Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 261 - 273 2020-01-27

Determining the Perceptions about Social Networking, Internet, and Smartphone through Metaphors
Sosyal Paylaşım Ağları, İnternet ve Akıllı Telefona İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi

Özlem ÇAKIR [1] , Filiz METE [2]


The metaphor is the expression of the differences of interpretation of personal experiences. In general it means a way of thinking and a way of seeing that permeates our understanding of the world. Each person will interpret a situation differently in the direction of the life he / she lives in and it will be different to express it. This form of expression is the essence of metaphor. However, metaphors are not only a word figure but also a thought figure, and their interpretation has the power to influence on the life directly. Therefore, it is important to determine how and why a concept is perceived by the target audience. The aim of this study is to determine the perceptions of internet, social world and smart phones through metaphors. For this purpose, participants were asked to create metaphors related to internet, smartphone and social sharing networks (Facebook, twitter, Instagram) and the themes of the metaphors created according to the positive-negative and abstract-concrete distinctions were investigated. The study was designed and performed in descriptive scanning model. Data were obtained by using Document Analysis technique in accordance with qualitative research method. The study group consisted of 254 participants. In this study, a kind of ‘perception ultrasound’ was applied to the participants and the results were analyzed and interpreted. When the research findings were examined; it is seen that the metaphors they create about social networks are more positive and concrete metaphors.

Metafor, kişisel deneyimlemelerden oluşan yorum farklılıklarının dışavurumudur. Genel olarak dünyayı kavrayışımıza sinen bir düşünce biçimi ve bir görme biçimi anlamına gelir. Her insan bir durumu yaşadığı hayat doğrultusunda farklı şekilde yorumladığı gibi bunu ifadelendirmesi de farklı olacaktır. Bu ifade şekli ise metaforun özüdür. Ancak, metaforlar sadece bir söz figürü değil aynı zamanda bir düşünce figürüdür ve bu figürlerin yorumu hayatı doğrudan etkileme gücüne sahiptir. Bu nedenle bir kavramın hedef kitle tarafından nasıl ve neden böyle algılandığını belirlemek önemlidir. Bu çalışmanın amacı, internet, sosyal dünya ve akıllı telefonlara yönelik algıları metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, internet, akıllı telefon ve sosyal paylaşım ağları (facebook, twitter, instagram gibi) ile ilgili katılımcılardan metaforlar oluşturmaları istenmiş ve oluşturulan metaforların olumlu-olumsuz ve soyut-somut ayrımına göre hangi temalarda yer aldığı ve gruplara göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Çalışma, betimsel tarama modelinde desenlenmiş ve gerçekleştirilmiştir. Veriler, nitel araştırma yöntemine uygun olarak Doküman İncelemesi tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 254 katılımcı oluşturmaktadır. Bu çalışmada katılımcılara söz konusu kavramlarla ilgili bir nevi ‘algı ultrasonu’ yapılmış, sonuçlar incelenerek yorumlanmıştır.

