BibTex RIS Kaynak Göster

A SURVEY FOR FEMALE ACCOUNTANTS‟ PERCEPTION OF GLASS CEILING IN THE HOSPITALITY INDUSTRY: ANTALYA SAMPLE

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 2, 43 - 58, 01.04.2016

Öz

In recent years female employment rates in Turkey have increased significantly but still lag behind those of their male counterparts. Since the service sector is the area that females are mostly employed within, the study has been done in order to reveal the factors which form the “glass ceiling” that affects career progression of female accounting workers in the hospitality industry that have an important role in service sector. The study was conducted through surveys to the accounting staff of 42 hotels which are of 5 Star status in the region of Antalya Metropolitan Municipality. 112 male and 62 female, a total of 174 accounting staff have participated to survey.The results have been analysed with the aid of the SPSS 21 Statistics Package Program. No differences in opinions have been found between the female and male staff

Kaynakça

 • Aksu, A., Çek, F., Şenol, B. (2013). Kadınların Müdür Olmalarının Önündeki Cam Tavan ve Cam Tavanı Aşma Stratejilerine İlişkin İlköğretim Okulu Müdürlerinin Görüşleri. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 25, Kocaeli, 133-160.
 • Anafarta, N., Sarvan, F., Yapıcı, N. (2008). Konaklama İşletmelerinde Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Algısı: Antalya İlinde Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, S: 15, 111-137.
 • Aydın Tükeltürk, Ş., Şahin Perçin, N. (2008) Turizm Sektöründe Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Kariyer Engelleri ve Cam Tavan Sendromu: Cam Tavanı Kırmaya Yönelik Stratejiler. Yönetim Bilimleri Dergisi, C:6 S:2, 113-128.
 • Aytaç, S. (1997). Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Geliştirilmesi Sorunları. İstanbul: Epsilon.
 • Bilican Gökkaya, V. (2014). Cam Tavan, Kadın ve Ekonomik Şiddet. The Journal of Academic Social Science Studies. DOİ: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2385, 371-383.
 • Bingöl, D., Aydoğan, E., Şenel, G., Erden, P. (2011). Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Hiyerarşik Yükselmelerindeki Engeller: TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ankara Merkez Teşkilatı Örneği. İşletme Fakültesi Dergisi, C:12, S:1, 115-132.
 • Boone, J., Veller, T., Nikolaeva, K., Keith, M., Kefgen, K., Houran, J., (2013). Rethinking a Glass Ceiling In The Hospitality Industry. Cornell Hospitality Quarterly. 54 (3), DOI: 10.1177/1938965513492624, 230- 239.
 • Cotter, D. A., Hermsen, J.M., Ovadia, S. and Vanneman R.(2001). The Glass Ceiling Effect. Social Forces, Vol. 80 No. 2, pp. 655–81. Demircan, E., (2012). İstihdam ve İşgücü Piyasası Raporu. Kasım, Diyarbakır, 37 sayfa. BCc%C3%BC%20Piyasas%C4%B1%20Raporu.pdf>, son erişim tarihi: 16.12.2015. http://www.businessdictionary.com. glass-ceiling. 06.03.2016 tarihinde http://www.businessdictionary.com/definition/glass-ceiling.htm, adresinden alındı.
 • Hürriyet Gazetesi (2014), İstihdamın ve Yatırımın <http://www.hurriyet.com.tr/istihdamin-ve-yatirimin-yildizi-turizm-oldu-27002684>, son erişim tarihi: 16.12.2015. Yıldızı Turizm Oldu. 14 Ağustos,
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Korkmaz, H. (2014). Yönetim Kademlerinde Kadına Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cam Tavan Sendromu. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. Yıl: 2, S:5, Eylül, 1-14.
 • Marinakou, E. (2014). Women In Hotel Management and Leadership: Diamond or Glass?. Journal of Tourism and Hospitality Management. January, Vol:2, No: 1, 18-25.
 • Mızrahı, R., Aracı, H. (2010). Kadın Yöneticiler ve Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. C:2, S:1, 149-156.
 • Negiz, N., Yemen, A., (2011). Kamu Örgütlerinde Kadın Yöneticiler: Yönetici ve Çalışan Açısından Yönetimde Kadın Sorunsalı. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Aralık, S: 24, 195-214.
 • Örücü, E., Kılıç, R., Kılıç. T. (2007). Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir İli Örneği. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi. C:14, S:2, Manisa, 117-135.
 • Ramdhony, D., Hanuman, V., O., Somir, N. (2012). Career Progression of Women in Accounting-The Case of Mauritius. International Conference on Applied and Management Sciences (IAMS 2012), June 16-17, Bangkok.
 • Turizm Dosyası (2014). Turizm, En Çok İstihdam Yaratan Üçüncü Sektör. 29 Aralık, istihdam-yaratan-3sektor>, son erişim tarihi: 16.12.2015.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2015). Basın Odası Haberleri: Kadınlarda İşgücüne Katılma Oranı Artıyor. 5 Mayıs, S:25, 16.12.2015. son erişim tarihi:
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2015). Haber Bülteni: İşgücü İstatistikleri. 16 Kasım, S: 18643, <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18643>, son erişim tarihi: 16.12.2015.
 • Weyer, B. (2012). Do Multi–Source Feedback Instruments Support The Existence of a Glass Ceiling For Women Leaders. Women in Management Review, 21(6), 441–457.
 • Wirth, L. (2001). Breaking Through The Glass Ceiling: Women in Management. International Labour Office. Geneva.

