Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 135 - 155 2017-07-01

İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma
COMPARISON OF WORKAHOLICS CONSIDERING GENERATIONS: A SEARCH ON SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY ACADEMICIANS

Muhammet Hamdi Mucevher [1] , Tahsin Akçakanat [2] , Zeynep Demirgil [3]


Bu çalışmanın temel amacı, akademisyenlerin işkoliklik özelliklerinin mensup oldukları kuşağa göre farklılık arz edip etmediğinin belirlenmesidir. Katılımcıların işkoliklik düzeyini ölçmek için, Schaufeli, Taris ve Bakker (2006) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Doğan ve Tel (2011) tarafından yapılan DUWAS işkoliklik ölçeği kullanılmıştır. DUWAS İşkoliklik Ölçeği, Aşırı Çalışma ve Kompulsif Çalışma olmak üzere 2 boyut ve on dört maddeden oluşmaktadır. Çalışmanın katılımcıları Süleyman Demirel Üniversitesi’nin değişik fakültelerinde ve meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim üyesi ve öğretim elemanlarıdır. Toplamda 348 akademisyenden elde edilen veriler üzerinden çalışma gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla hesaplanan iç tutarlık (Cronbach alfa) katsayısı ölçeğin tümü için. 86, “aşırı çalışma” faktörü için. 77 ve “kompulsif çalışma” faktörü için .75 olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, akademisyenlerin işkoliklik özellikleri açısından kuşaklar arasında istatistikî açıdan önem arz eden bir farklılığa ulaşılamamıştır. Literatürdeki bilgilerin aksine Y kuşağına dâhil olan katılımcıların diğer iki kuşaktan daha işkolik oldukları ancak aradaki farkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Demografik değişkenler açısından bakıldığında ise sadece cinsiyete göre anlamlı fark bulunmuştur. Medeni durum ve akademik unvan değişkenleri açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur
The aim of this study is to determine whether the workaholism features of academicians differ according to the generations they belong to. To measure the level of workaholism of the participants Duwas scale is used developed by Schaufeli, Taris and Bakker (2006) and adapted to Turkish by Doğan ve Tel (2011). This scale consists of 14 items with two dimensions such as working excessively and working compulsively. The participants of this study are the instructors and the teaching assistants from different faculties and vocational schools of Süleyman Demirel University. The study is conducted by the data comprising of 348 academicians in total. To ascertain the reliability of the scale the Cronbach alfa is identified .86 for the overall scale besides the cronbach alfa for the working excessively is .77 and .75 for the working compulsively. The results of the study showed no statistically significant with regard to academicians’ workaholic features. In contrast to the extant literature the participants belong to the generation Y have been found more workaholic than the other two generations. In terms of demographic variables significant difference is found only according to the gender variable. There is no significant difference among the groups in terms of the marital status and titles of the academicians
 • Akdemir, A. vd., (2013), Y Kuşağının Kariyer Algısı, Kariyer Değişimi ve Liderlik Tarzı Beklentilerinin Araştırılması, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Aralık-2013, ss. 11- 42.
 • Akın, U. ve Oğuz, E., (2010), Öğretmenlerin İşkoliklik ve Tükenmişlik Düzeylerinin İlişkisi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2010, Cilt 16, Sayı 3, ss: 309-327.
 • Akpınar, G., (2007), Farklı Kuşaklardaki Bireylerin Teknolojiyi Kullanma ve Algılama Durumlarının İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Ekonomisi ve Beslenme Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Akyüz, Z., (2012). İşkoliklik ve Tükenmişlik Arsındaki İlişki: Hukukçular Ve Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Saha Araştırması, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Albayrak, A. ve Özkul, E., (2013), Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon İmaj Algıları Üzerine Bir Araştırma, Turkish Studies-International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume: 8/6, Spring – 2013, ss. 15-31, Ankara-Turkey.
 • Atabay, S. vd., (2011), Birbirini Anlamak Birlikte Çalışmak Ortak Hedefimiz Geleceğimiz Kuşaklar, Erişim Yeri: http://www.tedkarabuk.k12.tr/Kusaklar.pdf, Erişim Tarihi: 09.05.2016.
 • Aydemir, M. ve Dinç, M. S., (2015). İş Ve Yaşam Dengesi Arayışında Kuşak Farklılıklarının Ve Kuşakların İş Değerlerinin Etkisi Üzerine Bir Model Çalışması, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, Muğla, s. 867-873.
 • Bakker, A. B. vd., (2012), Journal of Organizational Behavior, DOI: 10.1002/job.
 • Baran, M., (2014), Y Kuşağının Zorunlu Askerlik Hizmetinden Beklentilerinin Analizi, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Savunma Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Bardakcı, S. ve Baloğlu, M., (2012). İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticilerinin İşkoliklik Eğilimleri, Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 37, Sayı 164.
 • Bashan, E., (2012). İşkoliklik ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkiyi Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • Bayraktaroğlu, S., Özen Kutanis, R. ve Dosaliyeva, D., (2009). İşkoliklik ve Örgütsel Bağlılık: Bankacılık Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Araştırma, 17. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Kitabı, S. 553-558.