 • Ada, S., Tatlı, H.S. (2013). Akıllı telefon kullanımını etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. Online: http://ab.org.tr/ab13/bildiri/74.pdf, 10.04.2015
 • Aktekin, Ç. N. (2013). İngilizce öğretmenlerinin ve yabancı dil öğrenen öğrencilerin tutum ve inançlarının metafor yoluyla ortaya çıkarılması, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2), 405-422.
 • Altıntaş, G., Kahraman, E., Ülger, E., Altıntaş, U.S. (2014). Fen ve teknoloji dersi ‘maddenin tanecikli yapısı’ ünitesi kavramları üzerine öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3, 271-282.
 • Arslan, M. M. ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Millî Eğitim, 35(171), 100–108.
 • Aslanyürek, M. (2016). İnternet ve sosyal medya kullanıcılarının internet güvenliği ve çevrimiçi gizlilik ile ilgili kanaatleri ve farkındalıkları. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3(1), bahar/spring: 80-106.
 • Berson, I., & Berson, M. (2003). Digital literacy for effective citizenship. Social Education, 67(3), 164- 167
 • Çelikten, M. (2005). kültür ve öğretmen metaforları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 21/2, 269-283.
 • Ceran, D.( 2015). Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe ders kitaplarına ilişkin metaforları, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8/3, 121-140. Chen, B., & Denoyelles, A. (2013). Exploring students’ mobile learning practices in higher education. Educause Review. Retrieved from http://www. educause. edu/ero/article/exploring-students-mobile-learning-practices-higher-education.
 • Coogan, K.& Kangas, S. (2001). Nuoret ja kommunikaatioakrobatia, 16-18-vuotiaiden nuorten k. annykk. a- ja internetkulttuurit. Nuorisotutkimusverkosto ja Elisa ommunications. Elisa tutkimuskeskus. Raportti 158.
 • Demirci, K., Orhan, H., Demirdas, A., Akpinar, A., & Sert, H. (2014). Validity and reliability of the Turkish version of the smartphone addiction scale in a younger population. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (Bulletin of ClinicalPsychopharmacology), 24(3), 226-34.
 • Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research, USA:SAGE Publications Inc.
 • Dilmen N.E. & Öğüt S., (2006). Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşime İletişimsel Bilişim Yaklaşımı. Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, İstanbul.
 • Dilmen, E., Öğüt, S. (2010). Sosyalleşmenin yeni yüzü: sosyal paylaşım ağları. M.Ü. Yeni Medya ve Etkileşim Konferansı Bildiri Kitabı, 237-242.
 • Erdem, S. (2010). Atasözlerinde metaforların işleyişi, Milli Folklor, 22,88, 33-37.
 • Judd, T. (2014). Making sense of multitasking: The role of Facebook. Computers & Education, 70, 194-202.
 • Karaaslan, İ. A., & Budak, L. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Özelliklerini Kullanımlarının ve Gündelik İletişimlerine Etkisinin Araştırılması. Journal of Yasar University, 26(7), 4548-4525.
 • Karaçanta, H. (2013). Üniversite öğrencilerinin milli değerlere yönelik metaforları, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 32, 107-114.
 • Karpinski, A. C., Kirschner, P. A., Ozer, I., Mellott, J. A., & Ochwo, P. (2013). An exploration of social networking site use, multitasking, and academic performance among United States and European university students. Computers in Human Behavior, 29(3), 1182-1192.
 • Kaya, M. F.(2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin algıları: metafor analizi örneği, Turkish Studies, Volume 9/2 Winter, 917-931.
 • Kibona, L., & Mgaya, G. (2015). Smartphones’ Effects on Academic Performance of Higher Learning Students. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 2(4), 777-784.
 • King, A. L. S., Valença, A. M., Silva, A. C., Sancassiani, F., Machado, S., &Nardi, A. E. (2014). “Nomophobia”: Impact of cell phone use interfering with symptoms and emotions of individuals with panic disorder compared with a control group. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 10, 28-35.
 • Ko, C. H., Yen, J. Y., Yen, C. F., Chen, C. S., & Chen, C. C. (2012). The association between Internet addiction and psychiatric disorder: a review of the literature. European Psychiatry, 27(1), 1-8.
 • Kwon, M., Kim, D. J., Cho, H., & Yang, S. (2013). The smartphone addiction scale: development and validation of a short version for adolescents. PloS one,8(12), e83558.
 • Mertol, H., Doğdu, M., Yılar, B. (2013). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin metaforik algıları, Üstün Yetenekli Eğitimi Araştırmaları Dergisi,1(3), 176-183.
 • Mete, F., Ayrancı, B. B. (2016). Dil ve edebiyata ilişkin algıların metaforlar yoluyla incelenmesi, Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Araştırmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı:11, 53-64.
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor (Çev. Gündüz Bulut). İstanbul: BZD Yarıncılık.
 • Noyan, C.O., Enez-Darçın, A., Nurmedov, S., Yılmaz, O. ve Dilbaz, N. (2015). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16, 73-81.
 • Ögel, K. (2012). İnternet Bağımlılığı. İstanbul: Kültür Yayınları.
 • Özbaş, B.Ç., Aktekin S. (2013).Tarih öğretmen adaylarının tarih öğretmenliğine ilişkin inançlarının metafor analizi yoluyla incelenmesi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 211-228.
