Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kütahya İlinde Bulunan Özel Eğitim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrenci Velilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

Yıl 2019, Cilt , Sayı 82, 147 - 160, 01.04.2019
https://doi.org/10.25095/mufad.536036

Öz

Bu çalışmanın amacı, Kütahya ili Özel Eğitim Kurumlarında öğrenim gören öğrenci velilerinin Finansal Okuryazarlık seviyesini belirlemektir. Çalışma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kütahya ilinde bulunan Özel Eğitim Kurumlarının ilkokul ve ortaokul kısımlarında öğrenim gören öğrenci velilerinden 692 veliye uygulanmıştır. Velilerin araştırmaya dâhil edilmesinde, gönüllülük esası dikkate alınmıştır. Araştırma kapsamındaki velilere, 8 adet demografik soru ile, 14 adet finansal okuryazarlık sorusu sorulmuştur. Araştırma sonucunda öğrenci velilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmiştir.

Kaynakça

 • Ataman, Başak - Özden, Evrim Altuk (2009), “Tek Düzen Hesap Planına Göre Hazırlanan Finansal Tabloların UFRS'ye Uyarlanması ve Rasyo Yöntemi İle Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (44), ss. 59-73.
 • Atkinson, Adele - Messy, Flore Anne (2012), “Measuring Financial Literacy – Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study”, p 7, http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/measuring-financial-literacy_5k9csfs90fr4-en, (17.04.2014).
 • Bayram, Seliha Seçil (2015), “Finansal Okuryazarlık ve para yönetimi davranışları: Anadolu üniversitesi öğrencileri üzerine uygulama”, Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi C.:2 S.:2 Yıl:2015, ss. 105-135.
 • Bannier, Christina E. - Schwarz, Milena (2018), “Gender-and Education-Related Effects Of Financial Literacy And Confidence On Financial Wealth”, Journal of Economic Psychology. pp.1-47.
 • Bodie, Zvi (2006), “A Note on Economic Principles and Financial Literacy”, Networks Financial Institute at Indina State University Policy Brief, April 2006, pp. 1-5.
 • Contuk, Filiz Yıldız (2018), “Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Durumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (77), ss. 115,136.
 • Çabuk, Adem - Yücel, Elif (2012), “Adli Muhasebecilik Mesleği ve Türkiye'de Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (54), ss.27-50.
 • Durmuş, Sezer (2013), “Yatırımcı Davranışlarının Etkinliği Ve Psikolojik Yanılsamalar”, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayınlanmış Yüksek Lisans tezi, Aydın.
 • Demosthenous, Catherine - Robertson, Boni - Cabraal, Anuja - Singh Supriya (2006), “Cultural Identity and Financial Literacy: Australian Aboriginal Experiences of Money and Money Management” Paper presented to the Financial Literacy, Banking and Identity Conference 25th and 26th October 2006, Storey Hall RMIT University, Melbourne. pp. 1-17.
 • Elmacı, Orhan - Sevim, Şerafettin - Keklik, Gülbahar (2014), “Bankaların Sürdürülebilir Rekabet Gücünün Ölçümlenmesine Yönelik Amprik Bir Çalışma (Kredi Riski Yönetimi Etkinlik Analizi)”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 555-576.
 • Er, Fikret - Temizel, Fatih - Özdemir, Ali - Sönmez, Harun (2014), “Lisans Eğitim Programlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisinin Araştırılması: Türkiye Örneği” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 14 - Sayı/No: 4, ss.113-126.
 • Ergün, Bahadır - Şahin, Arzu - Ergin, Erhan (2014), “Finansal Okuryazarlık İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt:7 Sayı:34 Volume:7 Issue:34 Issn: 1307-9581 www.sosyalarastirmalar.com. ss. 847-864.
 • Fidan, Meral Erol - Subaşı, Şerife (2014), “Türkiye’deki Muhasebe Öğretim Elemanlarının Sayısal Çağda Teknoloji Kullanımına İlişkin Durum Tespiti”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1),ss. 85-112.
 • Gerek, Sevgi - Kurt, Adile Aşkım (2011), “Ekonomi Okuryazarlığı Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması” Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Uludağ Journal of Economy and Society Cilt/Vol. XXX, Sayı/No. 1, 2011, ss. 59-73.
 • Gökmen, Habil (2012), “Finansal Okuryazarlık”, Hiperlink yayınları,İstanbul.
 • Gönen, Emine - Özmete, Emine (2007), “Finansal Refah: Finansal Yönetim Sürecinden Duyulan Tatmin, Finansal Davranışlar İle Öz-Saygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 11(11).
 • Grohmann, Antonia – Klühs, Theres – Menkhoff, Lukas (2018), “Financial Literacy and Financial Behavior: Evidence from the Emerging Asian Middle Class”, Pacific-Basin Finance Journal, 48, p. 129-143.
 • Guiso, Luigi - Jappelli,Tullio (2008), Financial Literacy and Portfolio Diversification, EUI Working Papers ECO 2008/31, European University Institute Department of Economics, Italy.
 • Güler, Emine - Tunahan, Hakan (2017), “Finansal Okuryazarlık: Hane Halkı Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Bilimi Dergisi, 5(3), ss. 79-104.
 • Holzmann, Robert (2010), “Bringing Financial Literacy and Education to Low and Middle Income Countries:The Need to Review, Adjust and Extend Current Wisdom”, p 2, World Bank Social Protection Discussion Paper, No 56501.
 • Huston, J.Sandra (2010), “Measuring Financial Literacy. Journal of Consumer Affairs”, Vol.44,No:2, 296-316. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x.
 • Jariwala, Harsha Vijaykumar - Sharma, S. Mahendra (2016), “Assessment of behavioural outcomes of financial education workshops on financial behaviour of the participants: An experimental study” Journal of Financial Services Maketing Vol. 18, 3, 241–256 www.palgrave-journals.com/fsm/.
 • Kaderli, Yusuf - Gümüş, Umut Tolga - Danışman, Emre (2017), “Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Türk Silahlı Kuvvetleri Emekli Personeli Üzerinde Bir Araştırma”, International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486), 5(5), ss. 52-70.
