Yazım Kuralları

Başlık: Yazının içeriğini yansıtır mahiyette olup büyük harflerle ve koyu karakterlerle 14 punto olarak yazılmalıdır.

Yazar adı ve adresi: Başlığın sağ alt kısmında, soyadın tamamı büyük harflerle olmak üzere unvanıyla (11 punto) birlikte yazılmalıdır. Yazarın kurumu, ileti (el-mek) adresi, dipnot olarak (10 punto) gösterilmelidir.

Özet/Abstract: Başlıklar sayfayı ortalayacak şekilde ve koyu karakterlerle 10 punto olarak yazılmalıdır. Yabancı dilde özet İngilizce olarak yazılmalıdır. Özet, en az 100 en fazla 200 kelimeden oluşmalıdır.

Sayfa Sayısı: En az 8, en fazla 16 sayfa aralığında olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gerek Türkçe, gerek İngilizce anahtar kelimeler özet kısmıyla aynı karakter boyutu ve özelliklere sahip olmalıdır. Anahtar kelimeler 3-8 kelimeden oluşmalıdır.

Yazı Karakteri: İlgili çalışmanın yazı karakteri "Times New Roman (Türkçe)" olarak belirlenmelidir. Yine çalışmanın yazı karakteri büyüklüğü 12 punto olarak seçilmelidir. Farklı bir punto kullanıldıysa kullanılan yazı tipi sisteme eklenmelidir.

Satır Aralığı/Paragraf: İlgili çalışma 1 satır aralığı ve paragraf aralarında 6nk boşluk bırakılarak düzenlenmelidir. 

Sayfa Kenar Boşlukları: A4 kağıt tipine göre düzenlenen belgede sayfanın bütün kenar boşlukları 3 cm olmalıdır.

İMLÂ, DİL VE ÜSLÛP

Özel imlâ gerektirmeyen durumlarda TDK İmlâ Klavuzu'na uyulmalıdır.

KAYNAK GÖSTERME (ATIF)

1. Kaynaklara yapılan atıflar, dipnot yerine metnin içinde parantez arasında yapılmalıdır. Sadece zorunlu açıklamalarda dipnot kullanılmalıdır. Parantez içerisindeki ifadelerde şu sıra izlenmelidir. Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı: sayfa numarası/numaraları.

Örnek: (Çolak, 2013: 18)

2. İki yazarlı çalışmalarda araya tire işareti "-" konulmalıdır. İkiden fazla yazarlı çalışmalarda ise ikinci yazarın soyadından sonra "vd" kısaltması konulmalıdır.

Örnek: (Pekolcay-Sevim: 1991:113)

Örnek: (Mermer vd. 2009: 101)

3. Aynı konuda birden fazla kaynağa atıf yapılacaksa araya noktalı virgül (;) konulmalıdır.

Örnek: (Avşar, 2011: 35; Özdemir, 2015: 129)

4. Aynı yazara ait aynı yıl içinde birden fazla esere atıf yapılacaksa "2015a:, 2015b:" şeklinde gösterilmelidir. Kaynakçada da bu şekilde belirtilmelidir.

Örnek:

(Köksal, 2015a: 15)

(Köksal, 2015a: 38)

5. Atıf yapılan eser -ansiklopedi vb- birden fazla ciltten oluşuyorsa (:) işaretinden sonra kaçıncı cilt olduğu belirtilmelidir.

Örnek:

(Köprülü, 1967: 3/195)

6. El yazması bir eser kaynak gösterilecekse yazar adından sonra (yz.) kısaltması verilmeli, iki noktadan (:) sonra gerekirse varak/ sayfa numarası belirtilmeli; tam künye kaynakçada belirtilmelidir.

Örnek:

(Bâkî yz.: 39a)

7. Arşiv belgeleri kaynak gösterilirken metin içinde kısaltma yapılarak verilip açılımı kaynakçada belirtilmelidir.

Örnek:

(BOA Mühimme 15:25)

8. Yazarı bilinmeyen ve internetten ulaşılan kaynaklara atıflar;

Örnek:

(Türk Dil Kurumu 2016)

Örnek:

("Sanal", 2008:15)

9. Tüzel kişi (Atatürk Kültür Merkezi) yazarlı bir yayınına atıf yapılırken;

Örnek:

(AKM, 2017: 29)

10. Kaynağın tamamına atıf yapılacaksa;

Örnek:

(Kartal 2009) şeklinde belirtilmelidir.

KAYNAKÇA (BİBLİYOGRAFYA) DÜZENLEME

1. Yazarların soyadına göre sıralanmalıdır. Soyadı Kanunu'ndan önceki eserlerde yazarın adı esas alınmalıdır.

2. Bir yazarın birden fazla eserine yer verilecekse yayım tarihi eski olandan yeni olana doğru sıralanmalıdır. 

3. Kaynağın tam künyesi şu şekilde verilmelidir:

A. Kitapların Kaynakçada Gösterilmesi
Yazarın soyadı(büyük harflerle),  adı (Yayın Yılı). Kitap Adı, (italik) Yayın Yeri: Yayınevi. şeklinde olmalıdır.

Örnek:
AVŞAR, Ziya (2016). Mânâ Âleminin Üç Efendisi, Kayseri: İncir Yayıncılık.

B. Makalelerin, Bildirilerin ve Ansiklopedi Maddelerinin Kaynakçada Gösterilmesi
Yazar soyadı, adı (kaynağın yayın tarihi), makale / "bildiri/ madde başlığı", süreli yayın / bildiri kitabı / ansiklopedi adı, belliyse cilt (C), sayı (S), sayfa(lar) (s.) şeklinde verilmelidir. Yayımlanmış bildirilerde bildiri kitabının basım tarihi (yıl) ile beraber sempozyumun düzenleniş tarihi ve (varsa) editörü de gösterilmelidir.
 
Makale İçin Örnek:
ÇOLAK, Faruk (2010). Yerle İlgili Bazı Atasözleri ve Deyimlerin Mitolojik Bağlantısı, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, S. XXVII, Güz 2010, s. 171-181.

Bildiri İçin Örnek:
KARA, Bülent (2016). "Aksaray'da Alevi-Bektaşi Kültürünün Günümüze Yansıyan İzleri", I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (27-29 Ekim 2016), Ed. Mehmet Sami Yıldız vd., Aksaray: Aksaray Üniversitesi Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını, s. 121-144.

Ansiklopedi Maddesi İçin Örnek:
DERMAN, M. Uğur (1997). "Hat", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 16,  Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 427–437. 

El Yazması Eser İçin Örnek:
Mecmua-i Eş'âr (yz), Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, Nu. 5335

Elektronik Kaynak İçin Örnek:
MACİT, Muhsin (2014). Şâh İsmâil Hatâyî, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com /index.php?sayfa=detay&detay=6086 [Erişim Tarihi: 10.05.2017].

Tezler İçin Örnek:
KAVAKLIYAZI, Ahmet (2010). Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesindeki 13450 Numaralı Mecmuanın Transkripsiyonlu Metni, Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi.

İLETİŞİM:
Prof Dr. Bülent KARA
Tel: 0505 295 37 93
e-mail: bkara@ohu.edu.tr

Gürkan BAYINDIR
Tel: 0537 346 61 62 
e-mail: gurkanbayindir1@gmail.com