Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect of Different Intra-Row Spacing on Yield and Quality Components of Some Silage Maize Cultivars under Kırşehir Conditions

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 2, 76 - 83, 28.12.2020

Öz

This study was conducted to determine the effects of different intra-row spacing (16, 18, 20, 22, 24 cm on some yield and quality of some promising maize hybrid cultivars (9628HP F1, Kerbanis ve PL 524) under Kırşehir ecological conditions in 2019. This study was conducted by using split plot randomized block design with three replications; green matter yields, dry matter yield crude, crude protein yield, acid detergent fiber, neutral detergent fiber, digestible dry matter ratio (DDMR) and digestible dry matter yield (DDMY) were determined. The effects of different intra-row spacing on green matter yields, dry matter yield, crude protein yield, and the effects of cultivars on all examined properties were statistically significant. In the study, the higher green matter yields (6739.7 kg/da and 6987.3 kg/da), dry matter yield (2343.2 kg/da and 2265.6 kg/da) and digestible dry matter yields (2343.2 kg/da and 2265.6 kg/da) of the PL 524 variety were obtained at 22 cm and 24 cm intra-row spacing. In this study, yield was increased by wider intra-row Spacing. With considering the effect of variety and distance between rows on yield and quality, it has been concluded that it would be appropriate to grow PL 524 cultivar on 22 cm and 24 cm intra-row spacing in Kırşehir ecological conditions.

