Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2308 - 2335 2019-07-16

Müdür Yardımcılarının Gözüyle Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar (Karaman İli Örneği)
Problems Encountered in Publıc High School Dormitories Through The Eyes Of Deputy Principals: A Case Study Of Karaman

Ali Ünal [1] , Sadi Üreyen [2]


Türkiye’de fırsat ve imkan eşitliğini sağlamak için yapılan uygulamalardan birisi, kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin eğitim görebilmeleri için yatılı ve pansiyonlu okulların açılmasıdır. Bu kapsamda ortaoöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler,  pansiyonlu okullara yerleştirilmektedir. Bu araştırmada Karaman İli ortaöğretim öğrenci pansiyonlarında yaşanan problemleri tespit ederek bu problemlere ilişkin çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseninde yürütülmüştür. Veriler, Karaman İlinde pansiyonlu okullarda görev yapan, pansiyondan sorumlu 17 müdür yardımcısından toplanmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme ile toplanmış olup, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Karaman’da ortaöğretim öğrenci pansiyonlarında yaşanan sorunlar, fiziki sorunlar, insan kaynaklarıyla ilgili sorunlar ve mevzuattan kaynaklanan sorunlar olarak üç temada bütünleştirilmiştir. Fiziki sorunlar temasının altında pansiyonun projelendirilmesi ve binalarda kullanılan cihaz ve malzemelerle ilgili sorunlar tespit edilmiştir. İnsan kaynaklarıyla ilgili sorunlar temasının altında personel eksikliği, personelin disiplin ve performans sorunları, personel eğitiminin yetersizliği ve okuldaki diğer yöneticilerle eş güdümlü çalışma sorunları tespit edilmiştir. Mevzuattan kaynaklanan sorunlar teması altında, bakım onarım bütçesinin olmaması, nöbetçi belletici öğretmen ücretleri, yemek ücretlerinin yetersizliği ve pansiyonda başka okulun öğrencilerinin kalması sorunları tespit edilmiştir. Yapılan tespitler doğrultusunda uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

One of the services provided to ensure equality of opportunity in Turkey is the establishing of boarding schools for students living in rural areas. In this context, high school students are placed in boarding schools. The purpose of this study was to examine the problems encountered in the high school dormitories of Karaman. The study utilized the phenomenology pattern of qualitative research designs. The data were collected from 17 deputy principals in charge of dormitories by semi-structured interview, and analyzed by content analysis. The problems were integrated into three themes: physical problems, problems related to human resources and problems arising from legislation. Project designing of the dormitory, equipment and materials used in buildings were identified under the theme of physical problems. Personnel shortages, personnel discipline and performance problems, insufficiency of personnel training and coordination problems with principals have been identified under the theme of problems related to human resources. The lack of maintenance and repair budget, the tutor fees, the inadequacy of food fees and the problem of other school students staying at dormitory were determined under the theme of the problems arising from the legislation. In line with the findings, suggestions were developed to the practitioners and researchers.

