BibTex RIS Kaynak Göster

ATTITUDES AND BEHAVIORS OF THE UNIVERSİTY STUDENTS TOWARDS ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY AND KYRGYZSTAN

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 5, 137 - 154, 01.12.2016

Öz

The aim of our study is to determine if the university students in Turkey and Kyrgyzstan who are potential entrepreneurs have an entrepreneurial personality, how they define entrepreneurship and if they perceive entrepreneurship as an opportunity and to find out if entrepreneurship courses are given properly and effectively by studying the effects of taking entrepreneurship courses on previously determined arguments between two countries comparatively.For this purpose data collected through questionnaires from business school students in Celal Bayar University and Kyrgyz-Turkish Manas University. The survey results have been analyzed to find out the differences and similarities between the perspectives of students towards entrepreneurship

Kaynakça

 • Abdullaeva, F. (2007). Öğrencilerin Girişimcilik Özellikleri ve İş Değerleri: Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye Karşılaştırılması, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans tezi.
 • Arıkan, S. (2004). Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Ankara, Siyasal Kitabevi
 • Aytaç, Ö. (2006). “Girişimcilik: Sosyo-Kültürel Bir Perspektif, Dumlupınar Üniversitesi sosyal bilimler dergisi, Sayı 15, ss:139-160
 • Başar, M., Ürper, Y., Tosunoğlu, B. T. (2013). Girişimcilik, Anadolu üniversitesi yayını no: 3002
 • Bozkurt, Ö. Ç. (2011). Dünya’da ve Türkiye’de girişimcilik eğitimi: Başarılı Girişimciler ve Öğretim Üyelerinden Öneriler, Detay Yayıncılık, İstanbul.
 • Bozkurt, Ö.,Kalkan, A., Koyuncu, O., Alparslan, A. M., (2012). “Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi:Girişimciler üzerinde nitel bir araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/1, Sayı:15, ss:229-247
 • Durukan, T., (2007). “Dünden Bugüne Girişimcilik ve 21. Yüzyılda Girişimciliğin Önemi”Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 4(1), 25-37
 • Er, P.H. (2013). “Girişimcilik ve Yenilikçilik Kavramlarının İktisadi Düşüncedeki Yeri: Joseph A. Schumpeter”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi • 29 / 2013
 • Güler, B. K. (2012). Sosyal Girişimciliği Etkileyen Faktörlerin Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi
 • Güner H. ve Korkmaz, A. (2011). “İstihdamın Arttırılmasında Girişimciliğin Önemi:Girişimcilik Destekleme Modeli Olarak İŞGEM’LER”, Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, ss:: 42-65
 • Güney, S. ve Nurmakhamatuly, A. (2007). “Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Kazakistan ve Türkiye Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Kültürlerarası Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 10 Sayı 18, ss.62-86
 • Kalaycı Ş. (Ed) (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara.
 • Karabey, C. N. ve Bingöl, D. (2010). Girişimciliğin Başlangıcı Olarak Fırsat Tanımlama”, YönetimDergisi, Sayı, 67, : ss:9-31
 • Kuratko, D. (2005). “The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends and Challanges.
 • Önce, A. G., Marangoz, M., Erboy, N. (2014). “Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Girişimciliğin Rolü ve Önemi”International conference on eurasian economies 2014, ss:862-873
 • Özdemir, L. (2015). “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo- Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi”, Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences , Vol.20, No.1, ss:.41-65.
 • Özden, K., Temurlenk, S., Başar, S. (2008). “Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri üzerine bir Araştırma” , Review of Social, Economic & Business Studies., Vol. 11/12, pp:1-20.
 • Yalçıntaş, M. (2010). “Çağımızda girişimcilik”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (5:1) 2010, ss:95-99 Journal of Entrepreneurship and Development
 • Yıldız, S. (2007). Girişimcilik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yüksek Lisans Projesi

Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları

Yıl 2016, Cilt: 5 Sayı: 5, 137 - 154, 01.12.2016

Öz

Çalışmamızın amacı Kırgızistan ve Türkiye’deki potansiyel girişimciler olan üniversite öğrencilerinin, girişimci bir kişiliğe sahip olup olmadıklarını, girişimciliği nasıl tanımladıklarını, girişimciliği kendileri için bir fırsat olarak görüp görmediklerini belirlemek ve girişimcilik dersini alıyor olmanın bu görüşler üzerindeki etkilerini araştırarak üniversitelerde verilmekte olan girişimcilik derslerinin amacına uygun ve etkin olarak verilip verilmediğinin iki ülke arasında karşılaştırmalı olarak ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri öğrencilerine anket uygulanmıştır. Elde edilen anket sonuçları yorumlanmış ve öğrencilerin girişimciliğe bakış açılarındaki benzerlikler ve farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır

Kaynakça

 • Abdullaeva, F. (2007). Öğrencilerin Girişimcilik Özellikleri ve İş Değerleri: Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye Karşılaştırılması, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans tezi.
 • Arıkan, S. (2004). Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Ankara, Siyasal Kitabevi
 • Aytaç, Ö. (2006). “Girişimcilik: Sosyo-Kültürel Bir Perspektif, Dumlupınar Üniversitesi sosyal bilimler dergisi, Sayı 15, ss:139-160
 • Başar, M., Ürper, Y., Tosunoğlu, B. T. (2013). Girişimcilik, Anadolu üniversitesi yayını no: 3002
 • Bozkurt, Ö. Ç. (2011). Dünya’da ve Türkiye’de girişimcilik eğitimi: Başarılı Girişimciler ve Öğretim Üyelerinden Öneriler, Detay Yayıncılık, İstanbul.
 • Bozkurt, Ö.,Kalkan, A., Koyuncu, O., Alparslan, A. M., (2012). “Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi:Girişimciler üzerinde nitel bir araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/1, Sayı:15, ss:229-247
 • Durukan, T., (2007). “Dünden Bugüne Girişimcilik ve 21. Yüzyılda Girişimciliğin Önemi”Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 4(1), 25-37
 • Er, P.H. (2013). “Girişimcilik ve Yenilikçilik Kavramlarının İktisadi Düşüncedeki Yeri: Joseph A. Schumpeter”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi • 29 / 2013
 • Güler, B. K. (2012). Sosyal Girişimciliği Etkileyen Faktörlerin Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi
 • Güner H. ve Korkmaz, A. (2011). “İstihdamın Arttırılmasında Girişimciliğin Önemi:Girişimcilik Destekleme Modeli Olarak İŞGEM’LER”, Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, ss:: 42-65
 • Güney, S. ve Nurmakhamatuly, A. (2007). “Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Kazakistan ve Türkiye Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Kültürlerarası Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 10 Sayı 18, ss.62-86
 • Kalaycı Ş. (Ed) (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara.
 • Karabey, C. N. ve Bingöl, D. (2010). Girişimciliğin Başlangıcı Olarak Fırsat Tanımlama”, YönetimDergisi, Sayı, 67, : ss:9-31
 • Kuratko, D. (2005). “The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends and Challanges.
 • Önce, A. G., Marangoz, M., Erboy, N. (2014). “Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Girişimciliğin Rolü ve Önemi”International conference on eurasian economies 2014, ss:862-873
 • Özdemir, L. (2015). “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo- Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi”, Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences , Vol.20, No.1, ss:.41-65.
 • Özden, K., Temurlenk, S., Başar, S. (2008). “Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri üzerine bir Araştırma” , Review of Social, Economic & Business Studies., Vol. 11/12, pp:1-20.
 • Yalçıntaş, M. (2010). “Çağımızda girişimcilik”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (5:1) 2010, ss:95-99 Journal of Entrepreneurship and Development
 • Yıldız, S. (2007). Girişimcilik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yüksek Lisans Projesi
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA66DM74AS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tuncer Ozdil

Cengiz Yılmaz Bu kişi benim

Anarkül Urdaletova Bu kişi benim

Beran Gülçiçek Tolun Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 5 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Ozdil, T., Yılmaz, C., Urdaletova, A., Tolun, B. G. (2016). Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 137-154.
AMA Ozdil T, Yılmaz C, Urdaletova A, Tolun BG. Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları. MJSS. Aralık 2016;5(5):137-154.
Chicago Ozdil, Tuncer, Cengiz Yılmaz, Anarkül Urdaletova, ve Beran Gülçiçek Tolun. “Kırgızistan Ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum Ve Davranışları”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5, sy. 5 (Aralık 2016): 137-54.
EndNote Ozdil T, Yılmaz C, Urdaletova A, Tolun BG (01 Aralık 2016) Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 5 137–154.
IEEE T. Ozdil, C. Yılmaz, A. Urdaletova, ve B. G. Tolun, “Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları”, MJSS, c. 5, sy. 5, ss. 137–154, 2016.
ISNAD Ozdil, Tuncer vd. “Kırgızistan Ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum Ve Davranışları”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5/5 (Aralık 2016), 137-154.
JAMA Ozdil T, Yılmaz C, Urdaletova A, Tolun BG. Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları. MJSS. 2016;5:137–154.
MLA Ozdil, Tuncer vd. “Kırgızistan Ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum Ve Davranışları”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 5, sy. 5, 2016, ss. 137-54.
Vancouver Ozdil T, Yılmaz C, Urdaletova A, Tolun BG. Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları. MJSS. 2016;5(5):137-54.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155