Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 178 - 189 2020-01-27

Are The Strategic Intents of Organizations in The Same Institutional Environment Isomorphic? A Qualitative Research on the Strategic Plans of Foundation Universities
Aynı Kurumsal Çevredeki Örgütlerin Stratejik Niyetleri Eş biçimli Midir? Vakıf Üniversitelerinin Stratejik Planlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Kemal DEMİR [1] , Üzeyir YILDIZ [2]


In terms of conceptual background, this study is based on the new institutional theory and strategic management theories, which have been increasingly studied in the field of organization and management in general. According to the new institutional theory, the institutional environment is an environment which includes the structures, rules and norms formed on and outside the organizations. In this context, the basic thesis of the new institutional theory is the assumption that the organizations operate under institutional influences and that the structures and processes of organizations become uniform by their adaptation to the corporate environment. Therefore, the purpose of this study is to examine whether there is a similarity or differentiation between the strategic intentions of the organizations in the same institutional environment. For this purpose, the basic assumptions of new institutional theory and strategic management approaches were tested by examining the strategic plans of foundation universities using content analysis method in March 2012 and in November 2018.Creating of themes on the concept of strategic intent, expressions of strategic intent were identified by the authors. Findings of the study suggest that there are different levels of isomorphism between the strategic plans of foundation universities.

Bu çalışmanın amacı aynı kurumsal çevredeki örgütlerin stratejik niyetleri arasında benzerlik olup olmadığını incelemektir. Bu amaçla, vakıf üniversitelerinin stratejik planları içerik analizi yöntemi kullanılarak 2012 yılı Mart ayında ve 2018 yılı Kasım ayında incelenmiş ve yeni kurumsal kuram ve stratejik yönetim yaklaşımlarının temel varsayımları test edilmiştir. Çalışmada “stratejik niyet” kavramına ilişkin temalar oluşturulmuş ve temalara ilişkin “stratejik niyet” belirten ifadeler yazarlar tarafından ilgili yazın dikkate alınarak tespit edilmiştir.  Çalışmada elde edilen bulgular vakıf üniversitelerinin stratejik planları arasında farklı düzeylerde eşbiçimlilik olduğunu göstermektedir. 

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. Ve Yıldırım, E. (2010). “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Spss Uygulamalı”, Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Astley, W. Graham Ve Van De Ven, Andrew H. 1983. “Central Perspectives And Debates In Organization Theory”, Administrative Science Quarterly, C.28, S. 2 ss. 245-273.
 • Ayoubi R.M.Ve Massoud H.K., (2007), “The Strategy Of İnternationalization İn Universities: A Quantitative Evaluation Of The İntent And İmplementation İn Uk Universities”, International Journal Of Educational Management, Vol.21 Iss: 4 ss. 329-349.
 • Brewer Ve Hensher, (1998),”Strategic İntent And İncentives İn An İndustry Organisation The Case Of The Board Of Airline Representatives Australia”, Journal Of Air Transport Management 4, ss.87-97.
 • Burgelman, R. A., (1994), “Fadingmemories: A Process Theory Of Strategic Business Exit İn Dynamic Environments”, Administrative Science Quarterly, 39, ss.24–56.
 • Burgelman, R. A., (1996), “A Process Model Of Strategic Business Exit: Implications For An Evolutionary Perspective On Strategy,” Strategic Management Journal, 17, ss.193–214.
 • Burgelman, R. A., Ve Grove, A. S. (1996), “Strategic Dissonance”, California Management Review, 38(2), ss.8–28.
 • Çakar, M, Ve Danışman, A. (2012). Kurumsal Kuram. Sözen H.C., Basım, H.N. (Der.) Örgüt Kuramları. ss.241-271. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Darcy S. Ve Pegg S., (2011), “Towards Strategic Intent Perceptions Of Disability Service Provision Amongst Hotel Accommodation Managers”, International Journal Of Hospitality Management 30, ss. 468-476.
 • Demirok, Ersin (2011), “Türkiye’deki Kurumların Stratejik Planlarının İncelenmesi”, 19.Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, S.61-63, 24-26 Mayıs 2011, Çanakkale.
 • Dımaggıo, P.J Ve Powell, W.W. 1983. “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism And Collective Rationality İn Organizational Fields”, American Sociological Review, C.48, S.2, ss. 147-160.