 • Kayabaşı, Aydın - Ebeoğlugil H. Feyyaz - Özkuk, Ömür (2016), “Fiyat Bilinçli Satın Alma Tarzının, Kalite Bilinçli Satın Alma Tarzı ile Tüketici Karmaşası İlişkisi Üzerine Düzenleyici Etkisi”, Business & Economics Research Journal, 7(2).
 • Karahan, Ferit - Kayalı, M. Mesut (2015), “Borsa Yatırım Fonlarının Endeks Piyasalarda Uzun Dönemli İlişki Üzerindeki Etkisi: İmkb-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (44), ss. 129-138.
 • Lewis, Sue - Messy, F.Anne (2012), “Financial Education, Savings and Investments: An Overview”, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 22, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k94gxrw760v-en.
 • Lu, J.Timothy - Tang, Ning (2015), “Social interaction Effects and Individual Portfolio Choice: Evidence from 401(k) Pension Plan Investors”, mimeo. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1921431.
 • Lusardi, Annamaria - Peter, Tufano (2008), “Debt Literacy, Financial Experiences and Overindebtedness”, p 4, National Bureau of Economic Research Inc., Cambridge.
 • Mason, L.J. Carolynne - Wilson, M.S.Richard (2000), “Conceptualising financial literacy” , Occasional Paper, Loughborough: Business School, Loughborough University.
 • Mercan, Nuray – Oyur, Emine - Altınay, Ayşenur – Aksanyar, Yaşar (2012) “Ekonomi Okur yazarlığına yönelik ampirik bir araştırma”, Ekonomi Bilimleri Dergisi Cilt 4, No 2, 2012 ISSN: 1309-8020 (Online), ss. 109-118.
 • Mercan, Nuray - Kahya, Vasfi - Alamur, Bayram (2014), “A Research Regarding to the Relationship between Economic Literacy and Consumer Preferences in Knowledge Economy” , International Association of Social Science Research - IASSR European Journal of Research on Education ISSN: 2147-6284 European Journal of Research on Education, 2014, 2(Special Issue 6), pp. 1-13.
 • North Central Regional Educational Laboratory-NCREL (2003), “21st century skills: Economic literacy”, 10 Mart 2011, http://www.careersmarts.com/21/engauge21st.pdf.
 • Onur, Neslihan - Nazik, M. Hamil (2014), “Öğretmenler İçin Bireysel Finans Alanında Finansal Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi (Ftö):Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması”, Vocational Education, 9(4), ss. 90-99.
 • Öztürk, Mahmut Sami - Acar, Durmuş (2015), “Sürekli Kontrol ve Risk Değerlendirmesi Kapsamında Bir Sürekli Denetim Uygulaması”, Süleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 20(4), pp. 67-85.
 • Remund, L. David (2010), “Financial literacy explicated: the case for a clearer definition in an increasingly complex economy”, Journal of Consumer Affairs, June 2010, pp. 276-295.
 • Saraç, Esra (2014), “Finansal Okuryazarlık ve Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Sarıgül, Haşmet (2015), “Finansal Okuryazarlık tutum ve davranış ölçeği geliştirme, geçerlilik ve güvenilirlik” Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi-Cilt:13 Sayı:1, Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER408. (Ocak 2015)
 • Sevim, Adnan - Temizel, Fatih (2009), “İnternet ve Hisse Senedi Yatırımcısı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (42), ss.135-143.
 • Sezer, Durmuş (2013), “Yatırımcı Davranışlarının Etkinliği Ve Psikolojik Yanılsamalar” Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
 • Stolper, Oscar (2017), “It takes two to Tango: Households’ response to financial advice and the role of financial literacy”, Journal of Banking & Finance, 92, pp. 295-310.
 • Şahin, Cumhur (2014), “Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma: Bozüyük Meslek Yüksekokulu Örneği”, s 20, Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 02 Cilt: 01.
 • Taft, Marzieh Kalantarie - Hoseın, Zare Zardeini – Mehrizi, Seyyed Mohammad Tabatabaei – Roshan, Abdoreza (2013), “The Relation between Financial Literacy, Financial Wellbeing and Financial Concerns”, International Journal of Business and Management; Vol. 8, No. 11; 2013 ISSN 1833-3850 E-ISSN 1833-8119 8(11), 63-75.
 • Taşkın Ercan - Düger, Yavuz Selim – Söylemez, Cevat - Boz, Dursun - Polat, Fırat (2014), “İlişkisel Pazarlamada İletişim, Güven Ve Empati Boyutları Ve Özel Eğitim Kurumlarında Bir Uygulama: Kütahya İl Merkezi Örneği” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences Kütahya Özel Sayısı Kasım 2014 / Special Issue of Kütahya November 2014, ss. 7-12.
 • Taylor, M.Sharone - Wagland, Suzanne (2013), “The Solution to the Financial Literacy Problem: What is the Answer?”, Australasian Accounting Business and Finance Journal, Volume 7, Issue 3, pp. 69-90.
 • Temizel, Fatih - Bayram, Fatih (2011), “Ekonomi Okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma” C.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1.
 • Uzgören, Nevin (2012), Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Temel İstatistiksel Yöntemler ve SPSS Uygulamaları, Genişletilmiş 2.Baskı, Ekin Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Ünal, Seyfettin - Düğer, Yavuz Selim (2015), “Akademik personelin finansal gönenç hâli ile finansal davranış eğilimi arasındaki ilişkiye yönelik ampirik bir araştırma”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss. 213-226.
 • Ünal, Seyfettin - Düğer, Yavuz Selim - Söylemez, Cevat (2015), “Ekonomi Okuryazarlığı ve Kredi Kartı Tutumunun Rasyonel Kredi Kartı Kullanımına Etkisi: Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C, 1, 10, ss. 31-52.
 • Waglang, P.Suzanne - Taylor, Sharon (2009), “When it comes to financial literacy, is gender reallyan issue?” The Australasian Accounting Business & Finance Journal, May, 2009, Vol. 3, No.1. Page16.
 • http://www.fo-der.org/ ,(23.04.2018).
 • http://www.radikal.com.tr/yazarlar/metin_ercan/mali_okuryazarlik-1042657, (23.04.2018).
 • www.tusiad.org.tr, (23.04.2018).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Dursun BOZ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0003-3206-8950

