Etik İlkeler ve Yayın Politikası

(1) Dergiye gönderilecek makalelerin; alanında bir boşluğu dolduracak özgün, yeni buluntular ve yaklaşımlar içeren metodolojik bir çalışma olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, konuya ilişkin dikkate değer görüşler ortaya koyan analitik bir inceleme olması şarttır.

(2) Dergiye gönderilen çalışmaların yayımlanabilmesi için daha önce başka bir dergi/kitapta yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başvurulmamış olması gerekmektedir. Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması gerekir.

(3) Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup bu konuda dergi ve editörler sorumlu tutulamazlar. Dergide yer alan makaleler herkesin kullanımına açıktır, kaynak göstermek kaydıyla her çeşit aktarma yapılabilir. Dergiye gönderilen makaleler için hiçbir şekilde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

YAYIN ETİĞİ VE KÖTÜYE KULLANIM BİLDİRGESİ

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MJH), yayın ve hakemlik sürecinin en hassas unsuru olan şeffaflık ve adalet ilkelerinden ödün vermeden gerek dergiye makale sağlayan yazarları gerekse makaleyi tetkik eden konunun uzmanı kör-hakemleri makalelerin değerlendirmeleri aşamasında gizli tutan ve en üst seviyede yayın etiğinin bulunduğu evrensel bir platform sağlamayı taahhüt eden açık erişimli, elektronik uluslararası bir dergidir.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi’ne gönderilen bir makalenin süreci çalışmanın kör hakemlik prensibi çerçevesinde yetkin iki hakeme gönderilmesiyle başlar. Her iki hakemin olumlu görüş bildirmeleri durumunda kabul, olumsuz değerlendirmeleri durumunda ise reddetme prosedürleri uygulanır. Eğer kör hakemlerden bir olumlu diğeri olumsuzsa makale üçüncü bir hakeme daha gönderilir; verilen karara göre yazının kabul ya da reddedilişi gerekçeli hakem raporlarıyla yazara bildirilir. Ardından editöryal süreç başlar. Bu doğrultuda yazardan (eğer yazılmamışsa) makalenin Harvard stili referans verme sistemi baz alınarak oluşturulmuş derginin yazım ilkelerine, kısaltma ve dipnot ile bibliyografya verimine göre yeniden düzenlemesi istenir. Bunun yanı sıra olası/gerekli hakem düzeltmelerini yapması; eğer yapmıyorsa bunu hangi gerekçelere dayanarak yapmadığını örnekler ışığında açıklaması beklenir. Bu aşamalardan geçen makale gerekli düzetmelerden, addendum ve corrigendum’lardan geçtikten sonra önce dergi redaktörleri tarafından defaten okunur. Ardından dergi editörleri ve Baş Editörün okuma süreci tamamlanır. Bunun akabinde makale yayın editörlerine giderek MJH yayın formatına alınır ve tekrar Baş Editörün onayına sunulur. Baş Editörün değerlendirmesi sonucu makalenin son hali basımdan önce basım onayı alınmak üzere yazara gönderilerek derginin ilgili sayısındaki yayın sürecine dahil edilir.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi’nin yayın etiği ve kötüye kullanım bildirgesi esas itibarıyla yayın etiği komitesi (COPE) ve Bilim Editörleri Konseyi (CSE) politika beyanlarının yürütülmesi, raporlanması, düzenlenmesi için önerilerle yayımlanan kılavuz ve önerilere dayanılarak hazırlanmıştır.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi’nde yayın sürecinde yer alan editörler, eleştirmenler, yazarlar vb. dahil olmak üzere tüm tarafların görev ve beklentileri aşağıda tanımlanan yayın etiği yönergelerine ve yanlış uygulama beyanlarına uymak zorundadır. Aksi takdirde MJH Dergisi’nde yayın yapılması mümkün değildir.


