Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 615 - 628 2020-02-07

Digital Transformation in Delivery of Public Services: An Investigation on Internet of Things
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Dijital Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme

Volkan GÖÇOĞLU [1]


In recent years, the development of information and communication technologies, the widespread use of the internet, the transition to the information age and the so-called information society, as well as the form of public services has been transformed. People, machines, vehicles, goods, objects in short, which became connected to each other via internet, brought the subject called internet of objects to the public administration agenda. As a reflection of the Internet of objects, central and local governments have begun to use sensors, advanced networks, wearable technologies and GPS systems in public services more effectively, effectively and efficiently. These practices are concrete examples of the digital transformation in the provision of public services. This study analyzes the digital transformation observed in the provision of public services on the basis of public administration discipline, in the context of the Internet of Things, within the relevant literature and reports. In this study, the applications within the scope of the internet of objects are handled within various public services areas and examples are given. In the conclusion part of the study, some suggestions are given for future studies on the subject.

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler, internet kullanımının yaygınlaşması, bilgi çağına ve Endüstri 4.0 dönemine geçiş ile birlikte kamu hizmetlerinin sunum şekli de dönüşüme uğramıştır. Birbirlerine internet aracılığıyla bağlı hale gelen insanlar, makineler, taşıtlar, eşyalar kısaca nesneler, nesnelerin interneti adı verilen konuyu kamu yönetimi gündemine taşımıştır. Nesnelerin internetinin bir yansıması olarak merkezi ve yerel yönetimler, kamu hizmetlerini daha etkin, etkili ve verimli sunmak adına sensörler, gelişmiş ağlar, giyilebilir teknolojiler ve GPS sistemlerini kamu hizmetlerinde kullanmaya başlamışlardır. Bu uygulamalar kamu hizmetleri sunumunda yaşanan dijital dönüşümün somut birer örneklerini teşkil etmektedirler. Bu çalışma, bilgi toplumunda kamu hizmeti sunumunda yaşanan dijital dönüşümü kamu yönetimi disiplini temelinde, nesnelerin interneti konusu bağlamında, ilgili alan yazını ve raporlar çerçevesinde analiz etmektedir. Çalışmada, nesnelerin interneti kapsamına giren uygulamalar, çeşitli kamu hizmetleri alanları dahilinde ele alınmakta ve uygulamaya yönelik örnekler verilmektedir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise konu üzerine gelecekte yapılacak olan çalışmalar için bir takım önerilere yer verilmiştir.

