Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 605 - 614 2020-01-27

Kamu Yönetiminde Kamu Yararının Gerçekleştirilmesinde Adaletin Önemi
The Importance of Justice in Achieving Public Interest in Public Administration

Ömer ÇAMUR [1]


Kamu yönetimi devletin yürütme organı olarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet sunan önemli bir olgudur. Kamu yönetimi hizmet sunumu sırasında kamu yararını dikkate almak zorundadır. Kamu yararı ise genel bir ifade ile kamu yönetiminin eylem ve işlemlerinde vatandaşların çıkarları doğrultusunda faaliyet göstermesini ifade etmektedir. Kamu yönetiminin varlık nedeni olan kamu yararının başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, bireysel yaşamdan toplumsal yaşama kadar etkili olan ve devletin bir bütün olarak meşruiyet kazanmasını sağlayan önemli bir etkendir. Kamu yararının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ise adaleti gerekli kılmaktadır. Zira tüm tarihsel dönemlerde en üstün erdem ve amaç olarak kabul edilen adalet, bireysel yaşamdan toplumsal yaşama ve nihayetinde devlet yaşamına kadar etkili olan ve tüm kamusal hizmetlerde toplumsal çıkarların dikkate alınmasını gerekli kılan bir kavramdır. Dolayısıyla kamu yararının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde adalet oldukça önemli bir yere sahiptir. Yapılan bu çalışmada öncelikle kamu yönetimi açısından kamu yararı kavramı açıklanacak, devamında adalet kavramının ne olduğu üzerinde durulacak ve nihayetinde kamu yönetiminde kamu yararının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde adaletin önemi ortaya konmaya çalışılacaktır.


