Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Comparative Investigation of Problematic Internet Usage Situations of Pre-Service Information Technology Teachers: Hatay Mustafa Kemal University Sample

Yıl 2019, Cilt: 16 Sayı: 43, 104 - 124, 24.04.2019

Öz

AbstractIn this study, it is aimed to examine the internet
usage levels and the problematic internet usage levels of educational computer
teachers in Hatay Mustafa Kemal University (HMKU) in 2015 and 2019 in a
comparative manner. In addition, the effect of the gender of teacher candidates
in these years on problematic internet usage levels was investigated. In 2015,
140 students and 73 students participated in the survey. The data were
collected via a personal information form, a questionnaire that questions the
purposes of internet usage and the Problematic Internet Using Scale. Findings
revealed that in 2015 and 2019, the objectives of the use of HMKU IT trainees
showed a change. It is determined that IT teacher candidates studying in 2015
and 2019 have a similar level of problematic internet usage. On the other hand,
it was found that problematic internet use of male pre-service teachers in 2015
was higher than that of women, while there was no statistically significant
difference between the sexes in 2019. On the other hand, no significant
relationship was found between the level of problematic internet use and
academic achievement in the learning process in line with the data obtained at
both times. According to the results, it has been determined that the health
status of IT trainees is not changed over time and that the purpose of use is
changing in line with the developing technology. In researches, it is
recommended that the use of general internet in the context of the use of
health instead of being healthy should be addressed.

Kaynakça

 • Beard, K. W. ve Wolf, E. M. (2001). Modification in the Proposed Diagnostic Criteria for Internet Addiction. CyberPsychology & Behavior, 4(3), 377-383. doi:10.1089/109493101300210286
 • Caplan, S. E. (2002). Problematic Internet use and psychosocial well-being: development of a theory-based cognitive–behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior, 18(5), 553-575. doi:10.1016/S0747-5632(02)00004-3
 • Ceyhan, A. A. (2011). University Students’ Problematic Internet Use and Communication Skills according to the Internet Use Purposes. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(1), 9.
 • Ceyhan, E. (2010). Problemli İnternet Kullanım Düzeyi Üzerinde Kimlik Statüsünün, İnternet Kullanım Amacının ve Cinsiyetin Yordayıcılığı. Predictiveness of Identity Status, Main Internet Use Purposes and Gender on University Students’ the Problematic Internet Use., 10(3), 1323-1355.Ceyhan, E., Ceyhan, A. A. ve Gürcan, A. (2007). The Validity and Reliability of the Problematic Internet Usage Scale. Educational Sciences: Theory & Practice, 7(1), 411-416.
 • Çoşğun V. & Çimen Çoşğun Ü. (2015), Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi, 2. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’15), 3-6 Aralık, Girne, KKTC.
 • Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior, 17(2), 187-195. doi:10.1016/S0747-5632(00)00041-8
 • Griffiths, M. (1995, Şubat). Technological addictions. Division of Clinical Psychology of the British Psychol Soc. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4330215/CPF_Tech_Adds_1995.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1551202425&Signature=Z16xhLvjNFHxZngRdhHc9h1f0g0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DGriffiths_M.D._1995_._Technological_addi.pdf adresinden erişildi.
 • Gümüş, A. B., Şıpkın, S., Tuna, A. ve Keskin, G. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, şiddet eğilimi ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişki. The relationship between problematic internet use, violence trend and some demographic variables among university students., 14(6), 460-467. doi:10.5455/pmb.1-1433229022
 • Günlü, A. ve Ceyhan, A. A. (2017). Investigating Adolescents’ Behaviors on the Internet and Problematic Internet Usage. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 4(1). doi:10.15805/addicta.2017.4.1.0016
 • Laconi, S., Vigouroux, M., Lafuente, C. ve Chabrol, H. (2017). Problematic internet use, psychopathology, personality, defense and coping. Computers in Human Behavior, 73, 47-54. doi:10.1016/j.chb.2017.03.025
 • Morahan-Martin, J. ve Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological Internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16(1), 13-29. doi:10.1016/S0747-5632(99)00049-7
 • Shapira, N. A., Goldsmith, T. D., Keck Jr., P. E., Khosla, U. M. ve McElroy, S. L. (2000). Psychiatric features of individuals with problematic internet use. Journal of Affective Disorders, 57(1–3), 267-272. doi:10.1016/S0165-0327(99)00107-X
 • Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 356-368.
 • Tonioni, F., D’Alessandris, L., Lai, C., Martinelli, D., Corvino, S., Vasale, M., … Bria, P. (2012). Internet addiction: hours spent online, behaviors and psychological symptoms. General Hospital Psychiatry, 34(1), 80-87. doi:10.1016/j.genhosppsych.2011.09.013
 • Walther, J. B. ve Reid, L. D. (2000). Understanding the Allure of the Internet. Chronicle of Higher Education, 46(22), B4.
 • Yellowlees, P. M. ve Marks, S. (2007). Problematic Internet use or Internet addiction? Computers in Human Behavior, Including the Special Issue: Avoiding Simplicity, Confronting Complexity: Advances in Designing Powerful Electronic Learning Environments, 23(3), 1447-1453. doi:10.1016/j.chb.2005.05.004
 • Young, K. (1996). Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder. CyberPsychology & Behavior, 1(3), 237-244. doi:10.1089/cpb.1998.1.237
 • Young, K. (1999). Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, And Treatment. Innovations in Clinical Practice: A source book, 17(17), 351-352.
 • Young, K. S. ve Case, C. J. (2004). Internet Abuse in the Workplace: New Trends in Risk Management. CyberPsychology & Behavior, 7(1), 105-111. doi:10.1089/109493104322820174

