Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

İŞLETMELERDE KONKORDATO SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ, UYGULAMA VE FİNANSAL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2021, Cilt , Sayı 115, 77 - 102, 13.04.2021
https://doi.org/10.33203/mfy.872643

Öz

Konkordato; “Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.” şeklinde ifade edilerek, borçlunun yasal şartların varlığı halinde başvurabileceği bir uygulama olarak tanımlanmaktadır. Konkordato düzenlemesinin hukuki boyutları yanında mali boyutu da önem arz etmektedir. Bu çalışmada, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiş bulunan konkordato sistemi 15.03.2018 tarihli 7101 sayılı Kanun ve 19.12.2018 tarihli 7155 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler de dikkate alınarak ve örnek bir uygulamadan hareketle işletmelerde sürecin işleyişinin finansal yönleri itibarıyla değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Kaynakça

 • Apali, İ. (2018). Vergi Usul Kanunu Açısından Konkordato İlanı Kapsamında Vazgeçilen Alacakların Değerlendirilmesi Ve Muhasebeleştirilmesi. Mali Çözüm Dergisi, 28, 211-219.
 • Apali, İ. (2019). Konkordato Talebi Kapsamında Finansal Tabloların Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası. Cilt 38, Sayı 455: 171-175.
 • Aslanoğlu, S., Özalp, A. D., & Özalp, A. R. (2017). Bir Yeniden Yapılandırma Kurumu Olarak Konkordato Başvurusu, Geçici Mühlet Ve Gerekçeleri. Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 3(2), 63-78.
 • Aydemir, E. (2018). Konkordato ve Yeniden Yapılandırma. Seçkin Yayıncılık, Ağustos, 1. Baskı.
 • Bozbel, S. (2018). Sade Vatandaşın Konkordato Talebi, Bozbel Law § Consulting, https://www.linkedin.com/pulse/bir-kez-daha-sade-vatanda%C5%9F%C4%B1n-konkordato-talebi-bozbel-ll-m-/, Erişim Tarihi: 18.09.2019.
 • Buyrukoğlu, S. (2019). 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato ve Kamusal Alacakların Durumu. Fiscaoeconomia, Vol.3 (1): 259-267.
 • Bülbül, D. (2019). Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato. Savaş Yayınevi, Mayıs, Ankara.
 • Çetinkaya, O. ve Baydar, B. (2018). New Concordat Regime Introduced in Turkey. https://www.cdr-news.com/categories/expert-views/8830-new-concordat-regime-introduced-in-turkey, Erişim Tarihi: 05.09.2019.
 • Çukacı, Y. C. (2019). Konkordato, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Legal Kitabevi. 1. Basım, Bursa.
 • Demirci, A. C. (2018). Turkey: The Concordat Process, MGC Legal, http://www.mondaq.com/turkey/x/743292/Insolvency+Bankruptcy/The+Concordat+Process, Erişim Tarihi: 05.09.2019.
 • Dinçer, Y. (2018). Konkordato Hukuku, https://www.academia.edu/37274721/YEN%C4%B0_KONKORDATO_HUKUKU_7101_SAYILI_KANUN_%C4%B0LE_GET%C4%B0R%C4%B0LEN_YAPI_, Erişim Tarihi: 18.09.2019.
 • Doğan, Z. Gülçin, K. & Nazlı, E. (2019). Konkordato Kurumunun Yeniden Düzenlenmesi Ve Temel Eğitime Tabi Konkordato Komiserliği, Vergi Dünyası, Cilt 38, Sayı 455: 143-156.
 • Erkan, M. (2018). Konkordato, İstanbul Üniversitesi, 14 Kasım, 6.-Konkordato-G-ncel-Hali-BALIKES-R-14.11.2018a.pdf, Erişim Tarihi: 06.09.2019.
 • Eroğlu, O. (2018). Uygulamada Konkordato, Seçkin Yayıncılık, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul.
