Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI

Yıl 2018, Cilt 47, Sayı 219, 137 - 160, 15.08.2018

Öz

Bu araştırmanın temel amacı, okul müdürlerinin öğretmenlerin performansını değerlendirmede kullandıkları ölçütlere ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu çalışma karma yöntemde bir araştırmadır. Araştırmanın katılımcıları maksimum çeşitlilik örnekleme yoluyla belirlenen ilkokul, ortaokul ve lisede
görevli toplam 188 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın nicel bulguları, kullanılan performans değerlendirme maddelerinin genel olarak ‘çok’ uygun
bulunduğunu; performans değerlendirmenin uygunluğuna yönelik katılımcı puanlarının cinsiyet, branş, kıdem ve geçirilen ders denetimi sayısı değişkenleri açısından anlamlı bir fark göstermediğini; sadece okul türü değişkeni açısından anlamlı bir fark gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Lisede çalışan öğretmenler, ilkokul ve ortaokulda çalışan öğretmenlere göre öğretmen performans değerlendirme ölçütlerini daha uygun bulmaktadırlar. Diğer yandan araştırmanın nitel bulguları öğretmen performans değerlendirmeleri hakkında öğretmenlerin çoğunlukla olumsuz görüş taşıdığını göstermiştir. Araştırma sonucunda, performans değerlendirme ölçütlerinden ziyade değerlendirmeyi yapan okul müdürleri ile ilgili objektiflik, denetim yeterliği gibi konularda sorunların yaşandığı ve bazı olumsuzlukların ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Bunun yanında bazı durumsal ve olumlu yönler de katılımcılar tarafından ifade edilmiştir.

