Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 1958 - 1974 2019-04-27

Türkiye’deki Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Tutumları
Attıtude of Public Administration Students In Turkey Towards Syrian Refugees

Gülhan Şen [1] , Hatice Şimşek Keskin [2]


Bu çalışmada, 2017-2018 eğitim- öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde eğitim gören öğrencilerin Suriyeli sığınmacılara ilişkin tutumlarını ve tutumları ile ilişkili değişkenleri belirlemek amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki bu çalışmada “Mültecilere Ait Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte toplam skor olumsuz tutum üzerinden hesaplanmıştır. Puan yükseldikçe tutum da olumsuzlaşmaktadır. Çalışmamıza toplam 467 Kamu Yönetimi öğrencisi katılmıştır(Ulaşma oranı= %55.5).Öğrencilerin tutum puanlarının ortalaması 89.7±20.9 (min.33-max.135 puan)’dur. Öğrencilerin tutum puanlarını etkileyen değişkenlerin saptanmasında t testi ve Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, Suriyeli arkadaş varlığı (p<0.001), kendini güvende hissetme durumu (p=0.025) ve ailenin Suriyelilere karşı tutumu (p<0.001), öğrencilerin tutum puanlarını etkilediği saptanmıştır. Buna göre; Suriyeli arkadaşı olanların ve kendini çok fazla/ fazla güvende hisseden öğrencilerin Suriyeli sığınmacılara karşı tutumları daha olumludur. Aynı zamanda öğrencilerin ailelerinin Suriyelilere karşı tutumu olumsuzlaştıkça öğrencilerin tutumu da anlamlı olarak olumsuzlaşmaktadır. 

In this study, it was aimed to determine the attitudes towards Syrian refugees of students educated in Dokuz Eylül University Faculty of Economics and Administrative Sciences Public Administration Department in 2017-2018 academic years. In this cross-sectional study, the "The Attitudes towards Syrian Refugees Scale” was used. In the scale, the total score is calculated on the negative attitude. As the score increases, the attitude becomes negative. A total of 467 Public Administration students participated in my work (level of participation= 55.5%). The average of the attitude scores of the students is 89.7 ± 20.9 (min.33-max.135 points). We used t-test and ANOVA to determine the variables that affect the attitude scores of the students. As a result of the analysis, we found that the presence of Syrian friends (p <0.001), feeling themselves safe (p = 0.025) and the attitude towards the Syrians of their family (p <0.001) affected the attitude scores of the students. According to this, students having Syrian friends and feeling themselves too much /much safe are more positive attitudes towards Syrian refugees. At the same time, as the attitudes towards the Syrians of their families become negative, the attitudes of the students also become negative.

