PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

E-MUNICIPALITY APPLICATIONS IN LOCAL GOVERNMENT: THE CASE OF THE MEDITERRANEAN

Yıl 2012, Cilt 1, Sayı 1, 83 - 95, 01.03.2012

Öz

Initial e-municipality facilities were used with the aim of promotion and public relations. Furthermore, e-municipality practices created a platform to promote the mayor and give general information about the activities of the municipality. When municipalities began to online services and communication services e-municipality gained a different aspect and entered a new era in which people can pay their debts and property taxes as well they receive information about tenders and can reach the council decision easily. The aim of this study is to discuss e- government and especially e-municipality shaped by the transfer of information technologies as their nature have changed following the transfer information technologies. Then the situation of emunicipality in Turkey and the implementations of municipalities in the Mediterranean Region will be elaborated. Finally the nature and the limits of the eservices are tried to be argued. In the first part, the theoretical framework is drawn by reviewing primary and secondary sources, while in the second part e- services of the municipalities in the Mediterranean regions will be examined via the web pages and their e-services will be analyzed by comparing them on the basis of province

Kaynakça

 • Aktel, M., (2003), Küreselleşme Ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Alodalı, M.F.B. ve S. Usta, “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamaları ve İl Belediyelerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar, Editör: Bekir PARLAK, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2010, ss.467-478
 • Altınok, A.R. (2005), “E-Dönüşüm Yolunda Türkiye: E-Devlet Stratejisi Hazırlama Süreci Ve Yaşanan Sorunlar”, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Edt: Ahmet Nohutçu, Asım Balcı, Beta Basım, İstanbul.
 • Ateş, H. (2003), “E-Devlet’in Kurumsal Temelleri: Eleştirel Bir Yaklaşım”, Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, TODAİE, Ankara, ss. 481-500.
 • Burdur Belediyesi, http://www.burdur-bld.gov.tr/
 • D.P.T. Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, Erişim Tarihi: 12.10.2007, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
 • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı (2007), Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu, Erişim Tarihi: 28.03.2008, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim
 • Emrealp S. (1994), Yerel Yönetim ve Bilgi Teknolojisi, Kent Basımevi, İstanbul.
 • Erdal, M. (2002), “Elektronik Bilgi Çağında Kamu Yönetimi Ve Bir Yerel Yönetim Uygulaması: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi”, 1.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İzmit, ss.165-180.
 • Gürler Hazman, G. (2005), “Afyonkarahisar Belediyesinde E-Belediye Uygulamaları ve Yerel Farkındalık”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. VII, S. 2, ss.65-84.
 • Hatay Belediyesi, http://www.antakya.bel.tr/
 • http://www.nao.org.uk/publications/modexec1.pdf
 • Isparta Belediyesi, http://www.isparta.bel.tr/defaultt.asp
 • Kahramanmaraş Belediyesi, http://www.kahramanmaras.bel.tr/
 • Kayalı, C.A.ve Yereli A. (2002), “Türkiye’de Bilgi Toplumu Yaratılması ve E- Devlet Uygulamalarına Genel Bir Bakış”, 1.Ulusal Bilgi, Ekonomi, ve Yönetim Kongresi, İzmit.
 • Kilis Belediyesi, http://www.kilis.bel.tr/
 • Osmaniye Belediyesi, http://www.osmaniye-bld.gov.tr/
 • Parlak B., Sobacı Z. ve Cantürk C., (2007), “Marmara Bölgesindeki Büyükşehir Belediyelerinin Website Temelli E-Devlet Hizmetleri: Karşılaştırmalı Bir İşlevsellik Analizi”, VI. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, C: 2, İstanbul.
 • Parlak, B. & Sobacı, Z. (2008a), Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi Ulusal ve Global Perspektifler, Alfa Aktüel, İstanbul.
 • Parlak B. & Sobacı, Z. (2008b), “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Website Temelli Hizmetleri: Karşılaştırmalık Bir İşlevsellik Analizi”, Parlak, Bekir Ed. Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Yıldız, Mete (2003), “Elektronik (E)-Devlet Kuram Ve Uygulamasına Genel Bir Bakış ve Değerlendirme”, Çağdaş Kamu Yönetimi, Editörler: Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Yücetürk, E. Elif (2002), “Türk Kamu Yönetiminde E-Devlet Uygulamaları ve Tabana Yayılabilme Yeteneği Bakımından Bir Değerlendirme: Bolu Örneği”, 1.Ulusal Bilgi, Ekonomi, ve Yönetim Kongresi, İzmit.

Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamalari: Akdeniz Bölgesi Örneği*

Yıl 2012, Cilt 1, Sayı 1, 83 - 95, 01.03.2012

Öz

Ülkemizde başlangıçta “tanıtım” ve “halkla ilişkiler” amacıyla; özellikle internet üzerinden belediye başkanını tanıtan, başkan ve belediye faaliyetleri hakkında genel bilgiler veren bir platform olarak kullanılan e-belediyecilik uygulamaları, daha sonrasında belediyelerin iletişim hizmetleri ve online hizmetler sunmaya başlamasıyla yeni bir döneme girmiştir. Artık insanlar belediyeye gitmeden su borçlarını, emlak vergilerini ödeyebilmekte, açılan ihaleler hakkında bilgi alabilmekte ve meclis kararlarını her yerden görebilmektedirler. belediyeleri tarafından yürütülmekte olan e-belediye uygulamaları üzerinde durularak, belediyelerin hemşehrilere yönelik e-belediye uygulamalarının nasıl olması ve nelere yer verilmesi gerektiği konuları irdelenecektir. Çalışmanın teorik kısmında literatür taraması yapılarak, birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılacak, Akdeniz Bölgesinde’ki il belediyelerine ait web sayfaları üzerinden verdikleri e-belediye uygulamaları incelenerek, belediyelerin il bazında sundukları e-belediye hizmetleri açısından karşılaştırmalı analizi yapılacaktır

Kaynakça

 • Aktel, M., (2003), Küreselleşme Ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Alodalı, M.F.B. ve S. Usta, “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamaları ve İl Belediyelerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar, Editör: Bekir PARLAK, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2010, ss.467-478
 • Altınok, A.R. (2005), “E-Dönüşüm Yolunda Türkiye: E-Devlet Stratejisi Hazırlama Süreci Ve Yaşanan Sorunlar”, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Edt: Ahmet Nohutçu, Asım Balcı, Beta Basım, İstanbul.
 • Ateş, H. (2003), “E-Devlet’in Kurumsal Temelleri: Eleştirel Bir Yaklaşım”, Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, TODAİE, Ankara, ss. 481-500.
 • Burdur Belediyesi, http://www.burdur-bld.gov.tr/
 • D.P.T. Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, Erişim Tarihi: 12.10.2007, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
 • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı (2007), Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu, Erişim Tarihi: 28.03.2008, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim
 • Emrealp S. (1994), Yerel Yönetim ve Bilgi Teknolojisi, Kent Basımevi, İstanbul.
 • Erdal, M. (2002), “Elektronik Bilgi Çağında Kamu Yönetimi Ve Bir Yerel Yönetim Uygulaması: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi”, 1.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İzmit, ss.165-180.
 • Gürler Hazman, G. (2005), “Afyonkarahisar Belediyesinde E-Belediye Uygulamaları ve Yerel Farkındalık”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. VII, S. 2, ss.65-84.
 • Hatay Belediyesi, http://www.antakya.bel.tr/
 • http://www.nao.org.uk/publications/modexec1.pdf
 • Isparta Belediyesi, http://www.isparta.bel.tr/defaultt.asp
 • Kahramanmaraş Belediyesi, http://www.kahramanmaras.bel.tr/
 • Kayalı, C.A.ve Yereli A. (2002), “Türkiye’de Bilgi Toplumu Yaratılması ve E- Devlet Uygulamalarına Genel Bir Bakış”, 1.Ulusal Bilgi, Ekonomi, ve Yönetim Kongresi, İzmit.
 • Kilis Belediyesi, http://www.kilis.bel.tr/
 • Osmaniye Belediyesi, http://www.osmaniye-bld.gov.tr/
 • Parlak B., Sobacı Z. ve Cantürk C., (2007), “Marmara Bölgesindeki Büyükşehir Belediyelerinin Website Temelli E-Devlet Hizmetleri: Karşılaştırmalı Bir İşlevsellik Analizi”, VI. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, C: 2, İstanbul.
 • Parlak, B. & Sobacı, Z. (2008a), Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi Ulusal ve Global Perspektifler, Alfa Aktüel, İstanbul.
 • Parlak B. & Sobacı, Z. (2008b), “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Website Temelli Hizmetleri: Karşılaştırmalık Bir İşlevsellik Analizi”, Parlak, Bekir Ed. Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Yıldız, Mete (2003), “Elektronik (E)-Devlet Kuram Ve Uygulamasına Genel Bir Bakış ve Değerlendirme”, Çağdaş Kamu Yönetimi, Editörler: Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Yücetürk, E. Elif (2002), “Türk Kamu Yönetiminde E-Devlet Uygulamaları ve Tabana Yayılabilme Yeteneği Bakımından Bir Değerlendirme: Bolu Örneği”, 1.Ulusal Bilgi, Ekonomi, ve Yönetim Kongresi, İzmit.

