PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DISASTER RELATED PROBLEMS IN TURKEY

Yıl 2012, Cilt 1, Sayı 1, 61 - 81, 01.03.2012

Öz

The impact phase of disasters may last seconds, hours or days. Disasters cause social disruption, loss and damage to property, and mass casualties. The effects on individuals and communities are phisical, psychological, and social; both immediate and long term. Throughout its history the Turkey has experienced frequent natural and manmade disasters which have resulted in unacceptable loss of life, injury and property damage. Existing disaster management system in Turkey need reform. The success of a new disaster management system will strongly depend on the active participation of all levels of governments, especially the municipal level and private sector.

Kaynakça

 • A Decade For International Action.(1997). UNESCO Courier. October, 50/10, 8-9.
 • Akkaya, A. (1990). Sivil Savunma Mevzuatında Değişiklik Önerileri. Sivil Savunma Dergisi. Yıl: 32, S. 121, Temmuz-Ağustos-Eylül, 3-6.
 • Beyin Fırtınasından Seçmeler. (3 Ekim 1999). Hürriyet İnternet, , Haziran 2000.
 • Canpolat, H. (1996). Tabii Afetlerin Yönetimine Değişik Bir Yaklaşım. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 5/2, Mart, 63-65.
 • Çevik, D. Ş. Dinar ve Deprem. Deprem Araştırma Enstitüsü Bülteni, 25/78, Ekim.
 • Deprem Sonrası Erzincan. (1996). Ankara: T.C. Erzincan İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Yayını, Yayın No: 2.
 • Deprem, Türk Siyasi ve İdari Yapısının İflasıdır. (1999). Finans Dünyası Dergisi, Eylül, 31-33.
 • Durmuş, A. (1996). Afete Maruz Kalan Bölgelerde Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı İle Belediyeler, 10/32, Aralık, 25-27.
 • Ervan, M. K. (1996). Deprem Sonrası Acil Barınma Sorunu ve Çözüm Önerileri. Erzincan ve Dinar Deneyimleri Işığında Türkiye’nin Deprem Sorunlarına Çözüm Arayışları, TÜBİTAK Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15-16 Şubat, 303-312.
 • Esen, K. (2000). 17 Ağustos 1999 Marmara, 12 Kasım 1999 Düzce Depremleri Işığında Olası Benzeri Depremlerde Kullanılması Gereken Tecrübeler. Türk İdare Dergisi, 72/428, Eylül, 29-53.
 • Geray, C. (1977). Türkiye’de Yıkım (Afet) Olayları Karşısında Önlemler ve Örgütlenmeler. Amme İdaresi Dergisi, 10/3, Eylül, 91-114.
 • Gökten, E. vd. (1999). 17 Ağustos 1999 İzmit - Adapazarı Depreminde Hasarı Meydana Getiren Jeolojik Faktörler. Ekim, erişim http: // www. ankara. edu. tr/~geolmuh / deprem / faktorler. html.
 • Iwan, W. D. et al. (1999). Mitigation Emerges As Major Strategy For Reducing Losses Caused By Natural Disasters. Science, 284/5422, 1943- 1947.
 • Karancı, A. N., Akşit B. ve Sucuoğlu, H. (1996). Dinar’da Afet Yönetiminin Psiko-Sosyal Boyutları. Erzincan ve Dinar Deneyimleri Işığında Türkiye’nin Deprem Sorunlarına Çözüm Arayışları, TÜBİTAK Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15-16 Şubat, 273-283.