Kaynakça

 • Acikbas S, Ozyazici MA 2019. Determination of the feed value of wheat straw: Turkey, siirt province case. International Journal of Scientific and Technological Research 5(12):12-25
 • Akdeniz H, Karsli A, Mehmet , Keskin B, Andiç N 2004. Determination of Chemical Composition, Digestible Dry Matter Yields of Some Silage Type Corn Varieties. YYÜ Vet Fak Derg 15(1-2):19-22
 • Akdeniz H, Yılmaz İH, Keskin B, Karsli A, Mehmet 2003. Değişik mısır çeşitlerinde biçim zamanlarının bazı agronomik özellikler ile sindirilebilir kuru madde verimine etkileri. Hayvancılık Araştırma Dergisi 13(1-2):47-53
 • Anonim 2018. Analytical methods fiber analyzer A200. In. www.ankom.com/analytical-methods-support/fiber-analyzer-a200 (Erişim Tarihi: 03. Eylül 2020)
 • Anonim 2020. Türkiye İstatistik kurumu, bitkisel üretim İstatistikleri. . In. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=104&locale=tr (Erişim Tarihi: 22 Mart 2020)
 • AOAC 2005. Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists., 18th edn, (18th ed.)Association of Official Analytical Chemists International, Maryland, USA
 • Ayaz M, Özpinar H, Yaman S, Acar A, Aksu Y, Yavrutürk Y, İnal F, Niksargil, Aksu S, Aygün Y 2013. İkinci ürün tariminda yaygin olarak kullanilan ve kullanilabİlecek olan silajlik misir çeşitlerinde verim ve kalite özelliklerinin incelenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 17(3):1-11
 • Budak F, Budak F 2014. Yem bitkilerinde kalite ve yem bitkileri kalitesini etkileyen faktörler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi(1):1-6
 • Bulut S 2016. Bazı silajlık mısır çeşitlerinin Kayseri koşullarına adaptasyonu. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6(1):117-126 Canbolat Ö 2012. Bazı buğdaygil kaba yemlerinin in vitro gaz üretimi, sindirilebilir organik madde, nispi yem değeri ve metabolik enerji İçeriklerinin karşılaştırılması. Kafkas Univ Vet Fak 18(4):571-577
 • Çarpici E, B., 2016. Bursa koşullarında İkinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma. Derim 33(2):299-308
 • Çınar S 2012. Çukurova bölgesinde bazı kamışsı yumak (Festuca arundinaceae Schreb.) çeşit ve populasyonlarının verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2012(1):29-33
 • Erdal Ş, Pamukçu M, Ekiz H, Soysal M, Savur O, Toros A 2009. Bazı Silajlık Mısır Çeşit Adaylarının Silajlık Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. 22(1):75-81
 • Ferreira G, Alfonso M, Depino S, Alessandri E 2014. Effect of planting density on nutritional quality of green-chopped corn for silage. Journal of Dairy Science 97(9):5918-5921 doi:10.3168/jds.2014-8094
 • Geren H 2001. Bornova koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen farklı mısır çeşitlerinde ekim zamanlarının silaj özelliklerine etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 38(2):47-54
 • Graybill JS, Cox WJ, Otis DJ 1991. Yield and Quality of Forage Maize as Influenced by Hybrid, Planting Date, and Plant Density. Agron J 83(3):559-564
 • Güney E, Tan M, Dumlu Gül Z, Gül İ 2010. Erzurum şartlarında bazı silajlık mısır çeşitlerinin verim ve silaj kalitelerinin belirlenmesi. Atatürk Üniv Ziraat Fak Derg 41(2):105-111
 • Horrocks RD, Valentine JF 1999. Harvested forages. Academic Press
 • Karaalp S 2015. İkinci ürün şartlarında yetiştirilen silajlık mısır çeşitlerinin sıra üzeri mesafeye tepkilerinin Boğazlıyan şartlarında belirlenmesi. Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, Tarla …, Yüksek Lisans Tezi
 • Karadağ Y, Akbay S 2013. Tokat ekolojik koşullarında İkinci ürün olarak yetiştirilebilecek silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi. Paper presented at the Türkiye 10 Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, s 580-585, Konya,
 • Karadağ Y, Balmuk G 2013. Konya Yunak koşullarında İkinci ürün olarak yetiştirilebilecek silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi. Paper presented at the Türkiye 10 Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, s 586-591, Konya,
 • Keleş E, Türk M 2018. Banaz Şartlarında İkinci Ürün Silajlık Mısır Yetiştirilmesi Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 1(4)
 • Khan NA, Yu P, Ali M, Cone JW, Hendriks WH 2015. Nutritive value of maize silage in relation to dairy cow performance and milk quality. J Sci Food Agric 95(2):238-52 doi:10.1002/jsfa.6703
 • Kızılşimşek M, Erol A, Kaplan M 2005. Farklı bitki sıklıklarının silajlık mısır çeşitlerinde yaprak alanı gelişimi ve işık kullanımı üzerine etkileri. Paper presented at the Türkiye VI Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, s 5-9 Antalya, Antalya,
 • Kuşvuran A, Kaplan M, Nazlı R, Saruhan V, Karadağ Y 2015. Orta Kızılırmak havzası ekolojik koşullarında bazı mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin silajlık olarak yetiştirilme olanaklarının belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 32(1):57-67
 • Linn J, Martin N 1989. Forage quality tests and interpretation. Minnesota Extension Service, University of Minnesota
 • Okan M 2015. Diyarbakır Bismil Koşullarında Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Bölümü,Fen Bilimleri Ensitüsü, Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi
 • Öztürk A, Akkaya A 1996. Erzurum yöresinde silaj amacıyla yetiştirilebilecek mısır çeşitleri. Atatürk Üniv Ziraat Fak Derg 27(4):490-506
 • Öztürk A, Sancar B, Boran E 2008. Bitki sıklığının silajlık mısırda verim ve bazı agronomik karakterlere etkisi. Atatürk Üniv Ziraat Fak Derg, 39(217-224)
 • Petersen RG 1994. Agricultural Field Experiments: Design and Analysis. CRC Press
 • Seydoşoğlu S, Saruhan V 2017. Farklı ekim zamanlarının bazı silajlık mısır çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkisinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 54(4):377-383
 • Tan M, Menteşe Ö 2003. Yembitkilerinde anatomik yapı ve kimyasal kompozisyonun besleme değerine etkileri. Journal of the Faculty of Agriculture 34(1)
 • Taş T 2010. Harran Ovasi koşullarında farklı ekim sıklıklarında yetiştrilen mısırda (Zea Mays L. indentata) değişik büyüme dönemlerinde yapilan hasadin silaj ve tane verimine etkisi. Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı,Fen Bilimler Ensitüsü, Çukurova Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi
 • Turgut I, Duman A, Bilgili U, Acikgoz E 2005. Alternate row spacing and plant density effects on forage and dry matter yield of corn hybrids (Zea mays L.). J Agron Crop Sci 191(2):146-151 doi:10.1111/j.1439-037x.2004.00146.x
 • Uçak AB, Bağdatlı MC, Turan N, Arslan H, Mikail N 2016. Siirt koşullarında kısılıtlı sulama uygulamalari altında silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin, verim ve slaj kalite özelliklerinin belirlenmesi DOI: 10.13140/RG.2.1.1779.8645.
 • Van Soest PJ 1994. Nutritional ecology of the ruminant. Cornell University Press
 • Van Soest PJ, Robertson JB, Lewis BA 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. J Dairy Sci 74(10):3583-97 doi:10.3168/jds.S0022-0302(91)78551-2
 • Yavuz M 2005. Deterjan lif sistemi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2005(1):93-96

