Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 3668 - 3684 2019-10-15

Girişimcilerin Finansal Farkındalıkları İle Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Örneği
An Analysis Of The Relations Between Financial Awareness and Socio-Demographic Features Of Entrepreneurs: The Case Of Uşak Chamber Of Commerce and Industry

Sibel ÖZAFŞARLIOĞLU SAKALLI [1] , Muhammet SAYGIN [2]


Girişimciler üstlendikleri risklere karşın yarattıkları değerler kapsamında akademik bakış açısıyla ele alınması gereken birer fenomen konumundadır. Her bir girişimci adayı, çeşitli aşamalardan geçerek farklı gerekçelerle işletmelerini kurmakta ve sürdürülebilirlik bağlamında çaba göstermektedir. Girişimcilerin finansal araçlara olan yatkınlıklarının işletmelerinde ulaşmak istedikleri amaçlara olan yakınlıklarını etkilediği varsayılmaktadır. Finansal farkındalık algısı günümüz rekabet ortamında bireylerin finansal araçlara erişiminden kullanım şekillerine ve yatırım algısındaki çeşitliliğe kadar etki eden olguyu kapsamaktadır. Sürekli gelişen ve değişim gösteren finansal sistemler ve araçlara olan yatkınlık girişimciler için donanım sahibi olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada girişimcilerin finansal farkındalık düzeyleri belirlenmek istenmiştir. Ayrıca katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile finansal farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmada veriler Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı işletme sahiplerinden elde edilmiştir. Bulgulara göre, işletmelerin profesyonel yöneticilerden ziyade girişimcilerin kendileri tarafından yönetildiği ve ortaklı yapıların oldukça düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca girişimcilik motivasyon unsurlarından ekonomik güç kazanma arzusu en önemi unsur olarak ortaya çıkmıştır. Girişimcilerin finansal farkındalık düzeyleri ile yaş, eğitim ve baba mesleği değişkenleri arasında istatistiki olarak anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. 


Entrepreneurs, despite the risks they undertake, are phenomenon that must be addressed by the academic viewpoints for the values they create. Each entrepreneurial candidate is involved in various stages of establishing their businesses for different reasons and working in the context of sustainability. It is assumed that entrepreneurs' susceptibility to financial instruments affects their closeness to the aims they achieve in their business. The perception of financial awareness includes the influence of individuals in the competitive environment, from access to financial instruments to the forms of use and the diversity of investment perceptions. The tendency to constantly evolving and changing financial systems and tools obliges entrepreneurs to be equipment owners. In this context, it is aimed to determine financial awareness levels of entrepreneurs in the study. In addition, the relationship between participants' socio-demographic features and financial awareness levels was examined. The data for the research have been obtained from the businessmen registered in Uşak Chamber of Commerce and Industry. According to the findings, it is seen that businesses are managed by the entrepreneurs themselves rather than the professional managers and there are fewer capital investments. In addition, the desire to gain economic power within entrepreneurship motivation elements has emerged as the most important factor. There are statistically meaningful differences between the financial awareness levels of entrepreneurs and age, education and father-professions of entrepreneurs.

