Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KUŞAKLARIN KARİYER BEKLENTİLERİNİN FARKLILAŞMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 40, 340 - 363, 28.12.2017

Öz

Farklı kuşakların dâhil olmasıyla birlikte iş hayatının kuralları değişmiştir. Ancak işletmelerin gelecekte varlıklarını sürdürebilmesi ve avantaj kazanabilmesi için en önemli rekabet kaynağı yine insandır. Bu doğrultuda işletmelerin farklı kuşakları tanıyarak bu kuşakların özelliklerini, birbirlerinden farklılıklarını ve iş hayatından beklentilerini yakından takip etmesi önemlidir. Farklı kuşakların uyum içinde çalışmalarının sağlanması, bu kuşakların motive edilmesi ve elde tutulması için, işletmelerin düzenlemeler ve yenilikler yapması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı kuşakların yönetilmeleri konusundaki algı farklılıklarını, iş hayatı ve kariyer beklentilerini inceleyerek kuşaklar arası farklılıkları ortaya koymaktır. Çalışmada ilgili literatür doğrultusunda farklı kuşakların kariyer beklentileri incelenerek otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede soru formu tekniği yardımıyla araştırma yapılmıştır. Araştırmada Y kuşağı çalışanların kariyer beklentilerinin X kuşağına göre farklılık gösterdiği görülmüştür.

Kaynakça

 • Acılıoğlu, İ. (2015). İşte y kuşağı. Ankara: Elma Yayınevi.
 • Adıgüzel, O., Batur, H. Z. ve Ekşili, N. (2014). Kuşakların değişen yüzü ve y kuşağı ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: mobil yakalılar. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 1(19), 165-182.
 • Akdemir, A., Konakay, G., Demirkaya, H., Noyan, A., Demir, B., Ağ, C., Pehlivan, Ç., Özdemir, E., Akduman, G., Eregez, H., Öztürk, İ. ve Balcı, O. (2014). Y kuşağının kariyer algısı, kariyer değişimi ve liderlik tarzı beklentilerinin araştırılması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 11-42.
 • Altuntuğ, N. (2012). Kuşaktan kuşağa tüketim olgusu ve geleceğin tüketici profili anlayışı. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 4(1), 203-212.
 • Baltaş, A. (2010). Y kuşağını yönetmek. Kaynak Dergisi, 41, 28-31.
 • Bayhan V. (2014). Milenyum veya y kuşağı gençliğinin sosyolojik bağlamı. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 2(3), 8-25.
 • Becerikli, S. (2013). Kuşaklararası iletişim açısından yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı: ileri yaş grubu üzerine bir değerlendirme. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(44), 19-31.
 • Çelik A., Soysal A.ve Alıcı, S. (2014). Aile işletmelerinde kuşak çatışmasından kaynaklanan yönetim sorunları Kahramanmaraş örneği. 1. Aile İşletmeleri Kongresi Bildirileri, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi, s.189-201.
 • Çetin Aydın, G. ve Başol O. (2014). X ve Y kuşağı çalışmanın anlamında bir değişme var mı ?. Electronic Journal of Vocational Colleges, 1-15.
 • Çetin, C. ve Karalar, S. (2016). X, y ve z kuşağı öğrencilerin çok yönlü ve sınırsız kariyer algıları üzerine bir araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 157-197.
 • Çevik Tekin, İ. ve Akgemci T. (2016). Y kuşağı çalışanların iş değerlerinin araştırılması konya ili sanayi işletmelerinde bir uygulama. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, 1(2), 18-25.
 • Demirkaya H., Akdemir A., Karaman E. ve Atan Ö. (2015). Kuşakların yönetim politikası beklentilerinin araştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1), 187-189.
 • Erden Ayhün, S. (2013). Kuşaklar arasındaki farklılıklar ve örgütsel yansımaları. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 93-112.
 • Güler E. (2016). İş dünyasının z kuşağı ile imtihanı. Para Ekonomi Dergisi, Ekim, 56-58. Gürbüz, S. (2015). Kuşak farklılıkları: Mit mi, gerçek mi?. İş ve İnsan Dergisi, 2(1), 39-57.
 • Keleş, H. N. (2011). Y kuşağı çalışanlarının motivasyon profillerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Bahçeşehir Üniversitesi Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 129-131.
 • Kerse, G. (2016). Motivasyon araçlarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi kamu kurumlarındaki x ve y kuşağı karşılaştırması. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 4(1), 1-23.
 • Latif, H. ve Serbest, S. (2014). Türkiye’de 2000 kuşağı ve 2000 kuşağının iş ve çalışma anlayışı. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 2(4), 132-163.
 • Mengi, Z. İş başarısında kuşak farkı. http://www.kigem.com/is-basarisinda-kusak-farki.html. (Erişim Tarihi: 29.12.2016).
 • Pilcher, J. (1994). Mannheim's sociology of generations: An undervalued legacy. British Journal of Sociology, 481-495.
 • Süral Özer, P., Eriş, E. D. ve Timurcanday Özmen, Ö. N. (2015). Kuşakların farklılaşan iş değerlerine ilişkin emik bir araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38, 123-142.
 • Tandoğan, A. (2013). 2000 yılı sonrası doğmuş internet çağı çocukları z kuşağı çocukları. Genç Haber Dergisi, 1(1), 26-34.
 • Toduk, Y. (2014). 2023 Lideri. İstanbul: Ceo Plus Yayıncılık.
 • Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr. (Erişim Tarihi: 15.10.2016).
 • Yüksekbilgili, Z. (2013). Türk tipi y kuşağı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45), 342-353.

Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 40, 340 - 363, 28.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Acılıoğlu, İ. (2015). İşte y kuşağı. Ankara: Elma Yayınevi.
 • Adıgüzel, O., Batur, H. Z. ve Ekşili, N. (2014). Kuşakların değişen yüzü ve y kuşağı ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: mobil yakalılar. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 1(19), 165-182.
 • Akdemir, A., Konakay, G., Demirkaya, H., Noyan, A., Demir, B., Ağ, C., Pehlivan, Ç., Özdemir, E., Akduman, G., Eregez, H., Öztürk, İ. ve Balcı, O. (2014). Y kuşağının kariyer algısı, kariyer değişimi ve liderlik tarzı beklentilerinin araştırılması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 11-42.
 • Altuntuğ, N. (2012). Kuşaktan kuşağa tüketim olgusu ve geleceğin tüketici profili anlayışı. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 4(1), 203-212.
 • Baltaş, A. (2010). Y kuşağını yönetmek. Kaynak Dergisi, 41, 28-31.
 • Bayhan V. (2014). Milenyum veya y kuşağı gençliğinin sosyolojik bağlamı. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 2(3), 8-25.
 • Becerikli, S. (2013). Kuşaklararası iletişim açısından yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı: ileri yaş grubu üzerine bir değerlendirme. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(44), 19-31.
 • Çelik A., Soysal A.ve Alıcı, S. (2014). Aile işletmelerinde kuşak çatışmasından kaynaklanan yönetim sorunları Kahramanmaraş örneği. 1. Aile İşletmeleri Kongresi Bildirileri, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi, s.189-201.
 • Çetin Aydın, G. ve Başol O. (2014). X ve Y kuşağı çalışmanın anlamında bir değişme var mı ?. Electronic Journal of Vocational Colleges, 1-15.
 • Çetin, C. ve Karalar, S. (2016). X, y ve z kuşağı öğrencilerin çok yönlü ve sınırsız kariyer algıları üzerine bir araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 157-197.
 • Çevik Tekin, İ. ve Akgemci T. (2016). Y kuşağı çalışanların iş değerlerinin araştırılması konya ili sanayi işletmelerinde bir uygulama. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, 1(2), 18-25.
 • Demirkaya H., Akdemir A., Karaman E. ve Atan Ö. (2015). Kuşakların yönetim politikası beklentilerinin araştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1), 187-189.
 • Erden Ayhün, S. (2013). Kuşaklar arasındaki farklılıklar ve örgütsel yansımaları. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 93-112.
 • Güler E. (2016). İş dünyasının z kuşağı ile imtihanı. Para Ekonomi Dergisi, Ekim, 56-58. Gürbüz, S. (2015). Kuşak farklılıkları: Mit mi, gerçek mi?. İş ve İnsan Dergisi, 2(1), 39-57.
 • Keleş, H. N. (2011). Y kuşağı çalışanlarının motivasyon profillerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Bahçeşehir Üniversitesi Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 129-131.
 • Kerse, G. (2016). Motivasyon araçlarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi kamu kurumlarındaki x ve y kuşağı karşılaştırması. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 4(1), 1-23.
 • Latif, H. ve Serbest, S. (2014). Türkiye’de 2000 kuşağı ve 2000 kuşağının iş ve çalışma anlayışı. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 2(4), 132-163.
 • Mengi, Z. İş başarısında kuşak farkı. http://www.kigem.com/is-basarisinda-kusak-farki.html. (Erişim Tarihi: 29.12.2016).
 • Pilcher, J. (1994). Mannheim's sociology of generations: An undervalued legacy. British Journal of Sociology, 481-495.
 • Süral Özer, P., Eriş, E. D. ve Timurcanday Özmen, Ö. N. (2015). Kuşakların farklılaşan iş değerlerine ilişkin emik bir araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38, 123-142.
 • Tandoğan, A. (2013). 2000 yılı sonrası doğmuş internet çağı çocukları z kuşağı çocukları. Genç Haber Dergisi, 1(1), 26-34.
 • Toduk, Y. (2014). 2023 Lideri. İstanbul: Ceo Plus Yayıncılık.
 • Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr. (Erişim Tarihi: 15.10.2016).
 • Yüksekbilgili, Z. (2013). Türk tipi y kuşağı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45), 342-353.