 • Korkmaz, S. N. ve Gündoğdu, A. (1994). Afetler Acil Yardım Planı Gereğince Kurulan Kurtarma ve Yardım Komiteleri. Türk İdare Dergisi, 66/402, Mart, 157-161.
 • Öğütçen, H. (1999). Deprem Üzerine Düşünceler. İdarecinin Sesi Dergisi, XIII/76, Eylül-Ekim, 23-24.
 • Özer, Y. (22 Ağustos 1999). Yönetim Depremi. Hürriyet İnternet, , Haziran 2000.
 • Özey, R. (2000). Depremle Uyanmak. İstanbul: EKEV, 2000.
 • Press, F. and Hamilton, R. M. (1999). Mitigating Natural Disasters. Science. 284/5422, 1927.
 • Schramm, D. (1993). Overview Of Disaster Management. Emergency Türkiye ’93-First International Disaster Relief and Prevention, Civil Defence, Public Security and First Aid Exhibition, November 23- 27, 16 p.
 • Şencan, İ. (1999). İnşaat Sektörü Açısından Doğu Marmara Bölgesi Depremi. İşveren Dergisi, XXXVII/12, Eylül, 3-4.
 • Şengün, A. B. (1998) Afetlerde Mücadele Etkinliğini Sağlayacak Tedbirler. Sivil Savunma Dergisi, 40/152, Nisan-Mayıs-Haziran, 8.
 • Şenyurt, K. (1993). Erzincan Depremi ve Değerlendirmesi Toplantısı. Sivil Savunma Dergisi, 35/132, Nisan-Mayıs-Haziran, 5-12.
 • Tekel, H. ve Atımtay, E. (1996). Erzincan ve Dinar Depremlerinin Düşündürdükleri. Erzincan ve Dinar Deneyimleri Işığında Türkiye’nin Deprem Sorunlarına Çözüm Arayışları, TÜBİTAK Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15 - 16 Şubat, 371-380.
 • Tezcan, S. ve İpek, M. (1996). Dinar Depreminin Düşündürdükleri. Erzincan ve Dinar Deneyimleri Işığında Türkiye’nin Deprem Sorunlarına Çözüm Arayışları, TÜBİTAK Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15-16 Şubat, 17-21.
 • Tmmob Şehir Plancıları Odası. (1996). Dinar Depremi Dersleri. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı İle Belediyeler. 10/29, Mart, 7-9.
 • Topal, H. ve Okutucu F. (1998). Adana-Ceyhan Depremi Raporu. Sivil Savunma Dergisi. 40/153, Temmuz-Ağustos-Eylül, 4-7.
 • Turan, İ. (1999). Depremin Gölgesi. Finans Dünyası Dergisi, Eylül, 18-23.
 • Türkiye’de Deprem Tehlikesi ve Zararları, Bu Zararları Azaltmaya Yönelik Çalışmalar ve Alınması Gereken Önlemler Hakkında Rapor. (1980). Ankara: Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi Yayını.
 • Türkiye’de Meydana Gelen Deprem Felaketi Konusunda Yapılan Çalışmaların Tüm Yönleriyle İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. (1999). Çoğaltma, Ankara.
 • Yalçın, A. K. (1999). Deprem ve Mülki İdare. İdarecinin Sesi Dergisi, XIII/76, Eylül-Ekim, 17.
 • Yazıcıoğlu, R. (1995). Demokratik Katılım ve Yeniden Yapılanma. Yeni Türkiye, 1/4, Mayıs-Haziran, 34-49.
 • Yazıcıoğlu, R. (1996). Depremden Alınması Gereken Dersler. İdarecinin Sesi Dergisi, X/55, Ocak, 8.
 • Zakour, M. J. (1996). Geographic and Social Distance During Emergencies: A Path Model Of Interorganizational Links. Social Work Research, March, 20/1, 19-29.

Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar

Yıl 2012, Cilt 1, Sayı 1, 61 - 81, 01.03.2012

Öz

Afetlerin bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerinin sona ermesi günler, aylar hatta yıllar alabilmektedir. Afetler sosyal yaşamın kesintiye uğramasına, insan yaşamı ve malvarlıklarının zarar görmesine neden olur. Afetlerin kısa ve uzun dönemli etkileri fiziksel, psikolojik ve/veya sosyal nitelikli olabilmektedir. Türkiye, tarihi boyunca, sık sık beklenmeyen ölümlere, yaralanmalara ve mal kayıplarına yol açan doğal ve insan kaynaklı afetler geçirmiştir. Türkiye’de mevcut afet yönetimi sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Oluşturulacak yeni bir afet yönetimi sisteminin başarısı büyük oranda hükümetlerin her düzeydeki ve özellikle yerel düzeydeki örgütler ile özel sektörün aktif katılımlarına bağımlı olacaktır

Kaynakça

 • A Decade For International Action.(1997). UNESCO Courier. October, 50/10, 8-9.
 • Akkaya, A. (1990). Sivil Savunma Mevzuatında Değişiklik Önerileri. Sivil Savunma Dergisi. Yıl: 32, S. 121, Temmuz-Ağustos-Eylül, 3-6.
 • Beyin Fırtınasından Seçmeler. (3 Ekim 1999). Hürriyet İnternet, , Haziran 2000.
 • Canpolat, H. (1996). Tabii Afetlerin Yönetimine Değişik Bir Yaklaşım. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 5/2, Mart, 63-65.
 • Çevik, D. Ş. Dinar ve Deprem. Deprem Araştırma Enstitüsü Bülteni, 25/78, Ekim.
 • Deprem Sonrası Erzincan. (1996). Ankara: T.C. Erzincan İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Yayını, Yayın No: 2.
 • Deprem, Türk Siyasi ve İdari Yapısının İflasıdır. (1999). Finans Dünyası Dergisi, Eylül, 31-33.
 • Durmuş, A. (1996). Afete Maruz Kalan Bölgelerde Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı İle Belediyeler, 10/32, Aralık, 25-27.
 • Ervan, M. K. (1996). Deprem Sonrası Acil Barınma Sorunu ve Çözüm Önerileri. Erzincan ve Dinar Deneyimleri Işığında Türkiye’nin Deprem Sorunlarına Çözüm Arayışları, TÜBİTAK Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15-16 Şubat, 303-312.
 • Esen, K. (2000). 17 Ağustos 1999 Marmara, 12 Kasım 1999 Düzce Depremleri Işığında Olası Benzeri Depremlerde Kullanılması Gereken Tecrübeler. Türk İdare Dergisi, 72/428, Eylül, 29-53.
 • Geray, C. (1977). Türkiye’de Yıkım (Afet) Olayları Karşısında Önlemler ve Örgütlenmeler. Amme İdaresi Dergisi, 10/3, Eylül, 91-114.
 • Gökten, E. vd. (1999). 17 Ağustos 1999 İzmit - Adapazarı Depreminde Hasarı Meydana Getiren Jeolojik Faktörler. Ekim, erişim http: // www. ankara. edu. tr/~geolmuh / deprem / faktorler. html.
 • Iwan, W. D. et al. (1999). Mitigation Emerges As Major Strategy For Reducing Losses Caused By Natural Disasters. Science, 284/5422, 1943- 1947.
 • Karancı, A. N., Akşit B. ve Sucuoğlu, H. (1996). Dinar’da Afet Yönetiminin Psiko-Sosyal Boyutları. Erzincan ve Dinar Deneyimleri Işığında Türkiye’nin Deprem Sorunlarına Çözüm Arayışları, TÜBİTAK Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15-16 Şubat, 273-283.
 • Korkmaz, S. N. ve Gündoğdu, A. (1994). Afetler Acil Yardım Planı Gereğince Kurulan Kurtarma ve Yardım Komiteleri. Türk İdare Dergisi, 66/402, Mart, 157-161.
 • Öğütçen, H. (1999). Deprem Üzerine Düşünceler. İdarecinin Sesi Dergisi, XIII/76, Eylül-Ekim, 23-24.
 • Özer, Y. (22 Ağustos 1999). Yönetim Depremi. Hürriyet İnternet, , Haziran 2000.
 • Özey, R. (2000). Depremle Uyanmak. İstanbul: EKEV, 2000.
 • Press, F. and Hamilton, R. M. (1999). Mitigating Natural Disasters. Science. 284/5422, 1927.
 • Schramm, D. (1993). Overview Of Disaster Management. Emergency Türkiye ’93-First International Disaster Relief and Prevention, Civil Defence, Public Security and First Aid Exhibition, November 23- 27, 16 p.