 • Filiz, A. (2018). Konkordato Süreci Ve Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri. Yaklasim Yayıncılık, https://uye.yaklasim.com/MagazinDetail.aspx?magazinid=1312, Erişim Tarihi: 17.09.2019.
 • İcra ve İflas Kanunu, (2004), https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf, Erişim Tarihi: 13.07.2020.
 • Kara, E. (2020), “Konkordato müddeti istemli dilekçe örneği”, https://www.erolkara.net/2018/05/konkordato-muddeti-istemli-dilekce.html, Erişim Tarihi: 13.06.2020.
 • Karacan, S. (2018). Konkordato Finansal Krizde Çözüm Mü. İnternational Journal of Tourism, Economic and Business Sciences (IJTEBS), 2(2), 97-112.
 • Kumkale, R. (2018). Konkordato. Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı (7155 Sayılı Kanuna ve Yeni Yönetmeliklere Gore Güncellenmiş), İstanbul.
 • Oruç, M. Çatıkkaş, Ö & Şuekinci, C. (2019). Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul.
 • Oruç, M. (2018), Konkordato Uygulama Rehberi (7155 Sayılı Kanuna İlişkin Değişiklikler İşlenmiştir), On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul.
 • Özdemir, M. (2019). Konkordato ve Makul Güvence Raporu, https://www.alomaliye.com/2019/04/22/konkordato-ve-makul-guvence-raporu/, Erişim Tarihi: 13.07.2020.
 • Pekcanıtez, H. Altay, O. Özkan Sungurtekin, M. Özekes, M. (2018), İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Vedat Kitapçılık, 1. Baskı, İstanbul.
 • Pekcanıtez, H. Erdönmez, G. (2018), 7101 sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, Vedat Kitapçılık, 1. Baskı, İstanbul.
 • Resmi Gazete (2019a). Kurul Kararı, Sayı: 30688. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190216-7.pdf, Erişim Tarihi: 06.09.2019.
 • Resmi Gazete (2019b). Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik, Sayı: 30671. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130-2.htm, Erişim Tarihi: 06.09.2019.
 • Resmi Gazete (2019c). Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik Sayı: 30671. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130-1.htm, Erişim Tarihi: 17.09.2019.
 • Resmi Gazete (2020d). Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Sayı: 31080. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm, Erişim Tarihi: 22.04.2020.
 • Saraç, S. (2018). 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato. Ankara. http://web2.e-baro.web.tr/uploads/41/032018/15.03.2019%20-%20YEN%C4%B0%20KONKORDATO%20HUKUKU.pdf, Erişim Tarihi: 18.09.2019.
 • Sarkın Şahin, F. (2019). Konkordato Sürecinde Şüpheli, Değersiz, Vazgeçilen Alacaklar ve KDV. Vergi Dünyası, Cilt 38, Sayı 455: 157-170.
 • Selitektay, H. (2019). Konkordato. https://www.academia.edu/37247492/KONKORDATO, Erişim Tarihi: 05.09.2019.
 • TDK, (2020), https://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 13.06.2020.
 • Vergi Usul Kanunu (VUK) Sirküleri, (2019). Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumu Hakkında, On İki Levha Yayıncılık, Şubat, İstanbul.
 • Yalçın, M. (2019), Konkordato Uygulaması ve Muhtemel Sonuçlarının İşletmelere Etkisi, https://www.grantthornton.com.tr/en-guncel/makaleler/konkordato-uygulamasi-ve-muhtemel-sonuclarinin-isletmelere-etkisi/, Erişim Tarihi: 13.06.2020.

