PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EKOSİSTEM, BİYOLOJİK ÇEşİTLİLİK VE ÇEVRE SORUNLARI KONULARIYLA İLGİLİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖğRETMEN GÖRÜşLERİNİN ÖğRETİM TASARIMI AÇISINDAN DEğERLENDİRİLMESİ

Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201, 165 - 182, 01.01.2014

Öz

Bu çalışmada; 2005 fen ve teknoloji programında ve özellikle de “İnsanve Çevre” ünitesi içerisinde yer alan ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve çevresorunları konularının; hedef, içerik, öğrenme-öğretme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili öğretmen görüşleri tespit edilerek bu konuların öğretmenler tarafından daha etkili olarak nasıl öğretilebileceği üzerinde durulmuştur.Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veriler; 2011 yılı Kasım ve Aralıkayları içerisinde Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapmakta olan 133 fen ve teknoloji öğretmeninden, 5’li Likert tipinde 32 madde ile 2 açık uçlu sorunun yeraldığı öğretmen görüş formuyla toplanmıştır. Araştırma sonuçları, ekosistem,biyolojik çeşitlilik ve çevre sorunlarının daha etkili öğretimi için mevcut fen veteknoloji programında bir kısım değişikleri içeren yeni düzenlemeler yapılmasının faydalı olacağını ortaya koymaktadır. Yüksek çevresel farkındalığa veduyarlılığa sahip bireyler yetiştirmek için, programa yeni hedef ve kazanımlareklenmeli, ders kitapları güncel bilimsel bilgilere daha çok yer verecek biçimdegözden geçirilmeli ve günlük yaşamdan seçilecek örneklere bolca yer verilmeli,öğrenme ve öğretme ortamı gezi gözlem, deneyler, güncel haberler ve çeşitligörsellerle zenginleştirilmeli, değerlendirmeler de öğrencileri düşünmeye vearaştırmaya yönlendirmelidir. Öğrencilerin bu konuları etkili ve kalıcı bir şekilde öğrenmeleri için doğayla daha fazla iç içe olmaları sağlanmalıdır. Doğayıparça parça değil, bir bütün olarak algılamalarına, herhangi bir yerde meydanagelecek bir olumsuz bir durumun, tüm sistemi etkileyeceğinin kavratılmasınaözen gösterilmelidir

Ayrıntılar

Diğer ID JA48ZS57PY
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Elif ÖZATA YÜCEL Bu kişi benim


Muhlis ÖZKAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201

Kaynak Göster

APA Yücel, E. Ö. & Özkan, M. (2014). EKOSİSTEM, BİYOLOJİK ÇEşİTLİLİK VE ÇEVRE SORUNLARI KONULARIYLA İLGİLİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖğRETMEN GÖRÜşLERİNİN ÖğRETİM TASARIMI AÇISINDAN DEğERLENDİRİLMESİ . Milli Eğitim Dergisi , 44 (201) , 165-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36164/406526