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 16 Sayı: 43, 104 - 124, 24.04.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı bilişim teknolojileri (BT) öğretmen
adaylarının internet kullanım amaçları ile problemli internet kullanımlarını
zamana göre karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır.
Araştırmada ayrıca öğretmen adaylarının problemli
internet kullanımlarının cinsiyet ve akademik başarıya göre farklılaşıp
farklılaşmadığına da bakılmıştır.
Tarama
türünde yapılan araştırmaya 2015 yılında 140 öğrenci, 2019 yılında ise 73
öğrenci katılmıştır. Veriler kişisel bilgi formu, internet kullanım amaçlarını
sorgulayan bir anket formu ve Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği aracılığı
toplanmıştır. Elde edilen bulgular 2015 ve 2019 yıllarında HMKÜ BT öğretmen
adaylarının kullanım amaçlarının değişim gösterdiğini ortaya koymuştur. 2015 ve
2019 yıllarında öğrenim gören BT öğretmen adaylarının problemli internet
kullanım durumları bakımından benzer düzeyde oldukları tespit edilmiştir. Diğer
yandan 2015 yılında erkek BT öğretmen adaylarının problemli internet
kullanımlarının kadınlara göre daha yüksek olduğu bulunmuşken, 2019 yılında bu
konuda cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı
görülmüştür. Diğer yandan her iki zamanda elde edilen veriler doğrultusunda,
problemli internet kullanım düzeyi ile öğrenim süreçlerindeki akademik
başarıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Buna göre iki farklı
zamanda alınan veriler doğrultusunda BT öğretmen adaylarının internet
kullanımlarının sağlıklı olma durumunun benzer düzeyde olduğu, kullanım
amaçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda değişim içerisinde olduğu belirlenmiştir.
Araştırma sonuçları, internet kullanım alışkanlıkları ve problemli internet
kullanım durumlarındaki eğilimlerin zamana bağlı olarak sürekli izlenmesi
gerektiğine işaret etmektedir.

