BibTex RIS Kaynak Göster

A RESEARCH about the ROLE of WORKAHOLISM on the BOUNDARYLESS and PROTEAN CAREER PATH of EMPLOYEES

Yıl 2014, Cilt: 3 Sayı: 2, 27 - 58, 01.06.2014

Öz

Nowadays people have become living a lot with work and planning career paths, ever than before. On the one side “workaholism” begun to be a behavioral trend while on the other side the career concept begun to gain new meanings. While today’s career approaches going towards diverging from traditional career patterns, greater mobility and taking responsibility of his/her own career into his/her own hand, organizational boundaries begun to be exceeded in terms of career, and in this sense, the boundaryless and protean career concepts become significant. The career path of the individual in business life which he/she rediscovers inevitably requires working more than before and the researches in which workaholism and career were evaluated together is also necessary in the literature. Therefore, this study aims to expose the impacts of workaholism on the boundaryless and protean career attitudes of employees. The findings of the study indicates that workaholism have impacts on the boundaryless career attitudes of employees but not on the protean career attitudes of them

Kaynakça

 • Aytaç, S. (2005). Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Gelişimi ve Sorunları. Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Bakker, A. B., Demerouti, E., Oerlemans, W., Sonnentag, S. (2013). Workaholism and Daily Recovery: A Day Reconstruction Study of Leisure Activities. Journal of Organizational Behavior, 34(1), 87- 107.
 • Bardakçı, S. & Baloğlu, M. (2012). İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticilerinin İşkoliklik Eğilimleri, Education & Science/Eğitim ve Bilim, 37(164), 46-57.
 • Baruch, Y. (2014). The Development and Validation of A Measure for Protean Career Orientation. The International Journal of Human Resource Management, 1-22.
 • Bayraktaroğlu, S., Kutanis, R. Ö., & Dosaliyeva, D. (2009). İşkoliklik ve Örgütsel Bağlılık Bankacılık Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Araştırma, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 553-557.
 • Bingöl, D. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Briscoe, J. P., Hall, D. T. & Frautschy De Muth, R. L. (2006). Protean and Boundaryless Careers: An Empirical Exploration. Journal of Vocational Behavior, 69(1), 30-47.
 • Burke, R.J. (2001). Workaholism Components, Job Satisfaction, and Career Progress. Journal of Applied Social Psychology, 31(11), 2339-2356.
 • Burke, R. J. & Matthiesen, S. (2004). Short Communication: Workaholism among Norwegian Journalists: Antecedents and Consequences, Stress and Health, 20, 301-308.
 • Burt,V. (2008). Shaky Economy Heightens Cases of Workaholism, Machine Design, September 11, 58.
 • Chamorro-Premuzic, T. (2013). Embrace Work-Life Imbalance, Finweek, March, 40-41.
 • Çakmak, K.Ö. (2011). Çalışma Yaşamındaki Güncel Gelişmeler Doğrultusunda Değişen Kariyer Yaklaşımları ve Örgüte Bağlılığa Etkisine İlişkin Bir Araştırma.(Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çalık, T. & Ereş, F. (2006). Kariyer Yönetimi Tanımlar, Kavramlar, İlkeler, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • De Bruin, G.P., & Buchner, M. (2010). Factor and Item Response Theory Analysis of The Protean and Boundaryless Career Attitude Scales, SA Journal of Industrial Psychology, 36(2), 1-11.
 • Dikili, A. (2012). Yeni Kariyer Yaklaşımlarına İlişkin Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 473-484.
 • Doğan, T. & Tel, F. İ. (2011). Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (Duwastr) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi, AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 61-69.
 • Emhan, A., Mete, M. & Emhan, A. (2012). Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarında İşkoliklik ve Obsesyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Dicle Medical Journal/Dicle Tıp Dergisi, 39(1),75-79.
 • Erdoğmuş, N. & Aytekin, İ. (2012). Kültürün Psikolojik Hareketliliğe Etkisi: Türk ve Kanadalı Akademisyenlerin Karşılaştırılmalı Analizi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2521-2540.
 • Erdoğmuş, N. & Koçer, S. (2009). Televizyon Yayıncılığı Sektöründe Çalışan Profesyonellerin Kariyerinin ‘Sınırsız Kariyer Kuramı’ Açısından İncelenmesi, 7.Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı. 1469-1479.
 • Ersoy-Kart, M. (2005). Reability and Validity of The Workaholism Battery (Work-Batt): Turkish Form, Social Behavior and Personality, 33(6), 609-618.
 • Gönen, D. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Kitap: İstanbul.
 • Inkson, K. (2006). Protean and Boundaryless Careers as Metaphors, Journal of Vocational Behavior, 69, 48-63.
 • Kale, E. & Özer, S. (2012). İşgörenlerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 173-196.