 • Özbek, V., Alnıaçık, Ü., Koç, F., Akkılıç, M.E. ve Kaş, E. (2014). Kişilik özelliklerinin teknoloji kabulü üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri: Akıllı telefon teknolojileri üzerine bir araştırma. International Review of Economics and Management. 2(1). 36-57.
 • Özdemir S., Akkaya E. (2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(2), 295-322.
 • Polat, R. (2017). Dijital hastalik olarak nomofobi. Yeni Medya Elektronik Dergi – eJNM, Volume 1, Issue 2, 164-172.
 • Rosen, L. D., Carrier, L. M., & Cheever, N. A. (2013). Facebook and texting made me do it: Mediainduced task-switching while studying. Computers in Human Behavior, 29(3), 948-958.
 • Samaha, M., & Hawi, N. S. (2016). Relationships among smartphone addiction, stress, academic performance, and satisfaction with life. Computers in Human Behavior, 57, 321-325.
 • Şar, A.H. (2013). Examination of lonelinessand mobil phoneaddiction problem observed in teenagersfromthesomevariables. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 6(2). 1207-1220.
 • Şar, A.H. ve Işıklar, A. (2012). Problemli mobil telefon kullanım ölçeğinin Türkçeye uyarlaması. International Journal of Human Sciences [Online], 9(2), 264-275. Sarrab M. (2015). Mobile Learning (m-learning) Concepts, Characteristics, Methods, Components: Platforms and Frameworks. 2015.
 • Sevim,O., Veyis, F., Kınay, N. (2012). Öğretmen adaylarının Türkçeyle ilgili algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi örneği, Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi, Cilt 1 / Sayı 1, 38-47.
 • Shuell, T. J. (1990). Teaching and learning as problem solving. Theory into Practice, 29 (2), 102–108.
 • Smith, A. (2015). US smartphone use in 2015. Pew Research Center, 18-29.
 • Spitzer, M. (2015).M-Learning? When it comes to learning, smartphones are a liability, not an asset. Trends in Neuroscience & Education, 4, 87–89
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epilson Yayınları.
 • Toteja, R., & Kumar, S. (2012). Usefulness of m-devices in education: A survey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 67, 538-544.
 • TUIK. (2015). “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”. [Online] Retrieved on 26- 03-2016, at URL: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660. We are Social (2015), Global İnternet Ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri, http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-social-mobile-in-2015 ,26.03.2016 tarihinde erişildi.
 • Wentworth, D. K., & Middleton, J. H. (2014). Technology use and academic performance. Computers & Education, 78, 306-311.,
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127–138.
 • Yusufoğlu, Ş. Ö. (2017). Boş zaman faaliyeti olarak akıllı telefonlar ve sosyal yaşam üzerine etkileri: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 5, 2414-2434.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7306-5820
Yazar: Özlem ÇAKIR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8835-3884
Yazar: Filiz METE
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { mjss527940, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {261 - 273}, doi = {10.33206/mjss.527940}, title = {Sosyal Paylaşım Ağları, İnternet ve Akıllı Telefona İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ÇAKIR, Özlem and METE, Filiz} }
APA ÇAKIR, Ö , METE, F . (2020). Sosyal Paylaşım Ağları, İnternet ve Akıllı Telefona İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 261-273 . DOI: 10.33206/mjss.527940
MLA ÇAKIR, Ö , METE, F . "Sosyal Paylaşım Ağları, İnternet ve Akıllı Telefona İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 261-273 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/527940>
Chicago ÇAKIR, Ö , METE, F . "Sosyal Paylaşım Ağları, İnternet ve Akıllı Telefona İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 261-273
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Paylaşım Ağları, İnternet ve Akıllı Telefona İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi AU - Özlem ÇAKIR , Filiz METE Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.527940 DO - 10.33206/mjss.527940 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 261 EP - 273 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.527940 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.527940 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Sosyal Paylaşım Ağları, İnternet ve Akıllı Telefona İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi %A Özlem ÇAKIR , Filiz METE %T Sosyal Paylaşım Ağları, İnternet ve Akıllı Telefona İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.527940 %U 10.33206/mjss.527940
ISNAD ÇAKIR, Özlem , METE, Filiz . "Sosyal Paylaşım Ağları, İnternet ve Akıllı Telefona İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Ocak 2020): 261-273 . https://doi.org/10.33206/mjss.527940
AMA ÇAKIR Ö , METE F . Sosyal Paylaşım Ağları, İnternet ve Akıllı Telefona İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi. MJSS. 2020; 9(1): 261-273.
Vancouver ÇAKIR Ö , METE F . Sosyal Paylaşım Ağları, İnternet ve Akıllı Telefona İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 273-261.