 • Şencan, İ. (1999). İnşaat Sektörü Açısından Doğu Marmara Bölgesi Depremi. İşveren Dergisi, XXXVII/12, Eylül, 3-4.
 • Şengün, A. B. (1998) Afetlerde Mücadele Etkinliğini Sağlayacak Tedbirler. Sivil Savunma Dergisi, 40/152, Nisan-Mayıs-Haziran, 8.
 • Şenyurt, K. (1993). Erzincan Depremi ve Değerlendirmesi Toplantısı. Sivil Savunma Dergisi, 35/132, Nisan-Mayıs-Haziran, 5-12.
 • Tekel, H. ve Atımtay, E. (1996). Erzincan ve Dinar Depremlerinin Düşündürdükleri. Erzincan ve Dinar Deneyimleri Işığında Türkiye’nin Deprem Sorunlarına Çözüm Arayışları, TÜBİTAK Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15 - 16 Şubat, 371-380.
 • Tezcan, S. ve İpek, M. (1996). Dinar Depreminin Düşündürdükleri. Erzincan ve Dinar Deneyimleri Işığında Türkiye’nin Deprem Sorunlarına Çözüm Arayışları, TÜBİTAK Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 15-16 Şubat, 17-21.
 • Tmmob Şehir Plancıları Odası. (1996). Dinar Depremi Dersleri. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı İle Belediyeler. 10/29, Mart, 7-9.
 • Topal, H. ve Okutucu F. (1998). Adana-Ceyhan Depremi Raporu. Sivil Savunma Dergisi. 40/153, Temmuz-Ağustos-Eylül, 4-7.
 • Turan, İ. (1999). Depremin Gölgesi. Finans Dünyası Dergisi, Eylül, 18-23.
 • Türkiye’de Deprem Tehlikesi ve Zararları, Bu Zararları Azaltmaya Yönelik Çalışmalar ve Alınması Gereken Önlemler Hakkında Rapor. (1980). Ankara: Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi Yayını.
 • Türkiye’de Meydana Gelen Deprem Felaketi Konusunda Yapılan Çalışmaların Tüm Yönleriyle İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. (1999). Çoğaltma, Ankara.
 • Yalçın, A. K. (1999). Deprem ve Mülki İdare. İdarecinin Sesi Dergisi, XIII/76, Eylül-Ekim, 17.
 • Yazıcıoğlu, R. (1995). Demokratik Katılım ve Yeniden Yapılanma. Yeni Türkiye, 1/4, Mayıs-Haziran, 34-49.
 • Yazıcıoğlu, R. (1996). Depremden Alınması Gereken Dersler. İdarecinin Sesi Dergisi, X/55, Ocak, 8.
 • Zakour, M. J. (1996). Geographic and Social Distance During Emergencies: A Path Model Of Interorganizational Links. Social Work Research, March, 20/1, 19-29.

Ayrıntılar

Diğer ID JA49FE83BP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

A. Yilmaz Bu kişi benim
Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Kütahya, 43100

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2012
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2012
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { mjss484882, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {1}, number = {1}, pages = {61 - 81}, title = {Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar}, key = {cite}, author = {Yilmaz, A.} }
APA Yilmaz, A. (2012). Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 1 (1) , 61-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40475/484882
MLA Yilmaz, A. "Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (2012 ): 61-81 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40475/484882>
Chicago Yilmaz, A. "Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (2012 ): 61-81
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar AU - A.Yilmaz Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 81 VL - 1 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar %A A. Yilmaz %T Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar %D 2012 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Yilmaz, A. . "Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 / 1 (Mart 2012): 61-81 .
AMA Yilmaz A. Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar. MJSS. 2012; 1(1): 61-81.
Vancouver Yilmaz A. Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2012; 1(1): 61-81.
IEEE A. Yilmaz , "Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 61-81, Mar. 2012

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155