DERGİ YÖNETİMİNİN, YAYINCININ VE EDİTÖRÜN SORUMLULUKLARI

Yayın Davranışı ve Etik Olmayan Yayın Yönetimi

Yayıncı, editörlerle birlikte, araştırma suiistimalinin gerçekleştiği makaleleri belirlemek açısından gerekli tetkikleri ve incelemeleri yapacaktır. Suiistimalin gerçekleştiğini belirlediği makalelerin yayımını önlemek içinse makul adımlar atacaktır. Gerek dergi yönetimi gerekse editörler hiçbir koşulda bu tür suiistimalleri teşvik etmez veya bilerek bu tür suiistimallerin gerçekleşmesine izin vermez.

Dergi yönetimi, yayıncı ve editör/ler makaledeki muğlaklığı ve şüpheli durumu açıklığa kavuşturmak, söz konusu makaleyi değiştirmek için, sözde veya kanıtlanmış bilimsel suiistimal, hileli yayın, intihal veya editörlerle yakın işbirliğini ortadan kaldırmak için gerekli tüm önlemleri alırlar. Eğer böyle bir makale olursa bu durumun hakemler, editörler ve dergi kurulunun yardımıyla şüpheye mahal bırakmayacak şekilde gerekli ispatlarıyla açıklığa kavuşturulması veyahut makalenin geri çekilmesi lazımdır.

Katılım ve Soruşturmalar

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi okuyucular, öğrenciler, akademisyenler, eleştirmenler veya diğer editörler tarafından yayımlanan makaleyle ilintili ortaya atılan suiistimallere ait tüm iddia ve şüphelere yanıt vermekle yükümlüdür. Potansiyel intihal veya yinelenen/gereksiz yayın dergi tarafından değerlendirilecektir. Diğer durumlarda, dergi kurum veya diğer ilgili organlar tarafından bir soruşturma talep edebilir. Bu durumda dergi yönetimi adli ve idari soruşturmalarda ilgili kuruma/yetkililere elindeki/arşivindeki bilgi ve belgeleri vererek yardımda bulunabilir.

Etik olmayan yayıncılık davranışı bildirilen her hareket, yayından yıllar sonra keşfedilmiş olsa bile, araştırılır. Dergide yayımlanan eserlerin/makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.


EDİTÖRLERİN SORUMLULUKLARI

Yayın Kararları

Editörler, tüm başvuruların hızlı ve adil bir hakemlik ile editöryal prosedürden geçmelerini sağlayacaktır. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi’nde yayımlanacak makalenin hakem sürecinden olumlu geçmiş dahi bulunsa tüm sorumluluğunu Baş Editör üstlenmektedir. Bu bakımdan gönderilen eserin kabul edilip yayımlanması veya reddedilmesi Baş Editörün kararına bağlıdır.

Ancak burada altını çizerek belirtmek gerekir ki, hakem süreci olumsuz tamamlanan ya da hakem sürecine girmeden dergide hiçbir makale herhangi bir şekilde yayımlanamaz.

Tarafsızlık İlkesi

Editörler dergiye gönderilen yazıları kişi, kurum, siyasi eğilim, ihtiyaç gibi nedenlerden ziyade problematik, özgünlük, kalite ve entelektüel içerik üzerine değerlendirirler. Editörler hiçbir şekilde ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, vatandaşlık, siyasi düşünce veya kişisel çekişmeler ile diğer etkenlerden etkilenmemelidir. Editörler bir yazı üzerinde endişelerini ifade ederlerse konu araştırılıp yazarlar tarafından araştırma veya yayın suiistimaline dair kanıtlar elde ederlerse derhal harekete geçerler.

Gizlilik

Editör ve diğer yayın ekibi, gönderilen bir makaleyle ilgili hiçbir bilgiyi ilgili yazar, gözden geçirenler, potansiyel eleştirmenler, diğer yayın danışmanlarına ne kadar ısrar edilirse edilsin yayıncı dışında kimseye açıklamazlar.