 • Butkus, M., Maciulyte-Sniukiene, A., Matuzeviciute, K. (2016), Socio-Demographic Factors Influencing Attitude Towards Refugees: An Analysis Of Data From European Social Survey, 16th International Scientific Conference Globalization And Its Socio-Economic Consequences, 5th – 6th October 2016, s. 286-294.
 • Çimen, L.K., Quadir, S.E. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılarla İlgili Tutumlarının Sivil Katılımları Bağlamında İncelenmesi. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2): 1251-1273.
 • Erdem, B. B. (2017). Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Sosyal, Siyasi Ve Vatandaşlık Hukuku Bakımından Türkiye’deki Durumları. Milletlerarası Hukuk Ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 37(2): 332-351.
 • Erdoğan, M. (2014). Türkiye’de Ki Suriyeliler: Toplumsal Kabul Ve Uyum Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Göç Ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, Ankara.
 • Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik, Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15/1/2016 No : 29594.
 • Gülyaşar, M. (2017). Suriyeliler ve Vatandaşlık: Yerel Halk ve Suriyeli sığınmacılar Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13): 678- 705.
 • Keleş, S.Ç., Aral, T., Yildirim, M., Kurtoglu, E., Sunata, U. (2016). Attitudes Of Turkish Youth Toward Syrian Refugees İn Respect To Youths’ Gender, İncome, Education, And City: A Scale Development Study, ( Eds. Eroğlu, D. Cohen, J.H., Sirkeci, I.), Turkish Migration 2016 Selected Papers. London: TPL.
 • Kuş, O. (2016). Dijital Nefret Söylemini Anlamak: Suriyeli Mülteci Krizi Örnek Olayı Bağlamında Bbc World Service Facebook Sayfasına Gelen Yorumların Metin Madenciliği Tekniği İle Analizi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2016/II, s. 97-121.
 • Murray, K. E., Marx, D. M. (2013). Attitudes Toward Unauthorized Immigrants, Authorized Immigrants,And Refugees. Cultural Diversity And Ethnic Minority Psychology, 19(3): 332-341.
 • Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü. Http://Uhdigm.Adalet.Gov.Tr/Sozlesmeler/Coktaraflisoz/Bm/Bm_13.Pdf , (10.08.2018).
 • Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme” (1951). Http://Www.Goc.Gov.Tr/Files/Files/Multec%C4%B1ler%C4%B1nhukuk%C4%B1statusune%C4%B1l%C4%B1sk%C4%B1nsozlesme.Pdf , (10.08.2018).
 • Oytun, O., Gündoğar, S.S.(2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri. Orsam Rapor No: 195 Ocak 2015, Ankara.
 • Özdemir, F., Özkan, B.Ö. (2016). Türkiye’de Sosyal Medya Kullanıcılarının Suriyeli Mültecilere İlişkin Sosyal Temsilleri. Nesne Psikoloji Dergisi, 4(8): 227-244.
 • Özpınar, E., Çilingir, Y.S., Düşündere A.T. (2016). Türkiye’deki Suriyeliler: İşsizlik Ve Sosyal Uyum, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Http://Www.Tepav.Org.Tr/Upload/Files/1461746316-7.Turkiye___Deki_Suriyeliler___Issizlik_Ve_Sosyal_Uyum.Pdf (10.08 2018).
 • Sağlam, H.İ., Kanbur, N. İ. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(2): 310-323.
 • Sayın, Y., Usanmaz, A., Aslangiri, F. (2016). Uluslararası Göç Olgusu Ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye Göçü Örneği. KMÜ Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(31): 1-13.
 • Schweitzer, R., Perkoulidis, S. A., Krome, S. L., Ludlow, C. N. (2005). Attitudes Towards Refugees: The Dark Side Of Prejudice İn Australia. Australian Journal Of Psychology , 57(3): 170-179.
 • Sevi, B., Aral, T., Karakulak, A.A. (2016). Mültecilere Karşı Tutumları Açıklayan Etkenler:Algılanan Hastalıklara Açık Olma Değeri Ve Bilgi Düzeyi. I. Sosyal Psikoloji Kongresi (17-18-19 Kasım 2016), Ankara: Başkent Üniversitesi, s. 253-261.
 • Sönmez, M.E., Adıgüzel, F. (2017). Türkiye’de Suriyeli Sığınmacı Algısı: Gaziantep Şehri Örneği. Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 16(3): 797-807.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2018). Http://Www.Goc.Gov.Tr/İcerik6/Gecici-Koruma_363_378_4713_İcerik, Erişim Tarihi: 07.06.2018.
 • Tunç, A.Ş.(2015). Mülteci Davranışı Ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi, 2(2): 29 – 63.
 • Uçak, O. (2017). Göç Hareketleri Ve Medyada Göçmen Haberleri. Yeni Medya Elektronik Dergi, 1(3): 242-254.
 • Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu (2013). Kanun No: 6458, Yayımlandığı R.Gazete; Tarih: 11/4/2013 Sayı : 28615.
 • http://Data.Unhcr.Org/Syrianrefugees/Country.Php?İd=224
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Gülhan Şen (Sorumlu Yazar)
Kurum: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
Ülke: Turkey


Yazar: Hatice Şimşek Keskin
Kurum: Dokuz eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss459684, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1958 - 1974}, doi = {10.33206/mjss.459684}, title = {Türkiye’deki Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Tutumları}, key = {cite}, author = {Şen, Gülhan and Şimşek Keskin, Hatice} }
APA Şen, G , Şimşek Keskin, H . (2019). Türkiye’deki Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Tutumları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (2) , 1958-1974 . DOI: 10.33206/mjss.459684
MLA Şen, G , Şimşek Keskin, H . "Türkiye’deki Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Tutumları". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1958-1974 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/44816/459684>
Chicago Şen, G , Şimşek Keskin, H . "Türkiye’deki Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Tutumları". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1958-1974
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Tutumları AU - Gülhan Şen , Hatice Şimşek Keskin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.459684 DO - 10.33206/mjss.459684 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1958 EP - 1974 VL - 8 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.459684 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.459684 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Türkiye’deki Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Tutumları %A Gülhan Şen , Hatice Şimşek Keskin %T Türkiye’deki Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Tutumları %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.459684 %U 10.33206/mjss.459684
ISNAD Şen, Gülhan , Şimşek Keskin, Hatice . "Türkiye’deki Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Tutumları". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (Nisan 2019): 1958-1974 . https://doi.org/10.33206/mjss.459684
AMA Şen G , Şimşek Keskin H . Türkiye’deki Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Tutumları. MJSS. 2019; 8(2): 1958-1974.
Vancouver Şen G , Şimşek Keskin H . Türkiye’deki Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Tutumları. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(2): 1974-1958.