BibTex RIS Kaynak Göster

A STUDY ABOUT THE FINANCIAL PROBLEMS AT OPERATING IN RETAIL SECTOR: CASE STUDY IN ÇORUM SCALE

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 2, 29 - 42, 01.04.2016

Öz

The retail sector, which was provided to the national economy in terms of employment and revenue contribution, has an important place when viewed. Reasons such as worsening of conditions of competition in the globalized world, the differentiation of types of goods and services to the retail sector is one of the fastest changing and evolving sectors. To adapt to this change and evolvement, along raises some financial problems. The purpose of this study, of the businesses operating in the retail sector, financial problems examines which arising from the management and organizational structure and also arising from the capital structure. In this context, Çorum businesses operating in the retail sector has made a research on. Research has made by survey and all the enterprises have included to the study. In total there are 347 surveys have been transformed from the enterprises for able to evaluate. According to the results of study, the most important problem is cannot be collected to claim for the retail sector. According to study results, company size is the basic indicator for the enterprises which one is for all elements

Kaynakça

 • Aamir, Suhaib and Farooq, Umar (2010), “Small and Medium-sized Entities in Sweden to Adopt International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs).”, School of Business, Umeå University, Master Thesis.
 • ARMSTRONG, Gray. KOTLER, Philip (1998), Principles of Marketing, Prentice Hall, New Jersey, s.47.
 • AYPEK, Nevzat,(1998) “Sermaye Piyasası Aracı Olarak Risk Sermayesi ve Türk Sermaye Piyasasında Uygulanabilirliği”, KOSGEB, Ankara.
 • BAŞ, Türker (2010), Anket, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • BAYRAKTAR, Sema. KÖSE, Yasemin (2004) Kobı'lerın Finansmanı ve Finansal Sorunları: Zonguldak Örneği, İşletme, İktisat ve Finans Dergisi, S:218.
 • CANBAŞ ,Serpil (1989), Küçük ve Orta Boy Sanayi İşletmelerinin Finansal Sorunları ve Türkiye‟ de ve Avrupa Topluluğu‟nda Küçük ve Orta Boy Sanayi İşletmelerine Sağlanan Finansal Destekler”, 3.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Düzce.
 • ÇAĞLAR, İrfan ve KILIÇ, Sabiha. (2005) Pazarlama, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • ÇAKIR, Harun (2006), Kobi‟lerin Finansal Sorunlarının Çözümünde Bölgesel Pazar Oluşumu ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • ÇELEN, Aydın. ERDOĞAN, Tarkan. TAYMAZ, Erol (2005). Fast Moving Consumer Goods- Competitive Conditions and Policies. Economic Policy Research Institute Working Paper Series, 1-53.
 • Çokgezen, Murat. (2011), “State Owned Enterprises, Entrepreneurship and Local Development: A Case From Turkey”, European Journal of Economic and Political Studies, EJP-4-2, pp.91-107.
 • DEMİR, Hülya. (2007), Perakende Kuruluşlarda Yeni Teknolojiler ve Gıda Perakendeciliğinde Kullanımına İlişkin Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • El-Hamidi, Fatma and Baslevent, Cem. (2013), Mıcro And Small Enterprıses (Mses) In Urban Economıes: A Comparatıve Study Of Egypt And Turkey At The Provınce Level, Working Paper 761, http://erf.org.eg/wp-content/uploads/2014/07/761.pdf Erişim Tarihi:07/01/2016
 • ERDİL, Ayşenur. ERDİL, Mehtap and ERBIYIK, Hikmet (2014), “Case Study About Retailing Market of Industrial Sector in Turkey”, Proceedings of the 2014 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Bali, Indonesia, January 7 – 9.pp.
 • European Commission (2014), Directorate-General for Research and Innovation Final Report from the Expert Group on Retail Sector Innovation Brussels, 30.10.2013, http://ec.europa.eu/research/innovation- union/pdf/Report_from_EG_on_Retail_Sector_Innovation_A4_FINAL_2.pdf Erişim Tarihi: 07/01/2016
 • Frank, Knight. (), India Organised Retail Market Diagnosis & Outlook
 • GİLMORE, Fionna. (2003). Marka Savaşçıları. (Çev: Fevzi Yalım) Media Cat yayınları. İstanbul
 • GÜRMAN, Asiye Ayben (2006), Dünya Perakendeciliğinde Globalleşme Eğilimleri ve Türk Perakendecilik Sektörüne Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Hendrickson, John. (2005) Grower to Grower: Creating A Livelihood on a Fresh Market Vegetable Farm, CIAS Outreach Specialist University of Wisconsin-Madison College of Agricultural and Life Sciences, October.
 • Huang, Sisi (2011), “What are the extent of Small and Medium-sized Enterprises Financing Problems in China and Its Countermeasures -- Based on SME financing system and cases of Tianjin”, Södertörns University, Institution for Social Sciences, Master Thesis.
 • Hussain , Mudassar and Ashraf, Muhammad Imran. (2012), “Fınancıng Of SMEs (Small & Medıum Enterprıses); Alternatıves, Polıcy Measures And Fınancıal Solutıons – The Case Of Pakıstan‟s Cotton Ginning Industry”, School of Management, Balking Instıtute Of Technology Fe2413 Fall 2011 Master Thesis.
 • KAYA, Gamze Ayça. (2005), Elazığ İli Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyetlerini Sürdüren Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
 • KENDİRLİ, Selçuk (2002), Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunları ve Alternatif Çözüm Önerileri", Hazine Dergisi, Sayı:14, ,ss.69-104
 • KÜLTER, Banu. (2009), Mağaza Özellikleri ve Tutumun, Perakendeci Markasına Yönelik Tutum ve Tercih Üzerindeki Etkisi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Niğde.
 • Lemuel, Esisal. (2009), “Financing Options For Small And Medium Enterprises (Smes): Exploring Non- Bank Financial Institutions As An Alternative Means Of Financing The Case Of Nigeria School of Management Blekinge Institute of Technology, Master Thesis.
 • LEVY, Michael. WEITZ, Barton A. (2007), Retailing Management, 6th Edition, Irwin McGraw-Hill Inc. Boston, USA.
 • LEWİSON, M. Dale. (1991) Retailing, Macmillan Publishing Company, New York.
 • MULHERN, Francis J. (1997), “Retail Marketing: From Distribution to Integration”, International Journal of Research in Marketing, Vol: 14, No: 2, pp. 103–124.
 • MÜFTÜOĞLU, M. Tamer, (1998)“Türkiye‟de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler KOBİ‟ler”, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Onuorah, Patrick. (2009), “The Role Of Small And Medıum Sızed Enterprıses For Economıc Growth - A Case Study Of Matorı Lga In Lagos, Nigeria”,. School Of Management Blekinge Institute Of Technology, Master Thesis
 • ÖRÜCÜ, Edip ve KANIBİR, Hüseyin (2005), Yumurta Pazarındaki Sorunlara Pazarlama Anlayışı Perspektifinden Bir Bakış Ve Çözüm Önerisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:13.
 • TOBB (2012), Türkiye Perakendecilik Meclisi Sektör Raporu, TOBB Yayınları, Ankara.
 • TUİK,(2013) Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri.
 • VARİNLİ, İnci (2005), Marketlerde Pazarlama Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara
 • Yang, Wenlei and Mai, Liwen. (2011), “Financing of SMEs in Sweden and China Engaged in Foreign Trade”,Faculty of Education and Economic Studies Department of Business and Economic Studies.
 • YILMAZ, Hüseyin (2007) Turizm Sektörü Kobilerinin Finansman Sorunlarının Diğer Sektörlerle Karşılaştırmalı Analizi: Bodrum Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi.
 • ZENGİN, Yunus (2008), KOBİ‟lerde Finansal Sorunlar ve Basel II‟nin KOBİ‟lere Etkileri Kars İlinde Bir Araştırma, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kars.
 • ZENGİN, Yunus. AYKIRI Murat (2012), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (Kobi) Finansal Sorunlar: Kars İlinde Bir Uygulama, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3