Açıklama ve Çıkar Çatışmaları

Dergiye gönderilen bir makalede açıklanan yayımlanmamış materyaller, düşünceler ve hipotezler yazarın açık yazılı izni olmadan editör veya yayın kurulu üyeleri tarafından kendi araştırma amaçları doğrultusunda kullanılmaz. Makale incelemesi yoluyla elde edilen bilgi veya fikirler gizli tutulup editörlerin kendi çalışmalarında kişisel avantajları için kullanılmazlar. Editörler, tüm katkıda bulunanların veya yazarların ilgili çıkar çatışmalarını açıklamalarını zorunlu kılmakla yükümlüdürler. Çıkar çatışmaları ve çıkar ilişkileri makale yayımlandıktan sonra ortaya çıkarsa düzeltmeler yayımlanır veya yayımın geri çekilmesi gibi başka uygun eylemler de gerçekleştirilebilir.


YAZARLARIN SORUMLULUKLARI

Raporlama Standartları

Yazarların yayımlanmak üzere dergiye gönderilen sonuçları kontrol etmek ve doğrulamak için makul girişimlerde bulunmaları beklenir. Bu durum makalede ifade edilen tüm verilerin yazar tarafından üretildiği ve gerçek olduğu ifade edilmelidir.

Yüzey Araştırmaları Sonuçları ya da Kazı Raporlarının disiplinerarası yazarları yapılan çalışmaların doğru bir anlatımını ve öneminin objektif bir tartışmasını sunmalıdır. Bu tarz ön incelemelerde o sene yapılan çalışmada ortaya çıkartılan buluntular doğru bir şekilde belirtilmelidir. Burada ifade edilen söylemler ve ortaya konulan bulgular konuyla ilgilenen diğer araştırmacılar ve meslektaşları tarafından bilimsel çalışmalarında referans edilip, atıf yaparak kullanabilecekleri yeterli ayrıntı ve referanslar içermelidir. Yazarların ele aldıkları konuyu araştırma metodolojileri hakkında bilgi vermeleri zorunludur. Bu durum özellikle araştırma antropolojik, zoolojik, floral ve faunal anlamda biyolojik materyal ve malzeme toplanması ve kullanımı durumlarında geçerlidir. Yazarların makalelerinde hileli veya bilerek yanlış ifadeler kullanarak etik olmayan davranışlar sergilemesi dergi yönetim kurulu tarafından kabul edilemez ve bu tarz çalışmalar dergide yayımlanamaz.

Özgünlük ve İntihal

Yazarlardan, gerektiğinde çalışmalarının ham verilerini editöryal inceleme için sağlamaları istenebilir ve uygulanabilirse verileri kamuya açık hale getirmeye hazır olmalıdır. Her halükarda yazarlar, katılımcıların gizliliğinin korunması ve tescilli verilerle ilgili yasal hakların serbest bırakılmalarını engellememesi koşuluyla, bu verilerin yayımlandıktan sonra en az 10 yıl süreyle diğer yetkili profesyonellere erişilebilirliğini sağlamalıdır (tercihen kurumsal veya konu tabanlı veri deposu veya diğer veri merkezi aracılığıyla).