 • Berkman, M. İ., (2009), Net Kuşağının Bilgisayar ve TV Kullanımı Biçimleri Üzerinden Etkileşimli TV’ye Dair Tutumları Üzerine Bir Araştırma, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı İnteraktif Medya Tasarımı Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Bolton, R. N. vd., (2013), Understanding Generation Y and Their Use of Social Media: A Review and Research Agenda, Journal of Service Management, Vol: 24, No: 3, pp. 245-267.
 • Brett, J., (2013), The Silent Generation, Erişim Yeri: http://jamesrbrett.com/TheSilentGeneration/, Erişim Tarihi: 09.05.2016.
 • Burke, R. J., (2006), Research Companion to Working Time and Work Addiction, Erişim Yeri: http://www.beanmanaged.com/doc/pdf/arnoldbakker/articles/articles_arnold_bakker_130.pdf, Erişim Tarihi: 09.06.2016.
 • Burke, R. J., (2000), Workaholism in Organizations: Concepts, Results And Future Research Directions, International Journal of Managment Reviews, Volume:2, Issue 1, pp. 1-16.
 • Burke, R. J., vd., (2006), Workaholism Organizational Life And Well-Being Of Norwegian Nursing Staff, Career Development International, Vol: 11, No: 5, pp.: 463-477.
 • Carver, L. ve Candela L., (2008), Attaining Organizational Commitment Across Different Generations of Nurses, Journal of Nursing Management, No: 16, pp. 984- 991.
 • Çelik, A., Soysal, A. ve Alıcı, S. (2004), Aile İşletmelerinde Kuşak Çatısmasından Kaynaklanan Yönetim Sorunları: K.Maraş Örneği, 1. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, Editör: Tamer Koçel, İstanbul, ss. 191-195.
 • Çetin Aydın, G. ve Başol, O., (2014). X Ve Y Kuşağı: Çalışmanın Anlamında Bir Değişme Var Mı?, Electronic Journal http://www.ejovoc.org/makaleler/aralik_2014/pdf/01.pdf, Erişim Tarihi: 04.04.2017.
 • Çubukçu, İ., (1999), Küreselleşme Süreci İçinde Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Emhan, A., Mete, M. ve Emhan, A., (2012). Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarında İşkoliklik ve Obsesyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Dicle Tıp Dergisi, Cilt / Vol 39, No 1, 75-79.
 • Daloğlu, E. S., (2013), Çalışma Algısı Üzerine Kuşaklararası Bir Analiz, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Delahoyde, T. M., (2009), Generational Differences in Baccalaurate Nursing, A Dissertation Submitted by Theresa Delahoyde, MSN, RN to College of Saint Mary in Partial Fulfillment of The Requirement for The Degree of Doctor in Education with an Emphasis on Health Professions Education This Dissertation Has Been Accepted for The Faculty of College of Saint Mary.
 • Deneçli E. ve Deneçli, S., (2015), Nabza Göre Şerbet, Kuşağa Göre Etkinlik: Eğlencenin Pazarlanması ve Kuşaklar, http://www.iku.edu.tr/userfiles/file/sanattasrim/doc/Ceyda_Denecli_Sevda_Denecli.doc, Erişim Tarihi: 09.05.2016.
 • Doğan, T. ve Tel, F. D., (2011), Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (DUWASTR) Geçerlilik ve Güvenirliğinin İncelenmesi, AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 61-69.
 • Dosaliyeva, D., (2009). İşkolikliğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Downing, K., (2006), Next Generation: What Leaders Need To Know About The Millennials, LIA (Leadership in Action), Vol: 26, No: 3, July/August, pp. 3-6.
 • Emhan, A., vd., (2012), Kamu Ve Özel Sektör Çalışanlarında İşkoliklik Ve Obsesyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Dicle Tıp Dergisi, 39 (1): 75-79.
 • Erol, K., (2011), Kültür Değişmesi ve Safiye Erol’un “Kadıköyü’nün Romanı” ve “Ülker Fırtınası” Adlı Romanlarında Kuşak Çatışması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 16, ss. 387-406.
 • Fındık, E., (2013), Y Kuşağında Mobbing Algısı Üzerine Bir Araştırma, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Fox, A., (2011), Mixing it up, HRMagazine, May-2011, pp. 22-27.
 • Gülova, A. A., vd., (2014), İşkoliklik ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Beyaz Yakalılar Üzerine Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 19, Sayfa: 25-39.
 • Gürsoy, D., Geng-Qing Chi, C. ve Karadağ, E., (2013), Generational Differences in Work Values and Attitudes among Frontline and Service Contact Employees, International Journal of Hospitality Management, 32 (2013), pp. 40–48.
 • Harpaz, I. ve Snir, R., (2003), Workaholism: Its Definition And Nature, Human Relations, 56, 3, 292-320.
 • Hobart, B., (2015), Understanding Generation Y: What You Need to Know About the Millennials, White Paper, www.PrincetonOne.com, http://www.princetonone.com/news/PrincetonOne%20White%20Paper2.pdf, Erişim Tarihi: 09.05.2016. Erişim Yeri:
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.572fb18aebfb31.63674339, Erişim Tarihi: 09.05.2016.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.572fb251978292.23299068, Erişim Tarihi: 09.05.2016.
 • İzmirlioğlu, K., (2008), Konumlandırmada Kuşak Analizi Yardımıyla Tüketici Algılarının Tespiti: Türk Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla.
 • James B., Swanberg, J. E. ve McKechnie, S. P., (2007), Generational Differences in Perceptions of Older Workers’ Capabilities, The Center on Aging & Work, Workplace Flexibilty at Boston College, Issue Brief 12 November, pp. 1-10.
 • Kanbur, A. ve Salihoğlu, G. H., (2014), Çalışanların Sınırsız ve Değişken Kariyer Yolunda İşkolikliğin Rolü Üzerine Bir Araştırma, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, Sayfa: 27-56.
 • Kayış, A. (2010), “Güvenilirlik Analizi”, içinde, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Editör: Şeref Kalaycı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Keleş, H. N., (2011), Y Kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, Issn: 1309 -8039 (Online), ss. 129-139.
 • Keleş, H. N., (2013). Girişimcilik Eğiliminin Kuşak Farkına Göre İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social and Economic Research), ISSN: 1303 - 8370, Ekim-2013, Yıl: 13, Sayı: 26, ss. 23-43.