 • Alkaya, A. ve Yağlı, İ. (2015). Finansal Okuryazarlık - Finansal Bilgi, Davranış ve Tutum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(10), 585-599.
 • Apan, M. ve Ercan, S. (2017). Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisinin Yol Analizi ile Belirlenmesi: Lisans Düzeyindeki İşletme Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8(16), 177-202.
 • Arlı, M. ve Nazik, M. H. (2010). Bilimsel Araştırmaya Giriş, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Cengiz, R., Serdar, E. ve Donuk, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalık ve girişimcilik düzeylerinin incelenmesi, International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(4), 1320-1328.
 • Çolak, H. (2017). Mühendislerde Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi Becerileri: Bandırma İlçesi Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Demir, S. ve Mollaoğulları, Z. (2018). An Analysis of the Relationship between Financial Awareness and Investor's. Journal of Strategic Research in Social Science, 4 (2), 71-86.
 • Foley, J. (2018). We really need to talk about owner-managers and financial awareness!, Small Enterprise Research, 25(1), 90-98.
 • Hung, A., Yoong, J. ve Brown, E. (2012). Empowering Women Through Financial Awareness and Education, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 14, OECD Publishing.
 • İşcan, Ö. F. ve Kaygın, E. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 443-462.
 • Jackson, C. G. ve Gast, M. J. (2015). The Importance of Financial Awareness and Preparedness, Journal of Student Financial Aid, 44(3), 202-234.
 • Kılıç, Y., Ata, H. A., ve Seyrek, İ. H. (2015). Finansal okuryazarlık: Üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (66), 129-150.
 • Kıran, F., Çetinkaya Bozkurt, Ö. ve Tunç, H. (2018). Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Niyeti Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 1(1), 29-51.
 • Marriott, P., Pogue, M. ve Osgerby, J. (2010). An analysis of students’ awareness of personal finance in higher education: A Welsh, English and Northern Irish perspective, International Journal of Management Education, 9(1), 43-56.
 • Nga, J.K.H., Yong, L.H.L. ve Sellappan, R.D., (2010). A study of financial awareness among Youths, Young Consumers, 11(4), 277-290. Onur, N. ve Nazik, M.H. (2014). Öğretmenler İçin Bireysel Finans Alanında Finansal Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi (FTÖ): Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması, E-Journal of New World Sciences Academy- Vocational Sciences, 9 (4), 90-99.
 • Öztürk, E. ve Demir, Y. (2015). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 68, 113-134.
 • Taujanskaite, K., Milcius, E. ve Saltenis, S. (2016). Control of Non-Performing Loans in Retail Banking by Raising Financial and Consumer Awareness of Clients, Engineering Economics, 27(4), 405-416.
 • Yardımcıoğlu, M. ve Yörük, A. (2016). Türkiye’deki Finansal Okuryazarlığın ve Finansal Farkındalığın Durumu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 9(2), 173-208.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8404-2720
Yazar: Sibel ÖZAFŞARLIOĞLU SAKALLI (Sorumlu Yazar)
Kurum: Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7871-0235
Yazar: Muhammet SAYGIN
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss501429, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3668 - 3684}, doi = {10.33206/mjss.501429}, title = {Girişimcilerin Finansal Farkındalıkları İle Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Örneği}, key = {cite}, author = {Özafşarlıoğlu Sakallı, Sibel and Saygın, Muhammet} }
APA Özafşarlıoğlu Sakallı, S , Saygın, M . (2019). Girişimcilerin Finansal Farkındalıkları İle Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Örneği . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (4) , 3668-3684 . DOI: 10.33206/mjss.501429
MLA Özafşarlıoğlu Sakallı, S , Saygın, M . "Girişimcilerin Finansal Farkındalıkları İle Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Örneği" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3668-3684 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/49340/501429>
Chicago Özafşarlıoğlu Sakallı, S , Saygın, M . "Girişimcilerin Finansal Farkındalıkları İle Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3668-3684
RIS TY - JOUR T1 - Girişimcilerin Finansal Farkındalıkları İle Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Örneği AU - Sibel Özafşarlıoğlu Sakallı , Muhammet Saygın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.501429 DO - 10.33206/mjss.501429 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3668 EP - 3684 VL - 8 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.501429 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.501429 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Girişimcilerin Finansal Farkındalıkları İle Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Örneği %A Sibel Özafşarlıoğlu Sakallı , Muhammet Saygın %T Girişimcilerin Finansal Farkındalıkları İle Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Örneği %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.501429 %U 10.33206/mjss.501429
ISNAD Özafşarlıoğlu Sakallı, Sibel , Saygın, Muhammet . "Girişimcilerin Finansal Farkındalıkları İle Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 4 (Ekim 2019): 3668-3684 . https://doi.org/10.33206/mjss.501429
AMA Özafşarlıoğlu Sakallı S , Saygın M . Girişimcilerin Finansal Farkındalıkları İle Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Örneği. MJSS. 2019; 8(4): 3668-3684.
Vancouver Özafşarlıoğlu Sakallı S , Saygın M . Girişimcilerin Finansal Farkındalıkları İle Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(4): 3668-3684.