Yazarlar sadece tamamen orijinal eserler yazıp gönderdiklerinden emin olmalı ve başkalarının eserlerini ve/veya sözlerini kullanmışlarsa, bunları gerekli referanslarla uygun bir şekilde belirtilmelidir. Yazarlar dergiye yalnızca tamamen orijinal eserler gönderebilir ve başkalarının çalışmalarını ve/veya sözlerini uygun bir şekilde belirterek alıntı yapabilirler. Atıf yapılan edilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan yayımlar ve periyodikler de belirtilmelidir. Dergiye makale gönderen yazarın gerek kendi çalışmalarından (makale/kitap) gerek tez (Yüksek Lisans-Doktora) gerekse başka bir makalenin ya da kitabın bir kısmını kopyalaması ya da başka bir makalenin önemli bir bölümünü atıf yapmadan (paraphrasing) ifade etmesi veya başkaları tarafından yapılan araştırma sonuçlarını kendisine atfetmesi gibi her çeşit etik olmayan yayıncılık davranışı dergi ve yönetimi tarafından kabul edilemez. Tezlerden yararlanılarak yazılmış makalelerde mutlaka makalelerin ilk dipnotunda ya da yazar künyesinin hemen altında hangi tez baz alınarak üretildiği belirtilmelidir.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi’ne gönderilen yazılar orijinal olmalı ve çalıntı olmamalıdır. yayına kabul edilmiş tüm çalışmalar, edisyon süreci boyunca "Turnitin", "iThenticate" vb. intihal engelleme/analiz programında, akademik dürüstlük ve etik kural ihlalleri dikkate alınarak incelenmektedir. Makalelerin ön kontrolünün yapılabilmesi için Turnitin, iThenticate v.b. geçerlilikte programlardan "benzerlik raporu" alınarak başvuru yapılmalıdır. Benzerlik oranı %15'in üzerindeki makaleler editör değerlendirmesinden sonra yazara geri iade edilebilir. Eğer makalenin yayımlanmasından sonra intihal ve herhangi bir suiistimal saptanıp durum ispatlanırsa, bu makale derhal geri çekilir ve internet sayfasından kaldırılır. Akabinde ilgili yazar/ların söz konusu duruma istinaden Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi’nde 5 yıl süreyle herhangi bir yayın için başvuruda bulunmaya uygun olmadığı kabul edilir.


Kaynakların Kabulü

Yazar/lar, başkalarının çalışmalarını doğru bir şekilde anlayıp atıf yaptıklarından emin olmalı ve bildirilen eserin niteliğini belirlemede etkili olan yayımlara da atıfta bulunulmalıdır. Özel olarak elde edilen bilgiler (üçüncü şahıslarla konuşma, yazışma veya tartışma) kaynaktan açık, yazılı izin alınmadan çalışmada kullanılmamalı veya rapor edilmemelidir. Yazarlar, bu hizmetlerde yer alan eserin yazarının açık yazılı iznini almamışsa, el yazmalarına hakemlik veya hibe başvuruları gibi gizli hizmetlerin sağlanmasında elde edilen bilgileri kullanmamalıdır. Makalede kullanılan antik kaynaklar ile metinde kullanılan Standart ve süreli yayımlara ilişkin kısaltma listesi dergiye ait internet sayfasında yer alan yayın ilkelerindeki ilgi sekmelerde gösterilmiştir.

Makale Yazarlığı

Bu yazarlık kriterlerini karşılayan yazar/lar makalenin içeriğinden kamuya açık sorumluluk alabilmesi için yazıda listelenmelidir. İlk olarak, yazar/lar çalışmanın anlaşılmasına, tasarımına, yürütülmesine, veri edinimine veya analizine/yorumlanmasına önemli katkılarda bulunmuş olmalıdırlar. İkinci olarak yazar/ların hazırlamış oldukları çalışmanın önemli entelektüel içerik için eleştirel olarak revize edilmiş olması, konu hakkında genel değerlendirmeler içermesi, problematikleri örnekler ışığında aydınlatması, sentezlemesi, hipotetik fikirler ortaya atması ya da konuya analitik çözümlemeler getirmesi beklenir. Üçüncü olarak yazar/lar makalenin son halini görmüş, kontrol etmiş, onaylamış ve derginin o sayısında yayımlanması kabul etmiş ve telif hakları beyannamesini imzalamış olması gerekir. Yazıda bildirilen eserin önemli katkıları olan (teknik yardım, yazma ve düzenleme yardımı, genel destek, gereksiz teşekkür gibi) ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan diğer tüm kişiler yazar olarak listelenmemeli, yazılı izin alındıktan sonra "bildirimler" bölümünde ifade edilmelidir. Bu durum özellikle Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları’na ilişkin yıllık değerlendirmelerin yapıldığı raporlarda ilgili alanlarda ve disiplinlerde çalışan akademisyen/lerin isimleri ilgili bölümün üzerinde yazılmalı ve hemen altındaki dipnot kısmında yazara ait künye bilgileriyle ORCID (Open Researcher ve Contributor ID) numarası verilmelidir.

