Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞINA GÖRE İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA HIZLARININ UZUN DÖNEMLİ İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt 50, Sayı 230, 629 - 643, 04.05.2021
https://doi.org/10.37669/milliegitim.692137

Öz

Gerek Avrupa’da gerekse Türkiye’de ilkokula kaç yaşında başlanılması gerektiği uzun yıllar boyunca cevabı aranan sorulardan birisidir. Bu soru ülkemizde eğitim politikaları neticesinde farklı şekillerde cevaplandırılmıştır. Bu araştırmada amaç, ilkokula başlama yaşına ilişkin birinci sınıf öğrencilerinin okuma hızlarını ölçerek, bir eğitim-öğretim yılında ne kadar değişiklik gösterdiğini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, ilkokula zorunlu ya da erken kayıt yaşında başlamanın okuma hızına etkisini inceleyerek veli ve okul idarelerinin, öğrencileri ilkokula kaydetme kararlarına yardımcı olunması hedeflenmektedir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Trabzon ilinin Yomra ilçesindeki bir devlet okulunda gerçekleştirilen bu araştırmada, nicel araştırma yaklaşımlarından tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma ilkokula devam eden 220 birinci sınıf öğrencisinden veri toplanarak yürütülmüş, veri toplama aracı ise araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Veri toplamak için kullanılacak olan metin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak ilkokullarda dağıtılan İlkokul Türkçe 1 Ders Kitabı’ndan seçilmiştir. Okutulacak metnin seçiminde, öğrenciler arasındaki eşitliği sağlayabilmek adına tüm sınıfların daha önce işleyerek bitirmiş olduğu bir metin olmasına dikkat edilmiştir. Veri toplamaya başlamadan önce çalışmanın pilot uygulaması yapılmış ve pilot uygulamadan elde edilen verilere göre veri toplama aracı güncellenmiştir. Veri toplama esnasında öğrenciler okuma eylemini gerçekleştirirken araştırmacı tarafından kronometre kullanılarak bir dakikalık süre tutulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre; zorunlu kayıt yaşındaki öğrencilerin Kasım ayına göre okuma hızlarını %73 oranında artırdıkları ve dakikada ortalama 38,98 kelime okudukları belirlenmiştir. Sağlık raporu alınabilecek yaşta iken ilkokula kaydı yapılan öğrencilerin okuma hızlarını %88 oranında artırdıkları ve dakikada ortalama 32,60 kelime okudukları; velisinin dilekçesi ile kayıtları ertelenmeyen öğrencilerin ise okuma hızlarını %118 oranında artırdıkları ve dakikada ortalama 35 kelime okudukları belirlenmiştir. Ayrıca, 72 ay altındaki tüm öğrencilerin dakikada ortalama 33,07 kelime, 72 ay ve üzerindeki tüm öğrencilerin ise dakikada ortalama 38,98 kelime okudukları belirlenmiştir. Bu sonuca göre yaşı küçük olan öğrenciler yaşı büyük öğrencilerden %15,17 daha az okuyarak Kasım ayında %27,13 olan farkı %44 oranında azaltmışlardır. Öğrencilerin yanlış okudukları kelime ortalamalarına göre ise öğrenciler arasında fark bulunamamıştır. Bu veriden hareket edildiğinde, yavaş okuyarak daha fazla dikkat eden 72 ayın altındaki öğrencilerin daha az okuma hatası yaptığı, 72 ay ve üzerindeki öğrencilerin ise daha hızlı okuyarak daha çok okuma hatası yaptığı söylenebilir. Araştırmada, okuma hızı hakkında daha uzun dönemli araştırmaların ve okuduğunu anlama süreci hakkında çalışmaların yapılması, okuma hızının düşük olduğu belirlenen öğrencilerle kelime tanıma ve okuma etkinliklerinin yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • AKTAŞ, Ş. ve GÜNDÜZ, O. (2005). Yazılı ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı (6. baskı), Akçağ Yayınları, Ankara.
 • AKTAŞ, Ş. ve GÜNDÜZ, O. (2009). Yazılı ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı (11. baskı), Akçağ Yayınları, Ankara.
 • AKYILDIZ, S. (2006). Uygulamalı İlkokuma Yazma Öğretimi (3. baskı), Üçyol Kültür Merkezi, Trabzon.
 • AKYOL, H. (2006a). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi (5. baskı), PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • AKYOL, H. (2006b). Türkçe Öğretim Yöntemleri, Kök Yayıncılık, Ankara.
 • ALDERSON, J. C. (2005). Assessing Reading (5th ed.), Cambridge University Press, Cambiridge.
 • ARICI, A. F. (2017). Okuma Eğitimi (3. baskı), Pegem Akademi, Ankara.
 • AYTAŞ, G. (2005). “Okuma Eğitimi”, Türk Eğitim Bilimleri, 3(4), ss.461-470.
 • BABAYİĞİT, Ö. (2018). “İlkokul Öğrencilerinin Kelime Uzunluğuna Göre Okuma Hızlarının İncelenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 46,ss. 409-427.
 • BABER, M. A. and AHMAD, N. (2017). “Role of Starting School Age In The Academic Performance At The Tertiary Level”, Journal of Education and Educational Development, 4(2), ss.284-300.
 • BAKKALOĞLU, M. (2017). Tarih öğretmenlerinin tarih haritalarının kullanımına yönelik bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi: Adana örneği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trabzon.
