Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 449 - 461 2020-01-27

Investigation of the Relationship between Satisfaction and Self Perception Levels of Recreational Activities of Elite Level Bocce Athletes Studying in University
Üniversitede Öğrenim Gören Elit Düzey Bocce Sporcularının Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Tatmin ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Okan Aydın [1] , Fatih YAŞARTÜRK [2]


This study was conducted to investigate the relationship between satisfaction and self-perception levels of recreational activities of elite bocce athletes studying at university. 106 volunteer elite bocce athletes (57 females and 49 males) from universities participated in the study. In order to measure the self-perception levels of the participants, “Elite Sportsman Self-Perception Inventory (ESBAE)”, which was developed by Marsh, Hey, Johnson, and Perry (1997) and whose Turkish validity and reliability study was used. In addition, Leisure Satisfaction Scale (LSS), which was developed by Beard and Ragheb (1980) by Karli, Polat, Yilmaz and Kocak (2008), was used to measure the satisfaction of the participants in recreation activities. In addition, the obtained SPSS 23.0 package program was analyzed. In the analysis of the data descriptive statistics, t-test, Kruskal Wallis, Pearson Correlation coefficient was analyzed. In the findings of the study, it was determined that ESBAE "perceived skill", "body fitness", "aerobic fitness", "overall performance", "total self-perception" and SZT "psychological satisfaction" sub-dimensions differed according to the "gender" variable. (p <0.05) and it was found to be higher in favor of female athletes. In addition, there was a positive and moderate relationship between self-perception of athletes and free time satisfaction. In line with the findings obtained from the research, it can be said that the participants' self-esteem and free time satisfaction levels are high.

Bu araştırma üniversitede öğrenim gören elit düzey bocce sporcularının rekreasyon faaliyetlerine yönelik tatmin ve benlik algısı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya üniversitelerde öğrenim gören, 106 (57 kadın ve 49 erkek) gönüllü elit düzey bocce sporcuları katılım sağlamıştır. Araştırmada, katılımcıların benlik algı düzeylerinin ölçülmesi amacıyla  Marsh,  Hey, Johnson ve Perry (1997) tarafından geliştirilen Çağlar, Aşçı ve Kelecek (2017) tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan “Elit Sporcu Benlik Algısı Envanteri (ESBAE)” kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların rekreasyon faaliyetlerine yönelik tatminlerin ölçülmesi amacı ile Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilen Karlı, Polat, Yılmaz ve Koçak (2008) tarafından Türkçeye uyarlanıp geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan “Serbest Zaman Tatmin Ölçeği (SZTÖ)” kullanılmıştır. Ayrıca elde edilen verilen SPSS 23.0 paket programında çözümlenmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistik, t-testi, Kruskal Wallis, Pearson Korelasyon katsayısı ile analiz yapılmıştır. Araştırmanın bulgularında, t-Testi sonuçlarında “cinsiyet” değişkenine göre ESBAE “algılanan beceri”, “vücut uygunluğu”, “aerobik uygunluk”, “genel performans”,  “toplam benlik algısı” ve SZTÖ “psikolojik tatmin” alt boyutlarının anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir(p<0,05) ve kadın sporcuların lehine daha yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. ESBAE ve SZTÖ alt boyutlarında değişkenlere göre farklılıklar görünse de genel olarak katılımcıların benlik algı düzeyleri ve serbest zaman tatmin düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sporcularının benlik algıları ile serbest zaman tatminleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak sporcuların benlik algılarının ve tatmin düzeylerinin yüksek olması sporun birey üzerindeki olumlu etkileriyle açıklanabilir. 

