Yıl 2021, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 289 - 306 2021-05-01

Görsel Düşünme Stratejilerinin Uygulandığı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Düzeyleri
Argumentation Levels of Pre-Service Science Teachers: With The Practices of Visual Thinking Strategies

Suna ÇÖĞMEN [1] , Asiye BAHTİYAR [2] , Necla KÖKSAL [3]


Bu çalışma, internet temelli özel eğitim hizmeti alan bireylerin uzaktan eğitime yönelik Bu araştırmanın amacı görsel düşünme stratejilerinin uygulandığı öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının argümantasyon düzeylerini belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına göre tasarlanmış ve yürütülmüştür. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören ve gönüllü katılım gösteren toplam 10 öğretmen adayı ile gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların argüman oluşturmaları ile ilgili değişimleri ve düzeylerini açığa çıkarmak amacıyla, Görsel Düşünme Stratejileri (GDS) uygulamaları 10 oturumda gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları, öğretmen adaylarının yüksek düzey argüman oluşturmakta zorlandıklarını göstermiştir. Adaylar en çok “basit bir iddia” dan oluşan birinci düzey ikinci kategoride argüman oluştururken, 10 oturum boyunca sadece bir kez bir öğretmen adayı beşinci düzey argüman oluşturabilmiştir. Araştırmada gerçekleştirilen GDS uygulamalarında kullanılan görsel türleri incelendiğinde, fen öğretmen adaylarının en fazla argümanı diğer kategorisinde yer alan görseller üzerine oluşturdukları görülmektedir. Bu üç görsel türü arasından en az argüman ise fotoğraf kategorisinde yer alan görseller üzerine oluşturulmuştur.
The current study aims to determine the argumentation levels of pre-service science teachers in learning environments where Visual Thinking Strategies were applied. Holistic single case design was preferred for the study. Participants were 10 volunteer pre-service science teachers attending the Department of Science Education at Pamukkale University. Ten sessions of Visual Thinking Strategies practices were implemented, and the data was analyzed using descriptive analysis. Results show that pre-service science teachers construct low level arguments and have trouble with constructing high level and qualified arguments. They constructed “a simple claim” the most. Examining the visuals used in VTS practices, images in “other” category were the ones that the participants felt the most comfortable constructing arguments. Moreover, the least number of arguments among the categories took place in “photography”.
 • Alma, H. (2013). Storytelling as a dance of words and images. The relevance of visual thinking for perspective taking in stories. http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/wpcontent/ uploads/2013/04/almaspaper.pdf adresinden 12.12.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Arnheim, R. (2015). Görsel düşünme. İstanbul: Metis.
 • Aslan, S. (2012). Argümantasyon dayalı laboratuar uygulamaları: bilimsel süreç becerilerine ve laboratuar dersine yönelik tutuma etkisi. Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research (s. 356-369). Girne: KEAB.
 • Aslan, S. (2016). Argümantasyona dayalı laboratuar uygulamaları: bilimsel süreç becerilerine ve laboratuar dersine yönelik tutuma etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(4), 762-777.
 • Aydemir, S., Karakaya Cırıt, D., Kaya, S., Azger, C. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının argümantasyon ilişkin görüşleri ve argüman kurma becerilerinin araştırılması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(STEMES’18), 131-138.
 • Aydın, Ö. & Kaptan, F. (2014). Fen-teknoloji öğretmen adaylarının eğitiminde argümantasyonun biliş üstü ve mantıksal düşünme becerilerine etkisi ve argümantasyon ilişkin görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 163-188.
 • Berger, J. (2012). Görme biçimleri. İstanbul: Metis.
 • Burnham, R. & Kai-Kee, E. (2005). The art of teaching in museum. The Journal of Aesthetic Education, 39(1), 65-76.
 • Cappello, M. & Walker, N. (2016). Visual thinking strategies: teachers’ reflections on closely reading complex visual texts within the disciplines. The Reading Teacher, 70(3), 317-325.
 • Ceylan, K. E. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine dünya ve evren öğrenme alanının bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı yöntem ile öğretimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Chen, C-H. & She, H-C. (2012). The impact of recurrent on-line synchronous scientific argumentation on students’ argumentation and conceptual change. Journal of Educational Technology&Society, 15(1), 197-210.
 • Chin, C. & Orborne, J. (2010). Students’ questions and discursive interaction: Their impact on argumentation during collaborative group discussions in science. Journal of Research In Science Teaching, 47(7), 883-908.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Crowell, A. & Kuhn, D. (2014). Developing dialogic argumentation skills: A 3-year intervention study. Journal of Cognition and Development, 15(2), 363-381.
 • Demirel, R. (2015). Argümantasyon destekli öğretimin öğrencilerin kavramsal anlama ve tartışma istekliliklerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1087-1108.
 • DeSantis, K. & Housen, A. (2012). Aesthetic development and creative and critical thinking skills study. https://www.issuelab.org/resources/15725/15725.pdf adresinden 20.05.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Driver, R., Newton, P., & Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science education, 84(3), 287-312.