 • BİLİR, A. (2005). “İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Özellikleri ve İlkokuma Yazma Öğretimi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri, 38(1), ss.87-100.
 • BLACK, S. E., DEVEREUX, P. J. and SALVANES, K. G. (2011). Too Young To Leave The Nest? The Effects of School Starting Age”, The Review of Economics and Statistics, 93(2), ss.455-467.
 • BULDU, M. ve ER, S. (2016). “Okula Hazırbulunuşluk ve Okula Başlama Yaşı: Türk Öğretmen ve Ailelerin Yeni Eğitim Politikası Üzerine Görüş Deneyimleri”, Eğitim ve Bilim, 41(187), ss.97-114.
 • EKİZ, D. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (5. baskı), Anı Yayıncılık, Ankara.
 • EKİZ, D. ve BAKKALOĞLU, M. (2019). “İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlkokula Başlama Yaşına Göre Okuma Hızlarının İncelenmesi”, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(Özel Sayı), ss.219-230.
 • ERDEN, G., KURUOĞLU, F. ve USLU, R. (2002). “İlköğretim Okullarına Devam Eden Türk Çocuklarının Sınıf Düzeylerine Göre Okuma Hızı ve Yazım Hataları Normlarının Geliştirilmesi”, Türk Psikiyatri, 13(1), ss.5-13.
 • ERDOĞAN, Ö. ve BAKKALOĞLU, M. (2019). “İlkokula Başlama Yaşına İlişkin Veli Görüşlerinin İncelenmesi”, II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Muğla.
 • EUROPEAN COMMİSİON EURYDİCE AND EUROSTAT. (2012). Key Data on Education in Europe, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Brussel.
 • FRAENKEL, J. R. and WALLEN, N. E. (2008). How To Design and Evaluate Research In Education (7. edition), McGraw-Hill Higher Education, London.
 • GÖNEN, M. (2007). Öğretim Boyunca Okuma Alışkanlığı. Okuma Kültürü ve Okullarda Uygulama Sorunları Toplantısı içinde (s. 59-99), MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara.
 • HERBST, M. and STRAWINKI, P. (2016). “Early Effects of An Early Start: Evidence From Lowering The School Starting Age in Poland”, Journal of Policy Modeling, 38, ss.256-271.
 • https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en, “National Policies”, EUROPEAN COMMİSİON EURYDİCE AND EUROSTAT, 9 Şubat 2019.
 • https:// irisreading.com/what-is-the-average-reading-speed/, “Reading Rates”, Paul NOVAK, 9 Mart 2019.
 • https://www.mpsaz.org/tl_support/secondary/read_sec/sec_intra/files/optimal-readingrates.pdf, “Optimal Reading Rates”, Jan HASBROUCK and Gerald TINDAL, 6 Mart 2019.
 • https://www.serapduygulu.com.tr/makaleler/cocuk-ergen/5-yas-cocugu-ve-cinsel-merak.html, “5 Yaş”, Serap DUYGULU, 15 Şubat 2019.
 • HUDSON, R. F., LANE, H. B. and PULLEN, P. C. (2005). “Reading Fluency Assessment and Instruction: What, Why, And How?”, International Reading Association, 58(8), ss.702-714.
 • İMRAK, M. (2006). Meşhurların Kitap Okuma Alışkanlıkları “Etkili Okuma Teknikleri”, Çıra Yayınları, İstanbul.
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI [MEB]. (2011). Etkin ve Hızlı Okuma, Yazar, Ankara.
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI [MEB]. (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı, Yazar, Ankara.
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. (2014, 26 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 29072). Erişim adresi: mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1703.pdf
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (2019, 10 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 30827). Erişim adresi: resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190710-6.htm
 • ÖZDEMİR, Y. (2017). “Okumadan önce, okuma esnasında, okumadan sonra düşün.” stratejisinin okuduğunu anlama becerisine etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Samsun.
 • SHARP, C. (2002, November). School Starting Age. European Policy and Recent Research. Paper Represented at the Local Government Association Seminar “When Should Our Children Start School?”, London.
 • STANOVICH, K. E., NATHAN, R. G. and ZOLMAN, J. E. (1988). “The Development Lag Hypothesis in Reading: Longitunidal and Matched Reading-Level Comparisons”, Child Development, 59(1), ss.71-86.
 • TÜRK DİL KURUMU (1998). Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara.
 • YÜKSEL, A. (2010). “Okuma Güçlüğü Çeken Bir Öğrencinin Okuma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma”, Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), ss.124-134.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Durmus EKIZ>
Trabzon Üniversitesi
0000-0002-0558-8144
Türkiye


Miraç BAKKALOĞLU> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-2944-3529
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 50, Sayı 230

Kaynak Göster

APA Ekız, D. & Bakkaloğlu, M. (2021). İLKOKULA BAŞLAMA YAŞINA GÖRE İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA HIZLARININ UZUN DÖNEMLİ İNCELENMESİ . Milli Eğitim Dergisi , 50 (230) , 629-643 . DOI: 10.37669/milliegitim.692137