İlgili yazar, tüm uygun ortak yazarların (yukarıdaki tanıma göre) ve uygunsuz ortak yazarların yazar listesine dahil edilmemesini sağlamalı ve tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığını ve yayına sunulmasını kabul ettiğini doğrulamalıdır. Ancak bu onay alındıktan sonra Dergiye başvuru yapılmalıdır.

Çoklu, Gereksiz veya Eşzamanlı Yayın

Genel olarak, temelde aynı araştırmayı açıklayan bir makale birden fazla dergide yayımlanmamalıdır. Aynı makalenin birden fazla dergiye gönderilmesi etik olmayan bir yayın davranışı teşkil eder ve kabul edilemez. Ayrıca hakemlik süreci devam eden makalelerin sebepli ya da sebepsiz yere yayın sürecinden çekilmesi de bu kapsamda değerlendirilir. Bu durum dergi ve hakemler için ekstra zaman ve gereksiz enerji kaybına neden olur. Bu yüzden söz konusu yazar/ların MJH Dergisi’nde 5 yıl süreyle herhangi bir yayın için başvuruda bulunmaya uygun olmadığı kabul edilir.

Başka bir yerde telif hakkıyla korunan materyal olarak yayımlanmış makaleler dergiye gönderilemez. Ayrıca, dergi tarafından incelenen yazılar telif hakkıyla korunan yayımlara yeniden gönderilmemelidir. Ancak, bir makale göndererek, yazar/lar yayımlanan materyalin yayın haklarını korur. Yayımlanması halinde, çalışmalarının CC BY-NC-SA 4.0 lisansı [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/] altında kullanılmasına izin verirler. Bu lisans ile taraflar, MJH'de yayımlanan tüm makaleleri ve görselleri; atıfta bulunarak dağıtabilir, kopyalayabilir, üzerinde çalışmalar yapabilir, yine sahibine atıfta bulunarak türevi çalışmalar yapabilirler.

Açıklama, Çıkar Çatışmaları ve Mali Destek

Yazarlar mümkün olan en erken aşamada -özellikle gönderim sırasında bir açıklama notu ekleyerek ve makalede de bu durumu belirterek-, sonuçlarını veya makaledeki çıkarımlarını etkilemek için yorumlanabilecek çıkar çatışmalarını, eğer varsa ifşa etmelidir. Açıklanması gereken potansiyel çıkar çatışmalarına örnek olarak, fahri, eğitim hibeleri veya diğer finansman, konuşmacı bürolarına katılım, üyelik, istihdam, danışmanlık, hisse senedi sahipliği veya diğer hisse senedi çıkarları ile ücretli uzman ifadeleri veya patent lisanslama düzenlemeleri ile kişisel veya mesleki ilişkiler, ilgili kişiler, bilgi veya inançlar gibi finansal olmayan konular veya makalede tartışılan materyaller verilebilir. Çalışma için tüm finansal destek kaynakları açıklanmalıdır (hibe numarası veya varsa diğer referans numarası da dahil olmak üzere). Çalışma herhangi bir ulusal/uluslararası burs ya da bir proje tarafından desteklendiyse bu durum da makalenin başında ilgili dipnot aracılığıyla belirtilmelidir.

Tehlikeler ve İnsan veya Hayvan Konuları

Çalışma, kullanımlarında olağandışı tehlikeler ihtiva eden kimyasallar, prosedürler veya ekipmanlar içeriyorsa yazarlar bunları makalelerinde açıkça tanımlamalıdır. Eğer çalışma hayvanların veya insan katılımcıların kullanımını ve ilgili deneyleri içeriyorsa, yazarlar tüm prosedürlerin ilgili yasalara ve kurumsal yönergelere uygun olarak gerçekleştirildiğinden ve ilgili kurumsal komitenin bunları onayladığından emin olmalıdır. Makalenin girişinde mutlaka bu durumu açıklayan bir ifadeye yer verilmelidir. Yazarlar ayrıca, insan katılımcıları yapılacak deneylerin içeriği hususunda bilgilendirilmiş ve onların onayını alındığına dair bir ifadeyi de makaleye eklemelidir. Ayrıca makaledeki insan katılımcıların gizlilik hakları her zaman korunmalıdır.

