PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201, 215 - 235, 01.01.2014

Öz

FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201, 215 - 235, 01.01.2014

Öz

Fizik dersi öğretim programı 2007 yılından itibaren kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. Öğretim programlarının en önemli paydaşı olan öğretmenlerin öğretim programı ile ilgili düşüncelerinin belirlenmesi önemlidir. Bu amaç- la MEB tarafından düzenlenen 283 numaralı fizik dersi öğretim programları kursuna Türkiye’nin her şehrinden katılan 104 fizik öğretmenine ölçek uygulanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,87 olarak bulunmuştur. Ölçek maddelerine ilişkin öğretmen görüşleri sıklık ve yüzde olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca cinsiyet, okul türü, unvan ve hizmet süresi değişkenlerine göre öğretmenlerin görüşleri istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Veri analizi için PASW Statistics 18 programı kullanılmıştır. Araştırma sonunda “öğretim programının yapısı, öğretim programının boyutları, çevre-zaman ilişkisi ve öğretim programında beceriler” olarak isimlendirilen 4 alt boyutta öğretmenlerin programa yönelik olumlu görüşlere sahip oldukları ortaya konulmuştur. Ayrıca, öğretmenlerin öğretim programıyla ilgili düşünceleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark olduğu; buna karşın unvan, görev yapılan okul türü ve mesleki kıdem değişkenleri bakımından anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir

Ayrıntılar

Diğer ID JA67GP39KJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe ARSLAN Bu kişi benim


Orhan ERCAN Bu kişi benim


Ahmet TEKBIYIK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 44, Sayı 201

Kaynak Göster

APA Arslan, A. , Ercan, O. & Tekbıyık, A. (2014). FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Milli Eğitim Dergisi , 44 (201) , 215-235 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36164/406529