Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF WRITING TECHNIQUES ON MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ INFORMATIVE TEXT WRITING SKILLS

Yıl 2021, Cilt: 50 Sayı: 231, 353 - 382, 23.08.2021
https://doi.org/10.37669/milliegitim.737742

Öz

It is thought that the reason of middle school students informative text production difficulties is due to the fact that students don’t know structures of informative texts. In accordance with this purpose, it is estimated that teaching the structural features of the text may contribute text production process. In this study, it is aimed to determine Middle School students’ usage of the structural features of informative texts in the text writing process by the developed applications. For this purpose, the pre-perceptions of writing and the writing problems experienced before the writing applications, the change in the writing skills in the writing practices, the use of the writing techniques and the intertextual writing techniques after the writing applications, the change between the pre-perception and post-application perceptions has been researched. In the study, among qualitative research methods the 'Action Research' design was used. Because research is based on seeing whether the applications developed for writing problems solve the problems, research design is suitable for this study. The study group of the study is composed of 44 students who are in the seventh grade of an educational institution subsidiary Provincial Directorate of National Education. In the study, 6 data collections including the student written expression papers, Pre-Perception Open-ended Student Questionnaire, Final Perception Open-Ended Student Questionnaire, Informative Text Writing Analytical Evaluation Scale, Introductory Chapter Writing Technique Evaluation Form tool were used. In the research, data was made meaningful through coding and themes. Descriptive analysis was used in the analysis of qualitative data. In the study, according to the collected data by means of data collection, it was concluded that the students' perceptions about the writing request before the writing applications were positive but the perceptions about the structural features in informative text production were negative. Writing practices have been made from the first findings obtained in writing applications and it has been determined that students generally apply structural features in writing productions. it has been determined that there is a positive change in the use of introductory chapter writing techniques and intertextual linking techniques. It was observed that the perceptions of the students about the structural features in the informative text production changed positively in response to the answers given to the last perception questions.

Kaynakça

 • Ağca, H. (1999). Yazılı anlatım. Ankara: Gündüz Yayıncılık.
 • Akdal, D. (2011). Metinler arası okuma yaklaşımının ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Aksoy, N. (2003). Eylem araştırması: Eğitimsel uygulamaları iyileştirme ve değiştirmede kullanılacak bir yöntem. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 36, 474-489.
 • Aktulum, K. (2000). Metinler arası ilişkiler . Ankara: Öteki Matbaası.
 • Akyol, H. (2003). Metinlerden anlam kurma. Türklük Bilimi Araştırmaları Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, 13, 49-58.
 • Bayat, N. (2014). Sürece dayalı yazma yaklaşımının yazma başarısı ve kaygısı üstündeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3). s. 1123-1141.
 • Beaugrande, R. A. ve Dressler, W. (1981). Introduction to text linguistic. Longman, London and New York.
 • Cemiloğlu, M. (2001). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi (3. Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Fensch, T. (1989). Writing solutions, beginnings, middles & endings. New Jersey: The University of Texas at Austin.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 178-195.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kantemir, E. (1976). Türkiye'de liselerde Türk dili ve edebiyatı öğretimi, alan araştırması. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Karakaya, İ. ve Ülper, H. (2011). Yazma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi ve yazma kaygısının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilim, 11(2), 691-707.
 • Karatay, H. (2010). Türkçe dersi öğretim araçlarında yapılandırmacılık: Metinlerarasılık. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 155-178.
 • Karatay, (2011). 4+1 Planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarını ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies, 6(3). s. 1029-1047
 • Kavcar, C. (2002). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kolcu, S. (2017). Ortaokul Türkçe ders kitaplarının metinlerarasılık niteliği üzerine bir değerlendirme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Hatay.
 • Kristeva, J. (2003). Nous deux "or a (hi)story of ıntertextuality”, The romanic review. Columbia: The Trustees of Columbia.
 • Kurudayıoğlu, M. (2000). 1998 yılı içinde ulusal gazetelerimizdeki yazarların köşe yazılarında türkçeyi kullanma becerileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Liss, R. ve Davis, J. (2006). Effective academic writing 3. Oxford: Oxford University Press.
 • MEB. (2004). İlköğretim Türkçe dersi (1-5 sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara : Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Sever, S. (2000). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sulak, S. (2014). Süreçsel modelle bilgilendirici metin öğretiminin okuduğunu anlama becerilerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tansel, F. A. (1978). İyi ve doğru yazma usûlleri III. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
 • Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Uğur, F. (2017). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metin yapısı unsurlarını belirleme düzeyler. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (39), s. 200-222.
 • Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma ögretimi programının ögrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi.
 • Ülper, H. (2008). Öğrenci metinlerinde üstyapı düzenlenişine ilişkin sorunlar: “Giriş” ve “sonuç” bölümleri üzerine bir inceleme. Dil Dergisi, 140, 7-18.
 • Van Dijk, T. A. (1980). Macrostructures: An interdisciplinary study of global structures in discourse, interaction, and cognition. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Van Dijk, T. A. ve Kihtsch, W. (1983). Strategies of Discourse Comprehension. London: Academic Press.
 • Yaylı, D. (2009). Hizmet öncesi Türkçe öğretmenler iile bir süreç yazma uygulaması. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulan bildiri. XVIII. Ege Üniversitesi: İzmir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016 ). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Zorbaz, K. Z. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazma kaygı ve tutukluğunun yazılı anlatım. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