OPERATION IMPLEMENTATION AND FINANCIAL EVALUATION OF THE CONCORDAT PROCESS IN BUSINESS

Yıl 2021, Cilt , Sayı 115, 77 - 102, 13.04.2021
https://doi.org/10.33203/mfy.872643

Öz

Concordat; "Any debtor who is unable to pay his debts even when they are due or is in danger of being unable to pay it on time may request a concordat in order to pay his debts or to get rid of a possible bankruptcy by giving a maturity or a deduction." It is defined as an application that the debtor can apply in the presence of legal conditions. Besides the legal dimensions of the concordat arrangement, the financial dimension is also important. In this study, it is aimed to evaluate the functioning of the process in enterprises in terms of financial aspects, taking into account the concordat system regulated by the Enforcement and Bankruptcy Law No. 2004, as well as the regulations made by Law No. 7101 of 15.03.2018 and Law No. 7155 of 19.12.2018.

Kaynakça

 • Apali, İ. (2018). Vergi Usul Kanunu Açısından Konkordato İlanı Kapsamında Vazgeçilen Alacakların Değerlendirilmesi Ve Muhasebeleştirilmesi. Mali Çözüm Dergisi, 28, 211-219.
 • Apali, İ. (2019). Konkordato Talebi Kapsamında Finansal Tabloların Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası. Cilt 38, Sayı 455: 171-175.
 • Aslanoğlu, S., Özalp, A. D., & Özalp, A. R. (2017). Bir Yeniden Yapılandırma Kurumu Olarak Konkordato Başvurusu, Geçici Mühlet Ve Gerekçeleri. Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 3(2), 63-78.
 • Aydemir, E. (2018). Konkordato ve Yeniden Yapılandırma. Seçkin Yayıncılık, Ağustos, 1. Baskı.
 • Bozbel, S. (2018). Sade Vatandaşın Konkordato Talebi, Bozbel Law § Consulting, https://www.linkedin.com/pulse/bir-kez-daha-sade-vatanda%C5%9F%C4%B1n-konkordato-talebi-bozbel-ll-m-/, Erişim Tarihi: 18.09.2019.
 • Buyrukoğlu, S. (2019). 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato ve Kamusal Alacakların Durumu. Fiscaoeconomia, Vol.3 (1): 259-267.
 • Bülbül, D. (2019). Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato. Savaş Yayınevi, Mayıs, Ankara.
 • Çetinkaya, O. ve Baydar, B. (2018). New Concordat Regime Introduced in Turkey. https://www.cdr-news.com/categories/expert-views/8830-new-concordat-regime-introduced-in-turkey, Erişim Tarihi: 05.09.2019.
 • Çukacı, Y. C. (2019). Konkordato, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Legal Kitabevi. 1. Basım, Bursa.
 • Demirci, A. C. (2018). Turkey: The Concordat Process, MGC Legal, http://www.mondaq.com/turkey/x/743292/Insolvency+Bankruptcy/The+Concordat+Process, Erişim Tarihi: 05.09.2019.
 • Dinçer, Y. (2018). Konkordato Hukuku, https://www.academia.edu/37274721/YEN%C4%B0_KONKORDATO_HUKUKU_7101_SAYILI_KANUN_%C4%B0LE_GET%C4%B0R%C4%B0LEN_YAPI_, Erişim Tarihi: 18.09.2019.
 • Doğan, Z. Gülçin, K. & Nazlı, E. (2019). Konkordato Kurumunun Yeniden Düzenlenmesi Ve Temel Eğitime Tabi Konkordato Komiserliği, Vergi Dünyası, Cilt 38, Sayı 455: 143-156.
 • Erkan, M. (2018). Konkordato, İstanbul Üniversitesi, 14 Kasım, 6.-Konkordato-G-ncel-Hali-BALIKES-R-14.11.2018a.pdf, Erişim Tarihi: 06.09.2019.
 • Eroğlu, O. (2018). Uygulamada Konkordato, Seçkin Yayıncılık, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul.
 • Filiz, A. (2018). Konkordato Süreci Ve Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri. Yaklasim Yayıncılık, https://uye.yaklasim.com/MagazinDetail.aspx?magazinid=1312, Erişim Tarihi: 17.09.2019.
 • İcra ve İflas Kanunu, (2004), https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf, Erişim Tarihi: 13.07.2020.