Perakende Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Sorunlarına Yönelik Çorum Ölçeğinde Bir Çalışma

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 2, 29 - 42, 01.04.2016

Öz

Perakende sektörü, ülke ekonomilerine sağlamış olduğu istihdam ve gelir katkısı açısından bakıldığında önemli bir yere sahiptir. Küreselleşen dünya şartlarında rekabet şartlarının ağırlaşması, mal ve hizmet çeşitlerinin farklılaşması gibi nedenlerle perakende sektörü hızlı değişen ve gelişen sektörlerden biridir. Bu değişim ve gelişime ayak uydurabilmek, beraberinde bazı finansal sorunları doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı, perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, yönetim ve organizasyon yapılarından kaynaklanan ve ayrıca sermaye yapılarından kaynaklanan finansal sorunlarını incelemektir. Bu kapsamda, Çorum İlinde perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmeler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırma anket yöntemi ile yapılmış, sahadaki tüm işletmeler araştırmaya dâhil edilmiştir. Toplamda 347 işletmeden değerlendirilebilir anket dönüşü olmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuca göre, perakende sektörünün en önemli sorunu alacakların tahsil edilememesidir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre işletme büyüklüğü her türlü unsurun temel belirleyicisi olarak ortaya çıkmıştır

Kaynakça

 • Aamir, Suhaib and Farooq, Umar (2010), “Small and Medium-sized Entities in Sweden to Adopt International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs).”, School of Business, Umeå University, Master Thesis.
 • ARMSTRONG, Gray. KOTLER, Philip (1998), Principles of Marketing, Prentice Hall, New Jersey, s.47.
 • AYPEK, Nevzat,(1998) “Sermaye Piyasası Aracı Olarak Risk Sermayesi ve Türk Sermaye Piyasasında Uygulanabilirliği”, KOSGEB, Ankara.
 • BAŞ, Türker (2010), Anket, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • BAYRAKTAR, Sema. KÖSE, Yasemin (2004) Kobı'lerın Finansmanı ve Finansal Sorunları: Zonguldak Örneği, İşletme, İktisat ve Finans Dergisi, S:218.
 • CANBAŞ ,Serpil (1989), Küçük ve Orta Boy Sanayi İşletmelerinin Finansal Sorunları ve Türkiye‟ de ve Avrupa Topluluğu‟nda Küçük ve Orta Boy Sanayi İşletmelerine Sağlanan Finansal Destekler”, 3.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Düzce.
 • ÇAĞLAR, İrfan ve KILIÇ, Sabiha. (2005) Pazarlama, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • ÇAKIR, Harun (2006), Kobi‟lerin Finansal Sorunlarının Çözümünde Bölgesel Pazar Oluşumu ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • ÇELEN, Aydın. ERDOĞAN, Tarkan. TAYMAZ, Erol (2005). Fast Moving Consumer Goods- Competitive Conditions and Policies. Economic Policy Research Institute Working Paper Series, 1-53.
 • Çokgezen, Murat. (2011), “State Owned Enterprises, Entrepreneurship and Local Development: A Case From Turkey”, European Journal of Economic and Political Studies, EJP-4-2, pp.91-107.
 • DEMİR, Hülya. (2007), Perakende Kuruluşlarda Yeni Teknolojiler ve Gıda Perakendeciliğinde Kullanımına İlişkin Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • El-Hamidi, Fatma and Baslevent, Cem. (2013), Mıcro And Small Enterprıses (Mses) In Urban Economıes: A Comparatıve Study Of Egypt And Turkey At The Provınce Level, Working Paper 761, http://erf.org.eg/wp-content/uploads/2014/07/761.pdf Erişim Tarihi:07/01/2016
 • ERDİL, Ayşenur. ERDİL, Mehtap and ERBIYIK, Hikmet (2014), “Case Study About Retailing Market of Industrial Sector in Turkey”, Proceedings of the 2014 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Bali, Indonesia, January 7 – 9.pp.
 • European Commission (2014), Directorate-General for Research and Innovation Final Report from the Expert Group on Retail Sector Innovation Brussels, 30.10.2013, http://ec.europa.eu/research/innovation- union/pdf/Report_from_EG_on_Retail_Sector_Innovation_A4_FINAL_2.pdf Erişim Tarihi: 07/01/2016