Konaklama İşletmelerinde Kadın Muhasebecilerin Cam Tavan Algisina Yönelik bir Araştirma: Antalya İli Örneği

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 2, 43 - 58, 01.04.2016

Öz

Son yıllarda, Türkiye‟de kadınların istihdam oranları, oldukça dikkat çekici bir şekilde artış gösterse de, erkeklerin istihdam edilme oranlarının oldukça gerisinde yer almaktadır. Kadınların en çok istihdam edildiği sektör ise hizmet sektörü olmasından ötürü, çalışma, hizmet sektörü içinde önemli bir yere sahip olan konaklama işletmelerindeki kadın muhasebe çalışanlarının kariyer süreçlerine etki eden, “Cam Tavan”ı oluşturan faktörleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 42 adet, 5 yıldızlı otel işletmesinin muhasebe çalışanlarına, anket formu vasıtasıyla yapılmıştır. Çalışmaya 112 erkek ve 62 kadın olmak üzere, toplam 174 muhasebe çalışanı katılmıştır. Bulgular, SPSS 21 İstatistik Paket Programı aracılığıyla yorumlanmış, ayrıca kadın ve erkek çalışanların farklı görüşte olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır

Kaynakça

 • Aksu, A., Çek, F., Şenol, B. (2013). Kadınların Müdür Olmalarının Önündeki Cam Tavan ve Cam Tavanı Aşma Stratejilerine İlişkin İlköğretim Okulu Müdürlerinin Görüşleri. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 25, Kocaeli, 133-160.
 • Anafarta, N., Sarvan, F., Yapıcı, N. (2008). Konaklama İşletmelerinde Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Algısı: Antalya İlinde Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, S: 15, 111-137.
 • Aydın Tükeltürk, Ş., Şahin Perçin, N. (2008) Turizm Sektöründe Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Kariyer Engelleri ve Cam Tavan Sendromu: Cam Tavanı Kırmaya Yönelik Stratejiler. Yönetim Bilimleri Dergisi, C:6 S:2, 113-128.
 • Aytaç, S. (1997). Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Geliştirilmesi Sorunları. İstanbul: Epsilon.
 • Bilican Gökkaya, V. (2014). Cam Tavan, Kadın ve Ekonomik Şiddet. The Journal of Academic Social Science Studies. DOİ: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2385, 371-383.
 • Bingöl, D., Aydoğan, E., Şenel, G., Erden, P. (2011). Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Hiyerarşik Yükselmelerindeki Engeller: TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ankara Merkez Teşkilatı Örneği. İşletme Fakültesi Dergisi, C:12, S:1, 115-132.
 • Boone, J., Veller, T., Nikolaeva, K., Keith, M., Kefgen, K., Houran, J., (2013). Rethinking a Glass Ceiling In The Hospitality Industry. Cornell Hospitality Quarterly. 54 (3), DOI: 10.1177/1938965513492624, 230- 239.
 • Cotter, D. A., Hermsen, J.M., Ovadia, S. and Vanneman R.(2001). The Glass Ceiling Effect. Social Forces, Vol. 80 No. 2, pp. 655–81. Demircan, E., (2012). İstihdam ve İşgücü Piyasası Raporu. Kasım, Diyarbakır, 37 sayfa. BCc%C3%BC%20Piyasas%C4%B1%20Raporu.pdf>, son erişim tarihi: 16.12.2015. http://www.businessdictionary.com. glass-ceiling. 06.03.2016 tarihinde http://www.businessdictionary.com/definition/glass-ceiling.htm, adresinden alındı.
 • Hürriyet Gazetesi (2014), İstihdamın ve Yatırımın <http://www.hurriyet.com.tr/istihdamin-ve-yatirimin-yildizi-turizm-oldu-27002684>, son erişim tarihi: 16.12.2015. Yıldızı Turizm Oldu. 14 Ağustos,
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Korkmaz, H. (2014). Yönetim Kademlerinde Kadına Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cam Tavan Sendromu. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. Yıl: 2, S:5, Eylül, 1-14.
 • Marinakou, E. (2014). Women In Hotel Management and Leadership: Diamond or Glass?. Journal of Tourism and Hospitality Management. January, Vol:2, No: 1, 18-25.
 • Mızrahı, R., Aracı, H. (2010). Kadın Yöneticiler ve Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. C:2, S:1, 149-156.
 • Negiz, N., Yemen, A., (2011). Kamu Örgütlerinde Kadın Yöneticiler: Yönetici ve Çalışan Açısından Yönetimde Kadın Sorunsalı. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Aralık, S: 24, 195-214.
 • Örücü, E., Kılıç, R., Kılıç. T. (2007). Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir İli Örneği. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi. C:14, S:2, Manisa, 117-135.
 • Ramdhony, D., Hanuman, V., O., Somir, N. (2012). Career Progression of Women in Accounting-The Case of Mauritius. International Conference on Applied and Management Sciences (IAMS 2012), June 16-17, Bangkok.
 • Turizm Dosyası (2014). Turizm, En Çok İstihdam Yaratan Üçüncü Sektör. 29 Aralık, istihdam-yaratan-3sektor>, son erişim tarihi: 16.12.2015.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2015). Basın Odası Haberleri: Kadınlarda İşgücüne Katılma Oranı Artıyor. 5 Mayıs, S:25, 16.12.2015. son erişim tarihi:
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2015). Haber Bülteni: İşgücü İstatistikleri. 16 Kasım, S: 18643, <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18643>, son erişim tarihi: 16.12.2015.
 • Weyer, B. (2012). Do Multi–Source Feedback Instruments Support The Existence of a Glass Ceiling For Women Leaders. Women in Management Review, 21(6), 441–457.
 • Wirth, L. (2001). Breaking Through The Glass Ceiling: Women in Management. International Labour Office. Geneva.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA27HZ76HG
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşegül Ciğer Bu kişi benim

