Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 190 - 198 2020-01-27

The Effect of Organizational Justice on Presenteeism: “Which Type of Justice is The Determinator of Presenteeism?”
Örgütsel Adaletin Hastayken İşe Gelme (Presenteeism) Davranışına Etkisi: “Hangi Adalet Türü Presenteizmin Belirleyicisidir?”

Mesut SOYALIN [1] , Gökhan KERSE [2]


In this study, the effect of organizational justice on presenteeism behavior was examined. The research also examined the effect of distribution justice, procedural justice and interaction justice which are dimensions of organizational justice on presenteeism behavior. Research data were obtained from sample of public institution employees. As a result of the made analyzes, it was observed that organizational justice generally affects the presenteeism behavior in the positive direction. On the dimensions, distribution justice and procedural justice did not significantly affect presenteeism behavior; it has been found that only the interaction justice perception affects the presenteeism in the positive direction. Consequently, it has been seen that only justice of interaction from dimensions of organizational justice has a determinative role in the behavior of presenteeism. All of the findings were discussed considering the cultural structure.

Bu araştırmada örgütsel adaletin hastayken işe gelme (presenteeism) davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ayrıca araştırma örgütsel adaletin boyutları olan dağıtım adaletinin, prosedür adaletinin ve etkileşim adaletinin hastayken işe gelme (presenteeism) davranışına etkisini de ele almıştır. Araştırma verileri kamu kurumu çalışanları örnekleminden elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda genel anlamda örgütsel adaletin hastayken işe gelme (presenteeism) davranışını pozitif yönde etkilediği gözlenmiştir. Boyutlar bazında ise dağıtım adaleti ve prosedür adaletinin hastayken işe gelme davranışını (presenteeism) anlamlı düzeyde etkilemediği; sadece etkileşim adaleti algısının hastayken işe gelme davranışını (presenteeism) pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla örgütsel adalet boyutlarından sadece etkileşim adaletinin hastayken işe gelme (presenteeism) davranışında belirleyici rol üstlendiği görülmüştür. Elde edilen bulguların tümü kültürel yapı da dikkate alınarak tartışılmıştır. 

