BibTex RIS Kaynak Göster

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND ENTREPRENEURIAL PROPENSITY: CANAKKALE CASE

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 5, 1 - 10, 01.12.2016

Öz

The questions of whether the personality traits affects to individual entrepreneurs and there is a relationship between personality traits and entrepreneurial propensity are one of the issues sought to be given the answers not only in the business world and but also in the literature.This study consists of two main parts. It is tried to contribute to the literature and working life by investigating the topic. In the first part of the study, the five-factor personality theory was examined and the achieved conclusions were mentioned briefly by given the similar literature studies as a result of searching literature. In the second part of the study, a field research was carried out by the entrepreneurs and public-private sector employees who are operating in Canakkale. For this purpose, from February to June 2015, it was interviewed face to face with 461 people. The scale of the study was prepared by utilizing the scale prepared by IPIP which was adapted from the model of "Big Five Factor Determining" that was developed by Goldberg (1992) and accepted in the world literature. In the statistical evaluation of research, the reliability analysis was conducted, in addition to benefiting from frequency tests, the significant differences between means was studied by using one-way analysis of variance and the test of the difference between two independent groups. As a result of the analysis, it was found that there were some significant differences between the salaried employees and entrepreneurs within the personality in dimensions of extraversion, agreeableness, conscientiousness, and intellect/imagination, but no significant difference was found between the two groups in the dimension of emotional

Kaynakça

 • Akiskal, H.S., Hirschfeld, M. A., & Yerevanian, B. I., (1983). The Relationship of Personality to Affective Disorders. Arch Gen Psychiatry, 40, ss. 801-810.
 • Costa, P.T., ve McCrae, R. R. (1995). Primary Traits of Eysenck’s P-E-N Systems: Three and Five-Factor Solutions. Journal of Personality and Social Psychology, 69, ss. 308-317.
 • Çetin, F., ve Varoğlu, A. K. (2009). Özellikler Bağlamında Girişimcinin Beş Faktör Kişilik Örüntüsü. Savunma Bilimleri Dergisi, 8(2), ss. 51-66.
 • Doğaner, E. A. (2006). Yeni Nesil Girişimcilik. Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Doğaner, M., ve Altunoğlu, A. E. (2010). Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2).
 • Dolgun, U. (2003). Girişimcilik. Alfa Basın Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Erkuş, A. ve Tabak, A. (2009). Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Çatışma
 • Yönetim Tarzlarına Etkisi: Savunma Sanayiinde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2).
 • Envick, B.R., ve Langford, M. (2000). The Five-Factor Model of Personality: Assessing Entrepreneurs and Managers. Academy of Entrepreneurship Journal, 6(1), ss. 6-17.
 • Goldberg, L. R. (1992). The development of markers for the Big-Five factor structure. Psychological Assessment, 4, ss. 26-42.
 • Güney, S. (2008). Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular. Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Hogan, R. (2007). Personality and the Fate of Organizations. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • IPIP (International Personality Item Pool). (2015). Administering IPIP Measures, with a 50-item Sample Questionnaire. Available from: http://ipip.ori.org/New_IPIP-50-item-scale.htm
 • Luecke, R. (2008). Girişimcinin El Kitabı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Marangoz, M. (2012). Girişimcilik. Beta Basın, İstanbul.
 • Mc Adams, D. P. (1997). A Conceptual History of Personality Psychology. Academic Press.
 • Norman, W. T. (1963). Toward an Adequate Taxonomy of Personality Attributes: Replicated Factor Structure in Peer Nomination Personality Ratings. Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, ss. 574- 583.
 • Özgüven, İ.E. (1994). Psikolojik Testler. Yeni Doğuş Matbaası.
 • Somer, O. (1998). Türkçe’de Kişilik Özelliği Tanımlayan Sıfatların Yapısı ve Beş Faktör Modeli. Türk Psikoloji Dergisi, 13(42), ss. 17-32.
 • Soyşekerci, S. (2011). Uygulamalar ve Şirket Örnekleriyle Girişimcilik. Kriter Yayınevi, İstanbul.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Tatlılıoğlu, K. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Beş Faktör Kişilik Kuramı’na Göre Kişilik Özellikleri Alt Boyutlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Tarih Okulu Dergisi (TOD). Mart 2014, 7(17), ss. 939-971.
 • Zhao, H., Seibert, S. E., ve Lumpkin, G. T. (2010). The Relationship of Personality to Entrepreneurial Intentions and Performance: A Meta-Analytic Review. Journal of Management, 36(2), ss. 381-404.
 • Zhao, H. S., ve Seibert, E. (2006). The Big Five Personality Dimensions and Entrepreneurial Status: A Meta- Analytical Review. Journal of Applied Psychology, 91(2), ss. 259-271.

Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 5, 1 - 10, 01.12.2016

Öz

Kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimi arasında ilişki bulunup bulunmadığı, kişilik özelliklerinin bireylerin girişimci olup olmamasında etkisinin olup olmadığı sorusu, iş dünyasında ve literatürde cevabı bulunulmaya çalışılan konulardan birisidir.Başlıca iki bölümden oluşan bu çalışmada; konu araştırılarak literatüre ve iş yaşamına katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, beş fakör kişilik kuramı incelenmiş, literatür taraması sonucu ulaşılan benzer çalışmalar verilerek, ulaşılan sonuçlara kısaca değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, Çanakkale’de faaliyet gösteren girişimciler ve kamu - özel sektör çalışanları ile bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Şubat – Haziran 2015 tarihleri arasında 461 kişi ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın ölçeği, Goldberg (1992) tarafından geliştirilen ve dünya literatüründe de kabul gören "Büyük beş faktör belirleyici” modelinden uyarlanarak IPIP tarafından hazırlanan ölçekten yararlanılarak hazırlanmıştır. Araştırmanın istatistiksel olarak değerlendirilmesinde, güvenililirlik analizi yapılmış, frekans testlerinden yararlanmanın yanında, konu ortalamalar arası anlamlı farklılıklar bağımsız iki grup arası farkların testi, tek yönlü varyans analizi uygulanarak araştırılmıştır. Analiz sonucunda, kişiliğin dışa dönüklük, uyumluluk, özdenetim/ sorumluluk ve gelişime açıklık boyutlarında girişimciler ile maaşlı çalışanlar arasında anlamlı farklılıklar bulunduğu, duygusal denge boyutunda ise iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Akiskal, H.S., Hirschfeld, M. A., & Yerevanian, B. I., (1983). The Relationship of Personality to Affective Disorders. Arch Gen Psychiatry, 40, ss. 801-810.
 • Costa, P.T., ve McCrae, R. R. (1995). Primary Traits of Eysenck’s P-E-N Systems: Three and Five-Factor Solutions. Journal of Personality and Social Psychology, 69, ss. 308-317.
 • Çetin, F., ve Varoğlu, A. K. (2009). Özellikler Bağlamında Girişimcinin Beş Faktör Kişilik Örüntüsü. Savunma Bilimleri Dergisi, 8(2), ss. 51-66.
 • Doğaner, E. A. (2006). Yeni Nesil Girişimcilik. Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Doğaner, M., ve Altunoğlu, A. E. (2010). Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2).
 • Dolgun, U. (2003). Girişimcilik. Alfa Basın Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Erkuş, A. ve Tabak, A. (2009). Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Çatışma
 • Yönetim Tarzlarına Etkisi: Savunma Sanayiinde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2).
 • Envick, B.R., ve Langford, M. (2000). The Five-Factor Model of Personality: Assessing Entrepreneurs and Managers. Academy of Entrepreneurship Journal, 6(1), ss. 6-17.
 • Goldberg, L. R. (1992). The development of markers for the Big-Five factor structure. Psychological Assessment, 4, ss. 26-42.
 • Güney, S. (2008). Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular. Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Hogan, R. (2007). Personality and the Fate of Organizations. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • IPIP (International Personality Item Pool). (2015). Administering IPIP Measures, with a 50-item Sample Questionnaire. Available from: http://ipip.ori.org/New_IPIP-50-item-scale.htm
 • Luecke, R. (2008). Girişimcinin El Kitabı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Marangoz, M. (2012). Girişimcilik. Beta Basın, İstanbul.
 • Mc Adams, D. P. (1997). A Conceptual History of Personality Psychology. Academic Press.
 • Norman, W. T. (1963). Toward an Adequate Taxonomy of Personality Attributes: Replicated Factor Structure in Peer Nomination Personality Ratings. Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, ss. 574- 583.
 • Özgüven, İ.E. (1994). Psikolojik Testler. Yeni Doğuş Matbaası.
 • Somer, O. (1998). Türkçe’de Kişilik Özelliği Tanımlayan Sıfatların Yapısı ve Beş Faktör Modeli. Türk Psikoloji Dergisi, 13(42), ss. 17-32.
 • Soyşekerci, S. (2011). Uygulamalar ve Şirket Örnekleriyle Girişimcilik. Kriter Yayınevi, İstanbul.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Tatlılıoğlu, K. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Beş Faktör Kişilik Kuramı’na Göre Kişilik Özellikleri Alt Boyutlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Tarih Okulu Dergisi (TOD). Mart 2014, 7(17), ss. 939-971.
 • Zhao, H., Seibert, S. E., ve Lumpkin, G. T. (2010). The Relationship of Personality to Entrepreneurial Intentions and Performance: A Meta-Analytic Review. Journal of Management, 36(2), ss. 381-404.
 • Zhao, H. S., ve Seibert, E. (2006). The Big Five Personality Dimensions and Entrepreneurial Status: A Meta- Analytical Review. Journal of Applied Psychology, 91(2), ss. 259-271.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA53TC82CF
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa Boz Bu kişi benim

Buket Buluk Bu kişi benim

Gülçin Aydınkaya Bu kişi benim

Yusuf Arslantaş Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 5 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Boz, M., Buluk, B., Aydınkaya, G., Arslantaş, Y. (2016). Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 1-10.
AMA Boz M, Buluk B, Aydınkaya G, Arslantaş Y. Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği. MJSS. Aralık 2016;5(5):1-10.
Chicago Boz, Mustafa, Buket Buluk, Gülçin Aydınkaya, ve Yusuf Arslantaş. “Kişilik Özellikleri Ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5, sy. 5 (Aralık 2016): 1-10.
EndNote Boz M, Buluk B, Aydınkaya G, Arslantaş Y (01 Aralık 2016) Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 5 1–10.
IEEE M. Boz, B. Buluk, G. Aydınkaya, ve Y. Arslantaş, “Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği”, MJSS, c. 5, sy. 5, ss. 1–10, 2016.
ISNAD Boz, Mustafa vd. “Kişilik Özellikleri Ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/5 (Aralık 2016), 1-10.
JAMA Boz M, Buluk B, Aydınkaya G, Arslantaş Y. Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği. MJSS. 2016;5:1–10.
MLA Boz, Mustafa vd. “Kişilik Özellikleri Ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 5, 2016, ss. 1-10.
Vancouver Boz M, Buluk B, Aydınkaya G, Arslantaş Y. Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği. MJSS. 2016;5(5):1-10.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155