Bu durum 2020 yılından itibaren ulusal ve uluslararası indeks kriterleri gereği aşağıda genel hatlarıyla belirtilen hallerdeki makalelerin MJH Dergisi’nden yayımlanabilmesi için Etik Kurul İzni talep edilmektedir.

* İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

* İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

* Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

* Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

* Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Kör Hakem İncelemesi

Yazarlar, editörlerin ham veri, açıklama, etik onayı ve telif hakkı izinleri için isteklerine derhal yanıt vererek kör hakem değerlendirme sürecine katılmak ve tam işbirliği yapmak zorundadırlar. "Gerekli revizyonlar" ilk kararı durumunda, yazarlar gözden geçirenlerin yorumlarına sistematik ve zamanında cevap vererek, makalelerini verilen son tarihe kadar gözden geçirip dergiye yeniden göndermelidirler.

MJH Dergisi’nde aynı sayısında hem kör hakem hem yazar olarak görev alınamaz. Yayımlanacak sayıda kör hakemlik görevi yürüten yazarın makalesinin, o sayıda yayımlanamaz. Aynı şekilde MJH Dergisi editöryal grubu da aynı sayının makale yazarını kör hakem olarak atamaz.

Bir makalede bildirilen araştırmayı gözden geçirmek için niteliksiz hisseden veya hızlı incelemesinin imkansız olacağını bilen herhangi bir seçilmiş kör hakem, editöre haber vermeli ve kendisini inceleme sürecinden muaf tutulmalıdır.

Yayımlanmış Eserlerdeki Temel Hatalar

Yazarlar kendi yayımlanmış çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar bulduklarında, derginin editörlerini veya yayımcısını derhal bilgilendirmek ve kâğıdı bir hata biçiminde düzeltmek veya kâğıdı geri çekmek için onlarla iş birliği yapmakla yükümlüdürler. Editörler veya yayıncı yayımlanmış bir çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir taraftan öğrenirse, yazar/lar makalenin doğruluğunu dergi editörlerine derhal düzeltmek, geri çekmek veya dergi editörlerine kanıt sunmakla yükümlüdür. Bu durumda derginin o sayısının yayın editörleri eğer makale ulusal ve uluslararası dizinlere (indekslere) yüklenmediyse, baskı için yayınevine gönderilmediyse ve henüz değişiklik yapma hususunda bir sorun yoksa çalışma üzerindeki önemli hataları veya yanlışları düzeltebilirler.

Veri Erişimi ve Saklama

Yazarlardan, çalışmalarının ham verilerini editöryal inceleme için ana metin ile birlikte sağlamaları istenebilir ve uygulanabilirse verileri kamuya açık hale getirmeye hazır olmalıdır. Her halükarda yazarlar, katılımcıların gizliliğinin korunması ve tescilli verilerle ilgili yasal hakların serbest bırakılmalarını engellememesi koşuluyla, bu verilerin yayımlandıktan sonra en az 10 yıl süreyle diğer yetkili profesyonellere erişilebilirliğini sağlamalıdır (tercihen kurumsal veya konu tabanlı veri deposu veya diğer veri merkezi aracılığıyla). Yazarlar sadece etik ve sorumlu bir şekilde yürütülen ve ilgili tüm mevzuata uygun çalışmalar hakkında bildiri göndermelidir.


