BibTex RIS Kaynak Göster

IMPORTANCE OF EMPATHY IN INTERPERSONAL COMMUNICATION PROCESS: THE IN THE CASE OF UNIVERSITY STUDENTS IN KYRGYZSTAN

Yıl 2017, Cilt: 6 Sayı: 1, 39 - 51, 01.01.2017

Öz

A human, as a being who produces a meaning and value, perceives a world and realities around through the lenses of these meaning and values. And education as one of the most important factor in this perception is a process where a human is aware of his/her consciousness on the individual and social environment. In short, the individual shapes his/her identity and social system in this process. Therefore, the phenomenon of education is considered to be more than just a professional formation; it is a process where the individuality is architected; sensitivity on social issues is increased; world perspectives are extended; the sense of tolerance, mutual understanding and empathy is the formed and developed. As a matter of fact, one of the most basic principles of effective and best-balanced communication is empathy. The empathy that directs to the ability to understand and perceive someone else is at the heart of many problems encountered in the interpersonal communication process. This study aims to measure the empathy level of university students in Bishkek, Kyrgyzstan. The research sample includes the students from Kyrgyz-Turkish Manas University, American University in Central Asia, Kyrgyz National University and Kyrgyz-Russian Slavic University. The data obtained from the study are to be analyzed with multivariate statistical techniques

Kaynakça

 • Akkoyun, F. (1987). Rehberliğin İlkeleri: Bilgiden Davranışa. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.20.(1-2).
 • Atkins, D. (2014). The Role of Culture in Empathy: The Consequences and Explanations of Cultural Differences in Empathy at the Affective and Cognitive Levels. Doctor of Philosophy (PhD) thesis, University of Kent.
 • Batson, C. D. (2009). These Things Called Empathy: Eight Related but Distinct Phenomena. In ‘The Social Neuroscience of Empathy’. Decety, J. & Ickes, W. (Edt.).pp. 3-15. MIT Press, Cambridge&London. MA
 • Beck, A.T., Emery, G., & Greenberg, R.L. (1985). Anxiety Disorders and Phobias. A cognitive Perspective. Basic Books.USA: Harper Collins Publishers.
 • Bierhoff, H. W. (2002). Prosocial Behavior. Ruhr-University Bochum. Psychology Press.
 • Bilgin, N. (2000). Sosyal Psikolojiye Giriş. (3. Baskı). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 48.
 • Caputo, Hazel, Mcmahon, J.S. (1994). Interpersonal Communication, Contepency Throught Critical Thinking. A division Simon & Shuster, Printed in The USA
 • Cooper, B. (2011). Empathy in Education. Engagement, Values and Achievement. Continuum International. New York & London.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik. SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: PEGEM Akademi Yayınları.
 • Davis, Carol M. (2005). Empati nedir, Empati Öğretilebilir mi? (Çev.). Ö. Sezer, Serhat Damar. Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt :6 Sayı: 9.
 • Decety, J., & Ickes, W. (2011). The social neuroscience of empathy. MIT Press.
 • DeVito, A. J. (2013). The Interpersonal Communication. (13th Edition). New York: Pearson Education.
 • Dökmen, Ü. (1988). Empatinin Yeni Bir Modele Dayanılarak Ölçülmesi ve Psikodrama ile Geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21 (1-2).155-190.
 • Dökmen, Ü. (2010). Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji. (Haz.). H.Güzel ve C.Güzel, Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Hatfield, E., Rapson, R. L., & Le, Y. C. (2009). Emotional contagion and empathy. In ‘The Social Neuroscience of Empathy’. Decety, J. & Ickes, W. (Edt.).pp. 19-30. MIT Press, Cambridge&London. MA.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. (10.Baskı). İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Lemaine, J.M. (1959). L’empathie et Les Problèmes de la Perception D’autrui. L'année Psychologique. Vol. 59, n°1. pp. 143-161.
 • Maucorps, P.H. (1960). Empathie et Compréhansion D’autrui. Revue Française de Sociologie, 1-4. pp.426-444.
 • Nichols, S. (2004). Sentimental Rules: On the Natural Foundations of Moral Judgment. Oxford University Press. New York.
 • Özdil, T., & Yoğurtçu, K. (2011). “Détermination des niveaux de l’empathie des étudiants de l’université en Kirghizistan”
 • Euro-American Conferance for Academic Disciplines, Provence.
 • Pinel, J.P.J. (2000). Biopsychology. (4th Edition). Allyn and Bacon. London: Pearson Education Company.
 • Pallant, J. (2007). SPSS Survival Manual a Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows (3th Edition). New York: Open University Press.
 • Rogers, C. R. (1983). Empatik olmak değeri anlaşılmamış bir varoluş şeklidir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, (16) 103-124.
 • Smith, A. (2006). Cognitive Empathy and Emotional Empathy in Human Behavior and Evolution. The Psychological Record, 56, pp.3-21.
 • Solomon, D. &Theiss, J. (2013). Interpersonal Communication: Putting Theory into Practice. New York: Taylor & Francis.
 • Stueber, K. (2006). Rediscovering Empathy: Agency, Folk Psychology, and the Human Sciences. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 • Wood, J. T. (2016). Interpersonal Communication: Everyday Encounters. (8th. Edition). USA: Cengage Learning Press.

Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2017, Cilt: 6 Sayı: 1, 39 - 51, 01.01.2017

Öz

Anlam ve değer üreten bir varlık olarak insan, içinde yaşadığı dünyayı ve etrafındaki gerçeklikleri, yarattığı bu anlam ve değerler üzerinden algılar. Bu algılama sürecinin en önemli faktörlerinden biri olan eğitim; bir anlam ve değer yaratma aracı olarak bireyin kendi kendisinin ve sosyal çevresinin bilincine vardığı bir süreçtir. Birey bu süreçte, benliğini ve sosyal evrenini şekillendirmektedir. Dolayısıyla eğitim olgusu, tek başına belli bir mesleki formasyonun kazandırılmasından daha fazlasını ifade etmekte; bireyselliğin inşa edildiği, toplumsal meselelere duyarlılığın arttığı, dünyaya bakış açısının genişlediği, tolerans ve hoşgörünün geliştiği, empati eğiliminin şekillendiği bir ortam ve süreç olarak değerlendirilmektedir. Nitekim etkili ve sağlıklı bir iletişimin en temel ilkelerinden biri empatidir. Başkasını doğru anlama ve algılama yetisine işaret eden empati, kişilerarası iletişim sürecinde karşılaşılan pek çok sorunun da merkezinde yer almaktadır. Bu çalışmada da Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Üniversite öğrencilerinin empati düzeylerinin ölçülmesi hedeflenmektedir. Araştırmanın örneklemini, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Orta Asya Amerikan Üniversitesi, Kırgız Milli Üniversitesi ve Kırgız-Rus Slavyan Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler çok değişkenli istatistiksel tekniklerle analiz edilmektedir