Public administration is an important phenomenon that serves to meet the needs of citizens as an executive organ of the state. Public administration must consider public interest when delivering services. The public interest generally means that in its actions and operations, public administration acting with respect to the interests of the citizens. To be successfully able to realize the public benefit which is the reason for public administration is a major factor that has implications from individual to social life, and provides the state with legitimacy as a whole. Achieving public interest makes justice essential, because justice, deemed as the highest virtue and goal in all historical periods, is a concept that is influential from individual to society and ultimately to public life, and necessitates considering social interests in all public services. Thus, justice plays a significant role in achieving public interest. This study attempts first to explain the concept of the public interest in terms of public administration, seccond to discuss the concept of justice and finally, to indicate the significance of justice in achieving public interest in public administration.
 • Akıllıoğlu, T. (1988). Kamu Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 9 (1-3), ss. 3-15.
 • Aktan, H. (2001). İstimlak, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 23, ss. 364-366.
 • Aristoteles, (2017). Nikomakhos’a Etik. Çev.: Babür, S., Ankara: Bilgesu Yayınları.
 • Aydın, A. H. (2016). Kamu Yönetimine Giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Birinci, G. (2009). Kamu Etiği ve İnsan Hakları. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, (8), ss. 123-144
 • Bozkurt, Ö., Ergun, T., ve Sezen, S. (2008). Kamu Yönetimi Sözlüğü. Ed.: Sezen, S., Ankara: TODAİE Yayınları.
 • Comte-Sponville, A. (2004). Büyük Erdemler Risalesi. Çev.: Ergüden, I., İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını.
 • Çakır, M. (2017). Geçmişten Günümüze “Sosyal Adalet”. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3 (2), ss. 560-572.
 • Çeçen, A. (1993). Adalet Kavramı. İstanbul: Gündoğan Yayınları.
 • Çevikbaş, R. (2006). Yönetimde Etik ve Yozlaşma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (1), ss. 265-289.
 • Çubukçu, İ. A. (1972). İslam Düşüncesi Hakkında Araştırmalar. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.
 • Defterdar Sarı Mehmet Paşa, (1969). Nesayih’ül Vüzera V’el Ümera. Çev.: Uğural, H. R., Devlet Adamına Öğütler, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Demir, G. Y. (2010). Bir Metafor Olarak Adalet. İsmail Serin (Ed.), Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi Bildiriler Kitabı, (s. 451-459), Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayını.
 • Dik, E. (2005). Kamu Yararı Anlayışında Değişim Baskısı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (4), ss. 1-18.
 • Erdoğan, M. (2013). Anayasal Demokrasi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Eryılmaz, B. (2015). Kamu Yönetimi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Farabi, (1987). Fusulü’l-Medeni (Siyaset Felsefesine Dair Görüşleri). Çev.: Özcan, H., İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • Farabi, (2001). El-Medinetü’l Fazıla. Çev.: Danışman, N., Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi.
 • Gazali, (1994). El-Mustasfa. Çev.: Apaydın, Y., İslam Hukukunda Deliller ve Yorum Metodolojisi 1, Kayseri: Rey Yayıncılık.
 • Göven, Y. (1999). Kamulaştırma İşlemlerinde Kamu Yararı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1), ss. 247-262.
 • Gözler, K. (2003). İdare Hukuku II. Bursa, Ekin Yayınları.
 • Güriz, A. (1990), Adalet Kavramı. Anayasa Yargısı Dergisi, 7, ss. 11-20.
 • Hayek, F. A. (1995). Kanun, Yasama Faaliyeti ve Özgürlük II. Çev.: Erdoğan, M., İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İbn Sina, (2016). Risale Fi ‘İlmi’l-Ahlak. Çev.: Toktaş, F., İbn Sina’nın “Risale Fi ‘İlmi’l-Ahlak” Risalesinin Takdim, Tahkik ve Çevirisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (43), ss. 7-52.
 • Kalabalık, H. (1999). İdare Hukukunda Takdir Yetkisi Kavramı ve Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1 (2), ss. 205-232.
 • Keleş, R. (2000). Kamu Yararı Üzerine. Ed.: Betül Çotuksöken ve Doğan Özlem (Ed.), Bedia Akarsu Armağanı, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Kılıç, H. (2014). Adalet: Güç Savaşında Denge Noktası. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kocaoğlu, M. (2014). Robert Nozick: Adalet Teorisi ve Temel Kavramları. Ankara, İmaj Yayınevi.
 • Koç, K. A. (2014). Kamu Yararı Açısından Yeni Medya. XVI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Mersin.
 • Küçük, A. (2008). Adalet Kavramı ve Adalete İlişkin Bazı Teoriler. Muhafazakar Düşünce Dergisi, (15), ss. 91-121.
 • Nursi, S. (2013). Mektubat. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.
 • Özdemir, M. (2008). Kamu Yönetiminde Etik. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (7), ss. 179-195.
 • Öztürk, N. K. (1998). Kamu Yöneticilerinin Kararlarında Etik Değerler. Amme İdaresi Dergisi, 31 (2), ss. 81-92.
 • Parlak, B. ve Doğan, K. C. (2016). Kamu Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Platon, (2016). Devlet. Çev.: Alagöz, E., Ankara, Panama Yayınları.
 • Rawls, J. (1971). A Teory of Justice. Massachusetts: Original Edition.
 • Rousseau, J. J. (2017). Toplum Sözleşmesi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Saraç, O. (2002). Kamu Yararı Kavramı. Maliye Dergisi, (139), ss. 16-26.
 • Serim, B. (1994). Yasa Önünde Eşitlik İlkesi. Amme İdaresi Dergisi, 27 (3), ss. 13-25.
 • Sezer, Ö. (2008). Kamu Hizmetlerinde Müşteri(Vatandaş) Odaklılık: Türkiye Kamu Hizmeti Anlayışı Açısından Bir Değerlendirme. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (8), ss. 147-171.
 • Tusi, N. (2016). Ahlak-ı Nasıri. Çev.: Gafarov, A. ve Şükürov, Z., İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Usta, A. (2011). Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetiminde Etik ve Ahlak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (2), ss. 39-50.
 • Uyanık, H. (2013). Ekonomik Kamu Yararı Kavramının Türk İdare Hukukundaki Anlam ve İşlevi. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Yayla, Y. (2010). İdare Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b59a963dfdb24.96189621, 18.07.2018
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6447-1475
Yazar: Ömer ÇAMUR (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @derleme { mjss522228, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {605 - 614}, doi = {10.33206/mjss.522228}, title = {Kamu Yönetiminde Kamu Yararının Gerçekleştirilmesinde Adaletin Önemi}, key = {cite}, author = {ÇAMUR, Ömer} }
APA ÇAMUR, Ö . (2020). Kamu Yönetiminde Kamu Yararının Gerçekleştirilmesinde Adaletin Önemi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 605-614 . DOI: 10.33206/mjss.522228
MLA ÇAMUR, Ö . "Kamu Yönetiminde Kamu Yararının Gerçekleştirilmesinde Adaletin Önemi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 605-614 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/522228>
Chicago ÇAMUR, Ö . "Kamu Yönetiminde Kamu Yararının Gerçekleştirilmesinde Adaletin Önemi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 605-614
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Yönetiminde Kamu Yararının Gerçekleştirilmesinde Adaletin Önemi AU - Ömer ÇAMUR Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.522228 DO - 10.33206/mjss.522228 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 605 EP - 614 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.522228 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.522228 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Kamu Yönetiminde Kamu Yararının Gerçekleştirilmesinde Adaletin Önemi %A Ömer ÇAMUR %T Kamu Yönetiminde Kamu Yararının Gerçekleştirilmesinde Adaletin Önemi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.522228 %U 10.33206/mjss.522228
ISNAD ÇAMUR, Ömer . "Kamu Yönetiminde Kamu Yararının Gerçekleştirilmesinde Adaletin Önemi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Ocak 2020): 605-614 . https://doi.org/10.33206/mjss.522228
AMA ÇAMUR Ö . Kamu Yönetiminde Kamu Yararının Gerçekleştirilmesinde Adaletin Önemi. MJSS. 2020; 9(1): 605-614.
Vancouver ÇAMUR Ö . Kamu Yönetiminde Kamu Yararının Gerçekleştirilmesinde Adaletin Önemi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 614-605.