YAZMA TEKNİKLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENDİRİCİ METİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ

Yıl 2021, Cilt: 50 Sayı: 231, 353 - 382, 23.08.2021
https://doi.org/10.37669/milliegitim.737742

Öz

Ortaokul öğrencilerinin bilgilendirici metin üretme konusunda yaşadıkları sıkıntıların bilgilendirici metin yapılarını bilmediklerinden kaynaklandığını düşünülmektedir. Bu amaç doğrultusunda metnin yapısal özelliklerinin öğretiminin metin üretme sürecine katkı sağlayacağı varsayılmaktadır. Bu çalışmada, geliştirilen uygulamalar sayesinde ortaokul öğrencilerinin bilgilendirici metinlerin yapısal özelliklerini, metin yazma sürecinde kullanma durumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada öğrencilerin yazma uygulamaları öncesindeki yazmaya karşı ön algıları ve yaşadıkları yazma sorunları, yazma uygulamaları sürecinde yazma becerilerindeki değişim, yazma uygulamalarından sonra giriş bölümü yazma tekniklerini ve metinlerarası bağlantı kurma tekniklerini kullanma durumları, yazmaya karşı uygulamalar sonrası algıları, ön algı ve son algılarındaki değişim araştırılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma desenlerinden ‘Eylem Araştırması’ deseni kullanılmıştır. Çalışma yazma sorunları için geliştirilen uygulamaların sorunları çözüp çözmediğini görme üzerine temellendirildiği için araştırma deseni bu çalışmaya uygundur. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul İli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Küçükçekmece ilçesinde bir eğitim kurumunun 7. sınıfına devam eden 44 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada, öğrenci yazılı anlatım kâğıtları, Ön Algı Açık Uçlu Öğrenci Anketi, Son Algı Açık Uçlu Öğrenci Anketi, Bilgilendirici Metin Yazma Becerisi Analitik Değerlendirme Ölçeği, Giriş Bölümü Yazma Teknikleri Değerlendirme Formu olmak üzere 6 veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmada veriler, kodlamalar ve temalar aracılığıyla anlamlı hale getirilerek nitel verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz uygulanmıştır. Çalışmada, veri toplama araçlarıyla toplanan verilere göre, öğrencilerin yazma uygulamaları öncesi yazma isteği ile ilgili algılarının olumlu olduğu ancak bilgilendirici metin üretiminde yapısal özellikler bakımından algılarının olumsuz olduğu sonucuna varılmıştır. Yazma uygulamaları öncesinde elde edilen ilk bulgudan hareketle yazma uygulamaları yapılmış ve öğrencilerin yapısal özellikleri yazma üretimlerinde genel olarak uyguladığı tespit edilmiştir. Giriş bölümü yazma tekniklerini ve metinlerarası bağlantı kurma tekniklerini kullanma durumlarında da olumlu yönde değişim olduğu belirlenmiştir. Son algı sorularına verdikleri cevaplardan hareketle, öğrencilerin bilgilendirici metin üretimlerinde yapısal özelliklerle ilgili algılarının olumlu yönde değiştiği gözlemlenmiştir.