YORUMCULARIN SORUMLULUKLARI

Editöryal Kararlara Katkı

Hakem raporları, makalenin değerlendirilme aşamasında editöryal kararın verilmesinde editöre yardımcı olur. Editör aynı zamanda makalenin iyileştirilmesi için yazara yardımcı olabilir. Editör makale konusunun anlatım tutarsızlıklarını, anlatım dilinin akıcılığını, yazım yanlışlarını, terminoloji hatalarını yazar ile paylaşarak fikir verebilir. Aynı şekilde çalışmadaki yöntem bilimsel, mantıksal, kurgusal hatalar ve yazının problematiği konusunda yazarı uyarabilir. Yazının başlığı ve içeriği arasındaki uyum/uyumsuzluk ile konunun odağından ve ana problematiğinden sapılan durumlarda yazara yön gösterebilir.

MJH Dergisi tarafından özellikle Akdeniz Hav­zası’nın ve Anadolu Coğrafyası’nın kültür tarihsel birikimine bilimsel sürece katkıda bulunmak isteyen tüm akademisyenlere eğer dergiye makale gönderirlerse adil bir değerlendirme yapma yükümlülüğü olduğu açıkça beyan edilmektedir.

Gizlilik

İncelenmek için alınan yazılar çifte-kör hakemler tarafından gizli belge olarak ele alınmalıdır. Gözden geçirenler, sadece istisnai ve özel durumlarda bunu yapacak olan Genel Yayın Yönetmeni tarafından izin verilmedikçe, başkalarıyla incelenmek üzere alınan çalışmalar gösterilmez veya tartışılamaz. Bu durum, inceleme davetini kabul etmeyen hakemler açısından da geçerlidir.

Nesnellik Standartları

Dergide incelemeler objektif bir şekilde yapılır. Yazarın kişisel ve gerekçesiz eleştirisi uygunsuzdur. Gözden geçirenler, destekleyici argümanlarla görüşlerini açıkça ifade etmelidir.

Kaynakların Kabulü

Hakemler ve editöryal ekip yazarlar tarafından belirtilmeyen ve atlanan ilgili yayımlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Bir gözlem, türetme veya bağımsız değişkenin daha önce rapor edildiğine dair herhangi bir ifade, ilgili alıntıyla birlikte verilmelidir.

Bir eleştirmen ayrıca editörün dikkatinden kaçan bir noktayı göz önünde bulundurarak yayımlanmış makaleyle ilişkili diğer yayımlanmış eserler arasında önemli bir benzerlik veya örtüşmeye rastlarsa dergi editörlerini bu konuda açıkça uyarabilir. Dergi yönetimi böyle bir durumdan ancak memnunluk duyar.

Açıklama ve Çıkar Çatışması

Çifte-kör hakem incelemesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler dergi yönetimi tarafından gizli tutulur. Hiçbir şekilde kişisel avantaj için kullanılmaz. Bu durum, inceleme davetini kabul etmeyen hakemler açısından da geçerlidir. Makaleye hakemlik yapan akademisyenler, makaleyle bağlantılı yazarlar, şirketler veya kurumlarla rekabet, işbirliği veya diğer ilişkilerden veya bağlantılardan kaynaklanan ortak çıkar ya da çıkar çatışmaları olduğu takdirde çalışmayı değerlendirmemelidirler. Ayrıca söz konusu durumla ilgili olarak derhal ilgili editörü/leri bilgilendirmelidirler.

Feragat

Ne editörler ne editörler kurulu ne de MJH Dergisi yönetimi yazarların ifade ettiği görüşlerden ve dergideki yayımlanan yazıların içeriğinden sorumlu değildir. Özgünlük, yazıların okunması ve bireysel hatalar yazarların sorumluluğundadır. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi'nde inceleme, araştırma, derleme, eleştiri vb. yayımlanmak üzere gönderilen tüm yazılar, özgünlük, etik konular ve faydalı katkılar için çift-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Hakemlerin kararları makalelerin dergide yayımlanmasında kesin ve tek araçtır.

Adres:
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
07058 Kampüs, Antalya / TÜRKİYE
E-Posta:
mjh@akdeniz.edu.tr