Kırşehir Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerin Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 2, 76 - 83, 28.12.2020

Öz

Kırşehir ekolojik koşullarında 2019 yılı ana ürün mısır bitkisi yetiştirme sezonunda yürütülen bu araştırmada; orta erkenci 3 mısır çeşidini (9628HP F1, Kerbanis ve PL 524) 5 farklı sıra aralığında verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulan denemede hasıl verimi hasıl verimi, kuru madde verimi, ham protein verimi (HPV), asit deterjan lif oranı (ADF), nötral deterjan lif oranları (NDF), sindirilebilir kuru madde oranı (SKMO) ve sindirilebilir kuru madde (SKMV) belirlenmiştir. Sıra üzeri mesafelerin hasıl verimi, kuru ot verimi, ham protein verimi üzerine etkisi, çeşitlerin ise tüm incelene özelliklere etkisi istatistiksel olarak farklı bulunmuştur. 22 cm ve 24 cm sıra üzeri mesafede PL 524 çeşidinde yüksek hasıl verimi (6739.7 kg/da ve 6987.3 kg/da), kuru madde verimi (2343.2 kg/da ve 2265.6 kg/da) ve sindirilebilir kuru madde verimleri (1289.6 kg/da ve 1248.9 kg/da ) elde edilmiştir. Araştırmada mesafelerin artmasına bağlı olarak verim artmıştır. Sonuç olarak çeşit ve sıra aralığının verim ve kaliteye etkisi düşünüldüğünde Kırşehir ekolojik koşullarından PL 524 çeşidinin 22 cm ve 24 cm sıra üzerinde yetiştirilmesi uygun olacağı sonucuna varılmıştır