 • Ger, Metin (2007), “Yükseköğretim Kapsamında Stratejik Planlamanın Evrimi Ve Yök Ve Üniversitelerin Strateji Belgelerinin Kritik Analizi”, Http://Www.Ydg-Online.Org/Ydg/İndex.Php, 18.01.2012.
 • Hamel, G. Ve Prahalad, C. K. (1989), “Strategic İntent”, Harvard Business Review, May–June, ss.63–76.
 • Hamel, G. Ve Prahalad, C. K.. (1994), “Competing For The Future”, Harvard University Press.
 • Hamilton, R.D., Iıı., E.D. Eskin, Ve M.P. Michaels, (1998), “Assessing Competitors:The Gap Between Strategic İntent And Core Capability”, Long Range Planning 31, No. 3: ss.406–417.
 • Hart,S.L.,(1992), ”An İntegrative Framework For Strategy Making Processes.”, Academy Of Management Review, 17, ss. 327-351.
 • Kale S., Ve Arditi D. (2003), “Differentiation, Conformity, And Construction Firm Performance”, Journal Of Management In Engineering, 19(2), ss. 52-59.
 • Kılınç, İzzet Ve Ağraş, Süleyman (2010), “Türk Üniversiteleri Rekabetçi Olabilirler Mi? Üniversitelerin Stratejik Planları Üzerinden Bir Değerlendirme”, 18.Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 20-22 Mayıs 2010, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü, Adana.
 • Landrum, N. E. (2008). A narrative analysis revealing strategic intent and posture. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 3(2), ss.127-145.
 • Levy M., Powell P.Ve Worrall L., (2005), “Strategic Intent And E-Business İn Smes: Enablers And Inhibitors”, Information Resources Management Journal, 18(4), October-December , ss.1-20.
 • Lovas, B., Ve Ghoshal, S. (2000). “Strategy As Guided Evolution.”, Strategic Management Journal, 21, ss. 875–896.
 • Mantere, S. Ve Sillince, J.A.A. (2007), “Strategic Intent As A Rhetorical Device”, Scandinavian Journal Of Management, 23 ss. 406-423.
 • Meyer, J. W. Ve Rowan, B. 1977. “Institutionalized Organizations: Formal Structure As Myth And Ceremony”, American Journal Of Sociology, C. 83, ss. 340-363.
 • Mintzberg, H. 1988. ‘‘Generic Strategies: Toward A Comprehensive Framework.’’ Advances In Strategic Management, P. Shrivista, A. Huff, And J. Dutton, Eds., Jai Press, Greenwich, Conn., 1–67.
 • Noda, T., Ve Bower, J. L. (1996). “Strategy Making As İterated Processes Of Resource Allocation.”, Strategic Management Journal, 17, ss. 159–193.
 • Porter, M. E. ,(1985), “Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior Performance”, Free Press, New York.
 • Porter, M. E. 1980. Competitive Strategy: Techniques For Analyzing Industries And Competitors, Free Press, New York.
 • Porter, M. E. 1996. ‘‘What Is Strategy?’’ Harvard Business Review, 74(6), ss.61– 78.
 • Prahalad, C. K., Ve Doz, Y. (1987), “The Multinational Mission”, New York: Free Press.
 • Ruı H.Ve Yıp G.S., (2008), “Foreign Acquisitions By Chinese Firms: A Strategic İntent Perspective”, Journal Of World Business 43, ss. 213-226.
 • Özen, Ş. (2007). Yeni Kurumsal Kuram: Örgütleri Çözümlemede Yeni Ufuklar Ve Yeni Sorunlar. AS Sargut Ve Ş. Özen (Der) Örgüt Kuramları (237-331). Ankara: İmge.
 • Scott, W. R. Ve Meyer, J. W. 1983. “ The Organizations Of Societal Sectors”, J. W. Meyer Ve W. R. Scott (Der), Organizational Environments: Ritual And Rationality, Ss. 129-153, Beverly Hills, Ca: Sage.
 • Srınıvashan R.Ve Mıshra B.P., (2007), “Why Do Firms Merge Acquire: An Analysis Of Strategic Intent İn Recent M&A Activity Among Indian Firms”, Iımb Management Review, December, ss. 388-402.
