Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 3685 - 3697 2019-10-15

The Values Related To Values Of Owners, Problems Between Ownership and Social Owners
Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler, Öznel İyi Oluşları ve Sosyal Kaygıları Arasındaki Yordayıcı İlişki

Bülent Dilmaç [1] , Ayşegül BAŞ [2]


This study was conducted to examine the relationship between adolescents' values, subjective well-being and social anxiety. The study group of the study consisted of 177 (34.8%) female and 331 (65.2%) male and in total 508 high school students studying in different high schools in Istanbul. The data related to the research “Human Values Scale”, “Adolescent Subjective Well-being Scale” and “Social Anxiety Scale for Adolescents” was collected. According to the findings of the study when the predictive relationships between the subjective well-being of adolescents and their values are examined, it is seen that there is a significant positive relationship. When the predictive relationships between the subjective well-being of adolescents and their social anxieties are examined, it is seen that there is a significant negative relationship. At the same time, when the predictive relationships between the social anxieties of adolescents and their values are examined, it is seen that there is a negative meaningful relationship.

Bu araştırma ergenlerin sahip olduğu değerler, öznel iyi oluşları ve sosyal kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilinde farklı liselerde öğrenim gören 177’si (%34.8) kız, 331’i (%65.2) erkek olan 508 lise öğrencisi oluşmaktadır. Ergenlerin insani değer düzeylerinin belirlenmesinde İnsani Değerler Ölçeği, öznel iyi oluş düzeylerinin belirlenmesinde Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği, sosyal kaygı düzeylerinin belirlenmesinde Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeği ve kişisel özelliklere ilişkin veriler araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; ergenlerin öznel iyi oluşları ile sahip oldukları değer arasındaki yordayıcı ilişkiler incelendiğinde, pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Ergenlerin öznel iyi oluşları ile sosyal kaygıları arasındaki yordayıcı ilişkiler incelendiğinde ise, negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Aynı zamanda ergenlerin sosyal kaygıları ile sahip oldukları değerler arasındaki yordayıcı ilişkiler incelendiğinde de, negatif yönde anlamlı bir ilişkinin var olduğu görülmektedir. 