 • Akın, M. (2006). Elektronik Oy Verme Sistemlerinde Güvenlik: Deneyimler ve Türkiye İçin Öneriler, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Ve İstatistik Dergisi, 3, 32-47.
 • Albatan, Ö. (2014). Kamu Servislerinin Kentlerde Mekânsal Sunumu Üzerine Kuramsal-Kavramsal Çerçeveler, METU Journal of the Faculty of Architecture, 31(1), 195-214.
 • Alcatel. (2018). The Internet of Things for Government, Alcatel Lucent.
 • Altınışık, E. (2017). Dijitalleşme Söyleminin Kamu Yönetimi Disiplinine Olası Etkisi: 1950 Deneyiminden Yola Çıkan Bir Öngörü, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(Kayfor15 Özel Sayısı), 1933-1943.
 • ATDE. (2015). Accenture Dijitalleşme Endeksi Türkiye Sonuçları: Türkiye’nin En Dijital Şirketleri 2015, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye Bilişim Vakfı ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi.
 • ATDE. (2015). Accenture Türkiye Dijitalleşme Endeksi, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye Bilişim Vakfı ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi.
 • Barth, M. ve Veit, D. J. (2011). How Digital Divide affects Public E-Services: The Role of Migration Background, Wirtschaftsinformatik Proceedings, 118, 3-14.
 • Bertot, J. C., Estevez, E. ve Janowski, T. (2016), Digital public service innovation: Framework proposal. ICEGOV2016, Montevideo, 1-3 Mart, Uruguay, 1-10.
 • Bhoomika, K. N., Deepa, C., Rashmi, R. K. ve Srinivasa, R. (2016). Internet of Things for Environmental Monitoring, International Journal of Advanced Networking & Applications, 497-501.
 • Brous, P. ve Janssen, M. (2015). Advancing e-Government Using the Internet of Things: A Systematic Review of Benefits, 14th International Conference on Electronic Government (EGOV), Greece.
 • Castro, D., New, J. ve McQuinn, A. (2016). How Is the Federal Government Using the Internet of Things?, Center for Data Innovation.
 • Chunquan, D. ve Shunbing, Z. (2012). 2012 International Symposium on Safety Science and Technology Research on Urban pPblic Safety Emergency Management Early Warning System Based on Technologies for the Internet of Things, Procedia Engineering, 45, 748 – 754.
 • Çal, S. (2009). Kamu Hizmeti Kavramı Üzerine Kimi Düşünceler, http://www.idare.gen.tr/cal-kh-dusunceler.pdf., E.T.: 14.02.2019.
 • Çapar, S., Demir, R. ve Yıldırım, Ş. (2015). Kamu Hizmet Sunumunda İdarecilerin İşlevi, Türk İdare Dergisi, 481, 361-399.
 • Davidsson, P., Hajinasab, B., Holmgren, J., Jevinger, A. ve Persson, J. A. (2016). The Fourth Wave of Digitalization and Public Transport: Opportunities and Challenges, Sustainability, 8, 1-16.
 • Demir, L. (2013). Kamu Hizmetleri, http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/makaleler/birikimlerI/67.pdf, E.T.: 12.01.2019.
 • Eggers, W. D. ve Macmillan, P. (2015). Deloitte, Kamu 2020: Kamunun Geleceğine Yolculuk, Deloitte Türkiye.
 • El-Haddadeh, R., Osmani, M., Thakker, D., Weerakkody, V. ve Kapoor, K. K. (2018), Examining Citizens' Perceived Value of Internet of Things Technologies in Facilitating Public Sector Services Engagement, Government Information Quarterly, . https://doi.org/ 10.1016/j.giq.2018.09.009.
 • EP. (2016). Potential and Challenges of E-Voting in the European Union, European Parliament, European Union.
 • Erkul, R. E. (2009). Sosyal Medya Araçlarının (Web 2.0) Kamu Hizmetleri ve Uygulamalarında Kullanılabilirliği, Türkiye Bilişim Derneği, 116, 96-101.
 • Eryılmaz, B. (2015). Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Fraga-Lamas, P., Fernández-Caramés, T. M., Suárez-Albela, M., Castedo, L. ve González-López, M. (2016), A Review on Internet of Things for Defense and Public Safety, Sensors, 16, 1-44.
 • GOS. (2014). The Internet of Things: making the most of the Second Digital Revolution, UK Government Chief Scientific Adviser. UK.
 • Govloop. (2016). Your Questıons Answered: The Internet of Things in Government, Govloop, USA.
 • Göçoğlu, V. (2014). Kamu Politikası ve Sosyal Medya İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Göker, Z. (2016). Gelir Dağılımının İyileştirilmesinde Kamu Hizmetlerinin Rolü, Çalışma ve Toplum, 4, 1731-1746.
 • Gözler, K. (2003). İdare Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Gunashekar, S., Spisak, A., Dean, K., Ryan, N., Lepetit, L. ve Cornish, P. (2016). Accelerating the Internet of Things in the UK: Using Policy to Support Practice, RAND Corporation, California and UK.
 • Gül, H. (2018). Dijitalleşmenin Kamu Yönetimi ve Politikaları ile Bu Alanlardaki Araştırmalara Etkileri, Yasama Dergisi, 36, 5-26.
 • Huawei. (2018). IoT Security White Paper, Huawei, China.
 • İnce, N. M. (2001). Elektronik Devlet: Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkanlar, DPT.
 • Kantarci, B. ve Mouftah, H. T. (2014). Trustworthy Sensing for Public Safety in Cloud-Centric Internet of Things, IEEE Internet Of Thıngs Journal, 1(4), 360-368.
 • Karatoprak, E. (2010). Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Benimsenen Yeni Yöntemler ve Uygulamaların Kontrolü, Maliye Dergisi, 159, 365-375.
 • Kaya, A. ve Mursül, D. (2017). Dijital Türkiye Projesi Kapsamında Kamu Hizmetlerinin Dönüşümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(4), 1-11.
 • Lindgren, I. ve Veenstra, A. F. (2018). Digital government transformation: a case illustrating public e-service development as part of public sector transformation, Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research, 30 Mayıs-1 Haziran, Netherlands.
 • Maissin, J. P., Elst, R. V. ve Colin, F. (2015). How Will IoT Improve Public Sector Services?, Deloitte.
 • Mecek, M. (2017). E-Devlet ve E-Belediye: Kavramsal Çerçeve ve Türkiye'de Belediye Web Sitelerine Yönelik Yapılan Çalışmaların İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(Kayfor15 Özel Sayısı), 1815-1851.
 • Mergel, I., Kattel, R., Lember, V. ve McBride, K. (2018). Citizen-Oriented Digital Transformation in the Public Sector, Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research : Governance in the Data Age, New York.
 • Negiz, N. ve Saraçbaşı, Y. (2012). Demokratik Yönetişim Sağlanmasında E-Belediye Ve Uygulamaları: Akdeniz Bölgesi Örneği, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 7(1), 42-52.