Kaynakça

 • Ağca, H. (1999). Yazılı anlatım. Ankara: Gündüz Yayıncılık.
 • Akdal, D. (2011). Metinler arası okuma yaklaşımının ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Aksoy, N. (2003). Eylem araştırması: Eğitimsel uygulamaları iyileştirme ve değiştirmede kullanılacak bir yöntem. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 36, 474-489.
 • Aktulum, K. (2000). Metinler arası ilişkiler . Ankara: Öteki Matbaası.
 • Akyol, H. (2003). Metinlerden anlam kurma. Türklük Bilimi Araştırmaları Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, 13, 49-58.
 • Bayat, N. (2014). Sürece dayalı yazma yaklaşımının yazma başarısı ve kaygısı üstündeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3). s. 1123-1141.
 • Beaugrande, R. A. ve Dressler, W. (1981). Introduction to text linguistic. Longman, London and New York.
 • Cemiloğlu, M. (2001). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi (3. Baskı). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Fensch, T. (1989). Writing solutions, beginnings, middles & endings. New Jersey: The University of Texas at Austin.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 178-195.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kantemir, E. (1976). Türkiye'de liselerde Türk dili ve edebiyatı öğretimi, alan araştırması. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Karakaya, İ. ve Ülper, H. (2011). Yazma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi ve yazma kaygısının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilim, 11(2), 691-707.
 • Karatay, H. (2010). Türkçe dersi öğretim araçlarında yapılandırmacılık: Metinlerarasılık. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 155-178.
 • Karatay, (2011). 4+1 Planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarını ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies, 6(3). s. 1029-1047
 • Kavcar, C. (2002). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kolcu, S. (2017). Ortaokul Türkçe ders kitaplarının metinlerarasılık niteliği üzerine bir değerlendirme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Hatay.
 • Kristeva, J. (2003). Nous deux "or a (hi)story of ıntertextuality”, The romanic review. Columbia: The Trustees of Columbia.
 • Kurudayıoğlu, M. (2000). 1998 yılı içinde ulusal gazetelerimizdeki yazarların köşe yazılarında türkçeyi kullanma becerileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Liss, R. ve Davis, J. (2006). Effective academic writing 3. Oxford: Oxford University Press.
 • MEB. (2004). İlköğretim Türkçe dersi (1-5 sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara : Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Sever, S. (2000). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sulak, S. (2014). Süreçsel modelle bilgilendirici metin öğretiminin okuduğunu anlama becerilerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tansel, F. A. (1978). İyi ve doğru yazma usûlleri III. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
 • Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Uğur, F. (2017). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metin yapısı unsurlarını belirleme düzeyler. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (39), s. 200-222.
 • Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma ögretimi programının ögrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi.
 • Ülper, H. (2008). Öğrenci metinlerinde üstyapı düzenlenişine ilişkin sorunlar: “Giriş” ve “sonuç” bölümleri üzerine bir inceleme. Dil Dergisi, 140, 7-18.
 • Van Dijk, T. A. (1980). Macrostructures: An interdisciplinary study of global structures in discourse, interaction, and cognition. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Van Dijk, T. A. ve Kihtsch, W. (1983). Strategies of Discourse Comprehension. London: Academic Press.
 • Yaylı, D. (2009). Hizmet öncesi Türkçe öğretmenler iile bir süreç yazma uygulaması. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulan bildiri. XVIII. Ege Üniversitesi: İzmir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016 ). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Zorbaz, K. Z. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin yazma kaygı ve tutukluğunun yazılı anlatım. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülden Ezgi Şener 0000-0002-5979-8550

Fatih Kana 0000-0002-1087-4081

Yayımlanma Tarihi 23 Ağustos 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 50 Sayı: 231

Kaynak Göster

APA Şener, G. E., & Kana, F. (2021). YAZMA TEKNİKLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENDİRİCİ METİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ. Milli Eğitim Dergisi, 50(231), 353-382. https://doi.org/10.37669/milliegitim.737742