 • Toprakçı, Erdal; İğci, Güzün; Tokat, Sultan Ve Yücel, Hilal (2007), “Türkiye’nin Yüksek Öğretim Stratejik Planı (Yök) İle Üniversitelerin Stratejik Planlarının Uyumluluğu”, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, S. 29-37, 5-7 Eylül 2007, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat.
 • Ülgen, H. Ve Mirze, S. K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Üsdiken, Behlül; Topaler, Başak Ve Koçak, Özgecan (2011), “Yükseköğretim Alanında Farklılaşma Ve Benzeşme: Türkiye’de Üniversite Modellerinin Tarihsel Seyri, 1900-2010”, 19.Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, S.161-163, 24-26 Mayıs 2011, Çanakkale.
 • Üsdiken, Behlül (2009), “Bir Örgütsel Alanın Yeniden Şekillenişi: Türkiye’de İş Hayatına Yönelik Yükseköğretimde Değişim, 1955-1975”, Odtü Gelişme Dergisi, S. 35, ss. 1-40.
 • Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. (2005), “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Zucker, L. G. 1977. “The Role Of Institutionalization İn Cultural Persistance”, American Sociological Review, C.42, ss. 726-743.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4734-1999
Yazar: Kemal DEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: YALOVA ÜNİVERSİTESİ, YALOVA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Üzeyir YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: YALOVA ÜNİVERSİTESİ, YALOVA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { mjss497160, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {178 - 189}, doi = {10.33206/mjss.497160}, title = {Aynı Kurumsal Çevredeki Örgütlerin Stratejik Niyetleri Eş biçimli Midir? Vakıf Üniversitelerinin Stratejik Planlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi}, key = {cite}, author = {DEMİR, Kemal and YILDIZ, Üzeyir} }
APA DEMİR, K , YILDIZ, Ü . (2020). Aynı Kurumsal Çevredeki Örgütlerin Stratejik Niyetleri Eş biçimli Midir? Vakıf Üniversitelerinin Stratejik Planlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 178-189 . DOI: 10.33206/mjss.497160
MLA DEMİR, K , YILDIZ, Ü . "Aynı Kurumsal Çevredeki Örgütlerin Stratejik Niyetleri Eş biçimli Midir? Vakıf Üniversitelerinin Stratejik Planlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 178-189 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/497160>
Chicago DEMİR, K , YILDIZ, Ü . "Aynı Kurumsal Çevredeki Örgütlerin Stratejik Niyetleri Eş biçimli Midir? Vakıf Üniversitelerinin Stratejik Planlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 178-189
RIS TY - JOUR T1 - Aynı Kurumsal Çevredeki Örgütlerin Stratejik Niyetleri Eş biçimli Midir? Vakıf Üniversitelerinin Stratejik Planlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi AU - Kemal DEMİR , Üzeyir YILDIZ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.497160 DO - 10.33206/mjss.497160 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 178 EP - 189 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.497160 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.497160 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Aynı Kurumsal Çevredeki Örgütlerin Stratejik Niyetleri Eş biçimli Midir? Vakıf Üniversitelerinin Stratejik Planlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi %A Kemal DEMİR , Üzeyir YILDIZ %T Aynı Kurumsal Çevredeki Örgütlerin Stratejik Niyetleri Eş biçimli Midir? Vakıf Üniversitelerinin Stratejik Planlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.497160 %U 10.33206/mjss.497160
ISNAD DEMİR, Kemal , YILDIZ, Üzeyir . "Aynı Kurumsal Çevredeki Örgütlerin Stratejik Niyetleri Eş biçimli Midir? Vakıf Üniversitelerinin Stratejik Planlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Ocak 2020): 178-189 . https://doi.org/10.33206/mjss.497160
AMA DEMİR K , YILDIZ Ü . Aynı Kurumsal Çevredeki Örgütlerin Stratejik Niyetleri Eş biçimli Midir? Vakıf Üniversitelerinin Stratejik Planlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. MJSS. 2020; 9(1): 178-189.
Vancouver DEMİR K , YILDIZ Ü . Aynı Kurumsal Çevredeki Örgütlerin Stratejik Niyetleri Eş biçimli Midir? Vakıf Üniversitelerinin Stratejik Planlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 189-178.