Kaynakça

 • Akbaba Altun, S. ve Memişoğlu, S. P. (2008). Performans değerlendirmesine ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (53), 7-24
 • Aydın, M. (2014). Eğitim yönetimi (10. basım). Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Aydın Baş, E. (2016). Okul yöneticilerinin yönetici görevlendirme yönetmeliğine ilişkin görüşleri. Osmangazi Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir.
 • Bozkurt, C., ve Bellibaş, M. Ş. (2016). Görevlendirme kapsamında çalışan okul yöneticilerinin atanma yöntemleri ve yeterliliklerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 46-74.
 • Bursalıoğlu, Z. (2013). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış (18. basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetin, C. ve Arslan, M. L. (2017). Toplam kalite yönetimi (6. basım). İstanbul: Beta.
 • EARGED. (2001). Öğretmenlerin performans değerlendirme modeli ve sicil raporları. Ankara: Milli Eğitim Basımevi Öğretmen Performans Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri: Bir Karma... Millî Eğitim Sayı 219 Yaz/2018 159
 • Flores, M. A. ve Derrington, M. L. (2017). School principals’ views of teacher evaluation policy: lessons learned from two empirical studies, International Journal of Leadership in Education, 20(4), 416-431, DOI: 10.1080/13603124.2015.1094144
 • Güçlü, N., Şahin, F., Yavuz Tabak, B. ve Sönmez, E. (2016). Türkiye’de okul yöneticisi görevlendirmeye ilişkin yönetici adayı görüşleri. GEFAD / GUJGEF, 36(1), 51-71
 • Gizir, S. ve Köksal, E. (2014). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iletişim doyumlarının incelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014, 15(2), 89-108
 • Hajar, E. A. ve Mukheri. (2017). Evaluation of teacher performance appraisal program. JERAM, (1), 47-57
 • Hallinger, P., Heck, R., ve Murphy, J. (2014). Teacher evaluation and school improvement: an analysis of the evidence. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 26(1),5–28.
 • Huber, S. G., ve Skedsmo, G. (2016). Teacher evaluation—accountability and improving teaching practices. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 28(2), 105–109 doi:10.1007/s11092-016-9241-1.
 • Kalman, M., Summak, M. S., ve Cimen, I. (2017). Principal assignments in limbo: A qualitative study on the processes and potential outcomes of the recent principal assignment initiative in Turkey. Educational Process: International Journal, 6(1), 53-84
 • Kayıkçı, K., Özdemir, İ. ve Özyıldırım, G. (2015). İlk defa ve yeniden okul müdürü görevlendirmesi: Sözlü sınav üzerine bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(4), 471-498. doi: 10.14527/kuey.2015.018
 • Konan, N., Aslan, M., Bozanoğlu, B. ve Çetin, R.B. (2016a). Ders denetiminin okul müdürlerince yapılmasına ilişkin maarif müfettiş görüşleri. VIII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi bildiri kitabı içinde (s.30-43), Antalya.
 • Konan, N., Aslan, M., Çetin, R. B. ve Bozanoğlu, B. (2016b). Ders denetimi görevinin okul müdürlerine verilmesine ilişkin okul müdürü ve öğretmen görüşleri. VIII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi bildiri kitabı içinde (s.46-62), Antalya.
 • Konan, N., Bozanoğlu, B. ve Çetin, R. B. (2017). Okul müdürü görevlendirmeye ilişkin müdür görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 8(3), 323-349, DOI: 10.17569/tojqi.331788
 • Konan, N., Çetin, R. B. ve Yılmaz, S. (2017). Okul müdürü görevlendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri. OMÜ Eğt. Fak. Derg., 36(1), 147-160, doi: 10.7822/omuefd.327395
 • Konan, N., Yılmaz, S. ve Bozanoğlu, B. (2017). Okul müdür yardımcısı görevlendirilmesine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(1), 105-134. doi: 10.14527/kuey.2017.004
 • Konan, N. ve Yılmaz, S. (2017). Okul müdürlerinin ders denetimi yapmasına ilişkin öğretmen görüşleri. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Necdet Konan / Salih Yılmaz 160 Millî Eğitim Sayı 219 Yaz/2018
 • Köybaşı, F., Uğurlu, C. T., Ağıroğlu Bakir, Aslı, ve Karakuş, B. (2017). İlkokullarda ders denetimine ilişkin öğretmen görüşleri. Electronic Turkish Studies, 12(4), 327-344
 • Maxwell, J. A. (2016). Expanding the history and range of mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research, 10(1) 12–27
 • Memişoğlu, S. P. (2015). Selection, placement and instatement of school managers in Turkey: Evaluation of the current situation. Educational Research and Reviews, 10(8), 1236-1242.
 • Norlund, A. , Marzano, A. ve Angelis, M. D.(2016) Decentralization tendencies and teacher evaluation policies in European countries. Italian Journal of Educatonal Research, 9(17), 53-66
 • Sayın, S. D. ve Arslan, H. (2017). Determining the criteria identifying teacher performance through multiple indicators. European Scientific Journal, 13(16), 19-31.
 • Senemoğlu N. ve Çelik. K. (2000). İlköğretimde sayısal göstergeler ve nitelik geliştirme. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 180–194
 • Sezer, Ş. (2016). Okul yöneticilerinin seçimle belirlenmesine ilişkin yönetici görüşleri: Fenomenolojik bir çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(3), 351-373.doi:10.14527/kuey.2016.014
 • Sezgin, F., Tınmaz, A. ve Tetik, S. (2017). Performans kriterlerine göre öğretmenlerin değerlendirilmesine ilişkin okul müdürü ve öğretmen görüşleri. Journal of Human Sciences, 14(2), 1647-1668. doi:10.14687/jhs.v14i2.4557
 • Sezgin-Nartgün, Ş., ve Ekinci, S. (2016). Assessment of school principals’ reassignment process. Universal Journal of Educational Research, 4(10), 2403-2410
 • Skedsmo, G. ve Huber, S. G. (2017). Evaluation of educators’ performance—balancing various measures to improve practice. Educ Asse Eval Acc, 29, 107–110, DOI 10.1007/s11092- 017-9262-4
 • Tonbul, Y. ve Baysülen, E. (2017). Ders denetimi ile ilgili yönetmelik değişikliğin maarif müfettişlerinin,okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri açısından değerlendirilmesi.
 • İlköğretim Online, 16(1), 299-311, doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2017.24494 Turhan, M. ve Karabatak, S. (2015). Türkiye’de okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve yurtiçi alanyazında sunulan model önerilerinin incelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 2 (3), 79-107
 • Yolcu, H. ve Bayram, A. (2015). Okul yöneticisi seçme sürecini deneyimleyen yönetici adaylarının sözlü sınav yöntemine ilişkin algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 3(3), 102-126.
 • Zhang, X. ve Ng, H. (2017). An effective model of teacher appraisal: Evidence from secondary schools in Shanghai, China. Educational Management Administration ve Leadership, 45(2), 196–218