Güler Ferhan Uyar

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2016
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ciğer, A., & Uyar, G. F. (2016). Konaklama İşletmelerinde Kadın Muhasebecilerin Cam Tavan Algisina Yönelik bir Araştirma: Antalya İli Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 43-58.
AMA Ciğer A, Uyar GF. Konaklama İşletmelerinde Kadın Muhasebecilerin Cam Tavan Algisina Yönelik bir Araştirma: Antalya İli Örneği. MJSS. Nisan 2016;5(2):43-58.
Chicago Ciğer, Ayşegül, ve Güler Ferhan Uyar. “Konaklama İşletmelerinde Kadın Muhasebecilerin Cam Tavan Algisina Yönelik Bir Araştirma: Antalya İli Örneği”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5, sy. 2 (Nisan 2016): 43-58.
EndNote Ciğer A, Uyar GF (01 Nisan 2016) Konaklama İşletmelerinde Kadın Muhasebecilerin Cam Tavan Algisina Yönelik bir Araştirma: Antalya İli Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 2 43–58.
IEEE A. Ciğer ve G. F. Uyar, “Konaklama İşletmelerinde Kadın Muhasebecilerin Cam Tavan Algisina Yönelik bir Araştirma: Antalya İli Örneği”, MJSS, c. 5, sy. 2, ss. 43–58, 2016.
ISNAD Ciğer, Ayşegül - Uyar, Güler Ferhan. “Konaklama İşletmelerinde Kadın Muhasebecilerin Cam Tavan Algisina Yönelik Bir Araştirma: Antalya İli Örneği”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/2 (Nisan 2016), 43-58.
JAMA Ciğer A, Uyar GF. Konaklama İşletmelerinde Kadın Muhasebecilerin Cam Tavan Algisina Yönelik bir Araştirma: Antalya İli Örneği. MJSS. 2016;5:43–58.
MLA Ciğer, Ayşegül ve Güler Ferhan Uyar. “Konaklama İşletmelerinde Kadın Muhasebecilerin Cam Tavan Algisina Yönelik Bir Araştirma: Antalya İli Örneği”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 2, 2016, ss. 43-58.
Vancouver Ciğer A, Uyar GF. Konaklama İşletmelerinde Kadın Muhasebecilerin Cam Tavan Algisina Yönelik bir Araştirma: Antalya İli Örneği. MJSS. 2016;5(2):43-58.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155