 • Karakaya, Y. E., Karataş, Ö., Özdenk, Ç., & Karataş, F. (2013). Üniversiteli Sporcu Öğrencilerin Kariyer Değeri Algıları, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 86-94.
 • Kılıç, G. (2008). Kariyer Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doktora tezi), Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kordon, E. (2006). Yetkinliklere Dayalı Kariyer Planlama ve Endüstri Mühendisliği Öğrencileri İçin Bir Uygulama,(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).Pamukkale Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Naktiyok, A. & Karabey, N. C. (2005). İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 19 (2):179-198.
 • Onay, M. & Zel, U. (2011). Kişi Kültür Uyumunun Kariyer Planlaması Üzerindeki Etkileri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(2), 265-278.
 • Onay, M. & Vezneli, Z. (2012). Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer: Akademisyenlerin Kariyer Yaşamı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 193-200.
 • Otluoğlu, Ç., Yeşildal, Ö. Esin. & Uyargil, C. (2012). İkinci ve Üçüncü Kuşak Aile Üyelerinin Güncel Kariyer Yaklaşımları Açısından Kariyer Planlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma, 5. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı, 175-184.
 • Öncül, M. S., Tağraf, H. & Özkan, A. M.(2013). Akademik Personelde İşkoliklik: Cumhuriyet Üniversitesi’nde Bir Araştırma, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 181-186.
 • Özsoy, E., Burcu F. & Semiz, T. (2013). İşkoliklik ve Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2),59-68.
 • Lips-Wiersma, M., & Mcmorland, J. (2006). Finding Meaning And Purpose in Boundaryless Careers: A Framework for Study and Practice, Journal of Humanistic Psychology, 46(2), 147-167.
 • Pringle, J., & Mallon, M. (2003). Challenges for The Boundaryless Career Odyssey, International Journal of Human Resource Management, 14(5), 839-853.
 • Robinson, B. E. & Kelley, L. (1999). School Age Workaholic Children: Type A Behaviors, Self-Esteem, Anxiety and Locus Of Control, Early Child Development and Care, 158(1), 43-50.
 • Robinson, B. E. (1998). The Workaholic Family: A Clinical Perspective, American Journal of Family Therapy, 26(1), 65-75.
 • Robinson, B. E. (2000). Ben İşkolik Değilim, Bence Öylesin , Çev: Yanık, B. İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalı, Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Schaufeli, W. B., Taris, T. W., & Bakker, A. B. (2008). It Takes Two to Tango: Workaholism is Working Excessively and Working Compulsively, In R. J. Burke & C. L. Cooper (Eds.), The long work hours culture: Causes, consequences and choices (pp. 203- 226). Bingley, UK: Emerald.
 • Seçer, B. & Çınar E. (2011). Bireycilik ve Yeni Kariyer Yönelimleri, Journal of Management & Economics, 18(2).
 • Segers, J., Inceoglu, I., Vloeberghs, D., Bartram, D. & Henderickx, E. (2008). Protean and Boundaryless Careers: A Study on Potential Motivators, Journal of Vocational Behavior, 73, 212-230.
 • Seymen, O. A. (2004). Geleneksel Kariyerden, Sınırsız ve Dinamik/ Değişken Kariyere Geçiş: Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Yazınsal Bir İnceleme, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XXIII(1), 79-114.
 • Shimazu, A., Demerouti, E., Bakker, A. B., Shimada, K., & Kawakami, N. (2011). Workaholism and Well-Being among Japanese Dual- Earner Couples: A Spillover-Crossover Perspective, Social Science & Medicine, 73(3), 399-409.
 • Shimazu, A., Schaufeli, W. B. & Taris, T. W. (2010). How Does Workaholism Affect Worker Health and Performance? The Mediating Role of Coping, International Journal of Behavioral Medicine, 17(2), 154-160.
 • Snir, R. & Harpaz, I. (2006). The Workaholism Phenomenon: A Cross- National Perspective, Career Development International, 11(5), 374-393.
 • Soysal, A. (2006). Kariyer Yönetiminde Yeni Strateji Arayışları: Türkiye Ölçeğinde Bir Değerlendirme, Çimento İşverenler Dergisi. Eylül, 3-24. [47]. TBB. (2014).
 • http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/veri
 • sorgulama-sistemi/illere-ve-bolgelere-gore-bilgiler/73, Erişim Tarihi: 12.03.2014.
 • Temel, A. (2006). Organizasyonlarda İşkolizm ve İşkolik Çalışanlar, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2), 104-127.
 • Türkmen, M. & Yıldız, K. (2012). Çalışma Hayatında Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Yönetimi, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 7(1), 4-17.
 • Yazıcıoğlu, O. (2011). Tembellik Hakkımız, Kimbilir Ne Zaman Alırız , Yeni Aktüel Dergisi, (191), http://www.yeniaktuel.com.tr/top101,191@2100.html, Erişim Tarihi: 12.03.2014.
 • Zeitz, G., Blau, G., & Fertig, J. (2009). Boundaryless Careers and Institutional Resources, The International Journal of Human Resource Management, 20(2), 372-398.

