (2015). Türkiye’nin Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerine Koyduğu Çekinceler . Koç Üniversitesi. İstanbul: Koç Üniversitesi.
 • Esetlili, B. Ç., & Anaç, D. (2016). Apelasyon . 11 27, 2018 tarihinde Apelasyon Web Sitesi : http://apelasyon.com/Yazi/494-kuresel-tarim-cevresel-multecilik-kavrami-ve-turkiye adresinden alındı
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2004, 07 08). Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Milletlerarası Sözleşmeler . 12 05, 2018 tarihinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Web Sitesi: http://www.goc.gov.tr/icerik3/tum-gocmen-iscilerin-ve-aile-fertlerinin-haklarinin-korunmasina-dair-uluslararasi-sozlesme_340_341_639 adresinden alındı
 • İnternational Labour Organization. (1949, 06 01). İnternational Labour Organization Labour Standarts. 10 09, 2018 tarihinde İnternational Labour Organization Web Sitesi: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312242 adresinden alındı
 • İnternational Organization For Migration. (2011). Glossory on Migration. 10 30, 2018 tarihinde İnternational Organization For Migration Web Sitesi : https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml25_1.pdf adresinden alındı
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi. (1990, 18 18). İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi. 11 30, 2018 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Web Sitesi : https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/131-tum-gocmen-iscilerin-ve-aile-fertlerinin-haklarnn-korunmasna-dair-uluslararas-sozlesme/ adresinden alındı
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi. (1990, 01 18). İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Bilgi Bankası. 12 02, 2018 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Web Sitesi : https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/131-tum-gocmen-iscilerin-ve-aile-fertlerinin-haklarnn-korunmasna-dair-uluslararas-sozlesme/ adresinden alındı
 • İzmirli, L. A. (2017). Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Sözleşme Çerçevesinde Göçmen Kadınlar. Second Mediterranean International Social Sciences Congress (s. 631-646). Ohrid: International Vision University.
 • Kaya, Y. (2012). Uluslararası Çevre Anlaşmalarına Uyum Sorunu. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Keleş, R. (1996). Kentleşme Politikaları. Ankara: İmge Yayınevi.
 • Mutlu, A., & İbrahim İrdem, B. Ü. (2015). Ekolojik Mültecilik. Memleket Siyaset Yönetim, 10(23), 79-118.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development. (2006). Atlas on Regional Integration in West Africa. 10 19, 2018 tarihinde Organisation for Economic Co-operation and Development Web Sitesi: https://www.oecd.org/migration/38409521.pdf adresinden alındı
 • Prentice Hall Bridge. (2006). Why Do People Migrate. 11 26, 2018 tarihinde Prentice Hall Bridge Web Sitesi: http://www.phschool.com/atschool/ap_misc/rubenstein_cultland/pdfs/Ch3_Issue1.pdf adresinden alındı
 • Sencer, Y. (1979). Türkiye’de Kentleşme. Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1983, 05 05). Mevzuat. Gov.Tr. 12 05, 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Web Sitesi : http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2821.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2013, 04 04). Geçici Koruma Yönetmeliği. 12 01, 2018 tarihinde Mevzuat Gov Tr: http://www.goc.gov.tr/files/files/03052014_6883.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2013, 04 04). Mevzuat Bilgi Sistemi. 10 30, 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Web Sitesi : http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2013, 04 04). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. 12 10, 2018 tarihinde Mevzuat Gov Tr: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı. (1979, 12 25). 11 30, 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Web Sitesi: https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc063/kanuntbmmc063/kanuntbmmc06302257.pdf adresinden alındı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kıvanç DEMİRCİ (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6598-6673
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2019
Başvuru Tarihi 11 Şubat 2019
Kabul Tarihi 7 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { meusbd525773, journal = {Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2602-4608}, eissn = {2602-4608}, address = {}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {6 - 16}, doi = {}, title = {TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE TÜRKİYE’NİN MEVZUAT BAKIMINDAN SÖZLEŞMEYE UYUMU}, key = {cite}, author = {Demirci, Kıvanç} }
APA Demirci, K. (2019). TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE TÜRKİYE’NİN MEVZUAT BAKIMINDAN SÖZLEŞMEYE UYUMU . Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (2) , 6-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/meusbd/issue/49378/525773
MLA Demirci, K. "TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE TÜRKİYE’NİN MEVZUAT BAKIMINDAN SÖZLEŞMEYE UYUMU" . Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2019 ): 6-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/meusbd/issue/49378/525773>
Chicago Demirci, K. "TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE TÜRKİYE’NİN MEVZUAT BAKIMINDAN SÖZLEŞMEYE UYUMU". Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2019 ): 6-16
RIS TY - JOUR T1 - TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE TÜRKİYE’NİN MEVZUAT BAKIMINDAN SÖZLEŞMEYE UYUMU AU - Kıvanç Demirci Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 6 EP - 16 VL - 2 IS - 2 SN - 2602-4608-2602-4608 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE TÜRKİYE’NİN MEVZUAT BAKIMINDAN SÖZLEŞMEYE UYUMU %A Kıvanç Demirci %T TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE TÜRKİYE’NİN MEVZUAT BAKIMINDAN SÖZLEŞMEYE UYUMU %D 2019 %J Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2602-4608-2602-4608 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Demirci, Kıvanç . "TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE TÜRKİYE’NİN MEVZUAT BAKIMINDAN SÖZLEŞMEYE UYUMU". Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 2 (Temmuz 2019): 6-16 .
AMA Demirci K. TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE TÜRKİYE’NİN MEVZUAT BAKIMINDAN SÖZLEŞMEYE UYUMU. SBEeD. 2019; 2(2): 6-16.
Vancouver Demirci K. TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE TÜRKİYE’NİN MEVZUAT BAKIMINDAN SÖZLEŞMEYE UYUMU. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 2(2): 6-16.
IEEE K. Demirci , "TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE TÜRKİYE’NİN MEVZUAT BAKIMINDAN SÖZLEŞMEYE UYUMU", Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 6-16, Tem. 2019