Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

NATION OF FOOD, FOOD OF NATION: LOOKING FOR EVERYDAY NATIONALISM IN MASTERCHEF TURKEY

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 2 - Gündelik Milliyetçilik, 347 - 369, 31.12.2022
https://doi.org/10.17572/mj2022.2.347-369

Öz

This study aims to examine Masterchef Turkey TV show as a mediator within the framework of the daily relationship between nationalism and food. Everyday nationalism argues that nationalism permeates into routine habits, thus the nation is reproduced daily and unconsciously. This argument intersects the daily routine of cooking and eating with discussions of how nationalism is reproduced. This intersection also shows that warm nationalism takes place in the present, and in this respect, it has become ordinary in daily life. From this point of view, the theoretical background was first examined in the study, and then the data obtained from the 2019 season of the Masterchef Turkey show were evaluated at the intersection of daily nationalism and food relations. The data were analyzed by qualitative content analysis method within the scope of the study.

Kaynakça

 • Anderson, B. (2017). Hayali Cemaatler (İ. Savaşır, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Antonsich, M. (2015). The ‘everyday’ of banal nationalism – Ordinary people’s views on Italy and Italian. Political Geography. 54, 32-42. doi: 10.1016/j.polgeo.2015.07.006
 • Calhoun, C. (2017). The Rhetoric of Nationalism. Michael Skey ve Marco Antonsich (Der.), içinde, Everyday Nationhood Theorising Culture, Identity and Belonging after Banal Nationalism (s. 17-30). Londra: Palgrave Macmillan.
 • DeSoucey, M. (2010). Gastronationalism: Food Traditions and Authenticity Politics in the European Union. American Sociological Review, 75 (3), 432–455. doi: 10.1177/0003122410372226
 • Edensor, T. (2002). National Identity, Popular Culture and Everyday Life. Oxford ve New York: Berg.
 • Fox, J. E. ve Ginderachter, M. V. (2018). Introduction: Everyday nationalism’s evidence problem. Nations and Nationalism, 24 (3), 546–552. doi: 10.1111/nana.12418
 • Fox, J. E. ve Miller-Idriss, C. (2008). Everyday nationhood. Ethnicities, 8(4), 536-563.
 • Gellner, E. (1992). Uluslar ve Ulusçuluk (B. E. Behar ve G. G. Özdoğan, Çev.). İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Hammett, D. (2021). From banal to everyday nationalism: narrations of nationhood. Geography, 106 (1), 16-24. doi: 10.1080/00167487.2020.1862578
 • Hearn, J. ve Antonsich, M. (2018). Theoretical and methodological considerations for the study of banal and everyday nationalism. Nations and Nationalism, 24(3), 594-605. doi: 10.1111/nana.12419
 • Hekimoğlu, G. (2020). MasterChef’e Sosyolojik Bakış: Türkiye Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9 (5), 3500-3519.
 • Hıdıroğlu, B. (Yönetmen). (2019). Masterchef Türkiye 2019 [Televizyon Programı]. İ. Kenan ve B. Arslan (Yapımcı). TV8. Erişim: https://www.tv8.com.tr/masterchef-turkiye/tum-bolumler
 • Hobsbawm, E. J. (1993). Milletler ve Milliyetçilik (O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Ichijo, A. ve Ranta, R. (2018). Yemek ve Ulusal Kimlik. (E. Ataseven, Çev.) İstanbul: Ayrıntı.
 • Ichijo, A. (2018). Food and Nationalism: Gastronationalism Revisited. Nationalities Papers, 48 (2), 215–223. doi: 10.1017/nps.2019.104
 • Küçük-Durur, E. (2011). Milliyetçilik Söylemi ve Medya. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2), 35-50. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/32257
 • Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. İstanbul: Bağlam.
 • Lewis, T. (2011). 'You've put yourselves on a plate': the labours of selfhood on MasterChef Australia. Helen Wood ve Beverley Skeggs (Der.), içinde, Reality Television and Class (s. 104-116). Londra: Palgrave Macmillan.
 • Marquioni, C. E. ve de Oliveira, C. C. (2019). MasterChef Brazil and the Setting of a Contemporary Imagined Community. Critical Arts, 33(2), 70-81. doi: 10.1080/02560046.2019.1677734
 • Özkırımlı, U. (2016). Milliyetçilik Kuramları. Ankara: Doğu Batı.
 • Prasad, D. B. (2008). Content Analysis: A Method in Social Science Research. D. K. Lal Das ve Vanila Bhaskaran (Der.), içinde, Research Methods for Social Work (s. 174-193). New Delhi: Raswat Publications.
 • Ranta, R. (2015). Food and Nationalism: From Foie Gras to Hummus. World Policy Journal, 32(3), 33-40. Erişim: https://www.researchgate.net/publication/281324524_Food_Nationalism_From_Foie_Gras_to_Hummus
 • Raenton, P. (2010). Stomaching Change: Finns, Food and Boundaries in the European Union. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 92 (4): 297–310. Erişim: https://www.jstor.org/stable/40981000
 • Skey, M. ve Antonsich, M. (2017). Everyday Nationhood Theorising Culture, Identity and Belonging after Banal Nationalism. Londra: Palgrave Macmillan.
 • Skey, M. (2011). National Belonging and Everyday Life. Londra: Palgrave Macmillan.
 • Skey, M. (2009). The National in Everyday Life: A Critical Engagement with Michael Billig's Thesis of Banal Nationalism. Sociological Review, 57(2):331 – 346. doi:10.1111/j.1467-954X.2009.01832.x
 • Smith, A. (2017). Etno-Sembolizm ve Milliyetçilik (B. F. Çallı, Çev.). İstanbul: Alfa.
 • Smith, A. (2008). The Limits of Everyday Nationhood. Ethnicities, 8(4), 563-573. Tutar, C. ve Durukan, D. (2020). Gastronomi kültürünün inşası ve dönüşümünde televizyon: Masterchef Türkiye ve The Taste Türkiye programları örneği. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 40, 339–364. doi: 10.26650/SJ.2020.40.1.0032
 • Yıldırım, E. (2019). Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine: ‘‘Çiya’’ Markası ve ‘‘Turqualıty’’ Programı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 4(2), 188-203. doi: 10.30784/epfad.580249