.ÇALIŞANLARIN SINIRSIZ ve DEĞİŞKEN KARİYER YOLCULUĞUNDA İŞKOLİKLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2014, Cilt: 3 Sayı: 2, 27 - 58, 01.06.2014

Öz

Günümüzde insanlar her zamankinden daha çok iş ile yaşar ve kariyer yolculukları planlar hale gelmiştir. Bir taraftan “işkoliklik” moda bir davranış olmaya bir taraftan kariyer kavramı yeni anlamlar kazanmaya başlamıştır. Bugünkü kariyer yaklaşımları geleneksel kariyer kalıplarından uzaklaşıp daha fazla hareketliliğe ve bireyin kendi kariyerinin sorumluluğunu kendi eline almasına yönelirken örgütsel sınırlar kariyer açısından aşılmaya ve bu bağlamda da sınırsız ve değişken kariyer kavramları önem kazanmaya başlamıştır. Bireyin yeniden keşfettiği iş hayatında çıkacağı kariyer yolculuğu kaçınılmaz olarak daha fazla çalışmayı gerektirmektedir. İşkoliklik ve kariyer kavramlarının birlikte değerlendirildiği çalışmalara ise yazında ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma işkolikliğin çalışanların sınırsız ve değişken kariyer yönelimleri üzerindeki etkilerinin tespit edilmesini amaçlamaktadır. Elde edilen bulgular işkolikliğin çalışanların sınırsız kariyer yönelimleri üzerinde etkisi olduğunu ancak değişken kariyer yönelimleri üzerinde etkisi olmadığını ortaya koymaktadır