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2019
Başvuru Tarihi 4 Eylül 2018
Kabul Tarihi 21 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 82

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mufad536036, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {journal@mufad.org.tr}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2019}, number = {82}, pages = {147 - 160}, doi = {10.25095/mufad.536036}, title = {Kütahya İlinde Bulunan Özel Eğitim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrenci Velilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Boz, Dursun} }
APA Boz, D. (2019). Kütahya İlinde Bulunan Özel Eğitim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrenci Velilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi . Muhasebe ve Finansman Dergisi , (82) , 147-160 . DOI: 10.25095/mufad.536036
MLA Boz, D. "Kütahya İlinde Bulunan Özel Eğitim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrenci Velilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2019 ): 147-160 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/43687/536036>
Chicago Boz, D. "Kütahya İlinde Bulunan Özel Eğitim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrenci Velilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2019 ): 147-160
RIS TY - JOUR T1 - Kütahya İlinde Bulunan Özel Eğitim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrenci Velilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi AU - Dursun Boz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25095/mufad.536036 DO - 10.25095/mufad.536036 T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 160 VL - IS - 82 SN - 2146-3042- M3 - doi: 10.25095/mufad.536036 UR - https://doi.org/10.25095/mufad.536036 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Kütahya İlinde Bulunan Özel Eğitim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrenci Velilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi %A Dursun Boz %T Kütahya İlinde Bulunan Özel Eğitim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrenci Velilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi %D 2019 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N 82 %R doi: 10.25095/mufad.536036 %U 10.25095/mufad.536036
ISNAD Boz, Dursun . "Kütahya İlinde Bulunan Özel Eğitim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrenci Velilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi". Muhasebe ve Finansman Dergisi / 82 (Nisan 2019): 147-160 . https://doi.org/10.25095/mufad.536036
AMA Boz D. Kütahya İlinde Bulunan Özel Eğitim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrenci Velilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2019; (82): 147-160.
Vancouver Boz D. Kütahya İlinde Bulunan Özel Eğitim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrenci Velilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2019; (82): 147-160.
IEEE D. Boz , "Kütahya İlinde Bulunan Özel Eğitim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrenci Velilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, sayı. 82, ss. 147-160, Nis. 2019, doi:10.25095/mufad.536036