 • Acar, H. (2008). Samsun ili yatılı ilköğretim bölge okulu (yibo) öğrencilerinin spor yapma alışkanlıkları ve şiddete uğrama durumlarının değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Aralpcan, H. (1998). Yatılı ilköğretim bölge okullarının sayısal gelişimi ve hizmet sunduğu çevre: Kulu ilçesi örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Arıcı, M. (2005). Yatılı ve ailesi ile kalan lise öğrencilerinin atılganlık, sosyal destek ve başarılarının karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Balay, R. Kaya, A., Doğu, Z. (2012). Ortaöğretim Pansiyonlarında Kalan Lise Öğrencilerinin Öğretmen Öğrenci İlişkisine İlişkin Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 103–128.
 • Çokamay, G., Çavdar, D. ve Çok, F. (2014). Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) Öğrencilerinin Gelişim Gereksinimleri ve Yaşam Koşulları: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(1), 19-42.
 • ERG (Eğitim Reformu Girişimi) (2009). Eğitimde eşitlik politika analizi ve öneriler. Erişim: http://www.egitimreformugirisimi.org/
 • İnal, U., Sadık, F. (2014). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Okul Yaşam Kalitesine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(3), 169–194.
 • Karataş, S., Atıcı, M. (2014). Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Okullarının Pansiyonunda Kalan Öğrencilerin Pansiyonla İlgili Görüşleri. Mediterranean Journal of Humanities, 4 (2), 167-177.
 • MEB, (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr
 • MEB, (2006). Milli Eğitim Bakanlığının Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar. Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr
 • MEB, (2016). Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği. Erişim: http://ogm.meb.gov.tr
 • MEB, (2017). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2016-2017 Yılı. Erişim: http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler MEB, (2018). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2017-2018 Yılı, Erişim: http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64
 • Creswell, J. W. (2014). Nitel Araştırma Yöntemleri, Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni, Çev. Ed. Bütün M. ve Demir, S. B. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Nobel.
 • Özan, M. B., Sağlam, H., Karaca, M. (2012). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Pansiyon Yönetimde Karşılaşılan Sorunlar (Malatya-Diyarbakır İli Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 126-138.
 • Uysal, İ. (2016). Pansiyonlu okullardaki öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve başarılarına etkisi. (Tezsiz yüksek lisans projesi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Sarıduman, S. , Kılıçoğlu, G. (2018). Yatılı Ortaöğretim Okullarının Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlara İlişkin Yöneticilerin Görüşlerinin İncelenmesi Nitel Bir Araştırma. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 1045–1065.
 • Şenol, D., Yıldız, S. (2009). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Öğrenci Öğretmen ve Aile Etkileşimi Diyarbakır ve Erzurum Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 359-376.
 • Yılmaz, A. (2012). Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Sorunlarının Öğrenci Algılarına Göre Değerlendirilmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(3), 659-679.
 • Yiğit, Y. (2014). Yatılı öğrencilerin dini ahlaki tutumları ve din öğretimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2967-2444
Yazar: Ali Ünal (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3270-702X
Yazar: Sadi Üreyen
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss528197, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2308 - 2335}, doi = {10.33206/mjss.528197}, title = {Müdür Yardımcılarının Gözüyle Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar (Karaman İli Örneği)}, key = {cite}, author = {Ünal, Ali and Üreyen, Sadi} }
APA Ünal, A , Üreyen, S . (2019). Müdür Yardımcılarının Gözüyle Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar (Karaman İli Örneği). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (3) , 2308-2335 . DOI: 10.33206/mjss.528197
MLA Ünal, A , Üreyen, S . "Müdür Yardımcılarının Gözüyle Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar (Karaman İli Örneği)". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2308-2335 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/47096/528197>
Chicago Ünal, A , Üreyen, S . "Müdür Yardımcılarının Gözüyle Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar (Karaman İli Örneği)". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 2308-2335
RIS TY - JOUR T1 - Müdür Yardımcılarının Gözüyle Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar (Karaman İli Örneği) AU - Ali Ünal , Sadi Üreyen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.528197 DO - 10.33206/mjss.528197 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2308 EP - 2335 VL - 8 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.528197 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.528197 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Müdür Yardımcılarının Gözüyle Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar (Karaman İli Örneği) %A Ali Ünal , Sadi Üreyen %T Müdür Yardımcılarının Gözüyle Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar (Karaman İli Örneği) %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.528197 %U 10.33206/mjss.528197
ISNAD Ünal, Ali , Üreyen, Sadi . "Müdür Yardımcılarının Gözüyle Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar (Karaman İli Örneği)". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 3 (Temmuz 2019): 2308-2335 . https://doi.org/10.33206/mjss.528197
AMA Ünal A , Üreyen S . Müdür Yardımcılarının Gözüyle Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar (Karaman İli Örneği). MJSS. 2019; 8(3): 2308-2335.
Vancouver Ünal A , Üreyen S . Müdür Yardımcılarının Gözüyle Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar (Karaman İli Örneği). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(3): 2335-2308.