Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 11 - 21 2017-04-01

İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE PROCESS SKILLS AND BELIEF IN SCIENCE OF ELEMENTARY STUDENTS

Merve Lütfiye Senturk [1] , Hakan Dündar [2]


Yapılan bu çalışmada 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin; bilimsel süreç becerileri ile bilime olan inançları arasındaki ilişki araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırma Kırıkkale il merkezinde öğrenim gören toplam 410 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Yapılan çalışmada, öğrencilerin başarılarını belirlemek üzere araştırmacılar tarafından geliştirilen bilimsel süreç becerilerine yönelik Başarı Testi kullanılmıştır. Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini belirlemeye yönelik hazırlanan başarı testindeki sorular; gözlem, karşılaştırma-sınıflama, tahmin, çıkarım yapma, deney tasarlama, deney malzemelerini araç ve gereçlerini tanıma ve kullanma, yorumlama ve sonuç çıkarma, ölçme, sunma ve veri kaydetme becerilerinden oluşmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bilime olan inanç düzeylerini belirlemek için ise Çoban ve Ergin (2008) tarafından geliştirilen Bilimsel Görüş Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonunda ilköğretim 4. ve 5. öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile bilime olan inançları arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler tespit edilmiştir
In this study respectively, success level of 4. and 5. grade students aimed at scientific process skills and level of belief in science are tried to find answer of whether there is a significant relationship between scientific process skills and belief in science or not. The study was conducted with a total of 410 students from Kirikkale. Descriptive survey model was used in the study. The achievement of science process skills tests, which was prepared by the researchers, was used to determine science process skill levels of the students. The questions of achievement tests made up of these scientific skills: observation, comparison-classification, forecast, inference, recognizing and using the experiment equipments, interpretation and conclusion, measurement, presentation and lastly data record. In addition, the instrument for determining the views about scientific knowledge developed by Çoban and Ergin (2008) was used to determine the belief in science levels of the students. At the end of the research, significant and positive correlations were determined between the scientific process skills and the beliefs in science of the 4th and 5th elementary school students
 • Anagün, S. Ş., Ağır, O. & Kaynaş, E., (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrendiklerini Günlük Yaşamlarında Kullanım Düzeyleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20 -22 Mayıs). Elazığ.
 • Ango, M. L. (2002). Mastery of Science Process Skilss and Their Effective Use in the Teaching of Science: An Educology of Science Education in the Nigerian Context. International Journal of Educology. 16 (1).
 • Arslan, A. (1995). İlkokul Öğrencilerinde Gözlemlenen Bilimsel Beceriler. Yayınlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Başdağ, G. (2006). 2000 Yılı Fen Bilgisi Dersi ve 2004 Yılı Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarının Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Başdaş, E. (2007). “İlköğretim Fen Eğitiminde, Basit Malzemelerle Yapılan Fen Aktivitelerinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya ve Motivasyona Etkisi” Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
 • Böyük, U., Tanık, N., Saraçoğlu, S. (2011) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk Bilim Araştırma Vakfı Dergisi. 4 (1),20-30.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri Analizi El Kitabı. Pegem Akademi, Ankara.
 • Conley, A. M., Pintrich, P. R., Wekiri, I., & Harrison, D. (2004). Changes in Epistemological Beliefs in Elementary Science Students. Contemporary Educational Psychology. 29, 186-204.
 • Çepni, S. (2010). Fen ve Teknoloji Öğretimi. Pegem A Akademi, Ankara.
 • Demir, M. (2007) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileriyle İlgili Yeterliklerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Finley, F.N.(1983). Science Processes. Journal of Research in Science Teaching. 20(1),47-54.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E.(2003). How to Design and Evaluate Research in Education. Mc Graw Hill Companies: New York.
 • Gültekin, Z. (2009). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Bilimin Doğasıyla İlgili Görüşlerine, Bilimsel Süreç Becerilerine Ve Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • İpek, Y. (2010). Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişim Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Kandemir, M., Kurt, T. (2006). Öğretmenlerin Epistemolojik İnançlarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara.
 • Kaptan, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. Milli Eğitim Basım Evi, İstanbul.
 • Karademir, E.(2009). “Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersi Elektrik Ünitesindeki Akademik Başarı Düzeylerine, Bilimsel Süreç Becerilerine ve Tutumlarına Etkisi” Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, .
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Liu, X. (2009), Beyond Science Literacy: Science and the Public. International Journal of Environmental & Science Education. 4 (3),301-311.
 • Martin, D. J. (1997), Elemantary Science Methods: A Constructivist Approach. http://books.google.com.tr/books/about/Elementary_Science_Methods.html? id=UxmIPWVYRIC&redir_esc=y (Erişim Tarihi: 20.04.2012).
 • MEB (2005b). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6.- 7. ve 8.sınıflar) Öğretim Programı. Ankara
 • National Research Council (1996). National Science Education Standarts. Washinton: National Academy Press.
 • Saat, R. M., Bakar, K. A. (2005). Technology-Based Science Classroom: What Factors Facilitate Learning? Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 20, 1-19.
 • Schommer-Aikins, M., Duaell, O. K., Hutter, R. (2005). Epistemological Beliefs, Mathematical Problem- Solving Beliefs, and Academic Performance of Middle School. The Elementary School Journal. 105, 3; Academic Research Library.
 • Scohenfeld, A. H. (1985). Mathematical problem solving. NewYork Academic Press.
 • Tan, M., Temiz, B. K. (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreçlerin Yeri ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (13), 89-100.
 • Temiz, B. K. (2001). Lise 1. Sınıf Fizik Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Uygunluğunun İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tifi, A., Natale, N., Lombardi, A. (2006). Scientists at Play: Teaching Science Process Skills. Science in School. 1, 37-40.
 • Trundle, K. C. (2004). Early Childhood Building Blocks. Exploring Earth and Space Concepts. http://rec.ohiorc.org/orc_documents/orc/recv2/briefs/pdf/0001.pdf. 04.04.2011). (Erişim Tarihi:
 • TTKB (2006) İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Ögretim Programı.
 • Wilke, R. R., Straits, W. J. (2005). Practical Advice for Teaching Inquiry-Based Science Process Skills in the Biological Sciences. The American Biology Teacher. 67(9).
 • Yücel, İ. H. (1997). Bilim-Teknoloji Politikaları ve 21. Yüzyılın Toplumu.
Diğer ID JA78DU98YT
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Merve Lütfiye Senturk
Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yazar: Hakan Dündar
Kurum: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2017

Bibtex @ { mjss485564, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {11 - 21}, doi = {}, title = {İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Senturk, Merve Lütfiye and Dündar, Hakan} }
APA Senturk, M , Dündar, H . (2017). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (2) , 11-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40510/485564
MLA Senturk, M , Dündar, H . "İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 11-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40510/485564>
Chicago Senturk, M , Dündar, H . "İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 11-21
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Merve Lütfiye Senturk , Hakan Dündar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 21 VL - 6 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Merve Lütfiye Senturk , Hakan Dündar %T İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Senturk, Merve Lütfiye , Dündar, Hakan . "İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 2 (Nisan 2017): 11-21 .
AMA Senturk M , Dündar H . İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MJSS. 2017; 6(2): 11-21.
Vancouver Senturk M , Dündar H . İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(2): 21-11.