 • Erduran, S., Simon, S., & Orborne, J. (2004). TAPping into argumentation: developments in the application of toulmin’s argument pattern for studying science discourse. Wiley InterSicence. Doi: 10.1002/sce.20012. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sce.20012 adresinden 23.12.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Felton, M. & Kuhn, D. (2001). The development of argumentative discourse skill. Discourse Processes, 32(2), 135-153.
 • Finley, T. (2014). Common core in action: 10 visual literacy strategies. https://www.edutopia.org/blog/ccia-10-visual-literacy-strategies-todd-finley adresinden 12.06.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Franco, M. & Unrath, K. (2014) Carpe diem: seizing the common core with visual thinking strategies in the visual arts classroom. Art Education, 67(1), 28-32.
 • Gillies, R.M. & Khan, A. (2009). Promoting reaoned argumentation, problem solving and learning during small-group work. Cambridge Journal of Education, 39(1), 7-27.
 • Güler, Ç. (2016). Fen laboratuvarı derslerinde kullanılan “argümantasyon tabanlı bilim öğrenme” yaklaşımının, fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına etkisi ve yaklaşım hakkındaki görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Antalya.
 • Hasançebi, F. (2014). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının (ATBÖ) öğrencilerin fen başarıları, argüman oluşturma becerileri ve bireysel gelişimleri üzerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Erzurum.
 • Housen, A. (2001). Eye of the beholder: Research, theory and practice. New York: Visual Understanding in Education. https://vtshome.org/wp-content/uploads/2016/08/5Eye-of-the-Beholder.pdf adresinden 15.09.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Jiménez‐Aleixandre, M. P., Bugallo Rodríguez, A., & Duschl, R. A. (2000). “Doing the lesson” or “doing science”: Argument in high school genetics. Science Education, 84(6), 757-792.
 • Kaya, O. N. & Kılıç, Z. (2008). Etkin bir fen öğretimi için tartışmacı söylev. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(3), 89-100.
 • Khishfe, R. (2012). Relationship between nature of science understandings and argumentation skills: A role for counterargument and contextual factors. Journal of Research in Science Teaching, 49(4), 489-514.
 • Khishfe, R. (2014). Explicit nature of science and argumentation instruction in the context of socioscientific issues: An effect on student learning and transfer. International Journal of Science Education, 36(6), 974-1016.
 • Khishfe, R., Alshaya, F. S., BouJaoude, S., Mansour, N., & Alrudiyan, K. I. (2017). Students’ understandings of nature of science and their arguments in the context of four socio-scientific issues. International Journal of Science Education, 39(3), 299-334.
 • Köksal, N. & Çöğmen, S. (2019). Altıncı sınıf öğrencilerinin görsel düşünme süreçleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-ENAD, 7(2), 826-844. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.7c.2s.15m
 • Küçükaydın, M.A. (2019). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyobilimsel bir konuya ilişkin görüşleri ve argüman yapıları. İlköğretim Online (Elementary Education Online), 18(1), 174-189. DOI: 10.17051/ilkonline.2019.527195
 • Landorf, H. (2006). What’s going on this picture? Visual thinking strategies and adult learning. New Horizons in Adult Education and Human Resource Development, 20(4), 28- 32.
 • MEB (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325 adresinden 07.01.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: a guide to design and ımplementation (2nd ed.). San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
 • Moeller, M.,Cutler, K., Fiedler, D., &Weier, L. (2013). Visual thinking strategies, creative and critical thinking. Phi Delta Kappa, 95(3), 56-60.
 • Nussbaum, E.M. (2002). Scaffolding argumentation in the social studies classroom. The Social Studies, 93(2), 79-83.
 • Nussbaum, E.M. (2011). Argumentation, dialogue, theory, and probability modeling: alternative frameworks for argumentation research in education. Educational Psychologist, 46(2), 84-106.
 • Nussbaum, E. M., & Edwards, O. V. (2011). Argumentation, critical questions, and integrative stratagems: Enhancing young adolescents’ reasoning about current events. Journal of the Learning Sciences, 20(3), 433-488.
 • Özcan, R., Aktamış, H. & Hiğde, E. (2018). Fen bilimleri derslerinde kullanılan argümantasyon düzeyinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 93-106.
 • Özsevgeç, T. & Altun, E. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sözlü argüman oluşturma becerilerinin değerlendirilmesi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK). Adana 11-14 Eylül. Türkiye.
 • Patronis, T., Potari, D., & Spiliotopoulou, V. (1999). Students' argumentation in decision-making on a socio-scientific issue: implications for teaching. International Journal of Science Education, 21(7), 745-754.Sadler, T. D. (2004). Informal reasoning regarding socioscientific issues: A critical review of research. Journal of Research in Science Teaching, 41(5), 513- 536.