 • Frank, Knight. (), India Organised Retail Market Diagnosis & Outlook
 • GİLMORE, Fionna. (2003). Marka Savaşçıları. (Çev: Fevzi Yalım) Media Cat yayınları. İstanbul
 • GÜRMAN, Asiye Ayben (2006), Dünya Perakendeciliğinde Globalleşme Eğilimleri ve Türk Perakendecilik Sektörüne Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Hendrickson, John. (2005) Grower to Grower: Creating A Livelihood on a Fresh Market Vegetable Farm, CIAS Outreach Specialist University of Wisconsin-Madison College of Agricultural and Life Sciences, October.
 • Huang, Sisi (2011), “What are the extent of Small and Medium-sized Enterprises Financing Problems in China and Its Countermeasures -- Based on SME financing system and cases of Tianjin”, Södertörns University, Institution for Social Sciences, Master Thesis.
 • Hussain , Mudassar and Ashraf, Muhammad Imran. (2012), “Fınancıng Of SMEs (Small & Medıum Enterprıses); Alternatıves, Polıcy Measures And Fınancıal Solutıons – The Case Of Pakıstan‟s Cotton Ginning Industry”, School of Management, Balking Instıtute Of Technology Fe2413 Fall 2011 Master Thesis.
 • KAYA, Gamze Ayça. (2005), Elazığ İli Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyetlerini Sürdüren Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
 • KENDİRLİ, Selçuk (2002), Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunları ve Alternatif Çözüm Önerileri", Hazine Dergisi, Sayı:14, ,ss.69-104
 • KÜLTER, Banu. (2009), Mağaza Özellikleri ve Tutumun, Perakendeci Markasına Yönelik Tutum ve Tercih Üzerindeki Etkisi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Niğde.
 • Lemuel, Esisal. (2009), “Financing Options For Small And Medium Enterprises (Smes): Exploring Non- Bank Financial Institutions As An Alternative Means Of Financing The Case Of Nigeria School of Management Blekinge Institute of Technology, Master Thesis.
 • LEVY, Michael. WEITZ, Barton A. (2007), Retailing Management, 6th Edition, Irwin McGraw-Hill Inc. Boston, USA.
 • LEWİSON, M. Dale. (1991) Retailing, Macmillan Publishing Company, New York.
 • MULHERN, Francis J. (1997), “Retail Marketing: From Distribution to Integration”, International Journal of Research in Marketing, Vol: 14, No: 2, pp. 103–124.
 • MÜFTÜOĞLU, M. Tamer, (1998)“Türkiye‟de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler KOBİ‟ler”, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Onuorah, Patrick. (2009), “The Role Of Small And Medıum Sızed Enterprıses For Economıc Growth - A Case Study Of Matorı Lga In Lagos, Nigeria”,. School Of Management Blekinge Institute Of Technology, Master Thesis
 • ÖRÜCÜ, Edip ve KANIBİR, Hüseyin (2005), Yumurta Pazarındaki Sorunlara Pazarlama Anlayışı Perspektifinden Bir Bakış Ve Çözüm Önerisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:13.
 • TOBB (2012), Türkiye Perakendecilik Meclisi Sektör Raporu, TOBB Yayınları, Ankara.
 • TUİK,(2013) Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri.
 • VARİNLİ, İnci (2005), Marketlerde Pazarlama Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara
 • Yang, Wenlei and Mai, Liwen. (2011), “Financing of SMEs in Sweden and China Engaged in Foreign Trade”,Faculty of Education and Economic Studies Department of Business and Economic Studies.
 • YILMAZ, Hüseyin (2007) Turizm Sektörü Kobilerinin Finansman Sorunlarının Diğer Sektörlerle Karşılaştırmalı Analizi: Bodrum Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi.
 • ZENGİN, Yunus (2008), KOBİ‟lerde Finansal Sorunlar ve Basel II‟nin KOBİ‟lere Etkileri Kars İlinde Bir Araştırma, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kars.
 • ZENGİN, Yunus. AYKIRI Murat (2012), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (Kobi) Finansal Sorunlar: Kars İlinde Bir Uygulama, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA25SP27NZ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Selçuk Kendirli Bu kişi benim

