Amaç ve Kapsam

Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, hangi zamanda ve nerede olursa olsun, yönetsel gerçekliğe ilişkin özgün sorular soran ve bu soruları tarihsel materyalist araştırma yöntemiyle inceleyen çalışmaları bulmayı amaçlamaktadır. 

Memleket Siyaset Yönetim (MSY) 2006 yılında yayın hayatına başlayan ulusal hakemli statüde bir dergidir. 2011 yılından itibaren yılda iki sayı çıkan Dergi, SCOPUS, ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, IBSS, EBSCO ve ASOS Indeks’te yer almaktadır.

Ülke yönetimi sorunu üzerine Türkçe yazın güçlüdür. Sahip olduğumuz birikim gözalıcıdır. Ancak kuşaklar birbirinden öyle sık kopmuştur ki, kuşakları ve eldeki birikimi etkileşim içine sokmak kendi başına ayrı bir çaba göstermeyi gerektirir. Kopukluğun bir nedeni, bir zamanlar halkın dilinden kopup Farsça-Arapçaya dayanan araştırma geleneğinin yerini 19. yüzyılda, kendisini sıfır noktası sayan Fransızcayla öğrenme devrine, bunun da yerini birbuçuk yüzyıl sonra, yine bir önceki devri yok sayan İngilizceyle öğrenme devrine bırakmasıdır. Dille işaretlenen kopuşlar, bir de keskin siyasal dönüşler ve darbelerle derinleşmiştir. Belki bu nedenlerle, bilgi üretimi ‘çatılı üniversite‘ ile ‘çatısız ünivesite‘ dünyalarına bölünmüştür. Zaman içindeki kopmalarla aynı zaman dilimi içindeki mekansal bölünmeler, sahip olduğumuz gözalıcı birikimden yararlanmanın önünde çetin engeller oluşturmuştur. Memleket Siyaset Yönetim, bu engelleri aşma isteğinin bir ürünüdür. Memleket Siyaset Yönetim‘in aradığı, hangi zamanda ve nerede olursa olsun, yönetsel gerçekliğe ilişkin özgün sorular soran ve bu soruları derinlemesine araştıran çalışmalardır. Dergi, çatılı ve çatısız üniversiteden araştırmacıları buluşturacak, araştırma dili değişmesinin ve siyasal dönüşlerin birbirine kapattığı dönemlerin yapıtlarını bugüne taşıyarak entelektüel kopuklukları onarmaya çalışacaktır.

Yönetim olgusuna ilişkin çalışmaların başlıca sorunu, kuram ile uygulama arasındaki ilişkisizliktir. Bu, yalnızca bugünün değil dünün de sorunudur. Bir yanda, kuramsal çalışmayı, yazındaki -ve daha çok da ingilizce yazındaki- çalışmaları okuyup özetlemekle özdeş kılmış tuhaf bir anlayış vardır. Bu anlayış karşımıza kimi zaman Weberci, kimi zaman Marksist, kimi zaman liberal yazını iyice belleme gereği biçiminde dikilmektedir. Okul, kuram, yaklaşım gibi yüksek entelektüel yaratılar, ancak ileri batı kapitalizmince üretilebilir. Bunun dışında kalan dünyadan katkılar, aynı merkezin entelektüel süzgecinden geçebilirse belki kabul edilebilir. Dolayısıyla azgelişmiş Türkiye‘nin düşünce dünyasında üretilen herhangi bir açıklamaya okul, kuram, yaklaşım gibi yüksek etiketler verilmez. Bir dizi kitabı gözden geçirip özetlemek işi kuramsal etkinlik olunca, ülkenin yönetsel gerçekliğini araştırma işi, memlekete ait olguları hâlihazırda ortaya atılmış kuramların/modellerin cılız ışığında anlamlandırma çabasına eşitlenir. Bu, heyecansız ve renksiz bir test etme işidir; daha genel bir deyişle aktarma işlemidir. Oysa kuram ile uygulama bir bütündür. Araştırma soyuttan somuta yükselir; somut soyutlanır ve gerçeklik açıklanır. Heyecanlı iş, gerçekliği açıklama ve bu sayede yaşamı yeniden kurma gücü verecek genellemelere ulaşma işidir; daha genel bir deyişle yaratma işlemidir. Bu, üretilmiş kuram cümlelerini "alıp kullanmak"la değil, kuram cümlelerini "kurmak"la başarılabilecek bir iştir. Başka modeller, kuramlar, okullar, ister güneyde ister kuzeyde üretilmiş olsun, ister antik ister çağdaş zamanlara ait olsun, kuramsal açıklama yeteneğimizin vazgeçilmez girdileri olarak çok değerlidirler. Bunları açıklama gücümüzün sınırlayıcılarına dönüştürmek, değerlerini teslim etmemek olur. Memleket SiyasetYönetim, araştırmacıların kuram-aktarıcı değil kuramcı olarak birarada çalışabilecekleri bir alan yaratmak amacıyla yayımlanmaktadır.

Araştırma, bir bakıma yöntem demektir. Türkiye‘de yönetim araştırmacılığı ya pozitivist ya fenomenolojik / hermenötik yaklaşımların ağırlığı altındadır. Buna karşılık diyalektik-tarihsel materyalist yöntemi kullanan araştırmaların sayısı da hiç yabana atılır değildir. Ne var ki, yöntem hesabı, bu yöntemlerin kullanıldığı çalışmaların çok ama çok azında verilmiştir. Doğrudan yöntem sorununu tartışan çalışmaların sayısı da parmakla gösterilecek kadar azdır. Yönetim olgusu nasıl araştırılabilir? Dergi, araştırmacıları bu temel soruyu tartışmaya çağıran bir yayın olarak tasarlanmıştır. Memleket Siyaset Yönetim, Türkiye'nin genel ve güncel sorunlarını diyalektik-tarihsel materyalist araştırma yöntemiyle incelemeyi amaçlamaktadır. 

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık
Son Güncelleme Zamanı: 29.05.2024 21:36:29