 • Adams, J. S. (1965). Inequity in Social Exchange. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology, 2, 267-299. New York: AcademicPress.
 • Akdoğan, A. A., Harmancı, Y. K. ve Bayram, A. (2018). “Algılanan Örgütsel Adalet ve İşte Var Olamama (Presenteeism) İlişkisinde Stresin Aracı Rolü”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(2), 197-211.
 • Aronsson, G.,Gustafsson, K. ve Dallner, M. (2000). “Sick But yet at Work. An EmpiricalStudy of SicknessPresenteeism”. Journal of Epidemiol Community Health, 54, 502-509.
 • Atlaş, S. S. ve Çekmecelioğlu, H. G. (2015). “Örgütsel Adalet Algısının İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı Üzerindeki Etkileri: Okul Öncesi Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(3), 421-439.
 • Bakan, İ., Güler, B. ve Kara, E. (2017). “Örgütsel Demokrasinin Örgütsel Adalet ve Örgütsel Destek Algıları Üzerine Etkileri: Otel Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(4), 1031-1048.
 • Baysal, İ.A., Baysal, G., Aksu, G. ve Aksu, N. (2014). “Presenteeism (İşte Varolmama Sorunu) İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personeli Üzerinde Bir Uygulama”. Electronic Journal of Vocational Colleges, Ağustos, 134-152.
 • Cohen- Charash, Y. ve Spector, P. E. (2001). “The Role of Justice in Organizations: A Meta-Analysis”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86(2), 278-321.Colquitt, J. A.,Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. L. H. ve Ng, K. Y. (2001). “Justice at the Millennium: A Meta-AnalyticReview of 25 Years of OrganizationalJusticeResearch”, Journal of Applied Psychology, 86(3): 425-445.
 • Cropanzano, R.,Bowen D. E. ve Gilliland S. W. (2007), “The Management of OrganizationalJustice”, Academy of Management Perspectives, November, 34-48.
 • Conway, P.M, Clausen, T.,Hansen, A.M. ve Hogh, A. (2016). “Workplace Bullying and Sickness Presenteeism: Cross-Sectional and Prospective Associations in a 2-Year Follow-Up Study”. International Archives of Occupational Environmental Health, 89, 103-114.
 • Çağlıyan, V., Attar, M. ve Derra, M. El N. (2017). “The Relationship Between Organizational Justice Perception and Organizational Commitment: A Study on Doğuş Otomotiv Authorized Dealers in Konya”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 599-612.
 • Çetin, M. (2016). “An Exploratory Study of Presenteeism in Turkish Context”. Emerging Markets Journal, 6(1), 24-38.
 • Çiftçi, B. (2010). “İşte Var Ol(Ama)Ma Sorunu ve İşletmelerin Uygulayabileceği Çözüm Önerileri”. Çalışma ve Toplum, 2010(1), 153-174.
 • Dew, K., Keefe, V. ve Small, K. (2005). “Choosing’ to Work When Sick: Workplace Presenteeism”. Social Science & Medicine, 60, 2273-2282.
 • Demirbulat, Ö.G. ve Bozok, D. (2015). “Presenteeism (İşte Varolamama) ile Yaşam Doyumu, Fiziksel ve Ruhsal İyilik Halinin Etkileşimine Yönelik Seyahat Acentası İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma”. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(27), 7-13.
 • Demirgil, Z. ve Mücevher, M. H. (2017). “Meslek Yüksekokullarında Presenteeism: İdari ve Akademik Personel Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 237-253.Greenberg, J. (1990). “Organizational Justice: Yesterday, Today, and Tomorrow”. Journal of Management, 16(2), 399-432.
 • Güzel, B. ve Ayazlar, G. (2014). “Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Otel İşletmeleri Araştırması”, KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 16(26), 133-142.
 • Hemp, P. (2004). “Presenteeism: At Work-But Out of It”. Harvard Business Review, 82, 49-58.
 • Johns, G. (2010). “Presenteeism in theWorkplace: A Review and Research Agenda”. Journal of Organizational Behavior, 31, 519-542.
 • Lowe, G. (2002). “Here in Body, Absent in Productivity: Presenteeism Hurts Output, Quality of Work-Life andEmployeeHealth”. Canadian HR Reporter: The National Journal of Human Resource Management, 1-2.
 • Lyu, X. (2016). “Effect of Organizational Justice on Work Engagement With Psychological Safety as A Mediator: Evidence From China”, Social Behavior and Personality, 44(8), 1359-1370.
 • Koopman, C., Pelletier, K.R., Murray, J.F., Sharda, C.E., Berger, M.L., Turpin, R.S., Hackleman, P., Gibson, P. Holmes, D.M. ve Bendel, T. (2002). “Stanford Presenteeism Scale: Health Statusand Employee Productivity. JOEM, 44(1), 14-20.
 • Niehoff, B. P. ve Moorman, R. H. (1993). “Justice as a Mediator of the Relationship Between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior”. Academy of Management Journal, 36(3), 527-556.
 • Prater, T. ve Smith, K. (2011). “Underlying Factors Contributing to Presenteeism and Absenteeism”. Journal of Business &Economics Research, 9(6), 1-14.
 • Rajabi, M., Abdar, Z. E. ve Agoush, L. (2017). “Organizational Justice and Trust Perceptions: A Comparison of Nurses in Publicand Private Hospitals”, Middle East Journal of Family Medicine, 15(8), 205-211.
 • Samancı, S. ve Basım, H. N. (2018). “Akademisyenlerin Örgütsel Adalet Algıları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü”, Business and Economics Research Journal, 9(2), 363-380.
 • Yıldız, S. (2014). “Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde İş Tatmininin Aracı Rolü”, Ege Akademik Bakış, 14(2), 199-210.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1475-0905
Yazar: Mesut SOYALIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1565-9110
Yazar: Gökhan KERSE
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { mjss493189, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {190 - 198}, doi = {10.33206/mjss.493189}, title = {Örgütsel Adaletin Hastayken İşe Gelme (Presenteeism) Davranışına Etkisi: “Hangi Adalet Türü Presenteizmin Belirleyicisidir?”}, key = {cite}, author = {SOYALIN, Mesut and KERSE, Gökhan} }
APA SOYALIN, M , KERSE, G . (2020). Örgütsel Adaletin Hastayken İşe Gelme (Presenteeism) Davranışına Etkisi: “Hangi Adalet Türü Presenteizmin Belirleyicisidir?”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 190-198 . DOI: 10.33206/mjss.493189
MLA SOYALIN, M , KERSE, G . "Örgütsel Adaletin Hastayken İşe Gelme (Presenteeism) Davranışına Etkisi: “Hangi Adalet Türü Presenteizmin Belirleyicisidir?”". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 190-198 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/493189>
Chicago SOYALIN, M , KERSE, G . "Örgütsel Adaletin Hastayken İşe Gelme (Presenteeism) Davranışına Etkisi: “Hangi Adalet Türü Presenteizmin Belirleyicisidir?”". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 190-198
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Adaletin Hastayken İşe Gelme (Presenteeism) Davranışına Etkisi: “Hangi Adalet Türü Presenteizmin Belirleyicisidir?” AU - Mesut SOYALIN , Gökhan KERSE Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.493189 DO - 10.33206/mjss.493189 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 190 EP - 198 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.493189 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.493189 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Örgütsel Adaletin Hastayken İşe Gelme (Presenteeism) Davranışına Etkisi: “Hangi Adalet Türü Presenteizmin Belirleyicisidir?” %A Mesut SOYALIN , Gökhan KERSE %T Örgütsel Adaletin Hastayken İşe Gelme (Presenteeism) Davranışına Etkisi: “Hangi Adalet Türü Presenteizmin Belirleyicisidir?” %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.493189 %U 10.33206/mjss.493189
ISNAD SOYALIN, Mesut , KERSE, Gökhan . "Örgütsel Adaletin Hastayken İşe Gelme (Presenteeism) Davranışına Etkisi: “Hangi Adalet Türü Presenteizmin Belirleyicisidir?”". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Ocak 2020): 190-198 . https://doi.org/10.33206/mjss.493189
AMA SOYALIN M , KERSE G . Örgütsel Adaletin Hastayken İşe Gelme (Presenteeism) Davranışına Etkisi: “Hangi Adalet Türü Presenteizmin Belirleyicisidir?”. MJSS. 2020; 9(1): 190-198.
Vancouver SOYALIN M , KERSE G . Örgütsel Adaletin Hastayken İşe Gelme (Presenteeism) Davranışına Etkisi: “Hangi Adalet Türü Presenteizmin Belirleyicisidir?”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 198-190.