 • Seçkin Kapucu, M. & Türk, H. (2019). Güncel bilimsel haberlerin Toulmin argüman modeline göre incelenmesi ve öğrencilerin argüman düzeylerinin belirlenmesi. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 7(3), 1119-1144. DOI:10.14689/issn.2148- 624.1.7c.3s.10m
 • Sonntag, S. (2011). Fotoğraf üzerine. İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Torun, F. & Şahin, S. (2016). Argümantasyon temelli sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin argüman düzeylerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 41(186), 233-251.
 • Toulmin, S.E. (2003). The uses of argument (Updated Edition). United Kingdom: Cambridge University Press.
 • Tümay, H. & Köseoğlu, F. (2011). Kimya öğretmen adaylarının argümantasyon odaklı öğretim konusunda anlayışlarının geliştirilmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(3), 105-119.
 • Tüysüz, C., Demirel, O. E., & Yıldırım , B. (2013). Investigating the effects of argumentation, problem and laboratory based instruction approaches on pre-service teachers’ achievement concerning the concept of acid and base. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 93, 1376-1381.
 • Visual Understanding for Education (2011). Guidelines for image selection for beginning viewers. www.visualthinkingstrategies.org adresinden 14.03.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Von Aufschnaiter, C., Erduran, S., Osborne, J., & Simon, S. (2008). Arguing to learn and learning to argue: Case studies of how students' argumentation relates to their scientific knowledge. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 45(1), 101-131.
 • Ulu, C. (2018). Fen bilimlerinde öğrencilerin oluşturdukları argümanların kalitesi ile kavram öğrenme seviyeleri arasındaki ilişki. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 1(1), 11-24.
 • Yenawine, P. & Miller, A. (2014). Visual thinking, images, and learning in college. About Campus: Enriching the Student Learning Experience, 19(4), 1-8. wileyonlinelibrary.com adresinden 12.11.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, K., & Ünal, Ş. (2016). Biyoloji dersi çevre konularının öğretiminde örnek olay inceleme ve argümantasyon yöntemlerinin etkisi. Informal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 1-23.
 • Zohar, A., & Nemet, F. (2002). Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39(1), 35-62.
 • 21. yy Becerileri için İşbirliği (Partnership for 21st Century Skills-P21) http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_Brief.pdf adresinden 03.01.2020 tarihinde alınmıştır.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler - Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3969-5650
Yazar: Suna ÇÖĞMEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4982-0785
Yazar: Asiye BAHTİYAR
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2675-4305
Yazar: Necla KÖKSAL
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2021

Bibtex @araştırma makalesi { muefd832920, journal = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-6999}, eissn = {2148-6999}, address = {}, publisher = {Mugla Sitki Kocman University}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {289 - 306}, doi = {10.21666/muefd.832920}, title = {Görsel Düşünme Stratejilerinin Uygulandığı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Çöğmen, Suna and Bahtiyar, Asiye and Köksal, Necla} }
APA Çöğmen, S , Bahtiyar, A , Köksal, N . (2021). Görsel Düşünme Stratejilerinin Uygulandığı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Düzeyleri . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 289-306 . DOI: 10.21666/muefd.832920
MLA Çöğmen, S , Bahtiyar, A , Köksal, N . "Görsel Düşünme Stratejilerinin Uygulandığı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Düzeyleri" . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 289-306 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/muefd/issue/61926/832920>
Chicago Çöğmen, S , Bahtiyar, A , Köksal, N . "Görsel Düşünme Stratejilerinin Uygulandığı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Düzeyleri". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 289-306
RIS TY - JOUR T1 - Görsel Düşünme Stratejilerinin Uygulandığı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Düzeyleri AU - Suna Çöğmen , Asiye Bahtiyar , Necla Köksal Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21666/muefd.832920 DO - 10.21666/muefd.832920 T2 - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 289 EP - 306 VL - 8 IS - 1 SN - 2148-6999-2148-6999 M3 - doi: 10.21666/muefd.832920 UR - https://doi.org/10.21666/muefd.832920 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Görsel Düşünme Stratejilerinin Uygulandığı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Düzeyleri %A Suna Çöğmen , Asiye Bahtiyar , Necla Köksal %T Görsel Düşünme Stratejilerinin Uygulandığı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Düzeyleri %D 2021 %J Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-6999-2148-6999 %V 8 %N 1 %R doi: 10.21666/muefd.832920 %U 10.21666/muefd.832920
ISNAD Çöğmen, Suna , Bahtiyar, Asiye , Köksal, Necla . "Görsel Düşünme Stratejilerinin Uygulandığı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Düzeyleri". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Mayıs 2021): 289-306 . https://doi.org/10.21666/muefd.832920
AMA Çöğmen S , Bahtiyar A , Köksal N . Görsel Düşünme Stratejilerinin Uygulandığı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Düzeyleri. MSKUEFD. 2021; 8(1): 289-306.
Vancouver Çöğmen S , Bahtiyar A , Köksal N . Görsel Düşünme Stratejilerinin Uygulandığı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Düzeyleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 8(1): 289-306.
IEEE S. Çöğmen , A. Bahtiyar ve N. Köksal , "Görsel Düşünme Stratejilerinin Uygulandığı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Düzeyleri", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 289-306, May. 2021, doi:10.21666/muefd.832920