Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Îliyyâ Ebû Mâdî’nin Kem Teştekî Şiirinde Kelime Seçimi

Yıl 2023, Sayı 9, 1 - 19, 15.03.2023
https://doi.org/10.56720/mevzu.1203230

Öz

Varlığın en mükemmel sonucu olarak kabul edilmesi mümkün olan ha-yat, karamsarlık ve ümitsizlik içerisinde heba edilmeyecek kıymeti haiz bir değerdir. Mehcer şairi Ebû Mâdî (ö. 1957), hayata bu açıdan bakmış ve sıklıkla hayatın anlam ve değeri üzerine şiirler söylemiştir. Amerika’ya göç eden diğer mehcer şairlerinin aksine varlığa iyimser bakmaya çalışmış ve şiirlerinde hayatın yaşanmaya layık güzelliklerini terennüm etmiştir. Bunu yaparken sıklıkla bahar, çiçek, yağmur, güneş, nehir vb. olumlu çağrışımları olan öğeleri kullanmıştır. Hayata güzel bakabilmek için varlıktaki güzelliği dayanak noktası olarak göstermiş ve tabiatı ibretamiz bir vaiz olarak takdim etmiştir. Şiirlerinin çoğuna hâkim olan bu iyimserlik mesajına varlığı anlamsız, hayatı da beyhude görme eğiliminde olan modern insanın ihtiyacı olduğu düşüncesi bu çalışmanın hareket noktası olmuştur. Çalışmada şairin iyimserlik mesajı üzerine kurguladığı şiirlerinden olan Kem teştekî kasidesi kelime seçimi açısından incelenmiştir. Kasidenin omurgasını teşkil eden düşünce yapısının çözümlemesi yapılmış ve iyimserliğin nasıl temellendirildiği irdelenmiştir. Çalışma boyunca alımlama estetiği kuramı eleştiri yöntemi uygulanmıştır.

Kaynakça

 • Alabulut, S. (2017). Alımlama Estetiği. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Albrecht, M. C. (1954). The Relationship of Literature and Society. American Journal of Sociology, 59 (5), 425- 436. Erişim Adresi: https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/221388
 • Aristoteles. (1987). Poetika. Çev: İsmail Tunalı. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Bala, J. (2013). Literature and Society. International Journal of Research in Humanities and Social Sciences, 1 (5), 26-31.
 • Charles S., Carver M. ve Scheier F. ( 2014). Dispositional Optimism. Trends in Cognitive Sciences, 18 (6), 293-299. Erişim Adresi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24630971/
 • Christopher, P. (2000). The Future of Optimism. American Psychologist, 55 (1), 44-55. DOI: 10.1037//0003- 066X.55.1.44
 • Ebû Mâdî, Îliyyâ. ( 2008), el-A’mâlu’ş-Şi´riyyeti’l-Kâmile. Kuveyt: Muessesetu Câizeti Abdilazîz.
 • Ezherî, Muhammed b. Ahmed. (2001). Tehzîbu’l-Luga. Thk. Muhammed İvaz Mar´ab. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l- Arabî.
 • Fazlıoğlu, Ş. (2020). Ebû Mâdî, Îliyyâ. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. EK-1, 366-367.
 • Forgeard, M.J.C. ve Seligman, M.E.P. (2012). Seeing the glass half full: A review of the causes and consequences of optimism. Pratiques psycholo-giques, (18), 107-120. Erişim Adresi: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S126917631200003X
 • Güzel, M. (2015). Gerçeklik İlkesinin Yitimi: Baudrillard’ın Simülasyon Teorisinin Temel Kavramları. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), (19), 65-84.
 • Hamdioğlu, Y. (2019). Hume: Estetik Değer Biçmenin İki Yönü. Kaygı, 18 (1), 20-36.
 • Milona, M. (2020). Hope and Optimism. John Templeton Foundation.
 • Işıksal, A. (2021). Romantizm Türleri Ve Ülkelere Göre Ayrımı. Akademik Sanat Tasarım Ve Bilim Dergisi, (13), 14-23.
 • Kudâî, Ebu Abdullah. (1986). Müsned. Thk. Hamdî b. Abdülmecîd. (2 Cilt). Beyrut: Muessesetu’r-Risâle.
 • Leahy, R. (2002). Pessimism and the Evolution of Negativity. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 16 (3), 295-316.
 • Ömerustaoğlu, A. (2007). Bir İnsani Fenomen Olarak Estetik Bilinç. KKEFD/JOKKEF, (15), 18-26.
 • Râzî, Fahreddîn. (1999). Mefâtîhu’l-Gayb. (32 Cilt). Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî.
 • Stecker, R. (1996). What is Literature. Revue Internationale de Philosophie, 50 (198/4), 681-694.
 • Yazıcı, H. (1999). Lübnanlı Şair İlya Ebû Mâzi ve Şiiri (1889 -1957). İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.