Yıl 2018, Cilt 47, Sayı 219, 137 - 160, 15.08.2018

Öz

Kaynakça

 • Akbaba Altun, S. ve Memişoğlu, S. P. (2008). Performans değerlendirmesine ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (53), 7-24
 • Aydın, M. (2014). Eğitim yönetimi (10. basım). Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Aydın Baş, E. (2016). Okul yöneticilerinin yönetici görevlendirme yönetmeliğine ilişkin görüşleri. Osmangazi Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir.
 • Bozkurt, C., ve Bellibaş, M. Ş. (2016). Görevlendirme kapsamında çalışan okul yöneticilerinin atanma yöntemleri ve yeterliliklerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 46-74.
 • Bursalıoğlu, Z. (2013). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış (18. basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetin, C. ve Arslan, M. L. (2017). Toplam kalite yönetimi (6. basım). İstanbul: Beta.
 • EARGED. (2001). Öğretmenlerin performans değerlendirme modeli ve sicil raporları. Ankara: Milli Eğitim Basımevi Öğretmen Performans Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri: Bir Karma... Millî Eğitim Sayı 219 Yaz/2018 159
 • Flores, M. A. ve Derrington, M. L. (2017). School principals’ views of teacher evaluation policy: lessons learned from two empirical studies, International Journal of Leadership in Education, 20(4), 416-431, DOI: 10.1080/13603124.2015.1094144
 • Güçlü, N., Şahin, F., Yavuz Tabak, B. ve Sönmez, E. (2016). Türkiye’de okul yöneticisi görevlendirmeye ilişkin yönetici adayı görüşleri. GEFAD / GUJGEF, 36(1), 51-71
 • Gizir, S. ve Köksal, E. (2014). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iletişim doyumlarının incelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014, 15(2), 89-108
 • Hajar, E. A. ve Mukheri. (2017). Evaluation of teacher performance appraisal program. JERAM, (1), 47-57
 • Hallinger, P., Heck, R., ve Murphy, J. (2014). Teacher evaluation and school improvement: an analysis of the evidence. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 26(1),5–28.
 • Huber, S. G., ve Skedsmo, G. (2016). Teacher evaluation—accountability and improving teaching practices. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 28(2), 105–109 doi:10.1007/s11092-016-9241-1.
 • Kalman, M., Summak, M. S., ve Cimen, I. (2017). Principal assignments in limbo: A qualitative study on the processes and potential outcomes of the recent principal assignment initiative in Turkey. Educational Process: International Journal, 6(1), 53-84
 • Kayıkçı, K., Özdemir, İ. ve Özyıldırım, G. (2015). İlk defa ve yeniden okul müdürü görevlendirmesi: Sözlü sınav üzerine bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(4), 471-498. doi: 10.14527/kuey.2015.018
 • Konan, N., Aslan, M., Bozanoğlu, B. ve Çetin, R.B. (2016a). Ders denetiminin okul müdürlerince yapılmasına ilişkin maarif müfettiş görüşleri. VIII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi bildiri kitabı içinde (s.30-43), Antalya.
 • Konan, N., Aslan, M., Çetin, R. B. ve Bozanoğlu, B. (2016b). Ders denetimi görevinin okul müdürlerine verilmesine ilişkin okul müdürü ve öğretmen görüşleri. VIII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi bildiri kitabı içinde (s.46-62), Antalya.
 • Konan, N., Bozanoğlu, B. ve Çetin, R. B. (2017). Okul müdürü görevlendirmeye ilişkin müdür görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 8(3), 323-349, DOI: 10.17569/tojqi.331788
 • Konan, N., Çetin, R. B. ve Yılmaz, S. (2017). Okul müdürü görevlendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri. OMÜ Eğt. Fak. Derg., 36(1), 147-160, doi: 10.7822/omuefd.327395