Kaynakça

 • Aytaç, S. (2005). Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Gelişimi ve Sorunları. Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Bakker, A. B., Demerouti, E., Oerlemans, W., Sonnentag, S. (2013). Workaholism and Daily Recovery: A Day Reconstruction Study of Leisure Activities. Journal of Organizational Behavior, 34(1), 87- 107.
 • Bardakçı, S. & Baloğlu, M. (2012). İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticilerinin İşkoliklik Eğilimleri, Education & Science/Eğitim ve Bilim, 37(164), 46-57.
 • Baruch, Y. (2014). The Development and Validation of A Measure for Protean Career Orientation. The International Journal of Human Resource Management, 1-22.
 • Bayraktaroğlu, S., Kutanis, R. Ö., & Dosaliyeva, D. (2009). İşkoliklik ve Örgütsel Bağlılık Bankacılık Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Araştırma, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 553-557.
 • Bingöl, D. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Briscoe, J. P., Hall, D. T. & Frautschy De Muth, R. L. (2006). Protean and Boundaryless Careers: An Empirical Exploration. Journal of Vocational Behavior, 69(1), 30-47.
 • Burke, R.J. (2001). Workaholism Components, Job Satisfaction, and Career Progress. Journal of Applied Social Psychology, 31(11), 2339-2356.
 • Burke, R. J. & Matthiesen, S. (2004). Short Communication: Workaholism among Norwegian Journalists: Antecedents and Consequences, Stress and Health, 20, 301-308.
 • Burt,V. (2008). Shaky Economy Heightens Cases of Workaholism, Machine Design, September 11, 58.
 • Chamorro-Premuzic, T. (2013). Embrace Work-Life Imbalance, Finweek, March, 40-41.
 • Çakmak, K.Ö. (2011). Çalışma Yaşamındaki Güncel Gelişmeler Doğrultusunda Değişen Kariyer Yaklaşımları ve Örgüte Bağlılığa Etkisine İlişkin Bir Araştırma.(Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çalık, T. & Ereş, F. (2006). Kariyer Yönetimi Tanımlar, Kavramlar, İlkeler, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • De Bruin, G.P., & Buchner, M. (2010). Factor and Item Response Theory Analysis of The Protean and Boundaryless Career Attitude Scales, SA Journal of Industrial Psychology, 36(2), 1-11.
 • Dikili, A. (2012). Yeni Kariyer Yaklaşımlarına İlişkin Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 473-484.
 • Doğan, T. & Tel, F. İ. (2011). Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (Duwastr) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi, AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 61-69.
 • Emhan, A., Mete, M. & Emhan, A. (2012). Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarında İşkoliklik ve Obsesyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Dicle Medical Journal/Dicle Tıp Dergisi, 39(1),75-79.
 • Erdoğmuş, N. & Aytekin, İ. (2012). Kültürün Psikolojik Hareketliliğe Etkisi: Türk ve Kanadalı Akademisyenlerin Karşılaştırılmalı Analizi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2521-2540.
 • Erdoğmuş, N. & Koçer, S. (2009). Televizyon Yayıncılığı Sektöründe Çalışan Profesyonellerin Kariyerinin ‘Sınırsız Kariyer Kuramı’ Açısından İncelenmesi, 7.Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı. 1469-1479.
 • Ersoy-Kart, M. (2005). Reability and Validity of The Workaholism Battery (Work-Batt): Turkish Form, Social Behavior and Personality, 33(6), 609-618.
 • Gönen, D. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Kitap: İstanbul.
 • Inkson, K. (2006). Protean and Boundaryless Careers as Metaphors, Journal of Vocational Behavior, 69, 48-63.
 • Kale, E. & Özer, S. (2012). İşgörenlerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 173-196.
 • Karakaya, Y. E., Karataş, Ö., Özdenk, Ç., & Karataş, F. (2013). Üniversiteli Sporcu Öğrencilerin Kariyer Değeri Algıları, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 86-94.
 • Kılıç, G. (2008). Kariyer Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doktora tezi), Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kordon, E. (2006). Yetkinliklere Dayalı Kariyer Planlama ve Endüstri Mühendisliği Öğrencileri İçin Bir Uygulama,(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).Pamukkale Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Naktiyok, A. & Karabey, N. C. (2005). İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 19 (2):179-198.
 • Onay, M. & Zel, U. (2011). Kişi Kültür Uyumunun Kariyer Planlaması Üzerindeki Etkileri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(2), 265-278.
 • Onay, M. & Vezneli, Z. (2012). Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer: Akademisyenlerin Kariyer Yaşamı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 193-200.
 • Otluoğlu, Ç., Yeşildal, Ö. Esin. & Uyargil, C. (2012). İkinci ve Üçüncü Kuşak Aile Üyelerinin Güncel Kariyer Yaklaşımları Açısından Kariyer Planlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma, 5. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı, 175-184.
 • Öncül, M. S., Tağraf, H. & Özkan, A. M.(2013). Akademik Personelde İşkoliklik: Cumhuriyet Üniversitesi’nde Bir Araştırma, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 181-186.
 • Özsoy, E., Burcu F. & Semiz, T. (2013). İşkoliklik ve Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2),59-68.
 • Lips-Wiersma, M., & Mcmorland, J. (2006). Finding Meaning And Purpose in Boundaryless Careers: A Framework for Study and Practice, Journal of Humanistic Psychology, 46(2), 147-167.
 • Pringle, J., & Mallon, M. (2003). Challenges for The Boundaryless Career Odyssey, International Journal of Human Resource Management, 14(5), 839-853.
 • Robinson, B. E. & Kelley, L. (1999). School Age Workaholic Children: Type A Behaviors, Self-Esteem, Anxiety and Locus Of Control, Early Child Development and Care, 158(1), 43-50.
 • Robinson, B. E. (1998). The Workaholic Family: A Clinical Perspective, American Journal of Family Therapy, 26(1), 65-75.
 • Robinson, B. E. (2000). Ben İşkolik Değilim, Bence Öylesin , Çev: Yanık, B. İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalı, Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Schaufeli, W. B., Taris, T. W., & Bakker, A. B. (2008). It Takes Two to Tango: Workaholism is Working Excessively and Working Compulsively, In R. J. Burke & C. L. Cooper (Eds.), The long work hours culture: Causes, consequences and choices (pp. 203- 226). Bingley, UK: Emerald.
 • Seçer, B. & Çınar E. (2011). Bireycilik ve Yeni Kariyer Yönelimleri, Journal of Management & Economics, 18(2).
 • Segers, J., Inceoglu, I., Vloeberghs, D., Bartram, D. & Henderickx, E. (2008). Protean and Boundaryless Careers: A Study on Potential Motivators, Journal of Vocational Behavior, 73, 212-230.
 • Seymen, O. A. (2004). Geleneksel Kariyerden, Sınırsız ve Dinamik/ Değişken Kariyere Geçiş: Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Yazınsal Bir İnceleme, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XXIII(1), 79-114.
 • Shimazu, A., Demerouti, E., Bakker, A. B., Shimada, K., & Kawakami, N. (2011). Workaholism and Well-Being among Japanese Dual- Earner Couples: A Spillover-Crossover Perspective, Social Science & Medicine, 73(3), 399-409.
 • Shimazu, A., Schaufeli, W. B. & Taris, T. W. (2010). How Does Workaholism Affect Worker Health and Performance? The Mediating Role of Coping, International Journal of Behavioral Medicine, 17(2), 154-160.
 • Snir, R. & Harpaz, I. (2006). The Workaholism Phenomenon: A Cross- National Perspective, Career Development International, 11(5), 374-393.
 • Soysal, A. (2006). Kariyer Yönetiminde Yeni Strateji Arayışları: Türkiye Ölçeğinde Bir Değerlendirme, Çimento İşverenler Dergisi. Eylül, 3-24. [47]. TBB. (2014).
 • http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/veri
 • sorgulama-sistemi/illere-ve-bolgelere-gore-bilgiler/73, Erişim Tarihi: 12.03.2014.
 • Temel, A. (2006). Organizasyonlarda İşkolizm ve İşkolik Çalışanlar, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2), 104-127.
 • Türkmen, M. & Yıldız, K. (2012). Çalışma Hayatında Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Yönetimi, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 7(1), 4-17.
 • Yazıcıoğlu, O. (2011). Tembellik Hakkımız, Kimbilir Ne Zaman Alırız , Yeni Aktüel Dergisi, (191), http://www.yeniaktuel.com.tr/top101,191@2100.html, Erişim Tarihi: 12.03.2014.
 • Zeitz, G., Blau, G., & Fertig, J. (2009). Boundaryless Careers and Institutional Resources, The International Journal of Human Resource Management, 20(2), 372-398.
Toplam 52 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA74BM73DR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Güneş Han Salihoğlu Bu kişi benim