Ayrıntılar

Diğer ID JA57BU57CK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

M. Fatih Bilal ALODALİ Bu kişi benim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü


A. Tuncer Bu kişi benim
Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü


S. Usta Bu kişi benim
Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü


M. Halis Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2012
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2012
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { mjss484883, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {1}, number = {1}, pages = {83 - 95}, title = {Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamalari: Akdeniz Bölgesi Örneği*}, key = {cite}, author = {Alodali, M. Fatih Bilal and Tuncer, A. and Usta, S. and Halis, M.} }
APA Alodali, M. F. B. , Tuncer, A. , Usta, S. & Halis, M. (2012). Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamalari: Akdeniz Bölgesi Örneği* . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 1 (1) , 83-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40475/484883
MLA Alodali, M. F. B. , Tuncer, A. , Usta, S. , Halis, M. "Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamalari: Akdeniz Bölgesi Örneği*" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (2012 ): 83-95 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40475/484883>
Chicago Alodali, M. F. B. , Tuncer, A. , Usta, S. , Halis, M. "Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamalari: Akdeniz Bölgesi Örneği*". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (2012 ): 83-95
RIS TY - JOUR T1 - Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamalari: Akdeniz Bölgesi Örneği* AU - M. Fatih BilalAlodali, A.Tuncer, S.Usta, M.Halis Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 95 VL - 1 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamalari: Akdeniz Bölgesi Örneği* %A M. Fatih Bilal Alodali , A. Tuncer , S. Usta , M. Halis %T Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamalari: Akdeniz Bölgesi Örneği* %D 2012 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Alodali, M. Fatih Bilal , Tuncer, A. , Usta, S. , Halis, M. . "Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamalari: Akdeniz Bölgesi Örneği*". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 / 1 (Mart 2012): 83-95 .
AMA Alodali M. F. B. , Tuncer A. , Usta S. , Halis M. Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamalari: Akdeniz Bölgesi Örneği*. MJSS. 2012; 1(1): 83-95.
Vancouver Alodali M. F. B. , Tuncer A. , Usta S. , Halis M. Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamalari: Akdeniz Bölgesi Örneği*. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2012; 1(1): 83-95.
IEEE M. F. B. Alodali , A. Tuncer , S. Usta ve M. Halis , "Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamalari: Akdeniz Bölgesi Örneği*", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 83-95, Mar. 2012

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155