Word Selection in the Poetry of Kem Testeki by Īliyyā Abū Māḍī

Yıl 2023, Sayı 9, 1 - 19, 15.03.2023
https://doi.org/10.56720/mevzu.1203230

Öz

Life, which can be accepted as the most perfect result of existence, is a valuable value that cannot be wasted in pessimism and despair. The Mahjar poet, Īliyyā Abū Māḍī (d. 1957), looked at life from this perspective and often wrote poems about the meaning and value of life. Unlike other mehcer poets who immigrated to America, he tried to look at existence optimistically and sang the beauties of life worthy of living in his poems. While doing this, it is often spring, flower, rain, sun, river, etc. used items with positive connotations. In order to look at life beautifully, he showed the beauty in existence as a fulcrum and presented nature as an exemplary preacher. The starting point of this study is the idea that modern people, who tend to see life as meaningless and life in vain, need this message of optimism that dominates most of his poems. In the study, Kem testeki eulogy, one of the poems that the poet built on the message of optimism, was examined in terms of content and literary arts. The structure of emotion and thought, which constitutes the backbone of the eulogy, has been analyzed and how optimism is grounded has been examined. Reception aesthetic theory criticism method was applied throughout the study.

Kaynakça

 • Alabulut, S. (2017). Alımlama Estetiği. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Albrecht, M. C. (1954). The Relationship of Literature and Society. American Journal of Sociology, 59 (5), 425- 436. Erişim Adresi: https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/221388
 • Aristoteles. (1987). Poetika. Çev: İsmail Tunalı. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Bala, J. (2013). Literature and Society. International Journal of Research in Humanities and Social Sciences, 1 (5), 26-31.
 • Charles S., Carver M. ve Scheier F. ( 2014). Dispositional Optimism. Trends in Cognitive Sciences, 18 (6), 293-299. Erişim Adresi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24630971/
 • Christopher, P. (2000). The Future of Optimism. American Psychologist, 55 (1), 44-55. DOI: 10.1037//0003- 066X.55.1.44
 • Ebû Mâdî, Îliyyâ. ( 2008), el-A’mâlu’ş-Şi´riyyeti’l-Kâmile. Kuveyt: Muessesetu Câizeti Abdilazîz.
 • Ezherî, Muhammed b. Ahmed. (2001). Tehzîbu’l-Luga. Thk. Muhammed İvaz Mar´ab. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l- Arabî.
 • Fazlıoğlu, Ş. (2020). Ebû Mâdî, Îliyyâ. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. EK-1, 366-367.
 • Forgeard, M.J.C. ve Seligman, M.E.P. (2012). Seeing the glass half full: A review of the causes and consequences of optimism. Pratiques psycholo-giques, (18), 107-120. Erişim Adresi: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S126917631200003X
 • Güzel, M. (2015). Gerçeklik İlkesinin Yitimi: Baudrillard’ın Simülasyon Teorisinin Temel Kavramları. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), (19), 65-84.
 • Hamdioğlu, Y. (2019). Hume: Estetik Değer Biçmenin İki Yönü. Kaygı, 18 (1), 20-36.
 • Milona, M. (2020). Hope and Optimism. John Templeton Foundation.
 • Işıksal, A. (2021). Romantizm Türleri Ve Ülkelere Göre Ayrımı. Akademik Sanat Tasarım Ve Bilim Dergisi, (13), 14-23.
 • Kudâî, Ebu Abdullah. (1986). Müsned. Thk. Hamdî b. Abdülmecîd. (2 Cilt). Beyrut: Muessesetu’r-Risâle.
 • Leahy, R. (2002). Pessimism and the Evolution of Negativity. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 16 (3), 295-316.
 • Ömerustaoğlu, A. (2007). Bir İnsani Fenomen Olarak Estetik Bilinç. KKEFD/JOKKEF, (15), 18-26.
 • Râzî, Fahreddîn. (1999). Mefâtîhu’l-Gayb. (32 Cilt). Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî.
 • Stecker, R. (1996). What is Literature. Revue Internationale de Philosophie, 50 (198/4), 681-694.
 • Yazıcı, H. (1999). Lübnanlı Şair İlya Ebû Mâzi ve Şiiri (1889 -1957). İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Adnan ARSLAN> (Sorumlu Yazar)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-3989-6612
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2023
Gönderilme Tarihi 12 Kasım 2022
Kabul Tarihi 5 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023, Sayı 9

Kaynak Göster

ISNAD Arslan, Adnan . "Îliyyâ Ebû Mâdî’nin Kem Teştekî Şiirinde Kelime Seçimi". Mevzu – Sosyal Bilimler Dergisi / 9 (Mart 2023): 1-19 . https://doi.org/10.56720/mevzu.1203230

Mevzu – Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.