Kaynakça

 • Acikbas S, Ozyazici MA 2019. Determination of the feed value of wheat straw: Turkey, siirt province case. International Journal of Scientific and Technological Research 5(12):12-25
 • Akdeniz H, Karsli A, Mehmet , Keskin B, Andiç N 2004. Determination of Chemical Composition, Digestible Dry Matter Yields of Some Silage Type Corn Varieties. YYÜ Vet Fak Derg 15(1-2):19-22
 • Akdeniz H, Yılmaz İH, Keskin B, Karsli A, Mehmet 2003. Değişik mısır çeşitlerinde biçim zamanlarının bazı agronomik özellikler ile sindirilebilir kuru madde verimine etkileri. Hayvancılık Araştırma Dergisi 13(1-2):47-53
 • Anonim 2018. Analytical methods fiber analyzer A200. In. www.ankom.com/analytical-methods-support/fiber-analyzer-a200 (Erişim Tarihi: 03. Eylül 2020)
 • Anonim 2020. Türkiye İstatistik kurumu, bitkisel üretim İstatistikleri. . In. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=104&locale=tr (Erişim Tarihi: 22 Mart 2020)
 • AOAC 2005. Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists., 18th edn, (18th ed.)Association of Official Analytical Chemists International, Maryland, USA
 • Ayaz M, Özpinar H, Yaman S, Acar A, Aksu Y, Yavrutürk Y, İnal F, Niksargil, Aksu S, Aygün Y 2013. İkinci ürün tariminda yaygin olarak kullanilan ve kullanilabİlecek olan silajlik misir çeşitlerinde verim ve kalite özelliklerinin incelenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 17(3):1-11
 • Budak F, Budak F 2014. Yem bitkilerinde kalite ve yem bitkileri kalitesini etkileyen faktörler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi(1):1-6
 • Bulut S 2016. Bazı silajlık mısır çeşitlerinin Kayseri koşullarına adaptasyonu. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6(1):117-126 Canbolat Ö 2012. Bazı buğdaygil kaba yemlerinin in vitro gaz üretimi, sindirilebilir organik madde, nispi yem değeri ve metabolik enerji İçeriklerinin karşılaştırılması. Kafkas Univ Vet Fak 18(4):571-577
 • Çarpici E, B., 2016. Bursa koşullarında İkinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma. Derim 33(2):299-308
 • Çınar S 2012. Çukurova bölgesinde bazı kamışsı yumak (Festuca arundinaceae Schreb.) çeşit ve populasyonlarının verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2012(1):29-33
 • Erdal Ş, Pamukçu M, Ekiz H, Soysal M, Savur O, Toros A 2009. Bazı Silajlık Mısır Çeşit Adaylarının Silajlık Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. 22(1):75-81
 • Ferreira G, Alfonso M, Depino S, Alessandri E 2014. Effect of planting density on nutritional quality of green-chopped corn for silage. Journal of Dairy Science 97(9):5918-5921 doi:10.3168/jds.2014-8094
 • Geren H 2001. Bornova koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen farklı mısır çeşitlerinde ekim zamanlarının silaj özelliklerine etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 38(2):47-54
 • Graybill JS, Cox WJ, Otis DJ 1991. Yield and Quality of Forage Maize as Influenced by Hybrid, Planting Date, and Plant Density. Agron J 83(3):559-564
 • Güney E, Tan M, Dumlu Gül Z, Gül İ 2010. Erzurum şartlarında bazı silajlık mısır çeşitlerinin verim ve silaj kalitelerinin belirlenmesi. Atatürk Üniv Ziraat Fak Derg 41(2):105-111
 • Horrocks RD, Valentine JF 1999. Harvested forages. Academic Press
 • Karaalp S 2015. İkinci ürün şartlarında yetiştirilen silajlık mısır çeşitlerinin sıra üzeri mesafeye tepkilerinin Boğazlıyan şartlarında belirlenmesi. Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, Tarla …, Yüksek Lisans Tezi
 • Karadağ Y, Akbay S 2013. Tokat ekolojik koşullarında İkinci ürün olarak yetiştirilebilecek silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi. Paper presented at the Türkiye 10 Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, s 580-585, Konya,
 • Karadağ Y, Balmuk G 2013. Konya Yunak koşullarında İkinci ürün olarak yetiştirilebilecek silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi. Paper presented at the Türkiye 10 Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, s 586-591, Konya,
 • Keleş E, Türk M 2018. Banaz Şartlarında İkinci Ürün Silajlık Mısır Yetiştirilmesi Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 1(4)
 • Khan NA, Yu P, Ali M, Cone JW, Hendriks WH 2015. Nutritive value of maize silage in relation to dairy cow performance and milk quality. J Sci Food Agric 95(2):238-52 doi:10.1002/jsfa.6703
 • Kızılşimşek M, Erol A, Kaplan M 2005. Farklı bitki sıklıklarının silajlık mısır çeşitlerinde yaprak alanı gelişimi ve işık kullanımı üzerine etkileri. Paper presented at the Türkiye VI Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, s 5-9 Antalya, Antalya,
 • Kuşvuran A, Kaplan M, Nazlı R, Saruhan V, Karadağ Y 2015. Orta Kızılırmak havzası ekolojik koşullarında bazı mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin silajlık olarak yetiştirilme olanaklarının belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 32(1):57-67
 • Linn J, Martin N 1989. Forage quality tests and interpretation. Minnesota Extension Service, University of Minnesota
 • Okan M 2015. Diyarbakır Bismil Koşullarında Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Bölümü,Fen Bilimleri Ensitüsü, Bingöl Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi
 • Öztürk A, Akkaya A 1996. Erzurum yöresinde silaj amacıyla yetiştirilebilecek mısır çeşitleri. Atatürk Üniv Ziraat Fak Derg 27(4):490-506
 • Öztürk A, Sancar B, Boran E 2008. Bitki sıklığının silajlık mısırda verim ve bazı agronomik karakterlere etkisi. Atatürk Üniv Ziraat Fak Derg, 39(217-224)
 • Petersen RG 1994. Agricultural Field Experiments: Design and Analysis. CRC Press
 • Seydoşoğlu S, Saruhan V 2017. Farklı ekim zamanlarının bazı silajlık mısır çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkisinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 54(4):377-383
 • Tan M, Menteşe Ö 2003. Yembitkilerinde anatomik yapı ve kimyasal kompozisyonun besleme değerine etkileri. Journal of the Faculty of Agriculture 34(1)
 • Taş T 2010. Harran Ovasi koşullarında farklı ekim sıklıklarında yetiştrilen mısırda (Zea Mays L. indentata) değişik büyüme dönemlerinde yapilan hasadin silaj ve tane verimine etkisi. Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı,Fen Bilimler Ensitüsü, Çukurova Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi
 • Turgut I, Duman A, Bilgili U, Acikgoz E 2005. Alternate row spacing and plant density effects on forage and dry matter yield of corn hybrids (Zea mays L.). J Agron Crop Sci 191(2):146-151 doi:10.1111/j.1439-037x.2004.00146.x
 • Uçak AB, Bağdatlı MC, Turan N, Arslan H, Mikail N 2016. Siirt koşullarında kısılıtlı sulama uygulamalari altında silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin, verim ve slaj kalite özelliklerinin belirlenmesi DOI: 10.13140/RG.2.1.1779.8645.
 • Van Soest PJ 1994. Nutritional ecology of the ruminant. Cornell University Press
 • Van Soest PJ, Robertson JB, Lewis BA 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. J Dairy Sci 74(10):3583-97 doi:10.3168/jds.S0022-0302(91)78551-2
 • Yavuz M 2005. Deterjan lif sistemi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2005(1):93-96