YEMEĞİN MİLLETİ, MİLLETİN YEMEĞİ: GÜNDELİK MİLLİYETÇİLİĞİ MASTERCHEF TÜRKİYE’DE ARAMAK

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 2 - Gündelik Milliyetçilik, 347 - 369, 31.12.2022
https://doi.org/10.17572/mj2022.2.347-369

Öz

Bu çalışmada Masterchef Türkiye programı aracılığıyla gündelik milliyetçilik ve yemek ilişkisini incelemek amaçlanmaktadır. Gündelik milliyetçilik, milliyetçiliğin rutin alışkanlıklara nüfuz ettiğini ve böylece ulusun gündelik ve bilinçsiz olarak yeniden üretildiğini savunur. Bu savunu gündelik bir rutin olarak yemek pişirme ve yemek yeme eylemlerini, milliyetçiliğin yeniden nasıl üretildiği tartışmalarıyla kesiştirir. Bu kesişim aynı zamanda sıcak milliyetçiliğin günümüzde şimdiki zamanda gerçekleştiğini ve bu yönüyle gündelik hayatta sıradanlaştığını da göstermektedir. Buradan hareketle çalışmada ilk olarak teorik arka plan incelenmiş, sonrasında ise Masterchef Türkiye programı 2019 sezonundan elde edilen veriler gündelik milliyetçilik ve yemek ilişkisi kesişiminde değerlendirilmiştir. Veriler çalışma kapsamında nitel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.