 • Konan, N., Yılmaz, S. ve Bozanoğlu, B. (2017). Okul müdür yardımcısı görevlendirilmesine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(1), 105-134. doi: 10.14527/kuey.2017.004
 • Konan, N. ve Yılmaz, S. (2017). Okul müdürlerinin ders denetimi yapmasına ilişkin öğretmen görüşleri. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Necdet Konan / Salih Yılmaz 160 Millî Eğitim Sayı 219 Yaz/2018
 • Köybaşı, F., Uğurlu, C. T., Ağıroğlu Bakir, Aslı, ve Karakuş, B. (2017). İlkokullarda ders denetimine ilişkin öğretmen görüşleri. Electronic Turkish Studies, 12(4), 327-344
 • Maxwell, J. A. (2016). Expanding the history and range of mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research, 10(1) 12–27
 • Memişoğlu, S. P. (2015). Selection, placement and instatement of school managers in Turkey: Evaluation of the current situation. Educational Research and Reviews, 10(8), 1236-1242.
 • Norlund, A. , Marzano, A. ve Angelis, M. D.(2016) Decentralization tendencies and teacher evaluation policies in European countries. Italian Journal of Educatonal Research, 9(17), 53-66
 • Sayın, S. D. ve Arslan, H. (2017). Determining the criteria identifying teacher performance through multiple indicators. European Scientific Journal, 13(16), 19-31.
 • Senemoğlu N. ve Çelik. K. (2000). İlköğretimde sayısal göstergeler ve nitelik geliştirme. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 180–194
 • Sezer, Ş. (2016). Okul yöneticilerinin seçimle belirlenmesine ilişkin yönetici görüşleri: Fenomenolojik bir çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(3), 351-373.doi:10.14527/kuey.2016.014
 • Sezgin, F., Tınmaz, A. ve Tetik, S. (2017). Performans kriterlerine göre öğretmenlerin değerlendirilmesine ilişkin okul müdürü ve öğretmen görüşleri. Journal of Human Sciences, 14(2), 1647-1668. doi:10.14687/jhs.v14i2.4557
 • Sezgin-Nartgün, Ş., ve Ekinci, S. (2016). Assessment of school principals’ reassignment process. Universal Journal of Educational Research, 4(10), 2403-2410
 • Skedsmo, G. ve Huber, S. G. (2017). Evaluation of educators’ performance—balancing various measures to improve practice. Educ Asse Eval Acc, 29, 107–110, DOI 10.1007/s11092- 017-9262-4
 • Tonbul, Y. ve Baysülen, E. (2017). Ders denetimi ile ilgili yönetmelik değişikliğin maarif müfettişlerinin,okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri açısından değerlendirilmesi.
 • İlköğretim Online, 16(1), 299-311, doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2017.24494 Turhan, M. ve Karabatak, S. (2015). Türkiye’de okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve yurtiçi alanyazında sunulan model önerilerinin incelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 2 (3), 79-107
 • Yolcu, H. ve Bayram, A. (2015). Okul yöneticisi seçme sürecini deneyimleyen yönetici adaylarının sözlü sınav yöntemine ilişkin algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 3(3), 102-126.
 • Zhang, X. ve Ng, H. (2017). An effective model of teacher appraisal: Evidence from secondary schools in Shanghai, China. Educational Management Administration ve Leadership, 45(2), 196–218

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Necdet KONAN> (Sorumlu Yazar)

0000-0001-6444-9745


Salih YILMAZ>

0000-0002-5890-0699

Yayımlanma Tarihi 15 Ağustos 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 47, Sayı 219

Kaynak Göster

APA Konan, N. & Yılmaz, S. (2018). ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI . Milli Eğitim Dergisi , 47 (219) , 137-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/39923/473428