Aysun Kanbur Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Salihoğlu, G. H., & Kanbur, A. (2014). .ÇALIŞANLARIN SINIRSIZ ve DEĞİŞKEN KARİYER YOLCULUĞUNDA İŞKOLİKLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 27-58.
AMA Salihoğlu GH, Kanbur A. .ÇALIŞANLARIN SINIRSIZ ve DEĞİŞKEN KARİYER YOLCULUĞUNDA İŞKOLİKLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. MJSS. Haziran 2014;3(2):27-58.
Chicago Salihoğlu, Güneş Han, ve Aysun Kanbur. “.ÇALIŞANLARIN SINIRSIZ Ve DEĞİŞKEN KARİYER YOLCULUĞUNDA İŞKOLİKLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 3, sy. 2 (Haziran 2014): 27-58.
EndNote Salihoğlu GH, Kanbur A (01 Haziran 2014) .ÇALIŞANLARIN SINIRSIZ ve DEĞİŞKEN KARİYER YOLCULUĞUNDA İŞKOLİKLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 2 27–58.
IEEE G. H. Salihoğlu ve A. Kanbur, “.ÇALIŞANLARIN SINIRSIZ ve DEĞİŞKEN KARİYER YOLCULUĞUNDA İŞKOLİKLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”, MJSS, c. 3, sy. 2, ss. 27–58, 2014.
ISNAD Salihoğlu, Güneş Han - Kanbur, Aysun. “.ÇALIŞANLARIN SINIRSIZ Ve DEĞİŞKEN KARİYER YOLCULUĞUNDA İŞKOLİKLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 3/2 (Haziran 2014), 27-58.
JAMA Salihoğlu GH, Kanbur A. .ÇALIŞANLARIN SINIRSIZ ve DEĞİŞKEN KARİYER YOLCULUĞUNDA İŞKOLİKLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. MJSS. 2014;3:27–58.
MLA Salihoğlu, Güneş Han ve Aysun Kanbur. “.ÇALIŞANLARIN SINIRSIZ Ve DEĞİŞKEN KARİYER YOLCULUĞUNDA İŞKOLİKLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 3, sy. 2, 2014, ss. 27-58.
Vancouver Salihoğlu GH, Kanbur A. .ÇALIŞANLARIN SINIRSIZ ve DEĞİŞKEN KARİYER YOLCULUĞUNDA İŞKOLİKLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. MJSS. 2014;3(2):27-58.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155