 • Odyakmaz, Z., Kaymak, Ü., ve Ercan, İ. (2009). İdari Yargı, Konu Soru Mevzuat, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Onar, S. S. (1992). İdare Hukukunun Umumi Esasları, Marifet Basımevi, İstanbul.
 • Ömürgönülşen, U. (2003). Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Yeni Kamu İşletmeciliği, Acar, M. ve Özgür, H. (der.) Çağdaş Kamu Yönetimi I içinde, Nobel, Ankara, 3-43.
 • Özer, M. A. ve Otyzbay, Z. (2018). Türkiye ve Kazakistan Örneğinde E-devlet Uygulamalarının Kamu Yönetiminde Verimliliğe Etkisi, Verimlilik Dergisi, (4), 71-91.
 • Patel, K. K. ve Patel, S. M. (2016). Internet of Things-IOT: Definition, Characteristics, Architecture, Enabling Technologies, Application & Future Challenges, International Journal of Engineering Science and Computing, 6(5), 6122-6131.
 • Plantinga, M., Ridder, K. ve Corra, A. (2011). Contracting Out Public Services - The Need and Necessity of Government Intervention for Safeguarding Public Interests, (Çev. Okan Doğan), KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 13(21), 103-117.
 • Ramamurthy, A. ve Jain, P. (2017). The Internet of Things in the Power Sector Opportunities in Asia and The Pacific, ABD Sustainable Development Working Paper Series, 48, 1-36.
 • Roy, J. (2017). Digital Government and Service Delivery: An Examination of Performance and Prospects, Canadian Public Administration, 60(4), 538-561.
 • Schou, J. ve Hjelhot, M. (2018). Digitalization and Public Sector Transformations, First Edition, Palgrave Macmillan.
 • Sezer, Ö. (2008). Kamu Hizmetlerinde Müşteri (Vatandaş) Odaklılık: Türkiye’de Kamu Hizmeti Anlayışı Açısından Bir Değerlendirme, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), 147-171.
 • Sezer, Ö. ve Vural, T. (2010). Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Devletin Değişen Rolü ve Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arasında Yetki ve Görev Paylaşımı, Maliye Dergisi, 159, 203-219.
 • Şen, N. G. ve Acar, Ü. (2017). Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Alternatif Yöntem ve Modeller: Türkiye’den Uygulama Örnekleri, Maliye Araştırmaları Dergisi, 3(2), 147-172.
 • Takagi, H. ve Mima, T. (2016). Use of IoT by Government Institutions, Hitachi Review, 65(1), 735-740.
 • TDK. (2019). Kamu, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c626a46aa03c4.41438860, E.T.: 12.01.2019.
 • Tunç, A., Belli, A. ve Aydoğdu, Y. (2017). Dijitalleşen Kamu Hizmetleri Açısından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (Kayfor15 Özel Sayısı), 1921-1931.
 • Usta, S. ve Bilgiç, E. (2016). Yerel Yönetimlerde Hizmet Sunumu: Kamu Özel Ortaklığı Modeli, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(23), 249-267.
 • Ünal, F. ve Kiraz, İ. (2016). Türkiye'de E-Devlet Uygulamalarının Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Etkinliği: Adalet Bakanlığı UYAP Bilişim Sistemi Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Afro-Avrasya Özel Sayısı, 437-450.
 • Vermesan, O. ve Friess, P. (2014). Internet of Things-From Research and Innovation to Market Deployment, River Publishers, Denmark.
 • WhitePaper. (2017). The Citizen View of Government Digital Transformation 2017 Findings, Sopra Steria, U.K.
 • Xiangxuan, X. (2017). The Contextual Dynamics of Internet of Things Applications in Smart Public Bike Sharing Services, Chinese Journal of Urban and Environmental Studies, 5(2), 1-20.
 • Yalçın, R. Ü. (2011). Türk Kamu Yönetimi Reform Sürecinde Kamu Hizmet Sunumu: Değişim ve Etkinlik Bağlamında Kamu Hizmet Standartları ve Uygulamaları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yıldız, M. (2006). Kamu Siyasaları Açısından Cep Telefonu Teknolojisi ve Mobil Devlet, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 24(1), 241-263.
 • Yıldız, M. (2011). Kamu Politikası, Türkiye Bilimler Akademisi Açık Ders Malzemeleri, http://www.acikders.org.tr/course/view.php?id=66, E.T.: 10.01.2019.
 • Zheng, L., Zhang, H., Han, W., Zhou, X., He, J., Zhang, Z., Gu, Y. ve Wang, J. (2011). Technologies, Applications, and Governance in the Internet of Things. Internet of Things, Global Technological and Societal Trends.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7036-2416
Yazar: Volkan GÖÇOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Hacettepe Üniversitesi (Mezun)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Şubat 2020

Bibtex @derleme { mjss538784, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {615 - 628}, doi = {10.33206/mjss.538784}, title = {Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Dijital Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {GÖÇOĞLU, Volkan} }
APA GÖÇOĞLU, V . (2020). Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Dijital Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 615-628 . DOI: 10.33206/mjss.538784
MLA GÖÇOĞLU, V . "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Dijital Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 615-628 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/538784>
Chicago GÖÇOĞLU, V . "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Dijital Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 615-628
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Dijital Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme AU - Volkan GÖÇOĞLU Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.538784 DO - 10.33206/mjss.538784 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 615 EP - 628 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.538784 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.538784 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Dijital Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme %A Volkan GÖÇOĞLU %T Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Dijital Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.538784 %U 10.33206/mjss.538784
ISNAD GÖÇOĞLU, Volkan . "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Dijital Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Şubat 2020): 615-628 . https://doi.org/10.33206/mjss.538784
AMA GÖÇOĞLU V . Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Dijital Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme. MJSS. 2020; 9(1): 615-628.
Vancouver GÖÇOĞLU V . Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Dijital Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 628-615.