 • Kian, T. S., Wan Yusoff, W. F. ve Rajah, S., (2013), Relationship between Motivations and Citizenship Performance among Generation X and Generation Y, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, November-2013, Vol: 3, No: 11, ISSN: 2222-6990, pp. 53-68.
 • Kuru, İ., (2014), Y Kuşağı ve İş Yaşam Dengesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Levickaite, R., (2010), Generations X Y Z, How Social Networks Form The Concept Of The World Without Borders (The Case Of Lithuania), Limes, Vol: 3, No: 2, ISSN 2029-0187 print/Issn 2029-0209 online, pp.170-183.
 • Lower, J., (2008), Brace Yourself Here Comes Generation Y, Critical Care Nurse, Vol: 28, No: 5, October-2008, pp. 80-84.
 • Malthus, S. ve Fowler, C., (2009), Generation Y Perceptions, Chartered Accountants Journal, February-2009, pp. 20-22.
 • Mengi, Z., (2009), İş Başarısında Kuşak Farkı, Erişim Yeri: www.kigem.com/content.asp?body, Erişim Tarihi: 09.05.2016.
 • Mlodzik, K. J. ve K. P., Meuse, (2012), A Scholarly Investigation of Generational Workforce Differences: Debunking http://www.kornferryinstitute.com/sites/all/files//documents/briefings-magazine- download/A%20Scholarly%20Investigation%20of%20Generational%20Workforce%20Differe nces-%20Debunking%20the%20Myths.pdf, Erişim Tarihi: 09.06.2016. Erişim Yeri:
 • Molino, M., (2012), Workaholism: Definitions, measures, and Dynamics, (Doktora tezi), Erişim Yeri: http://www.aipass.org/files/Molino_Monica_Tesi_PhD.pdf, Erişim Tarihi: 09.06.2016.
 • Yazar, (2015). X Ve Y Kuşağının Birbirlerine Karşı Özellik Ve Etkileşim Algıları: Sdü Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Naktiyok, A. ve Karabey, C. N., (2005), İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 19,Sayı: 2, ss. 179-198.
 • Oblinger, D. G. ve Oblinger, J. L., (2005), Educating The Net Generation, A Educause e-Book, Available electronically at: www.educause.edu/educatingthenetgen/, ISBN 0-9672853-2-1.
 • Ölçer, F., (2005), İşkoliklik Üzerine Bir Araştırma, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 9, Sayfa: 124-143.
 • Öncül, M.S., vd., (2013), Akademik Personelde İşkoliklik: Cumhuriyet Üniversitesinde Bir Araştırma, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık, Mayıs.
 • Özdemir, H., (2013). Sınıf Öğretmenlerinin İşkoliklik Eğilimlerinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Reeves, T. C. ve Oh, E., (2008), Generational Differences, In Handbook of Research on Educational Communications and Technology, Ed.: J.Michael Spector, M.David Merrill, Jeroen Van Merrienboer, Marcy P.Driscoll, 3th ed., Taylor&Francis Group, New York.
 • Reilly, P., (2012), Understanding and Teaching Generation Y, English Teaching Forum, No: 1, Mexico, pp: 1- 11.
 • Robinson, B. E., (2000), Workaholism: Bridging The Gap Between Workplace, Sociocultural, And Family Research Journal Of Employment Counseling, Vol: 37.
 • Sharma J. ve Sharma P., (2011), Workaholism And Its Correlates: A Study Of Academicians, International Journal of Managment and Business Research, 1, (3): 151-160.
 • Shimazu, A., vd., (2010), How Does Workaholism Affect Worker Health and Performance The Mediating Role of Coping, International Journal of Behavioral Medicine,17: 154-160.
 • Silva Gabriel, M. L. D., Silva, D. ve Amaral Moretti S. L., (2014), The Y Generation Myth: Evidences Based on The Causality Relations among Age, Diffusion and Adoption of Technology of College Students of São Paulo State, Future Studies Research Journal, ISSN 2175-5825, São Paulo, Vol: 6, No: 1, Jan./Jun- 2014, pp. 32-53.
 • Strauss,W., (2005), Talking About Their Generations, The School Administrator, September-2005, pp. 10-14, Erişim Erişim Tarihi: 09.05.2016.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2012), Using Multivariate Statistics (6. Ed.), Boston: Allynand Bacon. Tarçalır, B., (2015), Y Kuşağı Ne Kuşağı?, Erişim Yeri: http://www.arkabahcepsikoloji.com.tr/ipanel/article/ykusagi.pdf., Erişim Tarihi: 09.05.2016.
 • Temel, A., (2006), Organizasyonlarda İşkolizm ve İşkolik Çalışanlar, İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, ss: 105-125.
 • Türk, A., (2013), Y Kuşağı, Kafekültür Yayıncılık, İstanbul.
 • Toruntay, H., (2011), Takım Rolleri Çalışması: X ve Y Kuşağı Üzerinde Karsılaştırmalı Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İsletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S., (2004), SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Yücebalkan, B. ve Aksu, B., (2013), Potansiyel İşgücü Olarak Y Kuşağının Transformasyonel Liderlerle Çalışabileceğine Yönelik Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, ISSN: 1309 -8039 (Online), ss. 16-32.
 • Yüksekbilgili, Z. ve Akduman, G., (2015). Kuşaklara Göre İşkoliklik, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, Nisan 2015.
 • Zemke, R., Raines, C. ve Filipczak, B., (2000), Generations at Work: Managing the Clash of Veterans, Boomers, Xers and Nexters in Your Workplace, Amacom Books, New York, USA.
 • Watt, D., (2009), Winning the Generation Wars: Making the Most of Generational Similarities and Differences in the Workforce, The Conference Board of Canada, Report Nowember-2009.
 • Williams, S., (2010), Welcome to Generation Z, B&T Magazine, Vol: 60, Issue: 2731, pp. 12, Erişim Yeri: http://connection.ebscohost.com/c/articles/56596253/welcome-generation-z, 09.05.2016. Erişim Tarihi:
 • Spence, J. T., ve Robbins, A. S. (1992), Workaholism: Definition, Measurement, and Preliminary Results, Journal of Personality Assessment, Vol: 58, Issue: 1, pp. 160-178.
Diğer ID JA88ZC66JP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Muhammet Hamdi Mucevher
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi,