 • Kara, E. (2020), “Konkordato müddeti istemli dilekçe örneği”, https://www.erolkara.net/2018/05/konkordato-muddeti-istemli-dilekce.html, Erişim Tarihi: 13.06.2020.
 • Karacan, S. (2018). Konkordato Finansal Krizde Çözüm Mü. İnternational Journal of Tourism, Economic and Business Sciences (IJTEBS), 2(2), 97-112.
 • Kumkale, R. (2018). Konkordato. Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı (7155 Sayılı Kanuna ve Yeni Yönetmeliklere Gore Güncellenmiş), İstanbul.
 • Oruç, M. Çatıkkaş, Ö & Şuekinci, C. (2019). Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul.
 • Oruç, M. (2018), Konkordato Uygulama Rehberi (7155 Sayılı Kanuna İlişkin Değişiklikler İşlenmiştir), On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul.
 • Özdemir, M. (2019). Konkordato ve Makul Güvence Raporu, https://www.alomaliye.com/2019/04/22/konkordato-ve-makul-guvence-raporu/, Erişim Tarihi: 13.07.2020.
 • Pekcanıtez, H. Altay, O. Özkan Sungurtekin, M. Özekes, M. (2018), İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Vedat Kitapçılık, 1. Baskı, İstanbul.
 • Pekcanıtez, H. Erdönmez, G. (2018), 7101 sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, Vedat Kitapçılık, 1. Baskı, İstanbul.
 • Resmi Gazete (2019a). Kurul Kararı, Sayı: 30688. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190216-7.pdf, Erişim Tarihi: 06.09.2019.
 • Resmi Gazete (2019b). Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik, Sayı: 30671. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130-2.htm, Erişim Tarihi: 06.09.2019.
 • Resmi Gazete (2019c). Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik Sayı: 30671. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130-1.htm, Erişim Tarihi: 17.09.2019.
 • Resmi Gazete (2020d). Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Sayı: 31080. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm, Erişim Tarihi: 22.04.2020.
 • Saraç, S. (2018). 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato. Ankara. http://web2.e-baro.web.tr/uploads/41/032018/15.03.2019%20-%20YEN%C4%B0%20KONKORDATO%20HUKUKU.pdf, Erişim Tarihi: 18.09.2019.
 • Sarkın Şahin, F. (2019). Konkordato Sürecinde Şüpheli, Değersiz, Vazgeçilen Alacaklar ve KDV. Vergi Dünyası, Cilt 38, Sayı 455: 157-170.
 • Selitektay, H. (2019). Konkordato. https://www.academia.edu/37247492/KONKORDATO, Erişim Tarihi: 05.09.2019.
 • TDK, (2020), https://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 13.06.2020.
 • Vergi Usul Kanunu (VUK) Sirküleri, (2019). Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumu Hakkında, On İki Levha Yayıncılık, Şubat, İstanbul.
 • Yalçın, M. (2019), Konkordato Uygulaması ve Muhtemel Sonuçlarının İşletmelere Etkisi, https://www.grantthornton.com.tr/en-guncel/makaleler/konkordato-uygulamasi-ve-muhtemel-sonuclarinin-isletmelere-etkisi/, Erişim Tarihi: 13.06.2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Okan GENİŞ> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1654-3566
Türkiye


Esin Nesrin CAN>
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3525-0793
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 13 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 1 Şubat 2021
Kabul Tarihi 14 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 115

Kaynak Göster

APA Geniş, O. & Can, E. N. (2021). İŞLETMELERDE KONKORDATO SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ, UYGULAMA VE FİNANSAL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ . Maliye ve Finans Yazıları , (115) , 77-102 . DOI: 10.33203/mfy.872643

Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.