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hakan KIR (Sorumlu Yazar)
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kırşehir
0000-0002-3124-0491
Türkiye


Bülent ÜNSAL Bu kişi benim
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü
0000-0003-0993-6414
Türkiye

Destekleyen Kurum Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Proje Numarası ZRT.A4.19.017
Teşekkür Araştırma, ZRT.A4.19.017 nolu proje olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir
Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mjavl828380, journal = {Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences}, issn = {1694-7932}, eissn = {1694-7932}, address = {Kyrgyz -Turkish Manas University Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Science 720044, Bishkek, KYRGYZSTAN Mira Avenue, 56}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {76 - 83}, doi = {}, title = {Kırşehir Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerin Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Kır, Hakan and Ünsal, Bülent} }
APA Kır, H. & Ünsal, B. (2020). Kırşehir Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerin Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi . Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences , 10 (2) , 76-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjavl/issue/58569/828380
MLA Kır, H. , Ünsal, B. "Kırşehir Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerin Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi" . Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 10 (2020 ): 76-83 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjavl/issue/58569/828380>
Chicago Kır, H. , Ünsal, B. "Kırşehir Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerin Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 10 (2020 ): 76-83
RIS TY - JOUR T1 - Kırşehir Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerin Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi AU - Hakan Kır , Bülent Ünsal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 83 VL - 10 IS - 2 SN - 1694-7932-1694-7932 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences Kırşehir Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerin Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi %A Hakan Kır , Bülent Ünsal %T Kırşehir Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerin Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi %D 2020 %J Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences %P 1694-7932-1694-7932 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Kır, Hakan , Ünsal, Bülent . "Kırşehir Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerin Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 10 / 2 (Aralık 2020): 76-83 .
AMA Kır H. , Ünsal B. Kırşehir Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerin Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. MJAVL. 2020; 10(2): 76-83.
Vancouver Kır H. , Ünsal B. Kırşehir Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerin Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences. 2020; 10(2): 76-83.
IEEE H. Kır ve B. Ünsal , "Kırşehir Koşullarında Farklı Sıra Üzeri Mesafelerin Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi", Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, c. 10, sayı. 2, ss. 76-83, Ara. 2020