Kaynakça

 • Anderson, B. (2017). Hayali Cemaatler (İ. Savaşır, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Antonsich, M. (2015). The ‘everyday’ of banal nationalism – Ordinary people’s views on Italy and Italian. Political Geography. 54, 32-42. doi: 10.1016/j.polgeo.2015.07.006
 • Calhoun, C. (2017). The Rhetoric of Nationalism. Michael Skey ve Marco Antonsich (Der.), içinde, Everyday Nationhood Theorising Culture, Identity and Belonging after Banal Nationalism (s. 17-30). Londra: Palgrave Macmillan.
 • DeSoucey, M. (2010). Gastronationalism: Food Traditions and Authenticity Politics in the European Union. American Sociological Review, 75 (3), 432–455. doi: 10.1177/0003122410372226
 • Edensor, T. (2002). National Identity, Popular Culture and Everyday Life. Oxford ve New York: Berg.
 • Fox, J. E. ve Ginderachter, M. V. (2018). Introduction: Everyday nationalism’s evidence problem. Nations and Nationalism, 24 (3), 546–552. doi: 10.1111/nana.12418
 • Fox, J. E. ve Miller-Idriss, C. (2008). Everyday nationhood. Ethnicities, 8(4), 536-563.
 • Gellner, E. (1992). Uluslar ve Ulusçuluk (B. E. Behar ve G. G. Özdoğan, Çev.). İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Hammett, D. (2021). From banal to everyday nationalism: narrations of nationhood. Geography, 106 (1), 16-24. doi: 10.1080/00167487.2020.1862578
 • Hearn, J. ve Antonsich, M. (2018). Theoretical and methodological considerations for the study of banal and everyday nationalism. Nations and Nationalism, 24(3), 594-605. doi: 10.1111/nana.12419
 • Hekimoğlu, G. (2020). MasterChef’e Sosyolojik Bakış: Türkiye Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9 (5), 3500-3519.
 • Hıdıroğlu, B. (Yönetmen). (2019). Masterchef Türkiye 2019 [Televizyon Programı]. İ. Kenan ve B. Arslan (Yapımcı). TV8. Erişim: https://www.tv8.com.tr/masterchef-turkiye/tum-bolumler
 • Hobsbawm, E. J. (1993). Milletler ve Milliyetçilik (O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Ichijo, A. ve Ranta, R. (2018). Yemek ve Ulusal Kimlik. (E. Ataseven, Çev.) İstanbul: Ayrıntı.
 • Ichijo, A. (2018). Food and Nationalism: Gastronationalism Revisited. Nationalities Papers, 48 (2), 215–223. doi: 10.1017/nps.2019.104
 • Küçük-Durur, E. (2011). Milliyetçilik Söylemi ve Medya. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2), 35-50. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/32257
 • Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. İstanbul: Bağlam.
 • Lewis, T. (2011). 'You've put yourselves on a plate': the labours of selfhood on MasterChef Australia. Helen Wood ve Beverley Skeggs (Der.), içinde, Reality Television and Class (s. 104-116). Londra: Palgrave Macmillan.
 • Marquioni, C. E. ve de Oliveira, C. C. (2019). MasterChef Brazil and the Setting of a Contemporary Imagined Community. Critical Arts, 33(2), 70-81. doi: 10.1080/02560046.2019.1677734
 • Özkırımlı, U. (2016). Milliyetçilik Kuramları. Ankara: Doğu Batı.
 • Prasad, D. B. (2008). Content Analysis: A Method in Social Science Research. D. K. Lal Das ve Vanila Bhaskaran (Der.), içinde, Research Methods for Social Work (s. 174-193). New Delhi: Raswat Publications.
 • Ranta, R. (2015). Food and Nationalism: From Foie Gras to Hummus. World Policy Journal, 32(3), 33-40. Erişim: https://www.researchgate.net/publication/281324524_Food_Nationalism_From_Foie_Gras_to_Hummus
 • Raenton, P. (2010). Stomaching Change: Finns, Food and Boundaries in the European Union. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 92 (4): 297–310. Erişim: https://www.jstor.org/stable/40981000
 • Skey, M. ve Antonsich, M. (2017). Everyday Nationhood Theorising Culture, Identity and Belonging after Banal Nationalism. Londra: Palgrave Macmillan.
 • Skey, M. (2011). National Belonging and Everyday Life. Londra: Palgrave Macmillan.
 • Skey, M. (2009). The National in Everyday Life: A Critical Engagement with Michael Billig's Thesis of Banal Nationalism. Sociological Review, 57(2):331 – 346. doi:10.1111/j.1467-954X.2009.01832.x
 • Smith, A. (2017). Etno-Sembolizm ve Milliyetçilik (B. F. Çallı, Çev.). İstanbul: Alfa.
 • Smith, A. (2008). The Limits of Everyday Nationhood. Ethnicities, 8(4), 563-573. Tutar, C. ve Durukan, D. (2020). Gastronomi kültürünün inşası ve dönüşümünde televizyon: Masterchef Türkiye ve The Taste Türkiye programları örneği. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 40, 339–364. doi: 10.26650/SJ.2020.40.1.0032
 • Yıldırım, E. (2019). Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine: ‘‘Çiya’’ Markası ve ‘‘Turqualıty’’ Programı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 4(2), 188-203. doi: 10.30784/epfad.580249
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler (Tema)
Yazarlar

Elifcan Çoruk 0000-0002-3026-1645

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 15 Eylül 2022
Kabul Tarihi 6 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 2 - Gündelik Milliyetçilik

Kaynak Göster

APA Çoruk, E. (2022). YEMEĞİN MİLLETİ, MİLLETİN YEMEĞİ: GÜNDELİK MİLLİYETÇİLİĞİ MASTERCHEF TÜRKİYE’DE ARAMAK. Moment Dergi, 9(2), 347-369. https://doi.org/10.17572/mj2022.2.347-369