Kaynakça

 • Akkoyun, F. (1987). Rehberliğin İlkeleri: Bilgiden Davranışa. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.20.(1-2).
 • Atkins, D. (2014). The Role of Culture in Empathy: The Consequences and Explanations of Cultural Differences in Empathy at the Affective and Cognitive Levels. Doctor of Philosophy (PhD) thesis, University of Kent.
 • Batson, C. D. (2009). These Things Called Empathy: Eight Related but Distinct Phenomena. In ‘The Social Neuroscience of Empathy’. Decety, J. & Ickes, W. (Edt.).pp. 3-15. MIT Press, Cambridge&London. MA
 • Beck, A.T., Emery, G., & Greenberg, R.L. (1985). Anxiety Disorders and Phobias. A cognitive Perspective. Basic Books.USA: Harper Collins Publishers.
 • Bierhoff, H. W. (2002). Prosocial Behavior. Ruhr-University Bochum. Psychology Press.
 • Bilgin, N. (2000). Sosyal Psikolojiye Giriş. (3. Baskı). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 48.
 • Caputo, Hazel, Mcmahon, J.S. (1994). Interpersonal Communication, Contepency Throught Critical Thinking. A division Simon & Shuster, Printed in The USA
 • Cooper, B. (2011). Empathy in Education. Engagement, Values and Achievement. Continuum International. New York & London.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik. SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: PEGEM Akademi Yayınları.
 • Davis, Carol M. (2005). Empati nedir, Empati Öğretilebilir mi? (Çev.). Ö. Sezer, Serhat Damar. Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt :6 Sayı: 9.
 • Decety, J., & Ickes, W. (2011). The social neuroscience of empathy. MIT Press.
 • DeVito, A. J. (2013). The Interpersonal Communication. (13th Edition). New York: Pearson Education.
 • Dökmen, Ü. (1988). Empatinin Yeni Bir Modele Dayanılarak Ölçülmesi ve Psikodrama ile Geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21 (1-2).155-190.
 • Dökmen, Ü. (2010). Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji. (Haz.). H.Güzel ve C.Güzel, Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Hatfield, E., Rapson, R. L., & Le, Y. C. (2009). Emotional contagion and empathy. In ‘The Social Neuroscience of Empathy’. Decety, J. & Ickes, W. (Edt.).pp. 19-30. MIT Press, Cambridge&London. MA.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. (10.Baskı). İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Lemaine, J.M. (1959). L’empathie et Les Problèmes de la Perception D’autrui. L'année Psychologique. Vol. 59, n°1. pp. 143-161.
 • Maucorps, P.H. (1960). Empathie et Compréhansion D’autrui. Revue Française de Sociologie, 1-4. pp.426-444.
 • Nichols, S. (2004). Sentimental Rules: On the Natural Foundations of Moral Judgment. Oxford University Press. New York.
 • Özdil, T., & Yoğurtçu, K. (2011). “Détermination des niveaux de l’empathie des étudiants de l’université en Kirghizistan”
 • Euro-American Conferance for Academic Disciplines, Provence.
 • Pinel, J.P.J. (2000). Biopsychology. (4th Edition). Allyn and Bacon. London: Pearson Education Company.
 • Pallant, J. (2007). SPSS Survival Manual a Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows (3th Edition). New York: Open University Press.
 • Rogers, C. R. (1983). Empatik olmak değeri anlaşılmamış bir varoluş şeklidir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, (16) 103-124.
 • Smith, A. (2006). Cognitive Empathy and Emotional Empathy in Human Behavior and Evolution. The Psychological Record, 56, pp.3-21.
 • Solomon, D. &Theiss, J. (2013). Interpersonal Communication: Putting Theory into Practice. New York: Taylor & Francis.
 • Stueber, K. (2006). Rediscovering Empathy: Agency, Folk Psychology, and the Human Sciences. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 • Wood, J. T. (2016). Interpersonal Communication: Everyday Encounters. (8th. Edition). USA: Cengage Learning Press.
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA82NH52ZD
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tuncer Özdil

Kadir Yogurtcu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2017
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özdil, T., & Yogurtcu, K. (2017). Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 39-51.
AMA Özdil T, Yogurtcu K. Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. MJSS. Ocak 2017;6(1):39-51.
Chicago Özdil, Tuncer, ve Kadir Yogurtcu. “Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6, sy. 1 (Ocak 2017): 39-51.
EndNote Özdil T, Yogurtcu K (01 Ocak 2017) Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 1 39–51.
IEEE T. Özdil ve K. Yogurtcu, “Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, MJSS, c. 6, sy. 1, ss. 39–51, 2017.
ISNAD Özdil, Tuncer - Yogurtcu, Kadir. “Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6/1 (Ocak 2017), 39-51.
JAMA Özdil T, Yogurtcu K. Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. MJSS. 2017;6:39–51.
MLA Özdil, Tuncer ve Kadir Yogurtcu. “Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sy. 1, 2017, ss. 39-51.
Vancouver Özdil T, Yogurtcu K. Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. MJSS. 2017;6(1):39-51.

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155