 • Aydın, A., ve Tekinsav-Sütçü, S. (2007). Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeğinin (ESKÖ) Geçerlik Ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(2), 79-89.
 • Bandura, A. (2008). An Agentic Perspective On Positive Pyschology. Lopes S.J. (Ed) Positive Pyschology, London: Greenwood Publishing Groupe.
 • Beck, A. ve Emery, G. (2011). Anksiyete Bozukluklar ve Fobiler. (Ed: Özakkaş, T.). İstanbul: Litera Yayınları.
 • Bollen, K.A. (1989). A newincremental fit indexfor general structurale quation models. Sociological Methodsand Research, 17(3):303-316.
 • Browne, M. W. ve Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. Sage Focus Editions, 154, 136-136.
 • Büyükcebeci, A. (2017). Ergenlerde Sosyal Dışlanma, Yalnızlık Ve Okul Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişki: Empatik Eğilimin Aracı Rolü. (Doktora Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı. İstanbul.
 • Byrne, B. M. (2010). Structura lequation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming (2nd ed.). Taylor and Francis, New York.
 • Demir, Y., Kutlu, M., (2016). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Etkileşim Kaygısı İle Mutluluk Arasındaki İlişki: Yalnızlığın Aracı Rolü, Gefad / Gujgef 36(1): 195-210.
 • Diener, E. ve M. Diener (1995). Cross cultural correlates of life satisfaction and selfesteem. Journal of Personality and Social Psychology 68, 653–663.
 • Dilmaç, B. (2007). Fen Lisesi Öğrencilerine İnsani Değerler Eğitiminin Verilmesi ve İnsani Değerler Ölçeği İle Sınanması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Du, Y., ve Wei, M. (2015). A Culturation, Enculturation, Social Connectedness, And Subjective Well-Being Among Chinese İnternational Students. The Counseling Psychologist, 43(2), 299-325.
 • Ercan, L. (2001). Ergenlik Döneminde Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(2), 47-58.
 • Eren Gümüş, A. (2010). Uygulamalı Grup Rehberliği Programları Dizisi Sosyal Kaygı İle Başa Çıkma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Eryılmaz, A. (2009). Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 975-989.
 • Eryılmaz, A. (2011). Relationship Of High School Student’s Subjective Welll-Being And School Burnout. İnternational Online Journal Of Educational Sciences, 3(1), 181-199
 • Fichter, J. (2009). Sosyoloji Nedir, (Çeviri: Çelebi, N.), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gilman, R. Ve Huebner, E. S. (2006). Characteristics Of Adolescents Who Report Very High Life Satisfaction. Journal Of Youth And Adolescence, 35 (3), 311- 319.
 • Haslam, N., Whelan, J., ve Bastıan, B. (2009). Big Five Traits Mediate Associations Between Values And Subjective Well-Being. Personality And Individual Differences, 46, 40-42.
 • Hefferon, K., ve Boniwell, I. (2011). Positive Psychology: Theory, Research And Applications. New York: Mcgraw-Hill Education.
 • Hu, L. T. ve Bentler, P. M. (1999). Cutoffcriteria for fit indexes in covarian cestructure analysis: Conventional criteria versusnew alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6 (1), 1-55.
 • Işık, E. (1996). Nevrozlar, Anksiyete Bozuklukları, Somatoform Bozukluklar, Dissosiatif Bozukluklar, Yapay Bozukluklar. Ankara: Baskı Kent.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi (28. Bas.). Ankara: Nobel Akdemi Yayıncılık.
 • Kermen,U., İlçin Tosun, N., Doğan, U., (2016). Yaşam Doyumu Ve Psikolojik İyi Oluşun Yordayıcısı Olarak Sosyal Kaygı, Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2( 2), 20-29.
 • Kızıler, H ve Canikli, İ., (2015). Değerler Eğitimi, Karabük: Deneme Yayınları.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structuralequation modeling. The Guilford Press, New York.
 • Koyuncu, A. (2012). Sosyal Fobiklerde Dikkat Sorunları Ve Hiperaktivite. İstanbul: Liman Yayınları.
 • La Greca, A. M., ve Lopez, N. (1998). Social anxiety among adolescents: Linkages with peer relations and friendships. Journal of Abnormal Child Psychology, 26(2), 83-94.
 • Özdemir, Y. ve Koruklu, N. (2011). Üniversite Öğrencilerinde Değerler Ve Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 190-210.
 • Santrock, J. W., (2017). Ergenlik (Adolescence), (Çeviri Ed. Siyez, D.M),Ankara: Nobel Yayınları.
 • Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2004). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modelling. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Seki, T., (2014). Ergenlerin Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Öznel İyi Oluşlarının Sahip Oldukları Değerler Açısından İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Tanaka, J. S. ve Huba, G. J. (1985). A fit index for covarian cestructure model sunder arbitrary GLS estimation. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 38(2), 197-201.
 • Telef, B. B., Uzman, E., Ergün, E., (2013). Öğretmen Adaylarında Psikolojik İyi Oluş Ve Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 8(12), 1297-1307.
 • Türkdoğan, T. (2010). Üniversite Öğrencilerinde Temel İhtiyaçların Karşılanma Düzeyinin Öznel İyi Oluş Düzeyini Yordamadaki Rolü. (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2016). Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yalom, I. (2012). Anksiyete Terapisi. İstanbul: Prestij Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5753-9355
Yazar: Bülent Dilmaç
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3720-6590
Yazar: Ayşegül BAŞ (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss546820, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3685 - 3697}, doi = {10.33206/mjss.546820}, title = {Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler, Öznel İyi Oluşları ve Sosyal Kaygıları Arasındaki Yordayıcı İlişki}, key = {cite}, author = {Dilmaç, Bülent and Baş, Ayşegül} }
APA Dilmaç, B , Baş, A . (2019). Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler, Öznel İyi Oluşları ve Sosyal Kaygıları Arasındaki Yordayıcı İlişki . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (4) , 3685-3697 . DOI: 10.33206/mjss.546820
MLA Dilmaç, B , Baş, A . "Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler, Öznel İyi Oluşları ve Sosyal Kaygıları Arasındaki Yordayıcı İlişki" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3685-3697 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/49340/546820>
Chicago Dilmaç, B , Baş, A . "Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler, Öznel İyi Oluşları ve Sosyal Kaygıları Arasındaki Yordayıcı İlişki". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3685-3697
RIS TY - JOUR T1 - Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler, Öznel İyi Oluşları ve Sosyal Kaygıları Arasındaki Yordayıcı İlişki AU - Bülent Dilmaç , Ayşegül Baş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.546820 DO - 10.33206/mjss.546820 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3685 EP - 3697 VL - 8 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.546820 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.546820 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler, Öznel İyi Oluşları ve Sosyal Kaygıları Arasındaki Yordayıcı İlişki %A Bülent Dilmaç , Ayşegül Baş %T Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler, Öznel İyi Oluşları ve Sosyal Kaygıları Arasındaki Yordayıcı İlişki %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.546820 %U 10.33206/mjss.546820
ISNAD Dilmaç, Bülent , Baş, Ayşegül . "Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler, Öznel İyi Oluşları ve Sosyal Kaygıları Arasındaki Yordayıcı İlişki". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 4 (Ekim 2019): 3685-3697 . https://doi.org/10.33206/mjss.546820
AMA Dilmaç B , Baş A . Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler, Öznel İyi Oluşları ve Sosyal Kaygıları Arasındaki Yordayıcı İlişki. MJSS. 2019; 8(4): 3685-3697.
Vancouver Dilmaç B , Baş A . Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler, Öznel İyi Oluşları ve Sosyal Kaygıları Arasındaki Yordayıcı İlişki. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(4): 3685-3697.