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Selda METİN Bu kişi benim

Türkiye


Duygu KIZILDAĞ>
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 40

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mkusbed323659, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {14}, number = {40}, pages = {340 - 363}, title = {KUŞAKLARIN KARİYER BEKLENTİLERİNİN FARKLILAŞMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Metin, Selda and Kızıldağ, Duygu} }
APA Metin, S. & Kızıldağ, D. (2017). KUŞAKLARIN KARİYER BEKLENTİLERİNİN FARKLILAŞMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (40) , 340-363 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/33533/323659
MLA Metin, S. , Kızıldağ, D. "KUŞAKLARIN KARİYER BEKLENTİLERİNİN FARKLILAŞMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2017 ): 340-363 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/33533/323659>
Chicago Metin, S. , Kızıldağ, D. "KUŞAKLARIN KARİYER BEKLENTİLERİNİN FARKLILAŞMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2017 ): 340-363
RIS TY - JOUR T1 - KUŞAKLARIN KARİYER BEKLENTİLERİNİN FARKLILAŞMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA AU - SeldaMetin, DuyguKızıldağ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 340 EP - 363 VL - 14 IS - 40 SN - -1304-429X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KUŞAKLARIN KARİYER BEKLENTİLERİNİN FARKLILAŞMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %A Selda Metin , Duygu Kızıldağ %T KUŞAKLARIN KARİYER BEKLENTİLERİNİN FARKLILAŞMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -1304-429X %V 14 %N 40 %R %U
ISNAD Metin, Selda , Kızıldağ, Duygu . "KUŞAKLARIN KARİYER BEKLENTİLERİNİN FARKLILAŞMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 / 40 (Aralık 2017): 340-363 .
AMA Metin S. , Kızıldağ D. KUŞAKLARIN KARİYER BEKLENTİLERİNİN FARKLILAŞMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 14(40): 340-363.
Vancouver Metin S. , Kızıldağ D. KUŞAKLARIN KARİYER BEKLENTİLERİNİN FARKLILAŞMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 14(40): 340-363.
IEEE S. Metin ve D. Kızıldağ , "KUŞAKLARIN KARİYER BEKLENTİLERİNİN FARKLILAŞMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 14, sayı. 40, ss. 340-363, Ara. 2017

.