Kaynakça

 • Beard, K. W. ve Wolf, E. M. (2001). Modification in the Proposed Diagnostic Criteria for Internet Addiction. CyberPsychology & Behavior, 4(3), 377-383. doi:10.1089/109493101300210286
 • Caplan, S. E. (2002). Problematic Internet use and psychosocial well-being: development of a theory-based cognitive–behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior, 18(5), 553-575. doi:10.1016/S0747-5632(02)00004-3
 • Ceyhan, A. A. (2011). University Students’ Problematic Internet Use and Communication Skills according to the Internet Use Purposes. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(1), 9.
 • Ceyhan, E. (2010). Problemli İnternet Kullanım Düzeyi Üzerinde Kimlik Statüsünün, İnternet Kullanım Amacının ve Cinsiyetin Yordayıcılığı. Predictiveness of Identity Status, Main Internet Use Purposes and Gender on University Students’ the Problematic Internet Use., 10(3), 1323-1355.Ceyhan, E., Ceyhan, A. A. ve Gürcan, A. (2007). The Validity and Reliability of the Problematic Internet Usage Scale. Educational Sciences: Theory & Practice, 7(1), 411-416.
 • Çoşğun V. & Çimen Çoşğun Ü. (2015), Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi, 2. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’15), 3-6 Aralık, Girne, KKTC.
 • Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior, 17(2), 187-195. doi:10.1016/S0747-5632(00)00041-8
 • Griffiths, M. (1995, Şubat). Technological addictions. Division of Clinical Psychology of the British Psychol Soc. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4330215/CPF_Tech_Adds_1995.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1551202425&Signature=Z16xhLvjNFHxZngRdhHc9h1f0g0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DGriffiths_M.D._1995_._Technological_addi.pdf adresinden erişildi.
 • Gümüş, A. B., Şıpkın, S., Tuna, A. ve Keskin, G. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, şiddet eğilimi ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişki. The relationship between problematic internet use, violence trend and some demographic variables among university students., 14(6), 460-467. doi:10.5455/pmb.1-1433229022
 • Günlü, A. ve Ceyhan, A. A. (2017). Investigating Adolescents’ Behaviors on the Internet and Problematic Internet Usage. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 4(1). doi:10.15805/addicta.2017.4.1.0016
 • Laconi, S., Vigouroux, M., Lafuente, C. ve Chabrol, H. (2017). Problematic internet use, psychopathology, personality, defense and coping. Computers in Human Behavior, 73, 47-54. doi:10.1016/j.chb.2017.03.025
 • Morahan-Martin, J. ve Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological Internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16(1), 13-29. doi:10.1016/S0747-5632(99)00049-7
 • Shapira, N. A., Goldsmith, T. D., Keck Jr., P. E., Khosla, U. M. ve McElroy, S. L. (2000). Psychiatric features of individuals with problematic internet use. Journal of Affective Disorders, 57(1–3), 267-272. doi:10.1016/S0165-0327(99)00107-X
 • Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 356-368.
 • Tonioni, F., D’Alessandris, L., Lai, C., Martinelli, D., Corvino, S., Vasale, M., … Bria, P. (2012). Internet addiction: hours spent online, behaviors and psychological symptoms. General Hospital Psychiatry, 34(1), 80-87. doi:10.1016/j.genhosppsych.2011.09.013
 • Walther, J. B. ve Reid, L. D. (2000). Understanding the Allure of the Internet. Chronicle of Higher Education, 46(22), B4.
 • Yellowlees, P. M. ve Marks, S. (2007). Problematic Internet use or Internet addiction? Computers in Human Behavior, Including the Special Issue: Avoiding Simplicity, Confronting Complexity: Advances in Designing Powerful Electronic Learning Environments, 23(3), 1447-1453. doi:10.1016/j.chb.2005.05.004
 • Young, K. (1996). Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder. CyberPsychology & Behavior, 1(3), 237-244. doi:10.1089/cpb.1998.1.237
 • Young, K. (1999). Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, And Treatment. Innovations in Clinical Practice: A source book, 17(17), 351-352.
 • Young, K. S. ve Case, C. J. (2004). Internet Abuse in the Workplace: New Trends in Risk Management. CyberPsychology & Behavior, 7(1), 105-111. doi:10.1089/109493104322820174

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Veysel ÇOŞĞUN
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-7189-2363
Türkiye


Ümit ÇİMEN ÇOŞĞUN Bu kişi benim
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-2589-4595
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Nisan 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 16 Sayı: 43

Kaynak Göster

APA
ÇOŞĞUN, V., & ÇİMEN ÇOŞĞUN, Ü. (2019). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(43), 104-124.
MLA
ÇOŞĞUN, Veysel ve Ümit ÇİMEN ÇOŞĞUN. “Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 16, sy. 43, 2019, ss. 104-2.
Chicago
ÇOŞĞUN, Veysel, ve Ümit ÇİMEN ÇOŞĞUN. “Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16, sy. 43 (Nisan 2019): 104-24.
EndNote
ÇOŞĞUN V, ÇİMEN ÇOŞĞUN Ü (01 Nisan 2019) Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 43 104–124.
ISNAD
ÇOŞĞUN, Veysel - ÇİMEN ÇOŞĞUN, Ümit. “Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16/43 (Nisan 2019), 104-124.
AMA
ÇOŞĞUN V, ÇİMEN ÇOŞĞUN Ü. Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Nisan 2019;16(43):104-124.
Vancouver
ÇOŞĞUN V, ÇİMEN ÇOŞĞUN Ü. Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019;16(43):104-2.
IEEE
V. ÇOŞĞUN ve Ü. ÇİMEN ÇOŞĞUN, “Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 16, sy. 43, ss. 104–124, 2019.
JAMA
ÇOŞĞUN V, ÇİMEN ÇOŞĞUN Ü. Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019;16:104–124.

.