Yazar: Tahsin Akçakanat
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi,

Yazar: Zeynep Demirgil
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi,

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2017

Bibtex @ { mjss485638, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {135 - 155}, doi = {}, title = {İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Mucevher, Muhammet Hamdi and Akçakanat, Tahsin and Demirgil, Zeynep} }
APA Mucevher, M , Akçakanat, T , Demirgil, Z . (2017). İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (3) , 135-155 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40511/485638
MLA Mucevher, M , Akçakanat, T , Demirgil, Z . "İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 135-155 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40511/485638>
Chicago Mucevher, M , Akçakanat, T , Demirgil, Z . "İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 135-155
RIS TY - JOUR T1 - İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma AU - Muhammet Hamdi Mucevher , Tahsin Akçakanat , Zeynep Demirgil Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 155 VL - 6 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma %A Muhammet Hamdi Mucevher , Tahsin Akçakanat , Zeynep Demirgil %T İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD Mucevher, Muhammet Hamdi , Akçakanat, Tahsin , Demirgil, Zeynep . "İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 3 (Temmuz 2017): 135-155 .
AMA Mucevher M , Akçakanat T , Demirgil Z . İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma. MJSS. 2017; 6(3): 135-155.
Vancouver Mucevher M , Akçakanat T , Demirgil Z . İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(3): 155-135.