Yıl 2017, Cilt 8 , Sayı 30, Sayfalar 1 - 5 2017-06-01

HATAY’DA BİR İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNDE PEDİCULUS CAPİTİS GÖRÜLME SIKLIĞI
The Frequency of Pediculus capitis in Students of Primary Schools in Hatay

Özlem Aycan KAYA [1] , Sibel ELMACIOĞLU [2] , Cansu ÖNLEN [3] , Ebru ÇELİK [4] , Aykut ZEREK [5]


Amaç: Pediculus capitis dünyada ve ülkemizde bilinen önemli bir ektoparazittir. Çalışmamızda Pediculus capitis (P.capitis)’in ilköğretim okulu öğrencilerinde görülme sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya, Zülüflühan Hikmet Çankaya İlköğretim Okulunda 2016 Mart ayında, yaşları 5-14 arasında değişen 112 erkek ve 82 kız öğrenci olmak üzere toplam 194 öğrenci dahil edildi.  Öğrencilerin saçları, özellikle ense ve başlarının arkası olmak üzere bitin erişkin, nimf ve yumurtaları yönünden incelendi.

Bulgular: Araştırmada kız öğrencilerin 42 (%51.2)’sinde, erkek öğrencinin 17 (%15.1)’sinde olmak üzere, toplam 194 öğrencinin 59 (%30.4)’unda P.capitis infestasyonu saptandı. P.capitis görülme durumu ile cinsiyet (p=0.000) ve sınıflar (p<0.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu.

Sonuç: Sonuç olarak, okul ortamında öğrenciler arasında yakın temas ile P. capitis infestasyonunun bulaşması görülmektedir. Bu yüzden okullar periyodik olarak taranmalı ve infestasyon görülür görülmez tedaviye başlanmalıdır. 

Aim: Pediculus capitis is known as an important ectoparasite in all over the world also in Turkey. In this study we aimed to determine the frequency of Pediculus capitis (P.capitis) in students in a primary school.

Material and Methods: In March 2016, 112 boys and 82 girls (totally 194) aged between 5-14 who are students in Zulufluhan Hikmet Çankaya Primary School were included to study. The hair of the students, especially from the neck and back of the head, were examined for egg, nymph and imago of P. capitis.

Results: In the study it was determined P.capitis infestation in 42 (51.2%) girls and 17 (15.1%) boys, totally in 59 students (% 30.4) of all. A statistically significant relationship was found between the prevalence of P. capitis and gender (p=0.000) and classes (p<0.05) .

Conclusion: Consequently, in a school environment, due to the close contact among the pupils, spread of P. capitis infestation is observed. Therefore, schools shall be periodically scanned and as soon as infestation is detected, treatment shall be started.

 • Dursun N, Taş Cengiz Z. Van’ın Erciş ilçesinde baş bitinin yayılışı. Türkiye Parazitol Derg 2010; 34: 45-9.
 • Frankowski BL, Weiner LB. Head lice. Pediatrics.2002;110:638-643.
 • Budak S, Bayram Delibaş S. Pediculosis ve Phthiriosis. Özcel MA, Özbel Y, Ak M, editörler. Özcel’in Tıbbi Parazit Hastalıkları. İzmir: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını No:22; 2007. p. 843-9.
 • Özcan K. Bitler ve Parazitolojik Önemi. Özcel MA, Daldal N, editörler. Parazitoloji’de Artropod Hastalıkları ve Vektörler. İzmir: Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, Yayın No:13; 1997. p.235-64.
 • Karataş E, Sarı C, Ertabaklar H, Okyay P, Ertuğ S. Aydın ilinde üç ilköğretim okulunda Pediculus capitis prevalansı. T Parazitol Derg 2004; 28(1): 38-41.
 • Seraslan G, Culha G, Savaş G, Yiğit l, Akcalı H. Antakya’da ilkokul öğrencilerinde pedikulozis kapitis sıklığı. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2004; 14: 80-4.
 • Nazari M, Fakoorziba MR, Shobeiri F. Pediculus capitis infestation according to sex and social factors in Hamedan, Iran. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2006; 37: 95-8.
 • Cazorla D, Ruiz A, Acosta M. Clinical and epidemiological study of pediculosis capitis in school children from Coro, Venezuela Invest Clin 2007; 48: 445-57.
 • Catala S, Junco L, Vaporaky R, Pediculus capitis infestation according to sex and social factors in Argentina. Rev Saude Publica 2005; 39: 438-43.
 • Huh S, Pai KS, Lee SJ, Kim KJ, Kim NH. Prevalence of head louse infestation in primary school children in Kangwondo, Korea. Korean J Parasitol 1993; 31: 67-90.
 • Yazar S, Sülar C, Sevgi İ, Akgündüz N, Çınar MC, Kitapçıoğlu G, ve ark. Kemalpaşa’da okullardaki Pediculus humanus capitis yaygınlığının araştırılması. Turkiye Parazitol Derg 1999; 23: 273-8.
 • Oğuzkaya Artan M, Baykan Z, Koç AN. Kayseri ili kırsalındaki sekiz ilköğretim okulunda Pediculus capitis prevalansı. Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 112-4.
 • Akkaş Ö, Cengiz Taş Z. Iğdır İlinde Bazı İlköğretim Okullarında Baş Bitinin Yayılışı. Türkiye Parazitol Derg. 2011;35: 199-203.
 • Çetinkaya Z, Altındiş M, Kulaç M, Karaca Ş, Piyade M. Afyon’da İlköğretim Okullarında Pediculus capitis Yaygınlığı ve Permetrin ile Tedavisi. Türkiye Parazitol Derg. 2004;28:205-9.
 • Koktürk A, Baz K, Bugdayci R, Sasmaz T, Tursen U, Kaya TI, et al. The prevalence of pediculosis capitis in schoolchildren in Mersin, Turkey. Int J Dermatol. 2003;42:694-8.
 • Daldal N, Atambay M, Aycan ÖM, Karaman Ü, Ersoy Y, Malatya’da iki ilköğretim okulu çocuklarında Pediculus capitis yaygınlığının araştırılması. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;11: 11–3.
 • Özçelik S, Değerli S, Aslan A, Alahacı kötü ilköğretim okulu öğrencilerinde Pediculus yaygınlığının araştırılması. Türkiye Parazitol Derg. 2006;30:184-6.
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Özgün Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özlem Aycan KAYA

Yazar: Sibel ELMACIOĞLU

Yazar: Cansu ÖNLEN

Yazar: Ebru ÇELİK

Yazar: Aykut ZEREK

Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Haziran 2017
Kabul Tarihi : 21 Mart 2017
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017

Vancouver KAYA Ö , ELMACIOĞLU S , ÖNLEN C , ÇELİK E , ZEREK A . HATAY’DA BİR İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNDE PEDİCULUS CAPİTİS GÖRÜLME SIKLIĞI. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi. 2017; 5-1.