 • Büyüköztürk, Ş, Çakmak E. K, Akgün Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F, (2016) Bilimsel araştırma yöntemleri. (20. Bs) Ankara, Pegem Akademi Yayınları.
 • Çakır O.V (2017). Üniversite Öğrencilerin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri İle Serbest Zaman Yönetimleri Arasındaki İlişki, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2 (3), 17-27.
 • Caldwell, L., Smith, E., &Weissenger, E. (1992). The Relationship of Leisure Activities and Perceived Health of College Students, Society and Leisure, 15(2), 545-556.
 • Coşkun, Y. ve Altay, C. A., (2009). Lise öğrencilerinde yabancılaşma ve benlik algısı ilişkisi. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi (29) ss.41-56.
 • Demiral, S. (2018). Açık alan rekreasyonuna katılan bireylerin serbest zaman tatmin düzeylerinin incelenmesi: Şavşat-Karagöl örneği. Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversitesi, Batman.
 • Du Cap, M. C. (2002). The Perceived Impact of the Acadia Advantage Program on the Leisure Lifestyle and Leisure Satisfation of the Students at Acadia University. Unpublished Master Thesis. Acadia University, Ottowa.
 • Frankel, J. R., & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. (7th edition). Boston: McGraw-Hill.
 • Gökçe, H. (2015). Rekreasyonel Etkinliklerin Üniversiteye Giriş Sınavına Hazırlanan Bireylerin Öz-Yeterlik Sınav Kaygısı Ve Serbest Zaman Doyum Düzeyleri Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Huang,, C.Y (2003), The Relationships Among Leisure Participation. Leisure Satisfaction, and Life Satisfaction of College Students in Taiwan, PHD Thesis, University of the Incarnate Word, Faculty of the Graduate School.
 • Özkalp E. (1997). Davranış Bilimlerine Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Ildız M. (2014). 14-18 yaş lise öğrencilerin beslenme alışkanlıkları, fiziksel benlik algısı, beden kompozisyonu ve fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Karasar, N., (2008) Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karlı, Ü. Polat E, Yılmaz, B, Koçak, S. (2008). Serbest zaman tatmin ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 19 (2), 80-91.
 • Kuru, E. (2003). Farklı statüdeki beden eğitimi bölümü öğrencilerinin kişilik özellikleri. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23. (1) 175-191
 • Kuzgun, Y. (1996). Akademik benlik kavramı ölçeği. T. C. MEB Yayınları, Ankara
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013c). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi :“Sosyal Gelişim”. Ankara.ss.4-23.
 • Marsh HW, Hey J, Johnson S & Perry C. (1997): Elite Athlete Self-Description Questionnaire: Hierarchical confirmatory factor analysis of responses by two distinct groups of athletes. Int J Sport Psychol, 28, 237-258
 • Murphy, H. (2003). Exploring Leisure and Psychological Health and Well Being: Some Problematic Issues in The Case of Northern İreland. Leisure Studies, 22(1), 37–50.
 • Özkalp, E. (1997). Davranış Bilimlerine Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Pehlivan, Z. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının fiziksel benlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının analizi. Eğitim ve Bilim Dergisi (35),156
 • Serdar, E. (2016). Üniversite öğrencilerinin katıldıkları serbest zaman etkinliklerinden tatmin olma ve algılanan özgürlük düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Siegenthaler, K. L., O'Dell, I. (1998). Meeting the Leisure Needs of Families. Journal of Parks and Recreation, 33(12): 38–43.
 • Şener, A. (2009). Yaşlılık, Yaşam Doyumu ve Boş Zaman Faaliyetleri, Çağın Polisi Dergisi, 5(3),60-69.
 • Tekin G, Amman, M.T. & Tekin, A. (2009). Serbest zamanlarda yapılan fiziksel egzersizin üniversite öğrencilerinin depresyon ve atılganlık düzeylerine etkisi. Uluslar arası insan bilimleri dergisi. 6(2): 148-159.
 • Tükenmez, H.(2014). Petank ve antrenman teknikleri, Arvo Yayıncılık, İzmir.
 • Yaman, B. (2016). Gençlik merkezi faaliyetlerine katılan bireylerin serbest zaman tatmin düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yavuzer, H., (2001), Ana-Baba ve Çocuk, Remzi Kitabevi, İstanbul, s.40
 • Yiğit, İ. (2018). Üniversite topluluklarında rekreatif faaliyetlere katılan bireylerin serbest zaman tatmin düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi. Malatya.
 • Zorba E. (2001). Kamu personelinin rekreatif eğilimleri (Muğla İli örneği). Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Zorba, E. (2006). Herkes İçin Yaşam Boyu Spor. Nobel yayıncılık. Ankara.
 • Çağlar, E., Aşçı, H.,& Kelecek, S. (2017). Elit Sporcu Benlik Algısı Envanteri Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spormetre Dergisi 15 (4), 165-172
 • Türkmen, M. (2011), Çim Topu, Petank, Raffa ve Volo oyun sistemleriyle; Bocce tanımlar, tarihçe ve oyun kuralları, Ankara: Neyir Yayınları.
 • Yaşartürk, F., Bilgin, Ü., & Yaman, M. (2017). Determination of the Recreative Tendencies of High School and College Students (Bartin Province Sample), The Online Journal of Recreation and Sport, 6(1), 17-31.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7130-0831
Yazar: Okan Aydın
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4934-101X
Yazar: Fatih YAŞARTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { mjss541627, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {449 - 461}, doi = {10.33206/mjss.541627}, title = {Üniversitede Öğrenim Gören Elit Düzey Bocce Sporcularının Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Tatmin ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Aydın, Okan and YAŞARTÜRK, Fatih} }
APA Aydın, O , YAŞARTÜRK, F . (2020). Üniversitede Öğrenim Gören Elit Düzey Bocce Sporcularının Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Tatmin ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 449-461 . DOI: 10.33206/mjss.541627
MLA Aydın, O , YAŞARTÜRK, F . "Üniversitede Öğrenim Gören Elit Düzey Bocce Sporcularının Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Tatmin ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 449-461 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/52092/541627>
Chicago Aydın, O , YAŞARTÜRK, F . "Üniversitede Öğrenim Gören Elit Düzey Bocce Sporcularının Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Tatmin ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 449-461
RIS TY - JOUR T1 - Üniversitede Öğrenim Gören Elit Düzey Bocce Sporcularının Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Tatmin ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Okan Aydın , Fatih YAŞARTÜRK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.541627 DO - 10.33206/mjss.541627 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 449 EP - 461 VL - 9 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.541627 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.541627 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Üniversitede Öğrenim Gören Elit Düzey Bocce Sporcularının Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Tatmin ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Okan Aydın , Fatih YAŞARTÜRK %T Üniversitede Öğrenim Gören Elit Düzey Bocce Sporcularının Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Tatmin ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.541627 %U 10.33206/mjss.541627
ISNAD Aydın, Okan , YAŞARTÜRK, Fatih . "Üniversitede Öğrenim Gören Elit Düzey Bocce Sporcularının Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Tatmin ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Ocak 2020): 449-461 . https://doi.org/10.33206/mjss.541627
AMA Aydın O , YAŞARTÜRK F . Üniversitede Öğrenim Gören Elit Düzey Bocce Sporcularının Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Tatmin ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MJSS. 2020; 9(1): 449-461.
Vancouver Aydın O , YAŞARTÜRK F . Üniversitede Öğrenim Gören Elit Düzey Bocce Sporcularının Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Tatmin ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(1): 461-449.