H. Cagiran Kendirl Bu kişi benim

Fevzi Diker Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2016
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kendirli, S., Kendirl, H. C., & Diker, F. (2016). Perakende Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Sorunlarına Yönelik Çorum Ölçeğinde Bir Çalışma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 29-42.
AMA Kendirli S, Kendirl HC, Diker F. Perakende Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Sorunlarına Yönelik Çorum Ölçeğinde Bir Çalışma. MJSS. Nisan 2016;5(2):29-42.
Chicago Kendirli, Selçuk, H. Cagiran Kendirl, ve Fevzi Diker. “Perakende Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Sorunlarına Yönelik Çorum Ölçeğinde Bir Çalışma”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5, sy. 2 (Nisan 2016): 29-42.
EndNote Kendirli S, Kendirl HC, Diker F (01 Nisan 2016) Perakende Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Sorunlarına Yönelik Çorum Ölçeğinde Bir Çalışma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 2 29–42.
IEEE S. Kendirli, H. C. Kendirl, ve F. Diker, “Perakende Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Sorunlarına Yönelik Çorum Ölçeğinde Bir Çalışma”, MJSS, c. 5, sy. 2, ss. 29–42, 2016.
ISNAD Kendirli, Selçuk vd. “Perakende Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Sorunlarına Yönelik Çorum Ölçeğinde Bir Çalışma”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/2 (Nisan 2016), 29-42.
JAMA Kendirli S, Kendirl HC, Diker F. Perakende Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Sorunlarına Yönelik Çorum Ölçeğinde Bir Çalışma. MJSS. 2016;5:29–42.
MLA Kendirli, Selçuk vd. “Perakende Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Sorunlarına Yönelik Çorum Ölçeğinde Bir Çalışma”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 2, 2016, ss. 29-42.
Vancouver Kendirli S, Kendirl HC, Diker F. Perakende Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Sorunlarına Yönelik Çorum Ölçeğinde Bir Çalışma. MJSS. 2016;5(2):29-42.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155